Dekanbrev mars/april 2020 / Dean’s letter March/April 2020

Publicerat den

In english below

Det har gått lång tid sedan senaste dekanbrevet. Inledningen av 2020 har präglats både av förhoppningar men också mycket förtvivlan under de senaste veckorna. Vid årsskiften sker genomgångar av nyord och i nuläget ser vi coronahjältar som en stark kandidat för 2020.

I vår egen verksamhet har utbildningsverksamheten utsatts för särskilt stora prövningar genom en dramatisk total övergång till distansundervisning. LTV-fakulteten var den första fakulteten att ha en disputation anpassad till coronarestriktionerna, där både opponent och betygskommittee deltog på länk genom Sarah Fitz-Koch, 18 mars (klicka på länken och se artikel i Resurs).

I de rapporter vi får från chefer, utbildningsansvariga och studenter har denna övergång fungerat utomordentligt väl med tanke på de mycket tuffa förutsättningarna. Kompetenta, engagerade, hjälpsamma och lojala lärare och resurspersoner i stödjande funktioner utgör grunden för att detta är möjligt. Vi vill passa på och framföra vårt stora tack till alla som antagit denna utmaning och genom innovativa och konstruktiva lösningar gjort omställningen möjlig! Vi vill också tacka våra studenter för den förståelse som de har för rådande situation.

Ökat utbildningsuppdrag

SLU planerar för att öka sitt utbildningsuppdrag och i inledningen av 2020 har ett förslag till utbyggnad tagits fram av utbildningsnämnden som nu är ute på remiss hos bl a program- och fakultetsnämnder.
Vi ser fram emot att SLU blir ett mer betydande lärosäte inom utbildning i Sverige. SLU har de allra bästa förutsättningarna för det genom forskning av hög kvalitet och relevans men kanske framförallt genom att vara ett universitet som står för hög pedagogisk kvalitet och mycket väl utvecklade system för att säkerställa kvaliteten i en ständigt pågående utveckling.

Högsta betyg i kvalitetssäkring

Den 25 mars nåddes SLU av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. Det är alltså dags att lyfta på hatten ännu en gång i detta dekanbrev för alla er som arbetar med våra utbildningar på alla nivåer och som i olika positioner har bidragit till att utveckla de bästa förutsättningarna för kvalitetsarbete i Sverige! Ett stort tack också till alla ni som bidragit till underlag, ledning, koordinering, intervjuer etc inför och under genomförandet av utvärderingen.

Campusutveckling

Inledningen av 2020 har varit intensiv när det gäller förutsättningarna för att skapa attraktiva Campusmiljöer. I Alnarp var beslutet om en tågstation en viktig pusselbit för långsiktig hållbara kommunikationer. För att skapa ekonomiska förutsättningar och bredda intresset för utvecklingen av Campus Alnarp har Lomma kommun köpt delar av campusområdet i den norra delen från Akademiska hus och SLU har sålt mark till kommunen utmed motorvägen norr om campus. Följ campusutvecklingen på denna webbsida.

Även i Uppsala har markaffärer genomförts och arbetet med en campusplan inleds inom kort för att lägga grunden för utveckling av Campus Ultuna.

I Alnarp har ett designkoncept presenterats för den långsiktiga utvecklingen av campus inklusive den omgivande jordbruksmarken. LTV-fakulteten har både stora intressen i att använda utomhusmiljöerna på våra campus och sakkunskap inom området vilket gör detta utvecklingsarbetet särskilt viktigt för oss.

Mistra Food Futures

Vi är nu i ansökningstider för forskningsprojekt och har goda förutsättningar att fortsätta att hävda oss väl i konkurrensen. Ett exempel som bekräftar vår forsknings konkurrenskraft under början av året är att flera LTV-forskare finns med i det nyligen beviljade Mistra-anslaget Mistra Food Futures med SLU som koordinerande part. Det är angeläget att SLU fortsätter att positionera sig inom livsmedelsområden med den breda kompetens vi har inom hela livsmedelssystemet inte minst inom LTV-fakulteten.

Ny strategiperiod

Strategiarbetet för den nya strategiperioden från 2021 kommer intensifieras under 2020 på olika nivåer i organisationen. Ämnesområden/avdelningar arbetar med inspel till formulering av fakultetens målområden bl a baserad på den SWOT som fakultetsledningen genomfört. Fakultetsledningen hade planerat besök på samtliga institutioner för att träffa ledning och ämnesansvariga för en dialog om strategin men efter ett besök på SoL kom Coronautbrottet och pausade turnén. Fakultetsledningen har identifierat främjandet av kreativa och inkluderande miljöer och arbetsformer som sträcker sig över organisatoriska, ämnesmässiga och kulturella barriärer som ett prioriterat åtgärdsområde. Dialogerna är ett tillfälle för att fånga in tankar om en sådan tänkbar prioritering de kommande åren.
Följ LTV-fakutetens arbete med strategin på denna webbsida.

Jämställdhet och lika villkor

Vid mötet med LTV:s kommitté för jämställdhet och lika villkor den 7 februari summerades resultatet från SFAD-spelet (Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering) i gruppen i slutet av 2019. Resultatet visar tydligt att det fortsatta arbetet för jämställda och lika villkor är mycket viktigt både för att vi ska kunna prestera på topp som universitet och för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare och studenter. Vi behöver hjälpas åt med ett normkritiskt tänkande och vara omtänksamma mot varandra. Att vi är omtänksamma mot varandra är också särskilt viktigt i dessa Coronatider.

Som avslutning vill vi tacka er för att ni följer de instruktioner som kommer från SLU:s ledning så att vi SLU:are kan bidra till att minimera smittspridning.  Då kan vi som kollegor/studenter/medmänniskor, organisation, land och värld komma ut på andra sidan tunneln så helskinnade som möjligt. När vi är igenom detta kommer vi kunna ta med oss nya insikter, lärdomar, färdigheter och beteenden som vi kan dra nytta av, t ex att genom nya arbetssätt kommunicera mer digitalt, att vi är bra på att tänka nytt och med gemensamma ansträngningar lösa problem. 

Dekan Håkan Schroeder, prodekan Karl Lövrie, vicedekanerna Lena Ekelund Axelson och Åsa Lankinen


It’s been a while since the last dean’s letter. So far, 2020 has been characterised by both hope and a lot of despair. New words are often discussed during a new year, and I think “corona hero” should be one of them.

Our teaching operations have been put under extra strain due to a total transition to distance teaching. The LTV Faculty was first in holding a corona-adapted defence of a doctoral thesis; both the external reviewer and grading committee took part digitally through Sarah Fitz-Koch on 18 March.

In reports from managers, course coordinators and students, it seems this transition has worked exceptionally well considering the very difficult conditions. Competent, committed, helpful, loyal teachers and resource persons with support functions are the foundation for making this possible. We would like to send a massive thank you to everyone who has accepted this challenge and, through innovative and constructive solutions, made the transition possible. We would also like to thank our students for their understanding.

Increased education assignment

SLU plans to increase its education assignment, and the Board of Education developed a proposal that is now going through a consultation round with, among others, programme and faculty boards. We look forward to SLU becoming a more notable higher education institution in Sweden. SLU has all the prerequisites with its high-quality and relevant research – but the primary reason is that our university represents high educational quality and has well-developed systems for ensuring quality through constant development.

Approved quality assurance

On 25 March, SLU was given the joint grade “godkänt kvalitetssäkringarbete” (approved quality assurance) by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ). This is the highest grade UKÄ can give, based on its assessment criteria. The latest assessment round has not been completed yet, but no university has ever received this grade. For the second time, I would like to tip my hat to everyone who works with education at all levels; those who, through different posts, have contributed to developing the best quality assurance procedures in Sweden. We would also like to thank everyone who provided supporting documents, management, coordination, interviews, etc., before and during the assessment.

Campus development

The beginning of 2020 has been intense in regard to creating attractive campus environments. In Alnarp, the decision to build a train station was an important piece of the puzzle for long-term, sustainable communications. In order to create the financial conditions and broaden the interest for campus Alnarp development, Lomma Municipality has purchased parts of the campus from Akademiska hus in the north, and SLU has sold land to the municipality along the motorway north of campus.
The Uppsala campus has also entered into land agreements, and a campus plan for developing campus Ultuna will be launched soon.

In Alnarp, a design concept was introduced to help long-term campus development, including the surrounding agricultural land. The LTV Faculty has great interest in using the outdoor environments by our campus, and the expertise to do something with them. This development is therefore very important to us.

Mistra Food Futures

It is time to apply for research project funding, and we have good conditions for continuing to do well against the competition. An example that confirms this is that more LTV researchers are part of the newly approved Mistra Food Futures, where SLU is the coordinator. It is important that SLU continues to position itself within food areas considering our general, broad expertise of the entire food system, not least within the LTV Faculty.

New strategy

The work with the new strategy from 2021 will intensify in 2020 at various organisational levels. Subject fields/divisions are working on input for formulating the faculty’s objective areas, based on the SWOT analysis conducted by the faculty management. Said management had also planned to visit all departments to meet their managements and heads of subject and discuss the strategy. However, following a visit to Department of Urban and Rural Development, the coronavirus hit, and the tour was paused. The faculty management has the following prioritised measure: promoting creative and inclusive environments and working forms that stretch over organisational, subject and cultural barriers. The discussions are an opportunity for gathering thoughts on such a conceivable prioritisation for the coming years.

Gender equality and gender opportunities

On 7 February, during the LTV committee for gender equality and equal opportunities meeting, the SFAD results (“Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering” – systematic preventative work against discrimination) from the end of 2019 were discussed. The results clearly show that the ongoing gender equality and equal opportunities work is very important, both for enabling us to be a top university, but also an attractive place of work for both employees and students. We need to work together, think critically about norms and show consideration, especially during these corona circumstances which prevails now.

Finally, we would like to thank you for following the instructions from SLU’s management in order to prevent further infection. By doing so, colleagues/students/fellow humans/organisations/countries and the world can make it through as well as possible. Once this is over, we will have new insights, experiences, skills and behaviour that we can use by for example communicating more digitally at work as well as thinking in new ways and solving problems jointly.

Dean Håkan Schroeder, deputy dean Karl Lövrie, vice deans Lena Ekelund Axelson and Åsa Lankinen

Dekanbrev november 2019/Dean’s letter november 2019

Publicerat den

In english below

Hösten visar upp sin vackraste sida med all sin färgprakt än mer bedårande än vanligt genom den ovanligt rika förekomsten av rönn-, oxelbär och nypon. Så här en bit in på terminen är arbetet i full gång både med att genomföra och planera fakultetens viktiga forskning, utbildning och samverkan för utveckling av det hållbara samhället.

Fakultetens verksamhet har hög relevans för de utmaningar samhället står inför och uppmärksammas allt oftare i media. Vi vill passa på och rikta ett stort tack till er alla som aktivt bidrar till att dela med er av era kunskaper och insikter i olika mediala sammanhang. Genom era insatser kan universitetet göra skillnad på riktigt både i kontakter med yrkesverksamma inom våra verksamhetsområden men också genom bildningen i samhället i stort.

Höst med rektorsbesök och invigning
Rektor hade ett heldagsbesök i Alnarp i augusti som ett led i att bekanta sig med sitt nya universitet och dess styrkor och möjligheter. Attraktiva campus som stärker SLU:s unika profil bland lärosäten är viktiga i rekrytering av studenter och medarbetare. Besöket gav en god bild av vad Alnarp kan erbjuda.

I augusti var det invigning av SLU Grogrund Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor i Alnarp med landsbygdsminister Jennie Nilsson. En stor och viktig satsning där fakulteten är huvudman. Verksamheten genomförs tillsammans med NJ-fakulteten och näringslivet vars syfte är att utveckla tillgången till bra växtmaterial för odling och livsmedelsproduktion i Sverige. Vi planerade för ytterligare ett ministerbesök i september av dåvarande utrikeshandelsminister Ann Linde, med det nordiska samarbetet i fokus, men dagen innan utsågs hon till utrikesminister så besöket ställdes in denna gång.

Studentrekrytering och lika villkor
Mycket glädjande kan vi konstatera att LTV-fakulteten fortsätter att öka antagningen av studenter och därigenom bidrar till SLUs målsättning att fördubbla antalet studenter. En viktig del i ökningen är den första antagningen till landskapsingenjörsprogrammet på Ultuna. Bra söktryck gjorde det lätt att fylla platserna. Under hösten har de nya regionalt inriktade resurspersonerna för studentrekrytering inlett sitt arbete vilket bör stärka söktrycket på sikt.

Även nya resurspersoner för arbetet med jämställdhetsintegrering har rekryterats i Alnarp och Umeå. En person med stationering på Ultuna återstår. Ett nödvändigt bidrag för att riktlinjer och planer ska kunna omsättas i aktiv handling för förändring.  

Utnämningar och nya tjänster
Tre nya docenter har utsetts vid fakulteten: Erik Hunter i lantbruksvetenskap med inriktning företagsekonomi vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, samt Lars Mogren i trädgårdsvetenskap och Thomas Prade i teknologi med inriktning växtodling, båda vid institutionen för biosystem och teknologi.

 Aakash Chawade har anställts som universitetslektor i växtgenetik och informatik för växtförädling vid institutionen för växtförädling och Sofia Sandqvist som konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar gestaltning vid institutionen för Stad och Land.

Fakulteten har tilldelats ett antal så kallade utbildningsmotiverade lektorat och Karl-Johan Bergstrand, vid institutionen för biosystem och teknologi, har anställts på ett sådant som universitetslektor i ämnet trädgårdsvetenskap med inriktning mot hortikulturella odlingssystem för livsmedel.

Forskningsproposition
SLU:s har lämnat sitt underlag till den kommande forskningspropositionen. I svaret nämns bl.a. de fyra tematiska utmaningsdrivna forskningsområdena ekosystemfunktioner och biologisk mångfald, biobaserade produktionssystem, djurs och människors hälsa och hållbar stadsutveckling för vilka forskningen behöver förstärkas.

Anslagstilldelning
SLUs anslagstilldelning minskar om man tar hänsyn till ökade lönekostnader och höjningen av LKP till följd av ökade pensionskostnader, ett beslut som SLU inte kan påverka.

Utbyggnaden av anslaget till växtförädlingssatsningen SLU Grogrund finns inte annonserad i nuläget men kommer förhoppningsvis prioriteras inom livsmedelsstrategin eller andra riktade satsningar som blir klara i december.

Fakultetens utrymme för nya strategiska satsningar är mycket begränsade för 2020, men därefter ökar möjligheterna p g a att pågående satsningar löper ut. Fakultetsnämnden beslutar om anslagsfördelningsprinciperna den 6 november.

Strategiarbete 2021-2026
Det operativa arbetet med att formulera SLUs strategi från 2021 till 2026 har nu inletts. Vid Rektors prefektmöte den 15-16 oktober var detta en huvudfråga. I början av nästa år inleds arbetet med fakulteternas strategi och kort därefter även på institutionsnivå.

Handlingsplan
Fakultetsnämnden fastställer nuvarande strategis reviderade handlingsplan som sträcker sig t o m 2020 den 6 nov. Huvudåtgärdsområdena har reviderats något och föreslås vara:

 • Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära forsknings- och utbildningsmiljöer
 • Skapa förutsättningar för attraktiva anställningar och kreativa kunskapsmiljöer
 • Stärka det SLU-interna samarbetet för att utveckla utbildning på alla nivåer
 • Utveckla forskningskommunikationen för att bättresynliggöra och profilera verksamheten och dess bidrag till samhällsutvecklingen

Tågstation i Alnarp
Tågförbindelsen till Alnarp har varit en het fråga under det senaste kvartalet. Efter ett dödläge för finansieringen i början av sommaren är hoppet åter om att det ska gå att hitta en lösning före årsskiftet i samarbete mellan Akademiska Hus, Lomma kommun och SLU. Flera viktiga aktörer som Länsstyrelsen Skåne, Regionen Skåne och Malmö stad har agerat för denna sak.    

Nytt namn på hållplats
Skånetrafiken har meddelat en kommande ändring av hållplatsnamnet för Alnarp Kungsgårdsvägen till Campus Alnarp i och med tidtabellsskiftet för busstrafiken i juni 2020!

Håll koll i kalendern!
Det är många events på gång under de veckor som är kvar på året. Ett av alla är vår fakultetsdag den 4 december!


Dean letter October 2019

Autumn, with its rich abundance of rowanberries, whitebeam berries and rosehips, has been especially beautiful this year. Since we are more than halfway into the semester, work with planning and implementing the faculty’s important research, education and collaboration to develop a sustainable society, is well underway.

Faculty operations are highly relevant to societal challenges, and the media acknowledges them more and more. We would like to thank those of you who actively share your knowledge and insight in various media contexts. Thanks to your efforts, the university can make a real difference, both through contact with professionals within our field and societal education in general.

Autumn of vice-chancellor visit and launch

In August, the vice-chancellor visited Alnarp to familiarise herself with the university, its strengths and possibilities. Having attractive campuses that strengthen SLU’s unique brand in comparison with other higher education institutions is important when recruiting students and employees. The vice-chancellor’s visit to Alnarp gave a good idea of what our campus can offer.

Also in August, SLU Grogrund – the Centre for Breeding of Food Crops – was launched in Alnarp by Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson. It is a large and important initiative, and the faculty is mainly responsible for it. The centre is managed together with the NJ faculty as well as various businesses, and its purpose is developing access to good plant material for cultivation and food production in Sweden. There was another planned visit for Minister for Foreign Trade and Nordic Affairs Ann Linde. Focus was to lie on Nordic collaboration, but the day before, Linde was appointed Minister for Foreign Affairs, and the visit was cancelled.

Student recruitment and equal opportunities
We are pleased to announce that the LTV Faculty continues to increase its student admission, and thereby contributes to SLU’s objective of doubling its number of students. An important part of this increase is the first admission to the Landscape Engineer programme at Ultuna. A high number of applicants made it easy to fill the places. During autumn, new resource personnel in charge of student recruitment at regional level begun their assignment, which should strengthen applicants per place in the long-term.

Additionally, resource personnel working with gender mainstreaming have been recruited in Alnarp and Umeå. A person to be stationed in Ultuna remains. These posts are necessary to ensure that guidelines and plans become reality and subsequently make changes.

Appointments and new posts
The faculty has appointed three new docents: Erik Hunter (agricultural science, specialising in business administration at the Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology) as well as Lars Mogren (horticultural science) and Thomas Prade (technology, specialising in crop production), both at the Department of Biosystems and Technology.

Aakash Chawade has taken up the post of senior lecturer, specialising in plant genetics and information at the Department of Plant Breeding, and Sofia Sandqvist is the new artistic landscape architecture senior lecturer specialising in sustainable design at the Department of Urban and Rural Development.

The faculty has been allocated a number of so-called educationally-justified senior lectureships, and Karl-Johan Bergstrand at the Department of Biosystems and Technology has been given such a senior lectureship in horticultural science, specialising in horticultural food cultivation systems.

Research proposition
SLU has submitted supporting documents for the proposal relating to the government’s coming research policy. These documents state, among other things, the four thematic, challenge-driven fields where research should be strengthened. The fields are: ecosystem functions and biodiversity, bio-based production systems, animal and human health as well as sustainable urban development.

Allocation of funds
SLU’s allocation of funds is decreasing when you consider higher salary costs and the employer’s contribution (LKP) (due to increased retirement costs) – this is something SLU cannot change.

The increased funding for SLU Grogrund has presently not been announced. Hopefully, it will be prioritised in the food strategy or other specific initiatives that will be complete in December.

The faculty does not have many opportunities for strategic initiatives in 2020, but after that, following the conclusion of ongoing initiatives, things will change. The faculty board will decide on funding allocation principles on 6 November.

Strategy work 2021–2026
Operative work with formulating SLU’s strategy for 2021–2026 has begun. During the vice-chancellor’s meeting with the heads of department 15 –16 October, this was a main issue. At the beginning of next year, work with the faculty strategies will begin, followed by work at department level.

Action plan
The faculty board has approved the current strategy’s revised action plan, which applies until 6 November 2020. The main measures have been slightly revised and the following has now been proposed:

 • strengthen collaboration to develop interdisciplinary research and teaching environments;
 • create conditions for attractive employments and creative knowledge environments;
 • strengthen internal SLU collaboration to develop education at all levels;
 • develop research communication to make the organisation more visible, profile it and its contributions to societal development.

Alnarp train station
A train to Alnarp has been a hot topic this past quarter. After a funding stalemate at the beginning of summer, there is now hope that a solution in the form of collaboration between Akadmiska hus, Lomma municipality and SLU will be reached before next year. Several parties from Skåne county administrative board, Region Skåne and Malmö have acted on behalf of this cause.

New bus stop name
Skånetrafiken have announced that the stop “Alnarp Kungsgårdsvägen” will be changed to “Campus Alnarp”. The change will take place when the bus schedule changes in June 2020.

Keep an eye on the calendar!
A lot of events is coming up here in Alnarp in the weeks left of this year, one of all to mention is the Faculty day the 4th of December!

Dekanbrev juni 2019 | Dean’s Letter June 2019

Publicerat den

In English below

Nu är det dags för semestertider och välbehövlig vila efter en intensiv vårtermin. Det finns också anledning att stanna upp och reflektera över den gånga terminen. Det är allt för sällan
vi tar oss tid att blicka bakåt och summera framgång och goda prestationer. Det blir lätt fokus på det som inte riktigt blev som vi planerat eller sådant som inte hunnits med.

Stort engagemang – mindre resurser

Ett stort engagemang för SLU:s möjligheter att bidra till en bättre värld genom ny kunskap
och välutbildade nöjda studenter är något som kännetecknar er medarbetare vid fakulteten. Eftersom våra resurser är begränsade och faktiskt minskande – om vi ser till statsanslagets utveckling i förhållande till kostnaderna – hamnar vi i konflikt mellan ambitionsnivå och resurstillgång. Den nyligen genomförda verksamhetsdialogen med universitetsledningen
och de individuella genomgångarna med institutionsledningarna talar för att vi klarar att göra bra avvägningar och prioriteringar inom de tillgängliga resurserna. Fakulteten fick gott betyg av rektor vid genomgången och vi är övertygade om att vi kan fortsätta och utveckla vårt bidrag
till SLU:s framgång ytterligare. 2018 var ett mycket framgångsrikt år för vår fakultet både avseende verksamhetsresultat och ekonomisk utveckling. Inledningen på 2019 innehåller många nya satsningar med nya medarbetare, bland annat doktorander som en följd av framgången med externfinansiering och anslagsökning genom SLU Grogrund inom växtförädling.

Nya utbildningsprogram ger tvärvetenskapliga samarbeten

Som ett led i utökningen av SLU:s utbildningar har universitetets utbildningsnämnd beviljat
vår fakultet planeringsmedel för två masterprogram: Climate Adaptation and Mitigation for Sustainable Spatial Planning och Design and Food Culture in Sustainable Spatial Planning. Vidare beviljades programnämnden inom utbildningar i skogsvetenskap planeringsmedel
för kandidatkonceptet Forest and Landscape management med placering i Alnarp. Detta bör öppna för intressanta samarbeten mellan vår fakultet och fakulteten för skogsvetenskap. Programnämnden inom landskap och trädgård kommer att arbeta intensivt med att utveckla ytterligare förslag till ny utbildning, som inte bara behöver vara i programform utan också kan ske genom kurser eller kurspaket. Utbudet av fort – och vidareutbildning för yrkesaktiva behöver också öka. Utökad dialog med institutionerna är en viktig del i den fortsatta utvecklingen. Vi behöver också arbeta för utveckling av utbildning inom jordbruk, i dialog
med programnämnden inom naturresurser och jordbruk.

Invigning av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

Den 4 september kommer landsbygdsministern Jennie Nilsson till Alnarp för att inviga SLU Grogrund. Ministern har besökt SLU vid ett tidigare tillfälle, men detta blir första gången i Alnarp. Vi kommer då också passa på att visa upp Växtproteinfabriken som är en
nyetablerad forsknings- och innovationsfacilitet på SLU Alnarp. Projektet genomförs i samarbete mellan fakulteten, SLU-Holding och fastighetsavdelningen.

Akademiska hus lämnar samarbetet kring tågstation Alnarp

Campusutvecklingen i Alnarp fick ett bakslag i början av månaden. Styrelsen för Akademiska hus beslutade att inte fullfölja den överenskommelse om finansiering av tågstoppet som förhandlats fram i samarbete mellan Lomma kommun, Akademiska hus och SLU. Beslutet
var mycket överraskande eftersom att det är av allra största vikt att vi säkrar denna viktiga kommunikationsmöjlighet. Både universitetet och fakultetens ledning tar nu nya tag för att tillsammans med framförallt Lomma kommun hitta nya lösningar. En organisation för
styrning och genomförande av prioriterade delprocesser inom campusutvecklingen börjat
ta form i samarbete mellan Lomma kommun, SLU och Akademiska hus. Dessa delprocesser omfattar exempelvis SLU:s nya lokaler och verksamhetslokaler för andra aktörer, studentbostäder, odlingscentrum och ”science gallery”. Läs mer om campusutvecklingen i Alnarp.

Fakultetens handlingsplan revideras

Fakultetens handlingsplan är under revidering inför de sista åren av innevarande strategiperiod och kommer att beslutas av fakultetsnämnden under hösten. Efter vissa ändringar kommer de nuvarande huvudrubrikerna enligt förslaget att vara:

• Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära forsknings- och utbildningsmiljöer
• Skapa förutsättningar för attraktiva anställningar och kreativa kunskapsmiljöer
• Stärka det SLU-interna samarbetet för att utveckla utbildning på alla nivåer
• Utveckla forskningskommunikationen för att synliggöra och profilera verksamheten
och dess bidrag till samhällsutvecklingen

Den 12 juni genomförde fakultetsnämnden ett av sina två årliga möten tillsammans med institutionsledningarna, denna gång på temat kompetensförsörjning som är ett prioriterat område för handlingsplanen. Läs mer om arbetet med fakultetens strategi och handlingsplan 2017–2020.

Rekrytering av nya medarbetare och ny rektor

Den nyligen genomförda professorsinstallationen visade att vi har förmåga att rekrytera internationellt framstående medarbetare. Professorernas föreläsningar visade på intressanta möjligheter till gränsöverskridande samarbeten mellan sina respektive ämnesinriktningar. 

Även inom andra anställningar pågår ett intensivt rekryteringsarbete som kommer att stärka fakultetens forskning och utbildning ytterligare. Stödfunktionerna har bland annat rekryterat regionala marknadsförare för utbildning som kommer att finnas på alla tre campus, resurspersoner för jämställdhetsintegrering och lokalplanerare med placering i Alnarp. Alla poster i ledning och nämnder är tillsatta.

SLU:s nya rektor Maria Knutson Wedel installeras den 6 september. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Regeringens beslut om att utse rektor Maria Knutson Wedel är klart. Rektor har tillträtt och installationen sker den 6 september. Prefekter för den nya mandatperioden är också utsedda vid LTV. Samtliga nuvarande prefekter fortsätter, förutom vid institutionen för biosystem och teknologi. Linda Tufvessons ersättare blir Hanna Sassner, som tidigare varit verksam vid bland annat fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.  

Som avslutning vill vi tacka er alla för era insatser under vårterminen och önska alla en härlig midsommar och riktig sköna ledigheter. Vikten av återhämtning och total avkoppling från arbetet tål att upprepas i dessa tider. Så ses vi igen, utvilade inför nästa termin som kommer att erbjuda nya spännande möjligheter!

Sommarhälsningar,
Håkan och Karl

Vallmo på ett fält nära SLU i Alnarp. Poppies on a field near SLU in Alnarp. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

It’s summer – time for holidays and well-needed rest after an intense spring semester. There is also reason to take stock and reflect on the past semester. We rarely take time to look back and summarise our successes and achievements; it’s all too easy to focus on what didn’t go according to plan or things we didn’t have time to do.

Great commitment – fewer resources

All faculty employees are greatly committed to contributing to a better world through new knowledge and well-educated, happy students. Since our resources are limited and fewer (considering the development of direct government funding in relation to our costs), there is often friction between our ambition levels and access to resources. The operational discussion we had with the university management as well as the individual discussions with various department managements indicate that we are good at adjusting and prioritising in relation to the available resources. During these discussions, the vice-chancellor stated that we are doing well, and we are convinced that we can continue and develop our contribution to SLU’s successes even more.

2018 was a very successful year for our faculty, both in regard to the operational results and financial development, and the beginning of 2019 involved recruiting new employees. Among other things, we recruited doctoral students as a result of the success with external funding and fund applications through SLU Grogrund relating to plant breeding.

New degree programmes enable interdisciplinary collaboration

As part of the increase of SLU courses and programmes, the Board of Education has granted our faculty planning funds for two Master’s programmes: Climate Adaptation and Mitigation for Sustainable Spatial Planning and Design and Food Culture in Sustainable Spatial Planning. Furthermore, the programme board, in relation to forestry education, was granted planning funds for the Bachelor’s programme Forest and Landscape Management, located in Alnarp. This should create interesting collaboration between our faculty and the Faculty of Forest Sciences. The landscape and horticulture programme board will work intensely to develop further education proposals – these proposals will include programmes, courses and course packages. The range of vocational training and continuing professional development also needs to increase. Further discussion with the departments is an important part of continued development. We also need to develop agricultural education, in collaboration with the natural resources and agricultural science programme board.

Opening of SLU Grogrund – Centre for Breeding of Food Crops

On 4 September, Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson will launch SLU Grogrund in Alnarp. The minister has previously visited SLU, but this will be her first visit to Alnarp. We will take the opportunity to present “Växtproteinfabriken” (only in Swedish), a newly established research and innovation facility at SLU Alnarp. The project is a collaboration between the faculty, SLU Holding and the Division of Real Estate Management.

Akademiska hus drops out of collaboration concerning a train station in Alnarp

At the beginning of the month, there was a setback for the campus development in Alnarp. The Akademiska hus board decided not to follow through on co-funding a train station, which Lomma municipality, Akademiska hus and SLU previously had agreed upon. The decision to drop out was very surprising considering it’s very important that we secure this communication possibility. Both the university and faculty management are now working with Lomma municipality to come up with new solutions. A governance and implementation organisation for implementing prioritised sub-processes in campus development is taking shape in collaboration with Lomma municipality, SLU and Akademiska hus. For example, these sub-processes include SLU’s new premises and operational premises for other stakeholders, students’ lodgings, a cultivation centre and a science gallery. Learn more about the campus Alnarp development here (only in Swedish).

Revised faculty action plan

The faculty action plan is being revised before the last years of the current strategy period expire. The faculty board will decide on this during the autumn. In accordance with the proposal, the current headings will be changed to the following:

• Strengthen collaboration to develop interdisciplinary research and education environments.
• Create conditions for attractive appointments and creative knowledge environments.
• Strengthen internal collaboration at SLU to develop courses and programmes at all levels.
• Develop research communication to highlight and profile operations and their contribution to societal development.

On 12 June, the faculty board held one of its two annual meetings together with management from all departments. This time, the theme was skills provision, a prioritised field for the action plan. Learn more about the faculty’s strategy and action plan for 2017–2020.

Recruitment of new employees and new vice-chancellor

The recent professorial inauguration showed that we have the ability to recruit internationally prominent employees. The professors’ lectures highlighted interesting opportunities for interdisciplinary collaboration between their respective subject fields.

There is also intense recruitment work relating to other appointments that will strengthen faculty research and education further. Among other things, the support functions have recruited regional education marketing staff – these persons will be located at all three campuses – as well as resource staff for gender mainstreaming and facility planners, located in Alnarp. All management and board posts have been filled.

SLU’s new Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

The government’s decision to appoint new Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel has gone through. The vice-chancellor has now arrived, and the inauguration will take place on 6 September. Learn more about the new vice-chancellor on the staff web. The new term for LTV heads of department has also been established. All current heads of department will continue on, except for at the Department of Biosystems and Technology, where Hanna Sassner will replace Linda Tufveson. Sassner has previously worked, among other things, at the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Finally, we would like to thank you for your hard work during the spring semester. We wish you a lovely Midsummer and a fantastic summer holiday. These days, it’s so important to recover and relax away from work. We’ll see you next semester, when you’ll hopefully feel rested and ready to face new, exciting opportunities.

Best regards,
Håkan and Karl

Dekanbrev maj 2019 | Dean’s Letter May 2019

Publicerat den

In English below

Våren har kommit med stormsteg och till och med övergått i sommar i delar av landet. I Alnarpsparken blommar magnoliaskogen och blåregnet har slagit ut på slottets södervägg. Vårt campus erbjuder unika arbetsmiljöer och goda möjligheter att bedriva utbildning och forskning. Campusmiljöerna har förutsättningar att bidra till fakultetens attraktionskraft och marknadsföringen av hur SLU kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Campusplanen för Alnarp är klar för fastställande av rektor och ska ses som en start på en långsiktig utvecklingsprocess med många möjligheter, men också utmaningar.

Avslut och uppstart under första kvartalet

Universitetet och fakulteten har ett stort antal nämnder, råd och ledningspositioner som ska säkerställa verksamhetens kvalitet och utveckling. Det första kvartalet under den nya mandatperioden har kännetecknats av både avslut och uppstart. Nya ledamöter har valts in och ledningspositioner har skiftats. Arbetet inför beslut om ny period för programstudierektorer, med start från halvårsskiftet, pågår. Detta är en naturlig del i den rotation som vi eftersträvar för att kunna ta tillvara fakultetens medarbetare i bred omfattning. Fakultetsledningen vill passa på och tacka alla er som bidragit i arbetet i dessa funktioner. Ert engagemang har varit av stor betydelse för fakultetens och universitetets utveckling. Vi vill också tacka er som tillträtt nya positioner och för att ni ställer upp för våra gemensamma utvecklingsfunktioner. Prefekterna för den nya mandatperioden är i skrivande stund formellt beslutade för AEM, VSB och SoL. Beslut är också på gång för LAPF, där nuvarande prefekter fortsätter. Fakultetsledningen gratulerar Christina, Rickard, Lars och Ingrid till förnyat förtroende. Rekryteringsgruppen för VF har möte 8 maj och för BT pågår annonsering för nyrekrytering, då Linda kommer att lämna uppdraget för annan anställning utanför SLU.

Utvecklingen av SLU:s utbildningar

SLU:s stora satsning på att öka utbildningsvolymen är i fokus i år och de kommande åren. Senaste ansökningsresultatet visar att LTV-fakulteten har goda möjligheter att bidra till denna ökning i väsentlig grad. Mycket glädjande är att vi har fått 58 förstahandssökande till landskapsingenjörsprogrammet (av totalt 238 sökande) som startar på Ultuna i höst. Att göra våra utbildningar tillgängliga vid våra olika campus och öka tillgången till SLU:s kunskap är ett strategiskt viktigt beslut. Det ligger helt i linje med de bärande idéerna om SLU som ett nationellt täckande universitet. Utvecklingen av samarbeten genom t ex SLU Landskap, ny teknik och pedagogik, skapar förutsättningar för hög kvalitet och resurseffektivitet när vi genomför samma utbildningar på flera campus. Antalet sökande har även ökat till trädgårdsingenjör odling. Programmet är ny ingång till hortonomexamen och utgör således den andra viktiga satsningen inom utvecklingen av SLU:s utbildningar.

Flera av fakultetens mastersprogram har också ökat antalet förstahandssökande. Ett hårt arbete ute på institutionerna och inom stödfunktionerna för planering och marknadsföring ligger bakom dessa framgångar. Årets öppet hus om SLU:s utbildningar arrangerades i Alnarp den 13 mars och lockade 300 deltagare, vilket är rekord. Vi riktar ett stort tack till er som bidrog med uppskattade föreläsningar, planering och genomförande.

Bilden av SLU och lunchföreläsning

SLU arbetar vidare med den långsiktiga satsningen på marknadsföring genom projektet Bilden av SLU, för att stärka varumärket SLU och kännedomen om universitetet. Konkreta aktiviteter pågår som gäller t ex namnsättning av verksamheter där SLU i normalfallet ska framgå. Kommunikationsavdelningen genomför lunchföreläsningen Kommunikation – hur svårt kan det vara?, som är riktad till alla anställda, med tips på hur du kan utveckla dig som ambassadör för vårt gemensamma universitet. Föreläsningen ges vid flera tillfällen (på både svenska och engelska) och arrangeras i Alnarp 28 maj och på Ultuna bland annat 29 maj samt 4 och 5 juni. Läs mer och anmäl dig här.

Professorsinstallation i Alnarp

Våren är en utmärkt tid för högtider och firande. Den 10 maj är det professorsinstallation i Alnarp – det var sex år sedan sist – med presentationer under förmiddagen och ceremoni och bankett på kvällen. Passa på och ta del av de öppna föreläsningarna med professorerna Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg och Jean Yong. Läs mer om programmet.

Avslutningsvis vill vi välkomna riksarkitekt Helena Bjarnegård som ny hedersdoktor vid SLU efter fakultetsnämndens beslut vid senaste mötet. Installationen sker i Uppsala i oktober.

Vårhälsningar,
Håkan och Karl

_____________________________________________________________________

Spring is here and, believe it or not, it is summer in some parts of the country. In Alnarpsparken, magnolias are blooming and the Chinese wisteria climbs up the south wall of the castle. Our campus offers unique working environments and good opportunities for teaching and research. The campus environments can contribute to the attractiveness of the faculty, and marketing concerning how SLU can help solve considerable societal challenges. The campus plan for Alnarp has been completed and waits for the vice-chancellor’s approval. It is the beginning of a long-term development process with many possibilities as well as challenges.

Conclusions and beginnings during the first quarter

A number of boards, councils and management staff members work to ensure operational quality and development at the university. The first quarter during the new term of office has been characterised by both conclusions and beginnings. New members have been elected, and management positions have changed. The work with deciding a new period for programme directors of studies, beginning mid-year, is ongoing. It is a natural part of the rotation we strive for in order to utilise faculty employees in the broadest sense possible. The faculty management would like to thank everyone who contributed to these functions. Your commitment has been very important to the development of the faculty and university as a whole. We also wish to thank those of you who have taken on new roles to help with our joint development functions. The heads of department for the new term of office are currently formally approved for AEM, VSB and SoL. Decisions are also pending for LAPF, where the current heads of department will continue on. The faculty management congratulates Christina, Rickard, Lars and Ingrid for renewed confidence. The VF recruitment group will meet on 8 May, and a job advertisement has been placed at BT because Linda will leave her post for an appointment outside SLU.

Development of SLU education

The large SLU initiative to increase the number of students is central this and coming years. The latest application results show that the LTV Faculty has good conditions to greatly contribute to this increase. More good news is that we have 58 first choice applicants for the Landscape Engineer programme (out of 238 applicants), which will begin at the Ultuna campus this autumn. Making our courses and programmes available at different campuses and increasing accessibility to SLU knowledge is a strategically important decision. It is very much in line with the substantial ideas of SLU being a national university. Developed collaborations through for example SLU Landscape, new technology and teaching methods create conditions for high quality and resource efficiency when we offer the same courses and programmes at several campuses. The number of applicants has also increased for the Horticultural Management: Gardening and Horticultural Production – Bachelor’s programme. The programme is a new path to a Degree of Master of Science in Horticulture and subsequently makes up the other important initiative relating to the development of SLU education.

Several of the faculty’s Master’s programmes also have more first choice applicants. Behind these successes lies hard work by the departments and support functions in regard to planning and marketing. This year’s open house for SLU education was held in Alnarp on 13 March and attracted 300 visitors – a new record. Massive thanks to those of you who contributed with well-received lectures, planning and implementation.

The image of SLU and lunch lecture

SLU continues to work with its long-term marketing efforts through the project the Image of SLU that aims to strengthen the SLU brand and knowledge of the university. Concrete activities concerning naming operations where SLU normally takes part are ongoing. The Division of Communication is giving the lunch lecture Communication – how hard can it be? aimed at all employees. The lecture offers advice concerning how you can develop as an ambassador for our joint university. The lecture is given several times (both in Swedish and English) and are available in Alnarp on 28 May and Ultuna on, among other things, 29 May and 4 and 5 June. Learn more and sign up here.

Professorial inauguration in Alnarp

Spring is an excellent time for ceremony and celebration. On 10 May, there will be a professorial inauguration in Alnarp – it’s been six years since the last one – with presentations in the morning followed by a ceremony and banquet in the evening. Take the chance to go to the open lectures held by professors Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg and Jean Yong. Learn more about the program.

Finally, we want to welcome State Architect Helena Bjarnegård as a new honorary doctor at SLU. This is the result of the faculty board’s decision at the latest meeting. The inauguration will take place in Uppsala in October.

Best regards,
Håkan and Karl

Dekanbrev mars 2019

Publicerat den

In english below

Nytt år, ny mandatperiod, ett starkt 2018 och nya möjligheter kännetecknar detta första dekanbrev 2019.

Med uppdragen som dekan och prodekan ser vi fram emot att bidra till att skapa goda förutsättningar för att LTV-fakulteten fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt under de kommande tre åren. Det är bra för SLU, Sverige och för möjligheterna att möta de stora globala utmaningar som mänskligheten har att hantera.  Vi har all anledning att förvänta oss att SLU och LTV-fakulteten går mot ännu ljusare tider även om det finns orosmoln i omvärlden både nationellt och globalt.

SLUs kunskapsområden är aktuellare än någonsin och SLU:s tre kärnvärden: ”Utmanande vetenskap”, ”Löser riktiga problem” och ”För en levande värld”, tål att upprepas för ett universitet som kan och står för hållbar utveckling på riktigt.

På nya poster

Karl har som prodekan särskilt ansvar för grundutbildning (från första april) och campusutveckling i Alnarp. I rollen som vicedekan för forskning har Lena Ekelund Axelson särskilt ansvar för utvecklingen inom trädgård och livsmedel där det finns ett särskilt behov av fakultetsgemensamma initiativ internt och externt. Ny vicedekan för forskarutbildning blir Åsa Lankinen med start första april. Det innebär att dekangruppen är formerad men fortfarande återstår tillsättningen av nämnder för den nya mandatperioden som inleds första april, vilket fakultetsnämnden ska besluta om vid nästa möte den 6 mars. Tack till er som bidragit med förslag till kandidater.

Ny modell för grundutbildning

Den nya fakultetsnämnden har haft ett möte i år och ledamöterna kommer att genomföra ett längre uppstartsmöte den 1-2 april. När det gäller grundutbildning pågår också tillsättning av programstudierektorer som beslutas av programnämnden där det blir många förändringar och som ska gälla från den första juli. En ny modell för arbetet med styrning och utveckling av grundutbildning vid fakulteten kommer att utvecklas under ledning av Karl bl a för att stärka institutionerna delaktighet i utvecklingen.

Tillsättning av prefekter inför nästa period

Processen för tillsättning av prefekter för den nya mandatperioden fr o m första juli 2019 pågår för fullt. Processen har inletts genom att dekan samtalat med samtliga nuvarande prefekter. Under februari ska rekryteringsgrupper för respektive institution formerats. Grupper bestående av dekan som ordförande, institutionsrepresentanter, fackliga företrädare och HR-resursperson. Institutionsrepresentanterna ansvarar för att kanalisera medarbetarnas synpunkter till rekryteringsgruppen. Dekan utser prefekter som planeras ske under april månad. I nuläget är det klart att Institutionen för biosystem och teknologi (BT) genomför en rekryteringsprocess för en ny prefekt som vänder sig till både interna och externa sökande, en process som då tar lite längre tid att fullfölja. Sprid gärna informationen om att vi söker en prefekt i era nätverk https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/

Goda resultat 2018

Vi kan se tillbaka på 2018 som ett starkt år med goda verksamhetsresultat i form av fortsatt hög produktion inom utbildning, vetenskapliga publicering och ökade forskningsmedel i form externa medel och anslag. Fakulteten är i god ekonomisk tillväxt med den näst största årliga omsättningsökningen 2018 under den senaste 5-årsperioden. Utfallet för statsanslag, bidrags- och uppdragsintäkter under 2018 var betydligt högre än budget. Ökningstakten för oförbrukade bidrag och kontraktsfordringar under 2018 är den största under den senaste 5-årsperioden. Fakulteten fortsatte att positionera sig som en attraktiv samverkanspartner vilket är viktigt för en kunskapsbaserad utveckling i näringsliv och samhälle, men också för att stärka forskning och utbildning.

Analyser av KON-utvärderingen pågår

Möjligheterna är många inom fakultetens forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. Utvärderingen av forskningen KoN 2018 bekräftade mycket som vi redan var medvetna om men gav oss också nya insikter. Institutionerna arbetar med ett analysarbete för att dra lärdom av utvärderingen som också ska presenteras för SLUs styrelse i juni.

Impact on society

Den 16 januari träffades ämnesansvariga tillsammans med prefekter, utbildningsansvariga m fl med en mycket god uppslutning på Malmö Universitet på temat Impact on society – making contact through knowledge och uppföljning av diskussionen i december 2017 på temat Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? Rektor vid Malmö Universitet hälsade välkommen och beskrev universitets möjligheter och utmaningar, betonade de goda förutsättningarna för ett utökat samarbete med SLU. Diskussionerna mellan deltagarna resulterade i konkreta förslag och kanske framförallt möjligheter att träffas i nya konstellationer.

Dubblering av antalet studenter

Tf Rektors vision att fördubbla antalet studenter har satt ordentlig fart på universitetet och flyttat upp utbildningsfrågorna på agendan på ett sätt som inte tidigare skådats inom SLU. LTV-fakulteten är väl förberedd för att bidra till den utmaningen. Just nu pågår remisshantering av förslag från utbildningsnämnden som ska vara klar under mars.

Kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter

Medarbetarna är som alla vet ett universitets absolut viktigaste resurs. Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla formerna för att säkerställa kompetensförsörjningen bl a genom beslut om rekryteringsplaner i fakultetsnämnden. Många högre anställningar är under tillsättning genom utlysning. En god arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter är en förutsättning för att både rekrytera nya och behålla nuvarande medarbetare.  Med resultatet av medarbetarundersökning som utgångpunkt har delegationer till avdelningschefer (motsvarande) utvecklats på flera institutioner för att öka tydligheten i ansvar etc och minska avståndet mellan chefer och medarbetare.  Medarbetarundersökningen visade både för SLU och LTV att könsaspekten var en av de största faktorerna till upplevd diskriminering. Med det som bakgrund och som ett led i arbetet kring jämställdhetsintegreringsuppdraget från regeringen kommer dessa utmaningar att vara särskilt prioriterade framöver. Samverkansgrupperna på institutioner (motsvarande) är viktiga i det operativa arbetet med att utveckla arbetsmiljön och fungerar nu väl bland annat tack vare det förstärkta verksamhetsnära stödet inom personal och HR för fakultetens verksamhet i Alnarp. 

Campusplan på remiss

Den reviderade Campusplanen för Alnarp är nu på remiss (se www.slu.se/campusalnarp) och kan ses som ett startskott för ett större förändringsarbete. Initiativ till en sammanhållande långsiktig organisation och process för utvecklingen i Alnarp pågår i dialog med A-hus och Lomma kommun i första hand liksom identifiering och uppstart av ett antal delprojekt där SLU:s nya lokaler är ett av flera som behöver prioriteras.

Djurmiljö och byggnadsfunktion åter till LTV

Som avslutning vill vi passa på att hälsa medarbetarna med inriktning mot djurmiljö och byggnadsfunktion vid Institutionen för biosystem och teknologi välkomna till LTV-fakulteten som en följd av att institutionen vid årsskiftet upphörde att vara en fakultetsgemensam institution för LTV- och VH-fakulteten.

Håkan Schroeder, dekan och Karl Lövrie, prodekan

Dean’s letter, March 2019

The focus of the first Dean’s letter of 2019  is on the new year, the new mandate period, a strong 2018 and new opportunities.

As Dean and Deputy Dean, we look forward to contributing to the continued positive development of the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science (LTV Faculty) over the next three years. This benefits SLU, Sweden and the possibility of addressing the major global challenges faced by humanity. Even though there are storm clouds in the surrounding world, both nationally and globally, we have every reason to expect that SLU and the LTV Faculty have a bright future.

SLU’s areas of knowledge are more topical than ever, and the three core values of SLU: ”Challenging science”, ”Solving real problems” and ”For a living world” are worth repeating for a university that is expert in and stands for sustainable development.

On new missions

As Deputy Dean, Karl Lövrie is in charge of the basic training (from 1 April) and campus development at Alnarp. As Deputy Dean for research, Lena Ekelund Axelson is in charge of the development in horticulture and foods, where there is a special need for initiatives in all faculties both internally and externally. The new Deputy Dean for research training is Åsa Lankinen, starting 1 April. This means that the group of deans has been formed, but boards must still be appointed for the new mandate period starting on 1 April, to be decided by the Faculty Board at the next meeting on 6 March. Thanks to those who contributed with proposals regarding candidates.

New model for governance and development of the basic training

The new Faculty Board has held a meeting this year, and the members will conduct a longer start-up meeting on 1-2 April. In relation to basic training, the Programme Board is also in the process of appointing programme directors of studies, which will result in many changes,  effective from 1 July. A new model for governance and development of the basic training at the Faculty will be developed under Karl’s guidance, among others to strengthen the participation of the departments in the development.

Appointing Heads of Departments for the new mandate period

The process of appointing Heads of Departments for the new mandate period from and including 1 July 2019 is in full swing. The process started by the Dean talking with all of the current Heads of Department. In February, recruitment groups for the respective departments must be formed. Groups will consist of the Dean as chairman, department representatives, trade union representatives and an HR resource person. The department representatives are responsible for channelling the opinions of employees to the recruitment group. The Dean will appoint the Heads of Department in April. The Department of Biosystems and Technology will conduct a recruitment process for a new Head of Department open to both internal and external applicants, a process that will take a little longer to complete.

Good results 2018

We can look back on 2018 as a strong year with good results in the form of continued high production in education, scientific publications and increased research funding in the form of external funds and grants. The Faculty has experienced good economic growth, as 2018 had the second largest annual increase in turnover in the last 5-year period. The outcome for state grants, revenues from grants and assignments in 2018 was significantly above budget. The growth rate of unused grants and contract receivables over the last 5-year period was highest in 2018. The Faculty continues to position itself as an attractive cooperation partner, which is important for a knowledge-based development in business and society, but also to strengthen research and education.

Ongoing analyses of the KON evaluation

There are many opportunities in the Faculty’s research, education and continuous environmental analysis. The research evaluation KoN 2018 confirmed many things that we already knew, but also provided new insights.  The departments are working on an analysis to learn from the evaluation that will also be presented to SLU’s board in June.

Impact on society

On 16 January the responsible subject teachers met with Heads of Department, heads of training and others with a very good turnout at Malmö University on the theme Impact on society – making contact through knowledge and a review of the discussion in December 2017 on Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? The Vice-Chancellor at Malmö University opened the meeting and described the opportunities and challenges faced by the University, stressing favourable opportunities for increased cooperation with SLU. The discussions among participants resulted in concrete proposals and perhaps primarily the opportunity to meet in new constellations.

Double the number of students

The Acting Vice-Chancellor’s vision to double the number of students has truly energized the University and moved up educational issues on the agenda in a way that has not previously been seen at SLU. The LTV Faculty is well prepared to contribute to this challenge. At the moment, stakeholder feedback from the educational board is ongoing, and will be completed during March.

Skills supply and development opportunities

As we all know, our employees are the University’s most precious asset. Intense work is underway to develop forms of securing skills supply, for example by way of decisions on recruitment plans by the Faculty Board. Many senior positions are recruited. A good work environment with development opportunities is required both to recruit new and to retain old employees. With the result of the employee survey as a starting point, delegations to Heads of Units (equivalent) have been developed in several departments to clarify areas of responsibility etc. and reduce the distance between managers and employees. The employee survey shows both for SLU and LTV that the gender equality aspect was a major factor of perceived discrimination. Against this background and as part of the work on the Government’s gender equality assignment,  these challenges will be prioritized going forward. The cooperation groups at the departments (equivalent) are important in the operative work on work environment development and function well now thanks to strengthened operational support in HR and personnel for the Faculty’s operations at Alnarp.

Feedback on the Campus plan

The revised Campus plan for Alnarp is awaiting stakeholder feedback and can be viewed as a springboard for major change. Initiatives for a cohesive long-term organization and development process at Alnarp are ongoing in a dialogue with A-hus and Lomma municipality in the first instance as well as identification and start-up of a number of sub-projects, SLU’s new premises being one of several that need to be prioritized.

Animal Environment and Building Function back to LTV

Finally, we want to take this opportunity to welcome colleagues working on Animal Environment and Building Function at the Department of Biosystems and Technology to the LTV Faculty as the department ceased, at the turn of the year, to be a department of both the LTV Faculty and the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Håkan Schroeder and Karl Lövrie

Dekanbrev december 2018

Publicerat den

Helger och ledigheter närmar sig och det är dags att pausa ett tag. Ett år och även en tre-årig mandatperiod är till ända.

Det vi kan minnas är att vi fick en ny prorektor, Karin Holmgren, och nya vice-rektorer; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop och Ylva Hillbur. De fakultetsövergripande  framtidsplattformarna startade, med UrbanFutures som särskilt LTV-ansvar och Future Food som bekräftelse på livsmedelsområdets betydelse vid SLU.

En ny enhet för samverkan och utveckling, SOU, bildades, vi blev tidigt ett miljöcertifierat universitet, Biotronen invigdes 2016, Green Innovation Park, GIP, drog igång liksom vårt utvecklingslabb för framtidens mat och biobaserade material.
SLU fyllde 40 år 2017, SLU Landskap har permanentats och ökad samordning är på gång inom område trädgård.

Det går bra för fakulteten. Antalet medarbetare, antal docenter, vetenskapliga publikationer och externa anslag ökar. Tack och grattis till alla er som har beviljats medel, ingen nämnd och ingen glömd. Vi fyller våra utbildningsplatser och fullgör vårt uppdrag, men ser gärna fler studenter på våra utbildningar. Tack till alla lärare för hängivna undervisningsinsatser. Vi har god kapacitet att ta in fler doktorander, här behövs en ökning om vi ska nå hållbarhetsmål och stärka konkurrenskraft. 

När nu 2018 går mot sitt slut kan vi notera att mycket har hänt och mycket gjorts under året. Några exempel:

 • Universitetsledningen har beslutat att SLU ska vara kvar i Alnarp som startskott för campusutvecklingen
 • KoN 2018, utvärderingen av kvalitet och nytta, konstaterar att SLU har ett guldägg att utveckla. Om man samarbetar mer och samverkar ännu bättre.
 • SLU GROGRUND, centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, har dragit igång.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 har startat, där SLU visar prov på internationellt ledarskap inom livsmedelsområdet genom att stärka grupper i hela värdekedjan.
 • Rektorsuppdrag till LTV att leda utredningen kring SLU Samverkan.
 • Fördubblat antal studenter till 2027, ”Fördubblingsprojektet”, ger en ny vitaliserande vision.
 • Beslut att starta Landskapsingenjörsprogrammetpå Ultuna hösten 2019.
 • Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård blev Sveriges första Riksarkitekt
 • Ett år i klimatförändringens tecken. Jordbruket har drabbats hårt, vinodlingen bär frukt och LTV-are ändrar resvanor.  
 • SLU:s styrelse föreslår att Maria Knutsson Wedel blir ny rektor. Karin Holmgren går in som tillförordnad rektor.

2019 innebär också förändringar i fakultetsledningen. Den nya fakultetsnämnden:

Dekan: Håkan Schroeder
Prodekan: Karl Lövrie

Ledamöter:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Första suppleant: Oleksiy Guzhva
Andra suppleant: Maria Wisselgren

Andra nämndsledamöter och vicedekaner har sina uppdrag till och med första kvartalet. Här behövs fortsatt goda krafter, så nominera och anmäl gärna intresse.  

När vi nu summerar och gör bokslut över året som gått kan det vara på sin plats att komma ihåg att vi är ett universitet, med en verksamhet som har sitt eget värde. I boken Det omätbaras renässans beskriver filosofen Jonna Bornemark hur vi lever i mätbarhetens tidevarv och löser alla problem genom att mäta och kvantifiera. ”Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället.” Men när siffror, diagram och staplar lyfts fram är risken att utrymmet för praktisk kunskap och gott omdöme försvinner, menar hon. Så: Mät inte kvaliteten på julen i antal klappar, alkoholhalt i glöggen eller meter julkorv.

Vi tackar för omätliga insatser och önskar er alla en subjektivt och känslomässigt God Jul och ett oändligt Gott Nytt År 2019!

———

Letter from the Deans December 2018

Holidays and vacations are approaching and it is time to take a break for a while. A year and a three-year term of office have ended.

Some things to remember are that we got a new Deputy Vice-Chancellor, Karin Holmgren, and new Pro Vice-Chancellors; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop and Ylva Hillbur. The faculty future platforms started, with Urban Futures at LTV and Future Food, to mark the importance of food at SLU. A new unit for Collaboration and development, SOU, was formed and we were early in becoming an environmentally certified university. The Biotron was installed, Green Innovation Park, GIP, started, as did the Laboratory for future foods and bio based materials. SLU turned 40 in 2017, SLU Landscape was formed and co-ordination is on its way regarding horticulture.

The faculty is doing well. The number of employees, number of docenter (lecturers), scientific publications and external funding are increasing. Thank you and congratulationsto all who have been granted funds, no one mentioned and no one forgotten. We fill our places in education programmes and fulfill our assignments, but would like to see more students on our courses. Thank you to all teachers for dedicated teaching efforts. We have good capacity to accept more PhD students, here is need for an increase if we are to achieve the sustainability goals anddevelop competitiveness.

As 2018 is ending, we can conclude that a lot has happened and a lot has been done. Some examples:

 • Decision by the university management that SLU will remain in Alnarp, as a starting point for the development of the campus
 • KoN 2018, the evaluation of quality and impact, notes that SLU has a golden egg to develop. If we co-operate more and collaborate better.
 • SLU GROGRUND, Center for Breeding of FoodCrops, is up and running.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 has started, where SLU demonstrates international leadership in the food sector by strengthening actors across the entire value chain.
 • The Vice Chancellor’s assignment to LTV to lead the investigation into SLU Samverkan (Collaboration).
 • Double the number of students until 2027,”The doubling project”, gives a new revitalizing vision.
 • Decision to start a landscape engineerprogramme in Ultuna autumn 2019
 • Landscape Architect Helena Bjarnegård is appointed Sweden’s first riksarkitekt (National architect)
 • A year characterised by climate change. Crop production is severely hit, vineyards bear fruit, and people change travel habits.
 • The University Board proposes that Maria Knutsson Wedel be the new Vice Chancellor from next summer. Karin Holmgren is acting Vice Chancellor until then.

2019 also brings some changes in the faculty management. The new Faculty Board members:

Dean: HåkanSchroeder
Pro Dean:Karl Lövrie

Members:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
First substitute: Oleksiy Guzhva
Second substitute: Maria Wisselgren

Other board members and vice-deans are appointed until March 31, and good forces are still needed here, so nominate and report your interest.

When we summarize and complete the closure of the year, it may be appropriate to remember that we are a university with activities in its own right. In her book Det omärkbaras renässans (The Renaissance of the immeasurable), philosopher Jonna Bornemark describes how we live in the age of measurability and solve our problems by measuring and quantifying. ”We escape from the subjective, emotional, temporary, and more beliefs, and instead count”. When numbers, charts and diagrams are highlighted, there is a risk that the scope for practical knowledge and good judgment disappears, she argues. So: Do not measure the quality of Christmas in number of gifts, alcohol content of the Glögg or meters of Christmas sausages.

We thank you for immeasurable efforts and wish you all a subjectively and emotionally Merry Christmas and an infinitely Happy New Year!

Dekanbrev juni 2018

Publicerat den

Terminen är slut. Midsommar nalkas. Snart kommer den där semestern som vi har sett fram emot, då vi på ett effektivt sätt ska utföra alla de fritidssysslor som vi samlat i en mental hög. Nu ska det resas, snickras, vandras, läsas, tränas, lagas mat, trädgårdsarbetas. Eller varför inte bara kopplas av, kopplas ner och kopplas bort. Lågprestera.

Vårterminens arbete har inneburit hårt arbete för alla; med undervisning, med service, planering och styrning, med näringslivs- och myndighetskontakter, forskning och forskarhandledning, KoN-utvärdering och inte minst många timmar med ansökan om projektpengar.

Beviljade forskningsmedel

De flesta finansiärer lämnar besked om beviljade medel under hösten, men Formas/SLF har nyligen beslutat att bevilja medel till två projekt (av fyra) inom IPM för trädgård:

 • Beatrix Alsanius (Biosystem och teknologi, BT) beviljas 2 983 306 kronor för projektet ”Integrerad bekämpning i nytt ljus”
 • Marco Tasin (Växtskyddsbiologi) beviljas 2 387 791 kronor för projektet ”En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar”.

Crafoordska stiftelsen har beviljat forskningsanslag på tillsammans 2,1 mkr till följande forskare vid institutionerna för växtskyddsbiologi respektive växtförädling:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen och William Walker (samtliga VSB) samt Ramune Kuktaite och Ida Lager (VF)

Stort grattis till er alla och alla ni andra som också haft framgång med era ansökningar.

Nya docenter

Vi gratulerar också fakultetens sex nya docenter: Aakash Chawade och Ida Lager (VF), Christopher Raymond och Johan Östberg (LAPF) samt Vetukuri Ramesh (VSB) och Josefin Wangel (SoL).

Kompetensförsörjning

För att lösa framtida problem och klara forskning, undervisning och samverkan behöver vi planera för vilka kompetenser som behövs inom olika ämnesområden. Fakultetsnämnd, prefekter och chefer träffades den 13 juni för diskussioner och informationsutbyte kring kompetensförsörjning, ämnen och anställningar. En slutsats man kan dra är att det finns ett stort intresse för att mötas över gränser och att koppla ihop ämnen och kompetenser. De som finansierar forskning ställer också allt större krav på mångvetenskap och samarbeten mellan forskare från olika discipliner. Arbetet med kompetensförsörjningsplanerna går vidare.

Campusutveckling

Det gör också campusarbetet i Alnarp. Regeringen har nu fattat beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Här ingår Malmöpendeln, Lomma-banan, vilket betyder att vi är ett steg närmare en järnvägsstation i Alnarp. Lomma kommun träffar Trafikverket denna vecka och efter det mötet har vi förhoppningsvis mer information om den kommande byggprocessen. SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus fortsätter diskussionerna kring finansieringen av tågstationen. Parallellt fortsätter SLU och Akademiska Hus arbetet med uppdateringen av Campusplanen från 2012 under hösten, med målet att planen skall vara färdig i början på nästa år.

Personer med ledande befattningar inom fakultet, institutioner och administration träffas den 15 augusti för att diskutera framtida vägval för SLU på Campus Alnarp, som exempelvis för- och nackdelar med en samlokalisering av all SLU:s verksamhet i en ny byggnad. Resultaten från möte skall ligga till grund för framtida inriktningsbeslut på rektorsnivå.
Arbetet med campusutveckling på lika nivåer kan du följa här.

Fakultetsdag

Den 22 augusti är det Fakultetsdag i Alnarp, på svenska med engelska inslag. Vi börjar med information från dekaner och fakultetsdirektör kl. 11.30. Efter gemensam lunch fortsätter programmet med fem föredrag om aktuell forskning, som spänner över fakultetens breda verksamhet från resistensförädling, beräkning av miljöeffekter och forskning i nätverk till aktivt uteliv och skogsbränder. De två senare ska inte kopplas ihop – tänk på brandfaran i skog och mark!

Alla är välkomna att delta i posterutställning så passa på och presentera ett intressant projekt eller andra glimtar ur verksamheten. Kanske kommer någon direkt från en konferens och kan återanvända sitt verk, annars är det ett bra tillfälle att göra en ny. Det blir prisutdelning till bästa poster vid den avslutande middagen.Anmäl ditt intresse för att visa poster till: annamia.olvmyr@slu.se som har mer information om fakultetsdagen.

Anmäl dig till Fakultetsdagen här före den 13 augusti. Välkommen!

Utbildningskonferens

Den 23-24 augusti är det utbildningskonferens på Ultuna. Temat är hur vi ska nå visionen att ha fördubblat antalet SLU-studenter inom en 10-årsperiod. Här har vår fakultet stora möjligheter, med attraktiva utbildningar och vilja till förnyade utbildningsprogram, kurser och kurspaket baserad på vår forskning av hög kvalitet och relevans för samhället. UN ska besluta om en färdplan för att nå visionen i slutet av året. Dags att fundera över nya möjligheter.

Forskningskommunikation

Under sommaren är det många som är ute och rör på sig och har tillfälle att träffa andra människor än i arbetslivet. Säkert kommer de att få SLU-relaterade frågor: om mat, trädgårdsskötsel, växtodling, småkryp och annat. Då gäller det att kommunicera faktabaserat och tydligt. Vi har ett projekt som handlar om just forskningskommunikation och kommer att göra besök på institutionerna för att diskutera hur forskarna ser på kommunikationen. Ska vi publicera rapporter och faktablad eller blir det YouTube för hela slanten?

Här finns ett exempel på det senare, som ska locka unga människor till att Plugga Grönt:

Vi önskar därmed alla en Glad Midsommar och en semester med kvalitet och till nytta, individuellt anpassad efter vars och ens eget intresse. Varför inte prova att lågprestera?

———-

The term is over. Midsommar is approaching. And soon, the holiday we have been looking forward to, when we will perform efficiently all the leisure pursuits we have been collecting mentally. Now there will be sightseeing, DIY, hiking, reading, training, cooking, gardening. Or why not just relax and disconnect. Neglect and ignore.

The spring semester work has meant hard work for all; with education, with service, planning and management, with business and government contacts, research and research supervision, KoN Evaluation and not least many hours of application for project money.

Research fundings

Most financiers make their decisions on funds in the autumn, but Formas /SLF has recently decided to grant funds to two projects (out of four) within IPM in horticulture:

 • Beatrix Alsanius (Biosystems and Technology, BT) is granted SEK 2,983,306 for the project ”Integrated Pest Management in a New Light”
 • Marco Tasin (Plant Protection Biology, VSB) is granted SEK 2,387,791 for the project ”A New Innovative Sustainable IPM Strategy for Effective Control of Aphids in Orchards”.

The Crafoord Foundation has awarded research funding of in total SEK 2.1 million to the following researchers at the departments for Plant protection and Plant breeding:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen and William Walker (VSB), and Ramune Kuktaite and Ida Lager (VF)

Big congratulations to you, and to others who have been successful in their applicationsl.

New associated professors

We also congratulate the faculty’s six new associated professors: Aakash Chawade and Ida Lager (VF), Christopher Raymond and Johan Östberg (LAPF), Vetukuri Ramesh (VSB) and Josefin Wangel (SoL).

Competence recruitment plan

In order to solve future problems and complete research, teaching and collaboration, we need to plan what skills are needed in different subject areas. The Faculty Board, heads of department and executives met on June 13 for discussions and information exchange regarding competence recruitment, subjects and appointment of staff. One conclusion is that there is a great interest in meeting across borders and linking topics and competencies. Those who fund research also place increasing demands on multidisciplinary and collaboration between researchers from different disciplines. Work on the competence recruitment plan continues.

Campus development

And so does campus work in Alnarp. The Government has now decided on the national plan for the transport system 2018-2029. The railway tracks outside Alnarp are included in the plan and we are therefore one step closer to getting a railway station in Alnarp.  Lomma municipality meets the Swedish Transport Agency this week and after that meeting we hopefully have more information about the upcoming construction process. SLU, Lomma Municipality and our property owner Akademiska Hus continue discussions about the financing of the train station. In parallel, SLU and property owner continue to work on the update of the Campus Plan from 2012 in the autumn, with the aim of completing the plan at the beginning of next year.

Leaders from the faculty, the departments and university administration meet on August 15 to discuss future choices for SLU at Campus Alnarp, such as pros and cons of co-location of all SLU’s activities in a new building. The results of the meeting will form the basis for future decisions by the Vice Chancellor.

Faculty Day

August 22 is Faculty Day in Alnarp, primarily in Swedish with some elements in English. We start with information from deans and faculty director at 11:30. After lunch, the programme continues with five lectures on current research, which reaches over the faculty’s broad activities from resistance breeding, environmental impact assessment and research in networks, to outdoor activities and forest fires. The two later should not be combined – be cautious of the risk of fire!

Everyone is welcome to participate in a poster exhibition so take the opportunity to present an interesting project or other glimpses of what is going on. Maybe someone comes directly from a conference and can reuse their bits and pieces, otherwise it’s a good time to make a new poster. Prizes will be awarded to the best poster during dinner.
If you want to submit a poster, please contact annamia.olvmyr@slu.se  who has more information about the day.

Please register here no later than 13 August to the Faculty Day. Welcome!

Education Conference

An Education Conference will be held in Ultuna 23-24 August. The theme is how to reach the vision of doubling the number of SLU students within a 10-year period. Here, our faculty has great opportunities, with attractive education programmes and a willingness to improve teaching, courses and course packages, based on our high quality research with relevance to society. UN, the Board of Education, will decide on a roadmap to reach the vision by the end of the year. Time to think about new opportunities.

Research Communication

During the summer, many of you will be moving around and have the opportunity to meet other people than in working life. Certainly, they will receive SLU-related enquiries: about food, crop cultivation, creepy-crawlies, gardening and other matters. This calls for clear and fact-based communication. In an ongoing project on research communication we will visit the departments to discuss researchers´ views on communication. Should we publish reports and fact sheets, or will it be YouTube all the way?

Here is an example of the latter that aims to attract young people to Plugga Grönt (study green):

With this, we wish everyone a happy midsummer and a holiday with quality and impact, individually adapted to each and every one’s own interest. Why not try to neglect and ignore?

 

Dekanbrev maj 2018

Publicerat den

In english below

Maj är som vanligt den ljuvaste månaden, med den mest fullproppade kalendern. Det gäller att få ihop det långsiktiga och det dagliga arbetet, att skriva ansökningar och läsa examensarbeten, för Alnarps del i sus av näsduksträd, doft av blåregn och toner från svarthätta.

En framtidsinriktad fråga som ställdes vid Fysiografiska Sällskapets Majsymposium i Lund, med titeln Universitet i förändring, var: Hur kan ett universitet konkurrera med Google om kunskapstörstande ungdomar? Svaret blev: campus – campuslivet, mötesplatsen, festerna, och kanske en och annan föreläsning med en livs levande universitetslärare.

Campusplan Alnarp
Vi arbetar nu aktivt med Campusplanen i Alnarp: Lomma kommun har anlitat arkitekter för att komma med förslag på utformning och kostnader för en tågstation i Alnarp. Regeringen skall under juni fatta beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. En styrgrupp med representanter för Lomma kommun, SLU och Akademiska Hus diskuterar finansieringen av en tågstation och uppstartsmöte för Campusplansarbetet mellan SLU och Akademiska Hus har ägt rum. Målet är ett levande campus med ändamålsenliga, moderna lokaler för effektiv verksamhet och fruktbara samarbeten.

Fakultetens handlingsplan
För ett år sedan påbörjades arbetet med fakultetens handlingsplan för att nå målen i strategi för 2017-2020. Några axplock av vad som hittills hänt:

 • Den strategiska framtidsplattform inom SLU som LTV-fakulteten har huvudansvar för har startats. Urban Futures utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Plattformen har bland annat utlyst stödmedel för tvärvetenskapliga projekt. Läs mer om Urban Futures.
 • I handlingsplanen står det att LTV-fakulteten ska bidra till SLU:s nya centrum för växtförädling. Detta centrum, Grogrund, är nu inrättat och ligger organisatoriskt under LTV-fakulteten och rektor har utsett Eva Johansson till programchef. Läs om Grogrund.
 • Dekanen har beslutat att SLU Landskap, en samlande kraft inom ämnet landskapsarkitektur, ska finnas kvar vid fakulteten tills vidare. Läs mer om SLU Landskap och de aktiviteter som genomförs.

LTV-fakultetens valberedning
Inför höstens fakultetsnämndsval har fakultetsnämnden beslutat att utse Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson och Sonja Trulsson till ledamöter i LTV-fakultetens valberedning.

Hedersdoktor
Fakulteten har utsett Vera Bitsch, som är professor i trädgårds- och landskapsekonomi vid School of Life Sciences Weihenstephan, vid Münchens Tekniska Universitet till hedersdoktor 2018. Sara Spendrup blir hennes ledsagare vid promotionshögtiden på Ultuna, där Inger Åhman är fakultetens promotor. Ni som disputerat och tagit doktorsexamen sedan sist: boka in den 5-6 oktober i kalendern. Det brukar vara en både festlig och trivsam tillställning som avslutas med middag på Uppsala slott.

Medarbetarundersökningen
Förhoppningsvis har snart alla fått ta del av resultat från den genomförda Medarbetarundersökningen. Överlag är resultaten goda och har till och med förbättrats sedan förra undersökningen. Arbetsuppgifterna är mycket stimulerande och de flesta är nöjda med chefen, men två frågor är extra bekymmersamma: arbetssituationen upplevs i många fall som stressande, med dåligt utrymme för återhämtning, och man är inte särskilt benägen att rekommendera SLU som arbetsplats eller för studier. Svaren hör förmodligen ihop. Chefer och ledare har fått resultaten som nu analyseras och diskuteras i olika grupper, enheter och institutioner. Här behövs alla goda krafter för att situationen ska bli bättre.

Men nu stundar pingst, Lundakarneval (och Mors Dag 27 maj), allt på en gång. Det gäller att prioritera i hänryckningens tid. Glad pingst!

————-

May is as usual the most agreeable month, with the most crowded calendar. It is vital to master the long-term and the daily work, both writing applications and reading students’ thesis work, under distraction from beautiful trees and scented flowers, like in Alnarp the handkerchief trees (Davidia involucrata) and Wisterias, and song from blackcaps.

A future-oriented question posed at the Physiographic Society May Symposium in Lund, titled University in a changing environment, was: How can a university compete with Google among young people thirsting for knowledge? The answer was: Campus – campus life, the meeting place, the parties, and maybe the odd lecture by a real university teacher, alive and kicking.

Campus Plan
We are now actively working with the Campus Plan in Alnarp: Lomma municipality has hired architects to make proposals for the design and costs of a train station in Alnarp. In June, the government will decide on the national plan for the transport system 2018-2029. A steering committee with representatives of Lomma municipality, SLU and Akademiska Hus discusses the financing of a train station and a start-up meeting for the Campus Plans work between SLU and Akademiska Hus has taken place. The goal is a lively campus with purposeful, modern premises for efficient activities and fruitful partnerships.

The faculty’s action plan
Work on the faculty’s action plan for reaching the goals in the strategy for 2017-2020 started a year ago. A few examples of what has been achieved so far:

 • The strategic future platforms within SLU have been set up and our faculty has the main responsibility for Urban Futures that develops and strengthens interdisciplinary research, education and collaboration in sustainable urban development. Among other things, the platform has provided support for interdisciplinary projects. Read more about Urban Futures.
 • The action plan states that the LTV Faculty should contribute to SLU’s new competence centre for plant breeding. This centre, Grogrund, is now established, organisationally under the LTV faculty, and the vice chancellor has appointed Eva Johansson as Programme Manager. Read about Grogrund (not yet in English).
 • The Dean has decided that SLU Landscape, a collective force in the field of landscape architecture, should remain at the faculty until further notice. Read more about SLU Landscape and the activities undertaken.

LTV faculty Nominating Committee
In preparation for the upcoming faculty board election, the Faculty Board has decided to appoint Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson and Sonja Trulsson as members of the LTV faculty Nominating Committee.

LTV Doctor Honoratiorus
The faculty has appointed Vera Bitsch, Professor of Economics of Horticulture and Landscaping, School of Life Sciences Weihenstephan, Technical University of Munich, as Doctor Honoratiorus. Sara Spendrup will accompany her at the promotional event at Ultuna this autumn where Inger Åhman will serve as our faculty promotor. Those of you who have achieved your Doctor’s degree since last: book 5-6 October in the calendar, for what is usually a festive and enjoyable event, culminating with dinner at Uppsala Castle, dating from the mid-16th century.

The Staff Survey
Hopefully, soon everyone will be able to share the results from the completed Staff Survey. Overall, the results are good and have even improved since the last survey. The work tasks are very stimulating and employees are satisfied with the boss. However, two questions are extra worrying: the work situation is in many cases perceived as stressful, with little time for recovery, and you are not very inclined to recommend SLU as a workplace, or as a place for studies. These answers are probably connected. Heads of departments and managers have got the results, which are analysed and discussed in different groups, units and departments. Here, all good forces are needed in order to improve the situation.

But now Pentecost, Lundakarneval and (Mother’s Day May 27) are coming up, all at the same time. It is important to prioritize in this time of excitement. Enjoy Pentecost!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekanbrev februari 2017

Publicerat den

In english below

Fakultetens strategi 2017-2020 är snart fastslagen och arbetet med en handlingsplan är i full gång. Vi bjuder därför in vår processledare Ida Andersson att berätta mer om detta.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund Axelson

 

Snart är det dags, närmare bestämt 8 februari är det dags, för fakultetsnämnden att anta Strategi för LTV-fakulteten 2017-2020. Under våren är det också dags för att göra ”bokslut” för de strategiska mål som sattes upp för perioden 2014-2016. Det här blogginlägget är ett av delstegen, i form av en reflektion kring vad som hände med de fler än 350 förslag som medarbetarna lämnade till fakultetens strategiska handlingsplan hösten 2014. Nedan kommer sju stycken nedslag om några av de förslag som kom in och vad som sedan hänt. Men först en bakgrundsbeskrivning.

Medarbetarnas bidrag
2014 bidrog medarbetarna och studentkårerna vid LTV-fakulteten, via förslagshäften, en webbenkät och en och annan workshop, med idéer på saker att göra för att kunna realisera målen i Strategi för LTV-fakulteten 2014-2016. Syftet med metoden var dels att skapa kännedom om strategin, men främst att skapa bred delaktighet i det strategiska arbetet och samtidigt på ett strukturerat sätt fånga upp de behov och den initiativkraft som finns bland alla er som forskar, utbildar, samverkar, administrerar och stödjer.

Frågan som ställdes var:
Med utgångspunkt i målen och aktiviteterna i vår strategi – Vad kan göras inom LTV-fakulteten för att du/din grupp ska få förbättrade möjligheter att utföra framgångsrikt arbete?

Första gången processen prövades
Det var första gången metoden prövades och vi som drev processen var osäkra på hur responsen skulle bli – Hur var intresset, skulle det komma några förslag alls? Och hur skulle förslagen i så fall se ut? Resultaten överträffade förväntningarna. När förslagsperioden var över hade vi en ”databas” med fler än 350 förslag. Prefekter, dekaner och övriga ledare satte tänderna i dessa, analyserade och drog slutsatser. Resultatet blev Fakultetens strategiska handlingsplan, som beslutades av fakultetsnämnden i slutet av 2014 och uppdaterades början av 2016. Dessutom har naturligtvis en mängd frågor drivits på institutionsnivå och SLU-gemensam nivå och lett till utveckling på olika sätt.

Medarbetarnas förslag har haft betydelse
Förslagen nu gåtts igenom återigen och här kommer i opretentiös form en reflektion kring vad som hände. Det som är kristallklart är att medarbetarnas förslag haft betydelse för vilka frågor som faktiskt prioriterats. Direkta samband mellan specifika idéer och satsningar (orsak och verkan) är däremot svåra att kartlägga. Ibland har till exempel internrevisionen påpekat samma behov som LTV:s medarbetare och så har en SLU-gemensam satsning gjorts utifrån internrevisionens rekommendationer. Om de aktiviteter som genomförts har gett önskade effekter på verksamhetens generella utveckling är en senare och långt mer komplicerad fråga, som inte kan besvaras i ett blogginlägg.

Vilka var förslagen och hur har det gått?
Nedan kommer så några nedslag från de 350+ förslagen. I brist på tid- och utrymme går det inte att kommentera allihop utan endast en liten del. Om du är nyfiken på vad som hände angående just DITT förslag eller just DET förslaget, är du välkommen att höra av dig till dekan Håkan Schroeder eller prodekan Lena Ekelund Axelson för att få höra om de strategiska överväganden som gjordes, eller till mig Ida Andersson för frågor av mer praktiskt natur. Du är också varmt välkommen med eventuella egna reflektioner om utvecklingen. Om du är nyfiken på vilka förslag som kom in (du kanske inte jobbade här 2014!) är de naturligtvis fria för alla att ta del av.

Ny strategi – nya möjligheter
Som sagt är det snart dags för fakultetsnämnden att klubba Strategi för LTV-fakulteten 2017-2020. Det kommer att komma nya möjligheter för dig som medarbetare att ge förslag på vad vi borde göra för att realisera målen framöver. Håll utkik efter ett utskick på alnarp-alla och de förslagshäften som kommer att delas ut. Perioden för den nya strategin är 2017-2020. För att sätta det i perspektiv motsvarar det nästan ett halvt decennium, eller en mandatperiod för en president.

Nog om det, här kommer de utlovade nedslagen:

Flera förslag handlade om…
1.      …behovet av att utveckla stödet till forskarna, bland annat vad gäller externfinansieringsmöjligheter, stöd vid ansökningsskrivande och individuell karriärplanering. Ett exempel på förslag från en medarbetare:

“Generally speaking, attracting external funding is a central issue to perform high standard research. A better support from the faculty to help, especially young researchers, to write successful grant applications is important. This can be achieved by organizing more seminars (what are the possibilities to get grants in Sweden, in Europe? What are the key elements of a successful application?), developing group discussions …

I know some seminars already exist, but two half-days a couple of weeks before Formas application deadline is probably not enough.”

Exempel på saker som hänt: Sedan 2014 har fakultetens forskningssekreterartjänst utökats från 50% till 100%. RADAR-projektet, som drivs via Grants Office och som syftar att hitta framgångsrika strategier för externfinansiering, har genomfört aktiviteter på VSB och LAPF och nu pågår aktiviteter inom BT och på institutionsövergripande nivå inom trädgårdsområdet. Tre forskningskoordinatorer för operativt stöd vid ansökning och genomförande kommer att rekryteras på SLU. Mentorsprogrammet Växa för yngre forskare har startats på initiativ av VSB.

2.     …behovet av att utveckla forsknings- och utbildningssamarbeten över gränserna för att kunna möta utmaningar inom olika områden. Exempel:

”Create LTV internal platforms to facilitate synergies. Present what is going on for each other. – Fruit & berries – Potato – Health”

“Buildning bridges Alnarp-Ultuna landscape – Annual research conference – [?] resources for exchange”

Exempel på saker som hänt: Inom fakulteten har två koordinerande grupper skapats för att stärka de gemensamma verksamhetsområdena: SLU Landskap, där landskapskompetens inom LAPF, SOL, AEM och Movium samlas. SLU Landskap har bland annat genomfört ”Call for ideas”, där medarbetare som samarbetar över institutionsgränser kunnat ansöka om utvecklingsmedel. En koordinerande grupp för verksamhetsområde trädgård skapades initialt, med representation från VF, VSB, BT, AEM och Tillväxt Trädgård. Det har bland annat anordnats workshopar om samarbete inom trädgårdsområdet.

3.     …behovet av bättre lokaler för de som arbetar i Vegetum-huset. Exempel:

”Riv V-huset och bygg ett nytt som inte läcker, effektivare kontor/korridor m2-kvot, ventilation som fungerar, ändamålsenligt STORT fikarum.”

“Vad: Utrymme med möjlighet för videolänk i Vegetum. Varför: Utrymmen på slottet/Alnarpsgården är inte alltid tillgängliga när personal från Vegetum behöver dem. Vem: fakulteten När: 2015”

Exempel på saker som har hänt: Fakulteten har beställt en förstudie angående ombyggnation/nybyggnation av Vegetum som också inkluderar Horticum. Undervisningslokaler i Articum har åter tagits i bruk och en ny videokonferenslokal har etablerats – Spiltan i Articum.

4.     …olika idéer för utveckling av nya utbildningar. Ett exempel:

Vad? Internationell master i biobaserad ekonomi
Prog. I samarbete m. NJ, S-fak; centrerad i Alnarp
Innehåll: växtförädling, -odling, produkter/material, miljö, nutrition, biologisk mångfald, bioekonomi, socioekonomi
Varför? Hög kompetens i Alnarp, ett framtidsområde, få fler studenter
Hur? MSc i Biobaserad ekonomi: Lösa framtidens problem t.ex. få maten att räcka, vad vi äter, klara klimatförändringar, globalt perspektiv
Vem? Öppet för t.ex. biologer, kemister, agronomer, teknologer, agroekonomi, lantmästare etc. Rekrytering både Sverige & internationellt
Finansiering internationella studenter: ? (företag), TC4F – 2 milj/år till stip. + gästlärare. 10 pr. År ~1 milj/år
När? NU!”

Exempel på saker som har hänt: Det nya masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Wellbeing har startats. En workshop om utbildningsutveckling anordnades i november 2015. En idégrupp, tillsatt av dekanen och finansierad av utbildningsnämnden, vidareutvecklade resultaten till ett idédokument som bland annat diskuterades på ett gemensamt möte för utbildningsansvariga med flera. Idéerna drevs därefter vidare i den nya utbildningslinje som skapats vid SLU, med utbildningsnämnd och programnämnder. I det av rektor beslutade ”Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020” framgår att ”intentionen är att utveckla två nya fakultetsövergripande och tvärvetenskapliga utbildningar: ett masterprogram inom livsmedelsvetenskap omfattande hela livsmedelssystemet och ett masterprogram inom växtbiologi med fokus på hållbar växtproduktion.”

5.     …behovet av fakultetsfinansierade doktorander. Ett exempel:

”Handlingsplanen bör innehålla en satsning på fakultetsfinansierade doktorander, framförallt för att få in nya idéer och kreativitet på fakulteten. Dessa doktorander kan då också på ett bra sätt bidra till en nya idéer inom undervisningen.”

Exempel på saker som har hänt: Någon särskild avsättning av medel på fakultetsnivå för doktorander har inte gjorts. Däremot har strategiska satsningar genomförts på institutionsnivå. En uppåtgående trend av antalet antagna doktorander kan anas, där 13 antogs 2015 och 21 antogs 2016. En kartläggning av forskarutbildningens fördelning mellan ämnesområdena pågår.

6.     …utvecklingen av Campus Alnarp. Exempel:

”Utveckla och stärka campus Alnarp som plats för forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Lokaliseringen med Lund, Malmö och Köpenhamn skapar unika möjligheter som skulle kunna tas tillvara bättre.”

”Vore en stor fördel om det ordnas fler bostäder på campus. Gärna även för korttidsboende. (veckor – 1-2 månader)”

Exempel på saker som hänt: En utredning om Green Innovation Park Alnarp har genomförts i samarbete mellan SLU, Akademiska Hus och Lomma Kommun och i december 2016 anställdes en projektledare för att driva projektet vidare i dialog med konceptets utveckling på Ultuna. Nya studentbostäder på campus Alnarp invigs under 2017. SLU hyr nu jämfört med 2014 ut ett 30-tal fler bostäder för studenter och doktorander på campus Alnarp och i Greenhouse på Augustenborg i Malmö. I ett samarbete med Lomma kommun och Akademiska hus förs en dialog med Region Skåne om en tågstation i Alnarp. Utsikterna för att det ska bli verklighet inom 6-10 år bedöms som goda.

7.     …behovet av gemensamma och strukturerade kommunikationsinsatser, bland annat för ökad studentrekrytering och att nå ut med forskningsresultat. Ett exempel:

” Communication strategy. Platforms – innovative: Campus, Student recruitment, Researchers in media, Internal communication – geographical challenge”.

Exempel på saker som hänt: Ett förslag till beslut om kommunikationsplan/strategi finns för fakultetsnämnden att ta ställning till. Särskilda insatser har gjorts för att öka rekryteringen av studenter till hortonomprogrammet.


Ida Andersson

Faculty administrator, administrative process leader for the Faculty’s strategy work

———————————–

The Faculty Strategy 2017-2020 is about to be fixed and the action plan work is underway. We are hence inviting our process leader Ida Andersson to inform everyone about this.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund Axelson

 

It will soon be time, in fact on 8 February, for the Faculty board to adopt the new strategy for LTV Faculty 2017-2020. During the spring it will also be time to review the strategic aims established for 2014-2016. This blog entry is one of the steps involved, in the form of a reflection on what happened with regards to the 350 or more suggestions submitted by co-workers for the Faculty’s strategic action plan in autumn 2014. The seven paragraphs below describe some of the suggestions made and the actions taken. But first some background information….

The staff contribution
In 2014, staff and student representatives at LTV Faculty, via proposal booklets, an Internet survey and a few workshops, submitted ideas on how to achieve the goals in the strategy for LTV Faculty 2014-2016. The aim of the exercise was to spread information about the strategy, but in particular to encourage wider participation in the strategic work and, in a structured way, gather together all the demands and initiatives found among all you researchers, lecturers, support staff, administration staff etc. in the Faculty.

The question asked was: Based on the objectives and activities of our strategy – What can be done within the LTV faculty so that you / your group can improve your opportunities to work successfully?

First try for this kind of process
This was the first time for the method to be tested and those of us driving the process were unsure what the response would be – whether there would be interest, whether we would get any suggestions at all and what these suggestions would be. The results exceeded our expectations. When the suggestion period ended, we had a ‘database’ of over 350 suggestions for heads of department, deans and other leaders to process, analyse and draw conclusions from. The outcome was the Faculty’s strategic action plan, which was approved by the Faculty board at the end of 2014 and updated in early 2016. In addition, many of the issues raised have of course also been addressed at department level and SLU level and have led to various improvements.

What kind of suggestions?
The suggestions have now been revisited again and are presented here in an informal way, through a reflection on the actions taken. It is very obvious that the suggestions submitted by co-workers mattered in regards to the issues actually prioritised. However, it is more difficult to demonstrate direct links between specific suggestions and actions (cause and effect). For example, internal audits sometimes identified the same issues as LTV co-workers and joint SLU efforts have since been conducted based on the recommendation of the internal audits. Whether all the actions taken have achieved the desired effects on the general development of Faculty operations is a later and far more complicated question that cannot be answered in a blog entry.

Below are some suggestions from the 350+ received. For reasons of time and space it is not possible to comment on them all, but only a limited selection. If you are wondering what happened with YOUR specific suggestion or with that ONE specific suggestion, you are welcome to get in touch with the dean, Håkan Schroeder, or the deputy dean, Lena Ekelund Axelson, to hear about the strategic considerations discussed, or with me, Ida Andersson, about issues of a more practical nature. You are also very welcome to share your own thoughts and reflections about the developments. If you are wondering about the suggestions received (perhaps you were not working here in 2014!), they are of course freely available for all to read.

New strategy – new possibilities
The Faculty board will shortly decide upon the strategy for LTV Faculty 2017-2020. There will be new opportunities for all you co-workers to provide suggestions on what we should do in order to achieve these new goals. Keep an eye out for future e-mails at alnarp-alla and the proposal booklets that will be circulated. The period for the new strategy is 2017-2020. To put that in perspective, it represents almost half a decade, or the term of office of a president.

But now – some examples of suggestions made and actions taken:

A number of suggestions concerned…

1.      …the need to improve support for researchers, e.g. when seeking external funding options, writing applications and in individual career planning. For example, this suggestion was submitted by one co-worker:

“Generally speaking, attracting external funding is a central issue to perform high standard research. Better support from the faculty to help, especially young researchers, to write successful grant applications is important. This can be achieved by organizing more seminars (what are the possibilities to get grants in Sweden, in Europe? What are the key elements of a successful application?), developing group discussions …

I know some seminars already exist, but two half-days a couple of weeks before the Formas application deadline is probably not enough.”

Examples of actions taken: Since 2014, the Faculty’s research officer has been extended from 50% to 100% of full time. The RADAR project, which is run via the Grants Office and aims to identify successful strategies for acquiring external funding, has carried out activities at VSB and LAPF and is now conducting work within BT and at overall department level within the horticulture area. Three research coordinators to provide operative support in applications and project management will be recruited at SLU. The mentoring programme Växa for young researchers has been started at the initiative of VSB.

2.     …the need to develop research and teaching collaborations across disciplinary boundaries in order to meet the challenges within different areas. Examples:

“Create LTV internal platforms to facilitate synergies. Present what is going on for each other. – Fruit & berries – Potato – Health”

“Build bridges Alnarp-Ultuna landscape – Annual research conference – [?] resources for exchange”

Examples of actions taken: Within LTV Faculty, coordination groups have been set up to strengthen two joint areas of operation: SLU Landscape, which gathers landscape competence within LAPF, SOL and AEM, and Movium. SLU Landscape has issued e.g. a call for ideas where co-workers who collaborate across department boundaries applied for development funds. A coordination group for horticulture was set up initially, with representation from VF, VSB, BT, AEM and Tillväxt Trädgård. It arranged workshops on collaboration within the horticulture area.

3.     …a need for better premises for those working in the Vegetum house. Examples:

“Pull down V-huset and build a new one that does not leak, has a more efficient office to corridor m2 ratio, a functioning ventilation system and a coffee room that is large enough for purpose.”

“What: A space for videoconferencing in Vegetum. Why: The spaces at the castle/Alnarp Estate are not always free when staff at Vegetum need one. Who: Faculty When: 2015”

Examples of actions taken: Faculty has commissioned a pre-study regarding renovation/replacement of Vegetum, including Horticum. The lecture rooms in Articum have been taken into use and a new videoconferencing space has been provided – Spiltan in Articum.

4.     …different ideas on development of new courses and programs. Example:

“What: International Master’s in Biobased Economics
Prog. In partnership with NJ, S faculties; based in Alnarp
Content: Plant breeding, growing, products/materials, environment, nutrition, biological diversity, bioeconomics, socioeconomics
Why: High competence in Alnarp, a future area, attract more students
How: MSc in Biobased Economic: Solve future problems, e.g. secure food supply, what we eat, dealing with climate change, global perspective
Who: Open to e.g. biologists, chemists, agronomists, engineers, agroeconomists, lantmästare etc. Recruitment within Sweden and abroad
Funding for international students? (companies), TC4F – 2 million/year for scholarships. + guest lecturers. 10 per year ~1 million/year
When? NOW!”

Examples of actions taken: The new Master’s programme ‘Outdoor Environments for Health and Wellbeing’ has been started. A workshop on general idea development regarding courses and programs was held in November 2015. A concepts group, convened by the dean and funded by the Education Board, processed the results and compiled them in a ‘white paper’ that was discussed e.g. at a joint meeting for education responsibles and others. The ideas were then driven forward in the new organisation created at SLU, with the Board of Education and the Programme Committees. The ‘Guideline document for education at undergraduate and postgraduate level 2017-2020’ issued by the vice-Chancellor states that: “the intention is to develop two new cross-faculty, interdisciplinary degree courses: a Master’s programme within food science comprising the entire food system, and a Master’s programme within plant biology with the focus on sustainable plant production.”

5.     …the need for PhD students funded by Faculty. Example:

“The action plan should include provision of faculty-funded PhD posts, mainly to bring new ideas and creativity into faculty. These PhD posts can also be a good way to provide new ideas within teaching.”

Examples of actions taken: There has been no specific allocation of Faculty funds for PhD students. However, strategic efforts have been carried out at department level. There has been an increase in the number of new PhD students accepted at LTV Faculty, with 13 in 2015 and 21 in 2016. A review of the distribution of PhD positions within different subject areas is underway.

6.     …development of Campus Alnarp. Examples:

Develop and enhance Campus Alnarp as a site for research and development within the green sector. The proximity to Lund, Malmö and Copenhagen creates unique possibilities that should be better exploited.”

“It would be a great advantage if more housing could be provided on campus, preferably including short-term accommodation (weeks to 1-2 months)”

Examples of actions taken: An investigation on Green Innovation Park Alnarp has been carried out in a joint action by SLU, Akademiska Hus and Lomma Kommun, and in December 2016 a project leader was appointed to manage the project in dialogue with the development of the concept at Ultuna. New student housing on Campus Alnarp will be formally opened in 2017. Compared with 2014, SLU now rents out around 30 more rooms for undergraduate and post-graduate students at Campus Alnarp and in Greenhouse at Augustenborg in Malmö. In partnership with Lomma Kommun and Akademiska Hus, a dialogue is being held with Region Skåne on a train station in Alnarp. The prospects for this becoming a reality within 6-10 years are considered good.

7.     …the need for a joint, structured communication strategy, in order e.g. to increase  student recruitment and communicate research results. Example:

“Communication strategy. Platforms – innovative: Campus, Student recruitment, Researchers in media, Internal communication – geographical challenge”

Examples of actions taken: A proposed communication plan/strategy has been presented to Faculty Board for consideration. Special effort has been made to increase recruitment of students to the horticulture science programme.

Ida Andersson
Faculty administrator, administrative process leader for the Faculty’s strategy work

 

Dekanbrev november 2016

Publicerat den

In english below

Oktober var en händelserik månad. Den 4 oktober hölls en workshop med prefekter och fakultetsnämnd kring mål för verksamheten. Den 7-8 oktober celebrerades SLU:s årliga promotionshögtid, då fakultetens hedersdoktor Bill Hansson föreläste och promoverades på Ultuna, tillsammans med de nyblivna doktorerna Rui Guan, Mari Kågström, Anna Levinsson, Tiny Motihaodi, William Newson, Kerstin Nordin, Sara Spendrup och Björn Wiström.

Fakuletens förste dekan Roland von Bothmer fick motta SLU:s förtjänstmedalj i guld. Alnarps Studentkår, ASK, firade 22 oktober sin examenshögtid med fem nya landskapsarkitekter, fem landskapsingenjörer, sex trädgårdsingenjörer – fyra med odlings- och två med designinriktning – samt en hortonom.

Vi gratulerar alla belönade och nyutexaminerade och önskar lycka till! Dessutom har vi kunnat fira att hela SLU nu har blivit miljöcertifierat enligt ISO14001.

Prefekten för institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, har meddelat att han avslutar sin anställning vid SLU den 16 december och återgår till sin tidigare anställning. En rekryteringsgrupp är tillsatt, med uppgift att föreslå ny prefekt och ställföreträdande prefekt vid institutionen, som kommer att ha kvar sin nuvarande organisation.

Mandatperioden för prefekt och ställföreträdande prefekt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF, avslutades den 31 oktober, enligt dekanbeslut och efter dialog med prefekt och ställföreträdande.
Under perioden till och med 23 december har Tiina Sarap tillsatts som tillförordnad prefekt och dekanen går in som tillförordnad ställföreträdande prefekt. Den inledda processen, som kräver ett helhetsgrepp med en grundlig genomgång av chefs- och ledarskapsstrukturen vid LAPF, ska utgöra grunden för tillsättning av prefekt och andra ledningsfunktioner vid institutionen.
Caroline Hägerhäll går tillbaka till AEM med uppgift att förstärka ämnesområdet miljöpsykolog. Ämnet är viktigt i SLU:s strategi, där naturupplevelsernas betydelse för människans hälsa och välbefinnande anges som ett särskilt forskningsområde.

Vidare har Rektor nyligen beslutat om nya inriktningar för de så kallade framtidsplattformarna, där SLU Future Animals and Health – Framtidens Djur och Hälsa, inriktar sig på djurens hälsa och livskvalitet samt gränssnittet mellan människor, djur och natur, som även omfattar djurs och naturupplevelsers betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Rektor har nyligen i dialog med Näringsdepartementet lyft den viktiga integrationsfrågan. Vi vill här särskilt peka på ett av fakultetens konkreta uppdrag att bidra till att nyanländas kompetens tas till vara på bästa sätt: Projektet Mentor till Mentor, med finansiering från Arbetsförmedlingen, är riktat till nyanlända med intresse för och kunskap på trädgårds-, lantbruks- och livsmedelsområdet. Utöver undervisning på universitetsnivå inom våra kunskapsområden får deltagarna kontakt med våra nätverk med företag och kännedom om Sverige, samtidigt som de utvecklar sina färdigheter i svenska.
Företagens representanter och medverkande kollegor visar här stort engagemang, motiverat av en vilja att hjälpa de som har det svårt och att lära sig av människor som man normalt inte samarbetar med, och som har en annan bakgrund än vad vi är vana vid.
Fakultetens samverkan med företag och organisationer har här fått en ny dimension. Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald och till en kreativ miljö och bidrar till att SLU blir en plats för framtidshopp och nya möjligheter.
Vill du veta mer om uppdraget, kontakt gärna Susanna Lundqvist, Thomas Björklund och Lena Johnson, Enheten för samverkan och utveckling.

På universitetsnivå är nu inriktningsdokumenten för grundutbildning och fortlöpande miljöanalys klara och det för samverkan är i sitt slutskede. Vår fakultets bidrag till grundutbildningen är omfattande och vi bidrar till att lösa SLU:s problem med att nå upp till uppdraget. Fakultetens GU-ansvariga gjorde en snabb insats och fick igenom ett ökat intag i slutskedet för höstens antagning. Vårt uppdrag 2017 har också ökat något. Vi har fattat beslut om att stärka utbildningsmiljön genom att åter ta i bruk salar i Articum och satsa mer på distansteknik.

Strategiarbetet går vidare. Hittills har fokus legat på vision, verksamhetsidé, nulägesanalys och övergripande mål. Nu är det dags för nästa steg i processen. Fakultetsnämnden behandlar målen på sitt möte den 9 november. Den 17 november träffas fakultetsledning, prefekter, ämnesansvariga, programstudierektorer m.fl. för att diskutera mål för fakultetsgemensamma utvecklingsområden och förslag till aktiviteter under perioden 2017-2020.

Nästa vecka måndag 7 november kl. 15.15 invigs Biotronen under högtidliga former av SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt. I samband därmed samlas Rektors ledningsråd på Alnarp och dagen därpå har styrelsen sammanträde.

Vi vill avsluta med att önska alla en behaglig och vilsam helg och Alla helgons dag.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund

______

Letter from the Deans

October was an eventful month. A workshop about goals for the faculty was held on October 4, with the Faculty Board and heads of department. The annual doctoral degree conferment ceremony, where new doctors and honorary doctors received their respective hats, laurel crowns, rings and diplomas, was held in Ultuna on 8 October. Our faculty’s honorary doctor Bill Hansson held his lecture in Alnarp and in Ultuna and was celebrated together with our new doctors Rui Guan, Mari Kågström, Anna Levinsson, Tiny Motihaodi, William Newson, Kerstin Nordin, Sara Spendrup and Björn Wiström. Our first Dean Roland von Bothmer received the SLU Medal for Distinguished Service.

The students’ union, Alnarp’s Studentkår, ASK, held its annual graduation ball on October 22 to celebrate the 21 new bachelors and masters in landscape architecture and horticultural science, who have followed professional education programmes unique to SLU.  We congratulate all new doctors, graduated and rewarded, and wish you the best of luck! In addition, we have celebrated the environmental ISO14001 certification of the university.

The head of the Department of work science, business economics and environmental psychology has decided to terminate his appointment at SLU on December 16 and go back to his prior employment. A recruitment group is set up in order to propose new head and deputy head of the department. The organisation will remain as is.

The contract period for head and deputy head of the Department of landscape architecture, planning and management, LAPF, was finalised on October 31, following a decision by the Dean and after dialogues with head and deputy. Tiina Sarap has been appointed acting head of department until December 23 and the Dean will be acting deputy head of department during this period. The initiated process, which calls for an overall approach with a thorough review of the leadership and management structure at LAPF, will be the basis of appointment of ahead of department and other managerial functions.
Caroline Hägerhäll is coming back to AEM, with the mission to strengthen the subject area environmental psychology. This subject is vital in SLU:s new strategy, where the “significance of experiencing nature and of companion animals on human health and well-being” is a prioritised research area.

Furthermore, the Vice Chancellor has recently taken decisions on four new so called Future Platforms, of which SLU Future Animals and Health (Framtidens Djur och Hälsa) will focus on animal health and the interface between humans, animals and nature, including the importance of nature to human health and welfare.

In dialogue with the Ministry of Enterprise and Innovation the Vice Chancellor has also put forward the important issue of integration. We would especially like to point to one of the missions of our faculty, to contribute to making use of and developing the competence of those who have arrived as immigrants in our country: The project Mentor to Mentor, financed by the job centre, addresses immigrants with interest and knowledge in horticulture, agriculture and food. Besides higher education in our fields of knowledge, the participants get contacts with our business networks and knowledge about Sweden, while at the same time they develop their skills in the Swedish language.
Representatives of the enterprises and academic staff show great commitment, motivated by a willingness to help the needy and to learn from people they don’t normally cooperate with, and who have a totally different background than those we usually meet with.
The faculty’s collaboration with business and organisation has here reached a new dimension. People from different backgrounds contribute to diversity and a creative environment and help make SLU a place of new opportunities and hope for the future. Those who want to find out more are welcome to contact Susanna Lundqvist, Thomas Björklund and Lena Johnson, at Enheten för samverkan och utveckling (Unit for collaboration and development).

At university level, the policy documents (inriktningsdokument) for basic education and for environmental analysis, FOMA, are completed and the one on collaboration is on its way. The faculty’s contribution to education is substantial and we contribute to reaching SLU:s obligations. Those responsible for education acted promptly and managed to accept more students in the very beginning of term. Our education commitment for 2017 has increased to some extent. The teaching environment will, hopefully, improve through our recent decisions to open up lecture rooms in Articum and invest in new technology.

The strategy work continues. Emphasis has so far been on vision, mission statement, situation analysis and over-all goals and now the process is taken further. The Faculty Board meeting on November 9 will be devoted to objectives. The faculty management, heads of department, subject responsible researchers and directors of study will gather on November 17 to further discuss detailed goals for selected areas of development and suggestions for activities during the period 2017 to 2020.

The new Biotron will be inaugurated next week, Monday November 7 at 3.15 pm, by the chairman of the University Board Rolf Brennerfelt. The Vice Chancellor, with steering group and Board will hold meetings in Alnarp in connection to this event.

Finally, we would like to wish everybody a pleasant and relaxing weekend and All Saints Day.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund