Kategoriarkiv: Okategoriserade

Dekanbrev juni 2018

Terminen är slut. Midsommar nalkas. Snart kommer den där semestern som vi har sett fram emot, då vi på ett effektivt sätt ska utföra alla de fritidssysslor som vi samlat i en mental hög. Nu ska det resas, snickras, vandras, läsas, tränas, lagas mat, trädgårdsarbetas. Eller varför inte bara kopplas av, kopplas ner och kopplas bort. Lågprestera.

Vårterminens arbete har inneburit hårt arbete för alla; med undervisning, med service, planering och styrning, med näringslivs- och myndighetskontakter, forskning och forskarhandledning, KoN-utvärdering och inte minst många timmar med ansökan om projektpengar.

Beviljade forskningsmedel

De flesta finansiärer lämnar besked om beviljade medel under hösten, men Formas/SLF har nyligen beslutat att bevilja medel till två projekt (av fyra) inom IPM för trädgård:

  • Beatrix Alsanius (Biosystem och teknologi, BT) beviljas 2 983 306 kronor för projektet ”Integrerad bekämpning i nytt ljus”
  • Marco Tasin (Växtskyddsbiologi) beviljas 2 387 791 kronor för projektet ”En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar”.

Crafoordska stiftelsen har beviljat forskningsanslag på tillsammans 2,1 mkr till följande forskare vid institutionerna för växtskyddsbiologi respektive växtförädling:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen och William Walker (samtliga VSB) samt Ramune Kuktaite och Ida Lager (VF)

Stort grattis till er alla och alla ni andra som också haft framgång med era ansökningar.

Nya docenter

Vi gratulerar också fakultetens sex nya docenter: Aakash Chawade och Ida Lager (VF), Christopher Raymond och Johan Östberg (LAPF) samt Vetukuri Ramesh (VSB) och Josefin Wangel (SoL).

Kompetensförsörjning

För att lösa framtida problem och klara forskning, undervisning och samverkan behöver vi planera för vilka kompetenser som behövs inom olika ämnesområden. Fakultetsnämnd, prefekter och chefer träffades den 13 juni för diskussioner och informationsutbyte kring kompetensförsörjning, ämnen och anställningar. En slutsats man kan dra är att det finns ett stort intresse för att mötas över gränser och att koppla ihop ämnen och kompetenser. De som finansierar forskning ställer också allt större krav på mångvetenskap och samarbeten mellan forskare från olika discipliner. Arbetet med kompetensförsörjningsplanerna går vidare.

Campusutveckling

Det gör också campusarbetet i Alnarp. Regeringen har nu fattat beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Här ingår Malmöpendeln, Lomma-banan, vilket betyder att vi är ett steg närmare en järnvägsstation i Alnarp. Lomma kommun träffar Trafikverket denna vecka och efter det mötet har vi förhoppningsvis mer information om den kommande byggprocessen. SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus fortsätter diskussionerna kring finansieringen av tågstationen. Parallellt fortsätter SLU och Akademiska Hus arbetet med uppdateringen av Campusplanen från 2012 under hösten, med målet att planen skall vara färdig i början på nästa år.

Personer med ledande befattningar inom fakultet, institutioner och administration träffas den 15 augusti för att diskutera framtida vägval för SLU på Campus Alnarp, som exempelvis för- och nackdelar med en samlokalisering av all SLU:s verksamhet i en ny byggnad. Resultaten från möte skall ligga till grund för framtida inriktningsbeslut på rektorsnivå.
Arbetet med campusutveckling på lika nivåer kan du följa här.

Fakultetsdag

Den 22 augusti är det Fakultetsdag i Alnarp, på svenska med engelska inslag. Vi börjar med information från dekaner och fakultetsdirektör kl. 11.30. Efter gemensam lunch fortsätter programmet med fem föredrag om aktuell forskning, som spänner över fakultetens breda verksamhet från resistensförädling, beräkning av miljöeffekter och forskning i nätverk till aktivt uteliv och skogsbränder. De två senare ska inte kopplas ihop – tänk på brandfaran i skog och mark!

Alla är välkomna att delta i posterutställning så passa på och presentera ett intressant projekt eller andra glimtar ur verksamheten. Kanske kommer någon direkt från en konferens och kan återanvända sitt verk, annars är det ett bra tillfälle att göra en ny. Det blir prisutdelning till bästa poster vid den avslutande middagen.Anmäl ditt intresse för att visa poster till: annamia.olvmyr@slu.se som har mer information om fakultetsdagen.

Anmäl dig till Fakultetsdagen här före den 13 augusti. Välkommen!

Utbildningskonferens

Den 23-24 augusti är det utbildningskonferens på Ultuna. Temat är hur vi ska nå visionen att ha fördubblat antalet SLU-studenter inom en 10-årsperiod. Här har vår fakultet stora möjligheter, med attraktiva utbildningar och vilja till förnyade utbildningsprogram, kurser och kurspaket baserad på vår forskning av hög kvalitet och relevans för samhället. UN ska besluta om en färdplan för att nå visionen i slutet av året. Dags att fundera över nya möjligheter.

Forskningskommunikation

Under sommaren är det många som är ute och rör på sig och har tillfälle att träffa andra människor än i arbetslivet. Säkert kommer de att få SLU-relaterade frågor: om mat, trädgårdsskötsel, växtodling, småkryp och annat. Då gäller det att kommunicera faktabaserat och tydligt. Vi har ett projekt som handlar om just forskningskommunikation och kommer att göra besök på institutionerna för att diskutera hur forskarna ser på kommunikationen. Ska vi publicera rapporter och faktablad eller blir det YouTube för hela slanten?

Här finns ett exempel på det senare, som ska locka unga människor till att Plugga Grönt:

Vi önskar därmed alla en Glad Midsommar och en semester med kvalitet och till nytta, individuellt anpassad efter vars och ens eget intresse. Varför inte prova att lågprestera?

———-

The term is over. Midsommar is approaching. And soon, the holiday we have been looking forward to, when we will perform efficiently all the leisure pursuits we have been collecting mentally. Now there will be sightseeing, DIY, hiking, reading, training, cooking, gardening. Or why not just relax and disconnect. Neglect and ignore.

The spring semester work has meant hard work for all; with education, with service, planning and management, with business and government contacts, research and research supervision, KoN Evaluation and not least many hours of application for project money.

Research fundings

Most financiers make their decisions on funds in the autumn, but Formas /SLF has recently decided to grant funds to two projects (out of four) within IPM in horticulture:

  • Beatrix Alsanius (Biosystems and Technology, BT) is granted SEK 2,983,306 for the project ”Integrated Pest Management in a New Light”
  • Marco Tasin (Plant Protection Biology, VSB) is granted SEK 2,387,791 for the project ”A New Innovative Sustainable IPM Strategy for Effective Control of Aphids in Orchards”.

The Crafoord Foundation has awarded research funding of in total SEK 2.1 million to the following researchers at the departments for Plant protection and Plant breeding:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen and William Walker (VSB), and Ramune Kuktaite and Ida Lager (VF)

Big congratulations to you, and to others who have been successful in their applicationsl.

New associated professors

We also congratulate the faculty’s six new associated professors: Aakash Chawade and Ida Lager (VF), Christopher Raymond and Johan Östberg (LAPF), Vetukuri Ramesh (VSB) and Josefin Wangel (SoL).

Competence recruitment plan

In order to solve future problems and complete research, teaching and collaboration, we need to plan what skills are needed in different subject areas. The Faculty Board, heads of department and executives met on June 13 for discussions and information exchange regarding competence recruitment, subjects and appointment of staff. One conclusion is that there is a great interest in meeting across borders and linking topics and competencies. Those who fund research also place increasing demands on multidisciplinary and collaboration between researchers from different disciplines. Work on the competence recruitment plan continues.

Campus development

And so does campus work in Alnarp. The Government has now decided on the national plan for the transport system 2018-2029. The railway tracks outside Alnarp are included in the plan and we are therefore one step closer to getting a railway station in Alnarp.  Lomma municipality meets the Swedish Transport Agency this week and after that meeting we hopefully have more information about the upcoming construction process. SLU, Lomma Municipality and our property owner Akademiska Hus continue discussions about the financing of the train station. In parallel, SLU and property owner continue to work on the update of the Campus Plan from 2012 in the autumn, with the aim of completing the plan at the beginning of next year.

Leaders from the faculty, the departments and university administration meet on August 15 to discuss future choices for SLU at Campus Alnarp, such as pros and cons of co-location of all SLU’s activities in a new building. The results of the meeting will form the basis for future decisions by the Vice Chancellor.

Faculty Day

August 22 is Faculty Day in Alnarp, primarily in Swedish with some elements in English. We start with information from deans and faculty director at 11:30. After lunch, the programme continues with five lectures on current research, which reaches over the faculty’s broad activities from resistance breeding, environmental impact assessment and research in networks, to outdoor activities and forest fires. The two later should not be combined – be cautious of the risk of fire!

Everyone is welcome to participate in a poster exhibition so take the opportunity to present an interesting project or other glimpses of what is going on. Maybe someone comes directly from a conference and can reuse their bits and pieces, otherwise it’s a good time to make a new poster. Prizes will be awarded to the best poster during dinner.
If you want to submit a poster, please contact annamia.olvmyr@slu.se  who has more information about the day.

Please register here no later than 13 August to the Faculty Day. Welcome!

Education Conference

An Education Conference will be held in Ultuna 23-24 August. The theme is how to reach the vision of doubling the number of SLU students within a 10-year period. Here, our faculty has great opportunities, with attractive education programmes and a willingness to improve teaching, courses and course packages, based on our high quality research with relevance to society. UN, the Board of Education, will decide on a roadmap to reach the vision by the end of the year. Time to think about new opportunities.

Research Communication

During the summer, many of you will be moving around and have the opportunity to meet other people than in working life. Certainly, they will receive SLU-related enquiries: about food, crop cultivation, creepy-crawlies, gardening and other matters. This calls for clear and fact-based communication. In an ongoing project on research communication we will visit the departments to discuss researchers´ views on communication. Should we publish reports and fact sheets, or will it be YouTube all the way?

Here is an example of the latter that aims to attract young people to Plugga Grönt (study green):

With this, we wish everyone a happy midsummer and a holiday with quality and impact, individually adapted to each and every one’s own interest. Why not try to neglect and ignore?

 

Dekanbrev maj 2018

In english below

Maj är som vanligt den ljuvaste månaden, med den mest fullproppade kalendern. Det gäller att få ihop det långsiktiga och det dagliga arbetet, att skriva ansökningar och läsa examensarbeten, för Alnarps del i sus av näsduksträd, doft av blåregn och toner från svarthätta.

En framtidsinriktad fråga som ställdes vid Fysiografiska Sällskapets Majsymposium i Lund, med titeln Universitet i förändring, var: Hur kan ett universitet konkurrera med Google om kunskapstörstande ungdomar? Svaret blev: campus – campuslivet, mötesplatsen, festerna, och kanske en och annan föreläsning med en livs levande universitetslärare.

Campusplan Alnarp
Vi arbetar nu aktivt med Campusplanen i Alnarp: Lomma kommun har anlitat arkitekter för att komma med förslag på utformning och kostnader för en tågstation i Alnarp. Regeringen skall under juni fatta beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. En styrgrupp med representanter för Lomma kommun, SLU och Akademiska Hus diskuterar finansieringen av en tågstation och uppstartsmöte för Campusplansarbetet mellan SLU och Akademiska Hus har ägt rum. Målet är ett levande campus med ändamålsenliga, moderna lokaler för effektiv verksamhet och fruktbara samarbeten.

Fakultetens handlingsplan
För ett år sedan påbörjades arbetet med fakultetens handlingsplan för att nå målen i strategi för 2017-2020. Några axplock av vad som hittills hänt:

  • Den strategiska framtidsplattform inom SLU som LTV-fakulteten har huvudansvar för har startats. Urban Futures utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Plattformen har bland annat utlyst stödmedel för tvärvetenskapliga projekt. Läs mer om Urban Futures.
  • I handlingsplanen står det att LTV-fakulteten ska bidra till SLU:s nya centrum för växtförädling. Detta centrum, Grogrund, är nu inrättat och ligger organisatoriskt under LTV-fakulteten och rektor har utsett Eva Johansson till programchef. Läs om Grogrund.
  • Dekanen har beslutat att SLU Landskap, en samlande kraft inom ämnet landskapsarkitektur, ska finnas kvar vid fakulteten tills vidare. Läs mer om SLU Landskap och de aktiviteter som genomförs.

LTV-fakultetens valberedning
Inför höstens fakultetsnämndsval har fakultetsnämnden beslutat att utse Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson och Sonja Trulsson till ledamöter i LTV-fakultetens valberedning.

Hedersdoktor
Fakulteten har utsett Vera Bitsch, som är professor i trädgårds- och landskapsekonomi vid School of Life Sciences Weihenstephan, vid Münchens Tekniska Universitet till hedersdoktor 2018. Sara Spendrup blir hennes ledsagare vid promotionshögtiden på Ultuna, där Inger Åhman är fakultetens promotor. Ni som disputerat och tagit doktorsexamen sedan sist: boka in den 5-6 oktober i kalendern. Det brukar vara en både festlig och trivsam tillställning som avslutas med middag på Uppsala slott.

Medarbetarundersökningen
Förhoppningsvis har snart alla fått ta del av resultat från den genomförda Medarbetarundersökningen. Överlag är resultaten goda och har till och med förbättrats sedan förra undersökningen. Arbetsuppgifterna är mycket stimulerande och de flesta är nöjda med chefen, men två frågor är extra bekymmersamma: arbetssituationen upplevs i många fall som stressande, med dåligt utrymme för återhämtning, och man är inte särskilt benägen att rekommendera SLU som arbetsplats eller för studier. Svaren hör förmodligen ihop. Chefer och ledare har fått resultaten som nu analyseras och diskuteras i olika grupper, enheter och institutioner. Här behövs alla goda krafter för att situationen ska bli bättre.

Men nu stundar pingst, Lundakarneval (och Mors Dag 27 maj), allt på en gång. Det gäller att prioritera i hänryckningens tid. Glad pingst!

————-

May is as usual the most agreeable month, with the most crowded calendar. It is vital to master the long-term and the daily work, both writing applications and reading students’ thesis work, under distraction from beautiful trees and scented flowers, like in Alnarp the handkerchief trees (Davidia involucrata) and Wisterias, and song from blackcaps.

A future-oriented question posed at the Physiographic Society May Symposium in Lund, titled University in a changing environment, was: How can a university compete with Google among young people thirsting for knowledge? The answer was: Campus – campus life, the meeting place, the parties, and maybe the odd lecture by a real university teacher, alive and kicking.

Campus Plan
We are now actively working with the Campus Plan in Alnarp: Lomma municipality has hired architects to make proposals for the design and costs of a train station in Alnarp. In June, the government will decide on the national plan for the transport system 2018-2029. A steering committee with representatives of Lomma municipality, SLU and Akademiska Hus discusses the financing of a train station and a start-up meeting for the Campus Plans work between SLU and Akademiska Hus has taken place. The goal is a lively campus with purposeful, modern premises for efficient activities and fruitful partnerships.

The faculty’s action plan
Work on the faculty’s action plan for reaching the goals in the strategy for 2017-2020 started a year ago. A few examples of what has been achieved so far:

  • The strategic future platforms within SLU have been set up and our faculty has the main responsibility for Urban Futures that develops and strengthens interdisciplinary research, education and collaboration in sustainable urban development. Among other things, the platform has provided support for interdisciplinary projects. Read more about Urban Futures.
  • The action plan states that the LTV Faculty should contribute to SLU’s new competence centre for plant breeding. This centre, Grogrund, is now established, organisationally under the LTV faculty, and the vice chancellor has appointed Eva Johansson as Programme Manager. Read about Grogrund (not yet in English).
  • The Dean has decided that SLU Landscape, a collective force in the field of landscape architecture, should remain at the faculty until further notice. Read more about SLU Landscape and the activities undertaken.

LTV faculty Nominating Committee
In preparation for the upcoming faculty board election, the Faculty Board has decided to appoint Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson and Sonja Trulsson as members of the LTV faculty Nominating Committee.

LTV Doctor Honoratiorus
The faculty has appointed Vera Bitsch, Professor of Economics of Horticulture and Landscaping, School of Life Sciences Weihenstephan, Technical University of Munich, as Doctor Honoratiorus. Sara Spendrup will accompany her at the promotional event at Ultuna this autumn where Inger Åhman will serve as our faculty promotor. Those of you who have achieved your Doctor’s degree since last: book 5-6 October in the calendar, for what is usually a festive and enjoyable event, culminating with dinner at Uppsala Castle, dating from the mid-16th century.

The Staff Survey
Hopefully, soon everyone will be able to share the results from the completed Staff Survey. Overall, the results are good and have even improved since the last survey. The work tasks are very stimulating and employees are satisfied with the boss. However, two questions are extra worrying: the work situation is in many cases perceived as stressful, with little time for recovery, and you are not very inclined to recommend SLU as a workplace, or as a place for studies. These answers are probably connected. Heads of departments and managers have got the results, which are analysed and discussed in different groups, units and departments. Here, all good forces are needed in order to improve the situation.

But now Pentecost, Lundakarneval and (Mother’s Day May 27) are coming up, all at the same time. It is important to prioritize in this time of excitement. Enjoy Pentecost!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekanbrev februari 2017

In english below

Fakultetens strategi 2017-2020 är snart fastslagen och arbetet med en handlingsplan är i full gång. Vi bjuder därför in vår processledare Ida Andersson att berätta mer om detta.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund Axelson

 

Snart är det dags, närmare bestämt 8 februari är det dags, för fakultetsnämnden att anta Strategi för LTV-fakulteten 2017-2020. Under våren är det också dags för att göra ”bokslut” för de strategiska mål som sattes upp för perioden 2014-2016. Det här blogginlägget är ett av delstegen, i form av en reflektion kring vad som hände med de fler än 350 förslag som medarbetarna lämnade till fakultetens strategiska handlingsplan hösten 2014. Nedan kommer sju stycken nedslag om några av de förslag som kom in och vad som sedan hänt. Men först en bakgrundsbeskrivning.

Medarbetarnas bidrag
2014 bidrog medarbetarna och studentkårerna vid LTV-fakulteten, via förslagshäften, en webbenkät och en och annan workshop, med idéer på saker att göra för att kunna realisera målen i Strategi för LTV-fakulteten 2014-2016. Syftet med metoden var dels att skapa kännedom om strategin, men främst att skapa bred delaktighet i det strategiska arbetet och samtidigt på ett strukturerat sätt fånga upp de behov och den initiativkraft som finns bland alla er som forskar, utbildar, samverkar, administrerar och stödjer.

Frågan som ställdes var:
Med utgångspunkt i målen och aktiviteterna i vår strategi – Vad kan göras inom LTV-fakulteten för att du/din grupp ska få förbättrade möjligheter att utföra framgångsrikt arbete?

Första gången processen prövades
Det var första gången metoden prövades och vi som drev processen var osäkra på hur responsen skulle bli – Hur var intresset, skulle det komma några förslag alls? Och hur skulle förslagen i så fall se ut? Resultaten överträffade förväntningarna. När förslagsperioden var över hade vi en ”databas” med fler än 350 förslag. Prefekter, dekaner och övriga ledare satte tänderna i dessa, analyserade och drog slutsatser. Resultatet blev Fakultetens strategiska handlingsplan, som beslutades av fakultetsnämnden i slutet av 2014 och uppdaterades början av 2016. Dessutom har naturligtvis en mängd frågor drivits på institutionsnivå och SLU-gemensam nivå och lett till utveckling på olika sätt.

Medarbetarnas förslag har haft betydelse
Förslagen nu gåtts igenom återigen och här kommer i opretentiös form en reflektion kring vad som hände. Det som är kristallklart är att medarbetarnas förslag haft betydelse för vilka frågor som faktiskt prioriterats. Direkta samband mellan specifika idéer och satsningar (orsak och verkan) är däremot svåra att kartlägga. Ibland har till exempel internrevisionen påpekat samma behov som LTV:s medarbetare och så har en SLU-gemensam satsning gjorts utifrån internrevisionens rekommendationer. Om de aktiviteter som genomförts har gett önskade effekter på verksamhetens generella utveckling är en senare och långt mer komplicerad fråga, som inte kan besvaras i ett blogginlägg.

Vilka var förslagen och hur har det gått?
Nedan kommer så några nedslag från de 350+ förslagen. I brist på tid- och utrymme går det inte att kommentera allihop utan endast en liten del. Om du är nyfiken på vad som hände angående just DITT förslag eller just DET förslaget, är du välkommen att höra av dig till dekan Håkan Schroeder eller prodekan Lena Ekelund Axelson för att få höra om de strategiska överväganden som gjordes, eller till mig Ida Andersson för frågor av mer praktiskt natur. Du är också varmt välkommen med eventuella egna reflektioner om utvecklingen. Om du är nyfiken på vilka förslag som kom in (du kanske inte jobbade här 2014!) är de naturligtvis fria för alla att ta del av.

Ny strategi – nya möjligheter
Som sagt är det snart dags för fakultetsnämnden att klubba Strategi för LTV-fakulteten 2017-2020. Det kommer att komma nya möjligheter för dig som medarbetare att ge förslag på vad vi borde göra för att realisera målen framöver. Håll utkik efter ett utskick på alnarp-alla och de förslagshäften som kommer att delas ut. Perioden för den nya strategin är 2017-2020. För att sätta det i perspektiv motsvarar det nästan ett halvt decennium, eller en mandatperiod för en president.

Nog om det, här kommer de utlovade nedslagen:

Flera förslag handlade om…
1.      …behovet av att utveckla stödet till forskarna, bland annat vad gäller externfinansieringsmöjligheter, stöd vid ansökningsskrivande och individuell karriärplanering. Ett exempel på förslag från en medarbetare:

“Generally speaking, attracting external funding is a central issue to perform high standard research. A better support from the faculty to help, especially young researchers, to write successful grant applications is important. This can be achieved by organizing more seminars (what are the possibilities to get grants in Sweden, in Europe? What are the key elements of a successful application?), developing group discussions …

I know some seminars already exist, but two half-days a couple of weeks before Formas application deadline is probably not enough.”

Exempel på saker som hänt: Sedan 2014 har fakultetens forskningssekreterartjänst utökats från 50% till 100%. RADAR-projektet, som drivs via Grants Office och som syftar att hitta framgångsrika strategier för externfinansiering, har genomfört aktiviteter på VSB och LAPF och nu pågår aktiviteter inom BT och på institutionsövergripande nivå inom trädgårdsområdet. Tre forskningskoordinatorer för operativt stöd vid ansökning och genomförande kommer att rekryteras på SLU. Mentorsprogrammet Växa för yngre forskare har startats på initiativ av VSB.

2.     …behovet av att utveckla forsknings- och utbildningssamarbeten över gränserna för att kunna möta utmaningar inom olika områden. Exempel:

”Create LTV internal platforms to facilitate synergies. Present what is going on for each other. – Fruit & berries – Potato – Health”

“Buildning bridges Alnarp-Ultuna landscape – Annual research conference – [?] resources for exchange”

Exempel på saker som hänt: Inom fakulteten har två koordinerande grupper skapats för att stärka de gemensamma verksamhetsområdena: SLU Landskap, där landskapskompetens inom LAPF, SOL, AEM och Movium samlas. SLU Landskap har bland annat genomfört ”Call for ideas”, där medarbetare som samarbetar över institutionsgränser kunnat ansöka om utvecklingsmedel. En koordinerande grupp för verksamhetsområde trädgård skapades initialt, med representation från VF, VSB, BT, AEM och Tillväxt Trädgård. Det har bland annat anordnats workshopar om samarbete inom trädgårdsområdet.

3.     …behovet av bättre lokaler för de som arbetar i Vegetum-huset. Exempel:

”Riv V-huset och bygg ett nytt som inte läcker, effektivare kontor/korridor m2-kvot, ventilation som fungerar, ändamålsenligt STORT fikarum.”

“Vad: Utrymme med möjlighet för videolänk i Vegetum. Varför: Utrymmen på slottet/Alnarpsgården är inte alltid tillgängliga när personal från Vegetum behöver dem. Vem: fakulteten När: 2015”

Exempel på saker som har hänt: Fakulteten har beställt en förstudie angående ombyggnation/nybyggnation av Vegetum som också inkluderar Horticum. Undervisningslokaler i Articum har åter tagits i bruk och en ny videokonferenslokal har etablerats – Spiltan i Articum.

4.     …olika idéer för utveckling av nya utbildningar. Ett exempel:

Vad? Internationell master i biobaserad ekonomi
Prog. I samarbete m. NJ, S-fak; centrerad i Alnarp
Innehåll: växtförädling, -odling, produkter/material, miljö, nutrition, biologisk mångfald, bioekonomi, socioekonomi
Varför? Hög kompetens i Alnarp, ett framtidsområde, få fler studenter
Hur? MSc i Biobaserad ekonomi: Lösa framtidens problem t.ex. få maten att räcka, vad vi äter, klara klimatförändringar, globalt perspektiv
Vem? Öppet för t.ex. biologer, kemister, agronomer, teknologer, agroekonomi, lantmästare etc. Rekrytering både Sverige & internationellt
Finansiering internationella studenter: ? (företag), TC4F – 2 milj/år till stip. + gästlärare. 10 pr. År ~1 milj/år
När? NU!”

Exempel på saker som har hänt: Det nya masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Wellbeing har startats. En workshop om utbildningsutveckling anordnades i november 2015. En idégrupp, tillsatt av dekanen och finansierad av utbildningsnämnden, vidareutvecklade resultaten till ett idédokument som bland annat diskuterades på ett gemensamt möte för utbildningsansvariga med flera. Idéerna drevs därefter vidare i den nya utbildningslinje som skapats vid SLU, med utbildningsnämnd och programnämnder. I det av rektor beslutade ”Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020” framgår att ”intentionen är att utveckla två nya fakultetsövergripande och tvärvetenskapliga utbildningar: ett masterprogram inom livsmedelsvetenskap omfattande hela livsmedelssystemet och ett masterprogram inom växtbiologi med fokus på hållbar växtproduktion.”

5.     …behovet av fakultetsfinansierade doktorander. Ett exempel:

”Handlingsplanen bör innehålla en satsning på fakultetsfinansierade doktorander, framförallt för att få in nya idéer och kreativitet på fakulteten. Dessa doktorander kan då också på ett bra sätt bidra till en nya idéer inom undervisningen.”

Exempel på saker som har hänt: Någon särskild avsättning av medel på fakultetsnivå för doktorander har inte gjorts. Däremot har strategiska satsningar genomförts på institutionsnivå. En uppåtgående trend av antalet antagna doktorander kan anas, där 13 antogs 2015 och 21 antogs 2016. En kartläggning av forskarutbildningens fördelning mellan ämnesområdena pågår.

6.     …utvecklingen av Campus Alnarp. Exempel:

”Utveckla och stärka campus Alnarp som plats för forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Lokaliseringen med Lund, Malmö och Köpenhamn skapar unika möjligheter som skulle kunna tas tillvara bättre.”

”Vore en stor fördel om det ordnas fler bostäder på campus. Gärna även för korttidsboende. (veckor – 1-2 månader)”

Exempel på saker som hänt: En utredning om Green Innovation Park Alnarp har genomförts i samarbete mellan SLU, Akademiska Hus och Lomma Kommun och i december 2016 anställdes en projektledare för att driva projektet vidare i dialog med konceptets utveckling på Ultuna. Nya studentbostäder på campus Alnarp invigs under 2017. SLU hyr nu jämfört med 2014 ut ett 30-tal fler bostäder för studenter och doktorander på campus Alnarp och i Greenhouse på Augustenborg i Malmö. I ett samarbete med Lomma kommun och Akademiska hus förs en dialog med Region Skåne om en tågstation i Alnarp. Utsikterna för att det ska bli verklighet inom 6-10 år bedöms som goda.

7.     …behovet av gemensamma och strukturerade kommunikationsinsatser, bland annat för ökad studentrekrytering och att nå ut med forskningsresultat. Ett exempel:

” Communication strategy. Platforms – innovative: Campus, Student recruitment, Researchers in media, Internal communication – geographical challenge”.

Exempel på saker som hänt: Ett förslag till beslut om kommunikationsplan/strategi finns för fakultetsnämnden att ta ställning till. Särskilda insatser har gjorts för att öka rekryteringen av studenter till hortonomprogrammet.


Ida Andersson

Faculty administrator, administrative process leader for the Faculty’s strategy work

———————————–

The Faculty Strategy 2017-2020 is about to be fixed and the action plan work is underway. We are hence inviting our process leader Ida Andersson to inform everyone about this.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund Axelson

 

It will soon be time, in fact on 8 February, for the Faculty board to adopt the new strategy for LTV Faculty 2017-2020. During the spring it will also be time to review the strategic aims established for 2014-2016. This blog entry is one of the steps involved, in the form of a reflection on what happened with regards to the 350 or more suggestions submitted by co-workers for the Faculty’s strategic action plan in autumn 2014. The seven paragraphs below describe some of the suggestions made and the actions taken. But first some background information….

The staff contribution
In 2014, staff and student representatives at LTV Faculty, via proposal booklets, an Internet survey and a few workshops, submitted ideas on how to achieve the goals in the strategy for LTV Faculty 2014-2016. The aim of the exercise was to spread information about the strategy, but in particular to encourage wider participation in the strategic work and, in a structured way, gather together all the demands and initiatives found among all you researchers, lecturers, support staff, administration staff etc. in the Faculty.

The question asked was: Based on the objectives and activities of our strategy – What can be done within the LTV faculty so that you / your group can improve your opportunities to work successfully?

First try for this kind of process
This was the first time for the method to be tested and those of us driving the process were unsure what the response would be – whether there would be interest, whether we would get any suggestions at all and what these suggestions would be. The results exceeded our expectations. When the suggestion period ended, we had a ‘database’ of over 350 suggestions for heads of department, deans and other leaders to process, analyse and draw conclusions from. The outcome was the Faculty’s strategic action plan, which was approved by the Faculty board at the end of 2014 and updated in early 2016. In addition, many of the issues raised have of course also been addressed at department level and SLU level and have led to various improvements.

What kind of suggestions?
The suggestions have now been revisited again and are presented here in an informal way, through a reflection on the actions taken. It is very obvious that the suggestions submitted by co-workers mattered in regards to the issues actually prioritised. However, it is more difficult to demonstrate direct links between specific suggestions and actions (cause and effect). For example, internal audits sometimes identified the same issues as LTV co-workers and joint SLU efforts have since been conducted based on the recommendation of the internal audits. Whether all the actions taken have achieved the desired effects on the general development of Faculty operations is a later and far more complicated question that cannot be answered in a blog entry.

Below are some suggestions from the 350+ received. For reasons of time and space it is not possible to comment on them all, but only a limited selection. If you are wondering what happened with YOUR specific suggestion or with that ONE specific suggestion, you are welcome to get in touch with the dean, Håkan Schroeder, or the deputy dean, Lena Ekelund Axelson, to hear about the strategic considerations discussed, or with me, Ida Andersson, about issues of a more practical nature. You are also very welcome to share your own thoughts and reflections about the developments. If you are wondering about the suggestions received (perhaps you were not working here in 2014!), they are of course freely available for all to read.

New strategy – new possibilities
The Faculty board will shortly decide upon the strategy for LTV Faculty 2017-2020. There will be new opportunities for all you co-workers to provide suggestions on what we should do in order to achieve these new goals. Keep an eye out for future e-mails at alnarp-alla and the proposal booklets that will be circulated. The period for the new strategy is 2017-2020. To put that in perspective, it represents almost half a decade, or the term of office of a president.

But now – some examples of suggestions made and actions taken:

A number of suggestions concerned…

1.      …the need to improve support for researchers, e.g. when seeking external funding options, writing applications and in individual career planning. For example, this suggestion was submitted by one co-worker:

“Generally speaking, attracting external funding is a central issue to perform high standard research. Better support from the faculty to help, especially young researchers, to write successful grant applications is important. This can be achieved by organizing more seminars (what are the possibilities to get grants in Sweden, in Europe? What are the key elements of a successful application?), developing group discussions …

I know some seminars already exist, but two half-days a couple of weeks before the Formas application deadline is probably not enough.”

Examples of actions taken: Since 2014, the Faculty’s research officer has been extended from 50% to 100% of full time. The RADAR project, which is run via the Grants Office and aims to identify successful strategies for acquiring external funding, has carried out activities at VSB and LAPF and is now conducting work within BT and at overall department level within the horticulture area. Three research coordinators to provide operative support in applications and project management will be recruited at SLU. The mentoring programme Växa for young researchers has been started at the initiative of VSB.

2.     …the need to develop research and teaching collaborations across disciplinary boundaries in order to meet the challenges within different areas. Examples:

“Create LTV internal platforms to facilitate synergies. Present what is going on for each other. – Fruit & berries – Potato – Health”

“Build bridges Alnarp-Ultuna landscape – Annual research conference – [?] resources for exchange”

Examples of actions taken: Within LTV Faculty, coordination groups have been set up to strengthen two joint areas of operation: SLU Landscape, which gathers landscape competence within LAPF, SOL and AEM, and Movium. SLU Landscape has issued e.g. a call for ideas where co-workers who collaborate across department boundaries applied for development funds. A coordination group for horticulture was set up initially, with representation from VF, VSB, BT, AEM and Tillväxt Trädgård. It arranged workshops on collaboration within the horticulture area.

3.     …a need for better premises for those working in the Vegetum house. Examples:

“Pull down V-huset and build a new one that does not leak, has a more efficient office to corridor m2 ratio, a functioning ventilation system and a coffee room that is large enough for purpose.”

“What: A space for videoconferencing in Vegetum. Why: The spaces at the castle/Alnarp Estate are not always free when staff at Vegetum need one. Who: Faculty When: 2015”

Examples of actions taken: Faculty has commissioned a pre-study regarding renovation/replacement of Vegetum, including Horticum. The lecture rooms in Articum have been taken into use and a new videoconferencing space has been provided – Spiltan in Articum.

4.     …different ideas on development of new courses and programs. Example:

“What: International Master’s in Biobased Economics
Prog. In partnership with NJ, S faculties; based in Alnarp
Content: Plant breeding, growing, products/materials, environment, nutrition, biological diversity, bioeconomics, socioeconomics
Why: High competence in Alnarp, a future area, attract more students
How: MSc in Biobased Economic: Solve future problems, e.g. secure food supply, what we eat, dealing with climate change, global perspective
Who: Open to e.g. biologists, chemists, agronomists, engineers, agroeconomists, lantmästare etc. Recruitment within Sweden and abroad
Funding for international students? (companies), TC4F – 2 million/year for scholarships. + guest lecturers. 10 per year ~1 million/year
When? NOW!”

Examples of actions taken: The new Master’s programme ‘Outdoor Environments for Health and Wellbeing’ has been started. A workshop on general idea development regarding courses and programs was held in November 2015. A concepts group, convened by the dean and funded by the Education Board, processed the results and compiled them in a ‘white paper’ that was discussed e.g. at a joint meeting for education responsibles and others. The ideas were then driven forward in the new organisation created at SLU, with the Board of Education and the Programme Committees. The ‘Guideline document for education at undergraduate and postgraduate level 2017-2020’ issued by the vice-Chancellor states that: “the intention is to develop two new cross-faculty, interdisciplinary degree courses: a Master’s programme within food science comprising the entire food system, and a Master’s programme within plant biology with the focus on sustainable plant production.”

5.     …the need for PhD students funded by Faculty. Example:

“The action plan should include provision of faculty-funded PhD posts, mainly to bring new ideas and creativity into faculty. These PhD posts can also be a good way to provide new ideas within teaching.”

Examples of actions taken: There has been no specific allocation of Faculty funds for PhD students. However, strategic efforts have been carried out at department level. There has been an increase in the number of new PhD students accepted at LTV Faculty, with 13 in 2015 and 21 in 2016. A review of the distribution of PhD positions within different subject areas is underway.

6.     …development of Campus Alnarp. Examples:

Develop and enhance Campus Alnarp as a site for research and development within the green sector. The proximity to Lund, Malmö and Copenhagen creates unique possibilities that should be better exploited.”

“It would be a great advantage if more housing could be provided on campus, preferably including short-term accommodation (weeks to 1-2 months)”

Examples of actions taken: An investigation on Green Innovation Park Alnarp has been carried out in a joint action by SLU, Akademiska Hus and Lomma Kommun, and in December 2016 a project leader was appointed to manage the project in dialogue with the development of the concept at Ultuna. New student housing on Campus Alnarp will be formally opened in 2017. Compared with 2014, SLU now rents out around 30 more rooms for undergraduate and post-graduate students at Campus Alnarp and in Greenhouse at Augustenborg in Malmö. In partnership with Lomma Kommun and Akademiska Hus, a dialogue is being held with Region Skåne on a train station in Alnarp. The prospects for this becoming a reality within 6-10 years are considered good.

7.     …the need for a joint, structured communication strategy, in order e.g. to increase  student recruitment and communicate research results. Example:

“Communication strategy. Platforms – innovative: Campus, Student recruitment, Researchers in media, Internal communication – geographical challenge”

Examples of actions taken: A proposed communication plan/strategy has been presented to Faculty Board for consideration. Special effort has been made to increase recruitment of students to the horticulture science programme.

Ida Andersson
Faculty administrator, administrative process leader for the Faculty’s strategy work

 

Dekanbrev november 2016

In english below

Oktober var en händelserik månad. Den 4 oktober hölls en workshop med prefekter och fakultetsnämnd kring mål för verksamheten. Den 7-8 oktober celebrerades SLU:s årliga promotionshögtid, då fakultetens hedersdoktor Bill Hansson föreläste och promoverades på Ultuna, tillsammans med de nyblivna doktorerna Rui Guan, Mari Kågström, Anna Levinsson, Tiny Motihaodi, William Newson, Kerstin Nordin, Sara Spendrup och Björn Wiström.

Fakuletens förste dekan Roland von Bothmer fick motta SLU:s förtjänstmedalj i guld. Alnarps Studentkår, ASK, firade 22 oktober sin examenshögtid med fem nya landskapsarkitekter, fem landskapsingenjörer, sex trädgårdsingenjörer – fyra med odlings- och två med designinriktning – samt en hortonom.

Vi gratulerar alla belönade och nyutexaminerade och önskar lycka till! Dessutom har vi kunnat fira att hela SLU nu har blivit miljöcertifierat enligt ISO14001.

Prefekten för institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, har meddelat att han avslutar sin anställning vid SLU den 16 december och återgår till sin tidigare anställning. En rekryteringsgrupp är tillsatt, med uppgift att föreslå ny prefekt och ställföreträdande prefekt vid institutionen, som kommer att ha kvar sin nuvarande organisation.

Mandatperioden för prefekt och ställföreträdande prefekt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF, avslutades den 31 oktober, enligt dekanbeslut och efter dialog med prefekt och ställföreträdande.
Under perioden till och med 23 december har Tiina Sarap tillsatts som tillförordnad prefekt och dekanen går in som tillförordnad ställföreträdande prefekt. Den inledda processen, som kräver ett helhetsgrepp med en grundlig genomgång av chefs- och ledarskapsstrukturen vid LAPF, ska utgöra grunden för tillsättning av prefekt och andra ledningsfunktioner vid institutionen.
Caroline Hägerhäll går tillbaka till AEM med uppgift att förstärka ämnesområdet miljöpsykolog. Ämnet är viktigt i SLU:s strategi, där naturupplevelsernas betydelse för människans hälsa och välbefinnande anges som ett särskilt forskningsområde.

Vidare har Rektor nyligen beslutat om nya inriktningar för de så kallade framtidsplattformarna, där SLU Future Animals and Health – Framtidens Djur och Hälsa, inriktar sig på djurens hälsa och livskvalitet samt gränssnittet mellan människor, djur och natur, som även omfattar djurs och naturupplevelsers betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Rektor har nyligen i dialog med Näringsdepartementet lyft den viktiga integrationsfrågan. Vi vill här särskilt peka på ett av fakultetens konkreta uppdrag att bidra till att nyanländas kompetens tas till vara på bästa sätt: Projektet Mentor till Mentor, med finansiering från Arbetsförmedlingen, är riktat till nyanlända med intresse för och kunskap på trädgårds-, lantbruks- och livsmedelsområdet. Utöver undervisning på universitetsnivå inom våra kunskapsområden får deltagarna kontakt med våra nätverk med företag och kännedom om Sverige, samtidigt som de utvecklar sina färdigheter i svenska.
Företagens representanter och medverkande kollegor visar här stort engagemang, motiverat av en vilja att hjälpa de som har det svårt och att lära sig av människor som man normalt inte samarbetar med, och som har en annan bakgrund än vad vi är vana vid.
Fakultetens samverkan med företag och organisationer har här fått en ny dimension. Människor med olika bakgrund bidrar till mångfald och till en kreativ miljö och bidrar till att SLU blir en plats för framtidshopp och nya möjligheter.
Vill du veta mer om uppdraget, kontakt gärna Susanna Lundqvist, Thomas Björklund och Lena Johnson, Enheten för samverkan och utveckling.

På universitetsnivå är nu inriktningsdokumenten för grundutbildning och fortlöpande miljöanalys klara och det för samverkan är i sitt slutskede. Vår fakultets bidrag till grundutbildningen är omfattande och vi bidrar till att lösa SLU:s problem med att nå upp till uppdraget. Fakultetens GU-ansvariga gjorde en snabb insats och fick igenom ett ökat intag i slutskedet för höstens antagning. Vårt uppdrag 2017 har också ökat något. Vi har fattat beslut om att stärka utbildningsmiljön genom att åter ta i bruk salar i Articum och satsa mer på distansteknik.

Strategiarbetet går vidare. Hittills har fokus legat på vision, verksamhetsidé, nulägesanalys och övergripande mål. Nu är det dags för nästa steg i processen. Fakultetsnämnden behandlar målen på sitt möte den 9 november. Den 17 november träffas fakultetsledning, prefekter, ämnesansvariga, programstudierektorer m.fl. för att diskutera mål för fakultetsgemensamma utvecklingsområden och förslag till aktiviteter under perioden 2017-2020.

Nästa vecka måndag 7 november kl. 15.15 invigs Biotronen under högtidliga former av SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt. I samband därmed samlas Rektors ledningsråd på Alnarp och dagen därpå har styrelsen sammanträde.

Vi vill avsluta med att önska alla en behaglig och vilsam helg och Alla helgons dag.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund

______

Letter from the Deans

October was an eventful month. A workshop about goals for the faculty was held on October 4, with the Faculty Board and heads of department. The annual doctoral degree conferment ceremony, where new doctors and honorary doctors received their respective hats, laurel crowns, rings and diplomas, was held in Ultuna on 8 October. Our faculty’s honorary doctor Bill Hansson held his lecture in Alnarp and in Ultuna and was celebrated together with our new doctors Rui Guan, Mari Kågström, Anna Levinsson, Tiny Motihaodi, William Newson, Kerstin Nordin, Sara Spendrup and Björn Wiström. Our first Dean Roland von Bothmer received the SLU Medal for Distinguished Service.

The students’ union, Alnarp’s Studentkår, ASK, held its annual graduation ball on October 22 to celebrate the 21 new bachelors and masters in landscape architecture and horticultural science, who have followed professional education programmes unique to SLU.  We congratulate all new doctors, graduated and rewarded, and wish you the best of luck! In addition, we have celebrated the environmental ISO14001 certification of the university.

The head of the Department of work science, business economics and environmental psychology has decided to terminate his appointment at SLU on December 16 and go back to his prior employment. A recruitment group is set up in order to propose new head and deputy head of the department. The organisation will remain as is.

The contract period for head and deputy head of the Department of landscape architecture, planning and management, LAPF, was finalised on October 31, following a decision by the Dean and after dialogues with head and deputy. Tiina Sarap has been appointed acting head of department until December 23 and the Dean will be acting deputy head of department during this period. The initiated process, which calls for an overall approach with a thorough review of the leadership and management structure at LAPF, will be the basis of appointment of ahead of department and other managerial functions.
Caroline Hägerhäll is coming back to AEM, with the mission to strengthen the subject area environmental psychology. This subject is vital in SLU:s new strategy, where the “significance of experiencing nature and of companion animals on human health and well-being” is a prioritised research area.

Furthermore, the Vice Chancellor has recently taken decisions on four new so called Future Platforms, of which SLU Future Animals and Health (Framtidens Djur och Hälsa) will focus on animal health and the interface between humans, animals and nature, including the importance of nature to human health and welfare.

In dialogue with the Ministry of Enterprise and Innovation the Vice Chancellor has also put forward the important issue of integration. We would especially like to point to one of the missions of our faculty, to contribute to making use of and developing the competence of those who have arrived as immigrants in our country: The project Mentor to Mentor, financed by the job centre, addresses immigrants with interest and knowledge in horticulture, agriculture and food. Besides higher education in our fields of knowledge, the participants get contacts with our business networks and knowledge about Sweden, while at the same time they develop their skills in the Swedish language.
Representatives of the enterprises and academic staff show great commitment, motivated by a willingness to help the needy and to learn from people they don’t normally cooperate with, and who have a totally different background than those we usually meet with.
The faculty’s collaboration with business and organisation has here reached a new dimension. People from different backgrounds contribute to diversity and a creative environment and help make SLU a place of new opportunities and hope for the future. Those who want to find out more are welcome to contact Susanna Lundqvist, Thomas Björklund and Lena Johnson, at Enheten för samverkan och utveckling (Unit for collaboration and development).

At university level, the policy documents (inriktningsdokument) for basic education and for environmental analysis, FOMA, are completed and the one on collaboration is on its way. The faculty’s contribution to education is substantial and we contribute to reaching SLU:s obligations. Those responsible for education acted promptly and managed to accept more students in the very beginning of term. Our education commitment for 2017 has increased to some extent. The teaching environment will, hopefully, improve through our recent decisions to open up lecture rooms in Articum and invest in new technology.

The strategy work continues. Emphasis has so far been on vision, mission statement, situation analysis and over-all goals and now the process is taken further. The Faculty Board meeting on November 9 will be devoted to objectives. The faculty management, heads of department, subject responsible researchers and directors of study will gather on November 17 to further discuss detailed goals for selected areas of development and suggestions for activities during the period 2017 to 2020.

The new Biotron will be inaugurated next week, Monday November 7 at 3.15 pm, by the chairman of the University Board Rolf Brennerfelt. The Vice Chancellor, with steering group and Board will hold meetings in Alnarp in connection to this event.

Finally, we would like to wish everybody a pleasant and relaxing weekend and All Saints Day.

Håkan Schroeder och Lena Ekelund