Dekanbrev augusti 2020 / Dean’s letter August 2020

Publicerat den

In english below

Välkomna tillbaka efter sommarledigheter som förhoppningsvis inneburit möjligheter för vila och återhämtning efter en hektisk vårtermin.

Vi står nu inför en ny termin som även den kommer att präglas mycket av coronapandemin. Samhället i stort och naturligtvis även SLU måste lägga mycket kraft på att bidra till att begränsa smittspridning, som vi alla har ett mycket stort ansvar för.

Vi kommer återigen att kunna välkomna studenter på campus. Även om flera kurser och enskilda moment fortsatt kommer att ges på distans underlättar det givetvis för delar av undervisningen och för våra studenters studiesituation. För många studenter, inte minst nya, är det viktigt.

Att vi nu får se fler studenter på campus ställer mycket höga krav på oss alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning:
Att hålla fortsatt fysisk distans, god handhygien och att stanna hemma när man känner sig sjuk, även med lindriga symptom, är A och O.

Det har genomförts och pågår ett omfattande arbete för att kunna genomföra hösten med både distans- och campusundervisning. Det gäller t ex lokal- och schemaanpassningar för att verksamheterna ska kunna bedrivas smittskyddssäkert. För att säkerställa kvaliteten i lokalanpassningen har en noggrann skyddsrond genomförts samarbete med företagshälsovården.  

Coronapandemin medför stora prövningar för både verksamheten och våra liv i stort. Eftersom mycket talar för att pandemin kommer att medföra omfattande begränsningar en tid framöver måste vi fortsätta att vara uthålliga och kreativa för att säkerställa att verksamheten kan genomföras och utvecklas med fortsatt hög kvalitet och framgång. Erfarenheterna från våren talar för att våra medarbetare och studenter kan hantera denna utmaning på ett utmärkt sätt.

Fakulteten har fått ett utökat utbildningsuppdrag inom ramen för de nya satsningar som regeringen gjort i spåren av pandemin och våra ämnesområden har hög relevans för de omställningsåtgärder som diskuteras i samhället. Det råder därför ingen tvekan om att resultaten av ert arbete efterfrågas.

Än en gång varmt välkomna tillbaka till höstterminen även om sommaren inte är slut än på länge.

Håkan, Karl, Lena och Åsa

——

Welcome back from your summer leave, which I hope involved the opportunity for rest and recovery after a hectic spring semester.

We are now facing a new semester which will also, to a large extent, be marked by the corona pandemic. Society in general, and SLU as well, will need to spend a lot of energy contributing to the reduced spread of the virus as this is a responsibility we all share. We will be able to welcome students back to campus. Even though several courses and individual components will still be taught online, this facilitates teaching and improves the situation for our students. For many students, not least the new ones, this is important.

The fact that more students will now be present on campus means we all have to ensure that we respect the guidelines from the Public Health Agency to reduce the spread of the virus: maintain physical distance, wash your hands and stay at home if you feel unwell, even if you only have mild symptoms. Extensive work is being done to prepare for teaching both online and on campus this semester. This includes adapting rooms and schedules to ensure that teaching can safely take place. To ensure that all adaptations are of high quality, a detailed inspection has taken place in cooperation with occupational health services.  

The corona pandemic brings with it considerable challenges both at work and in our lives in general. As it is quite likely that the pandemic will mean far-reaching restrictions for some time to come, we must persevere and be creative to ensure that we can keep operations running while maintaining high quality and a good track record. Our experiences from spring show that staff and students can perfectly handle this challenge. The faculty’s teaching assignment has been widened as part of the government’s new investments following the pandemic, and our subject fields are highly relevant to the transition measures discussed in society. There is no doubt that the results of your work are in demand.

Once again, welcome back to a new semester, and enjoy the last of summer – it’s not over yet!

Håkan, Karl, Lena and Åsa

Dekanbrev juni 2020 / Dean’s letter June 2020

Publicerat den

In english below

När nu denna märkliga vårtermin passerat kan vi konstatera att det är mycket som har varit annorlunda. Vid det senaste dekanbrevet var vi i inledningen av pandemin. Arbets- och studiesituationen har efter omständigheterna klarats väl med tanke på den snabba omställningen till undervisning på distans och en stor del arbete från hemmet.

Det har medfört många utmaningar där tekniken fungerat relativt bra medan den sociala distanseringen ofta resulterat i en större utmaning. SLU:s kommunikationssystem har utmanats och trimmats för att möta denna krissituation och att stödja genom att meddela riktlinjer, ta emot frågor och ge svar på konkreta frågor från verksamheten.

Våra studenter, kårer, doktorander, medarbetare och chefer har utsatts för stora prövningar där vi kan konstatera att ni har varit tålmodiga, lojala och kreativa så att verksamheten har kunnat fortgå. Svårigheterna att göra prognoser för pandemins fortsatta utveckling har bidragit till extra arbete och oro i organisationen.

Trots det särskilda omständigheterna har det vanliga arbetet med forskningsansökningar, kursutveckling, examination, doktorandhandledning, studentrekrytering, nämndarbete m m pågått med full kraft.

Hedersdoktorer
Två hedersdoktorer har utsetts vid fakulteten. Professor Sarah Gurr och direktör Rune Andersson som installeras först hösten 2021 eftersom högtiden i höst är inställd.
Läs mer om våra hedersdoktorer här.

Innovationspris utdelat
I april genomfördes prisutdelning, naturligtvis på distans, för det nya årliga innovationspriset för SLU Alnarp med stöd från Sparbankstiftelsen Skåne. Ett pris som utvecklats i samarbete mellan SLU Holding och LTV-fakulteten. Målgruppen har varit både anställda och studenter. Förslagen var många vilket bekräftar den tidigare bilden av att innovationsförmågan är hög bland anställda och studenter. Årets pristagare för de tre priserna var Paul Becher och Guillermo Rehermann gemensamt och var för sig Rickard Ignell och studerande Maximilian Isendahl. Läs om priserna och motivationer till vinsten här.

Beviljade EU-medel
Fakultetens verksamhetsprofil med styrkeområden som miljö, samhällsbyggande, livsmedel, livskvalitet och hälsa ligger väl i linje med de prioriteringar som redan görs för forskning och utbildning internationellt och nationellt vilket öppnar för stora möjligheter. Fakulteten har en relativt god tilldelning av EU-medel och nyligen beviljades Mattias Qviström , Vera Vicenzotti och Andrew Butler medel i EU-projektet Transit Oriented Development for Inclusive and Sustainable Rural-Urban Regions (TOD-IS-RUR).

Vi hoppas kunna bli ännu bättre på att attrahera EU-medel bl a genom en utökning av Brysselkontoret som drivs genom Lärosäten Syd som också utökas med Linnéuniversitetet.  

Formasansökning
Ansökningsprocessen för Formas utlysning – Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet – som stänger i början av september, är i full gång. LTV leder genom Anders Carlsson en ansökan med inriktning mot vegetabiliska proteiner där totalt två fått klartecken från rektor efter en kvalificeringsomgång. Fakulteten kan bidra med väl utvecklade samverkansstrukturer till denna satsning som ska bidra till kompetensutveckling genom forskarutbildning och byggande av effektiva strukturer för nyttiggörande av kunskap och kompetensutveckling i näringsliv och samhälle i övrigt.

Ny vicerektor
I samverkanssammahanget vill vi passa på och hälsa Anna Lundhagen välkommen till sin nya funktion som vicerektor för samverkan och miljöanalys. Anna är docent i naturvårdsbiologi och prefekt för Institutionen för ekologi, läs presentationen av henne här.

Utveckling av utbildningsverksamheten
Vid fakultetsledningen årliga verksamhetsdialog med universitetsledningen fick fakulteten särskilt beröm för det aktiva och framgångsrika arbetet med att utveckla utbildningsverksamheten. Vårens ansökningsomgång till utbildningarna visar en urstark ökning av sökande till flera av de utbildningsprogram som ges av fakulteten vilket visar att vi har ett attraktivt högkvalitativt utbud. Troligen har även de särskilda rekryteringsansträngningarna gett resultat.

Mycket glädjande kommer det bli möjligt att genomföra campusundervisning under höstterminen. Det är dock viktigt att betona att det inte blir som tidigare utan med fortsatta försiktighetsåtgärder anpassade efter varje Campus förutsättningar för att minska risken för smittspridning. Planeringsarbetet pågår för fullt.

Arbetet med fakultetsstrategi har påbörjats
SLU:s nya strategi beslutas enligt plan av styrelsen före midsommar. Fakultetsnämnden och prefekterna genomförde en workshop den 10 juni med de övergripande målen för fakulteten i fokus. Fakultetsstrategin kommer att gå ut på remiss inom fakulteten i oktober för att beslutas av fakultetsnämnden i december.

Slutligen ett stort tack för alla arbetsinsatser och uppoffringar under våren. Nu är det dags för välförtjänt sommarsemester. Vi vill uppmana er att ta vara på möjligheterna till välbehövlig återhämtning. Nya utmaningar väntar till höstterminen men vi är övertygande om att vi tack vare våra kapabla studenter och engagerade medarbetare kommer övervinna dessa på bästa sätt.

Trevlig midsommar!

Håkan, Karl, Lena och Åsa

—–

As this strange spring term has now passed, we can conclude that much has been very different. At the time of the last dean letter, we were at the beginning of the pandemic. In the circumstances, the work and study situation has been well managed given the rapid transition to distance meetings and education and a great deal of work carried out from home.

This has led to many challenges where the technology has worked relatively well, while social distancing has often brought greater challenges. SLU’s communication system has been tested and trimmed to meet this crisis and to give support by communicating guidelines, receiving queries and answering specific questions from the organization.

Our students, students’ unions, doctoral students, employees and managers have been put to great test, but we can confirm that you have been patient, loyal and creative so that the work has been kept up. The difficulties in making forecasts for the pandemic’s continued development have contributed to extra work and concern in the organization.

Despite the special circumstances, the usual work on research applications, course development, examination, doctoral dissertations, student recruitment, board work, etc. has been going on with full force.

Honorary Doctors
Two honorary doctors have been appointed at the faculty: Professor Sarah Gurr and Director Rune Andersson, who will be inaugurated in autumn 2021, since this years’ ceremony has been cancelled.

Innovation Prize awarded
In April, of course at a distance, a new prize was handed out: the annual Innovation Award for SLU Alnarp with support from Sparbankstiftelsen Skåne. This was developed in collaboration between SLU Holding and the LTV faculty and the target group has been both employees and students. The proposals were many, which confirms the earlier impression that the ability to innovate is high among employees and students. This year’s winners of the three awards were Paul Becher and Guillermo Rehermann jointly, and individually Rickard Ignell and student Maximilian Isendahl. Read about the prizes and motivations for the winners here. (in Swedish only)

Granted EU funds
The faculty’s profile with areas of strength such as environment, planning, food, health and quality of life is well in line with the priorities already made for research and education internationally and nationally, which opens up great opportunities. The faculty has a relatively good allocation of EU funds and recently Mattias Qviström, Vera Vicenzotti and Andrew Butler were awarded funds in the EU project Transit Oriented Development for Inclusive and Sustainable Rural-Urban Regions (TOD-IS-RUR).

We hope to become even better at attracting EU funds, for example through an extension of the Brussels office run by Lärosäten Syd, which now also comprises Linnaeus University.

Formas Application
The application process for Formas’ call for proposals – Center formations for sustainability and competitiveness in the food system – which closes in early September, is now running. Through Anders Carlsson, LTV is submitting an application with focus on vegetable proteins which is one of the two that have received clearances from the Vice-Chancellor after a qualifying round. The faculty can add well-developed collaborative structures to this investment, which will contribute to skills development through postgraduate education, and building of effective structures for utilization of knowledge and skills development in business and society in general.

New Pro Vice-Chancellor
In the collaborative context, we want to take the opportunity to welcome Anna Lundhagen to her new position as Pro Vice-Chancellor for External Cooperation and Environmental Monitoring and Assessment. Anna is an associate professor of conservation biology and head of the Department of Ecology, read her presentation here.

Development of educational activities
At the faculty management’s annual operational dialogue with the university management, the faculty received special praise for active and successful work in developing the educational activities. This spring’s applications show a significant increase in applicants for several of the educational programmes offered by the faculty, which shows that we have an attractive and high-quality offer. The special recruitment efforts have most probably contributed to this result.

Fortunately, it will be possible to conduct campus based teaching during the autumn term. However, it is important to emphasize that not all will not be back to normal, but continued precautionary measures will be adapted to each campus conditions to reduce the risk of virus spread. Planning work is in progress.

Faculty strategy work has begun
SLU’s new strategy is to be decided by the University Board before Midsummer. The Faculty Board and the Heads of Department carried out a workshop on June 10 with the overall objectives of the faculty in focus. The faculty strategy will sent out for comments within the faculty in October, for decision by the Faculty Board in December.

Finally, a big thank you for all efforts and sacrifices during spring. Now it’s time for a well-deserved summer vacation. We would like to encourage you to seize the opportunities for much-needed recreation. The autumn term will bring new challenges but we are convinced that thanks to our capable students and dedicated staff, these will be successfully overcome.

Have a nice Midsummer celebration!

Håkan, Karl, Lena and Åsa

Dekanbrev mars/april 2020 / Dean’s letter March/April 2020

Publicerat den

In english below

Det har gått lång tid sedan senaste dekanbrevet. Inledningen av 2020 har präglats både av förhoppningar men också mycket förtvivlan under de senaste veckorna. Vid årsskiften sker genomgångar av nyord och i nuläget ser vi coronahjältar som en stark kandidat för 2020.

I vår egen verksamhet har utbildningsverksamheten utsatts för särskilt stora prövningar genom en dramatisk total övergång till distansundervisning. LTV-fakulteten var den första fakulteten att ha en disputation anpassad till coronarestriktionerna, där både opponent och betygskommittee deltog på länk genom Sarah Fitz-Koch, 18 mars (klicka på länken och se artikel i Resurs).

I de rapporter vi får från chefer, utbildningsansvariga och studenter har denna övergång fungerat utomordentligt väl med tanke på de mycket tuffa förutsättningarna. Kompetenta, engagerade, hjälpsamma och lojala lärare och resurspersoner i stödjande funktioner utgör grunden för att detta är möjligt. Vi vill passa på och framföra vårt stora tack till alla som antagit denna utmaning och genom innovativa och konstruktiva lösningar gjort omställningen möjlig! Vi vill också tacka våra studenter för den förståelse som de har för rådande situation.

Ökat utbildningsuppdrag

SLU planerar för att öka sitt utbildningsuppdrag och i inledningen av 2020 har ett förslag till utbyggnad tagits fram av utbildningsnämnden som nu är ute på remiss hos bl a program- och fakultetsnämnder.
Vi ser fram emot att SLU blir ett mer betydande lärosäte inom utbildning i Sverige. SLU har de allra bästa förutsättningarna för det genom forskning av hög kvalitet och relevans men kanske framförallt genom att vara ett universitet som står för hög pedagogisk kvalitet och mycket väl utvecklade system för att säkerställa kvaliteten i en ständigt pågående utveckling.

Högsta betyg i kvalitetssäkring

Den 25 mars nåddes SLU av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. Det är alltså dags att lyfta på hatten ännu en gång i detta dekanbrev för alla er som arbetar med våra utbildningar på alla nivåer och som i olika positioner har bidragit till att utveckla de bästa förutsättningarna för kvalitetsarbete i Sverige! Ett stort tack också till alla ni som bidragit till underlag, ledning, koordinering, intervjuer etc inför och under genomförandet av utvärderingen.

Campusutveckling

Inledningen av 2020 har varit intensiv när det gäller förutsättningarna för att skapa attraktiva Campusmiljöer. I Alnarp var beslutet om en tågstation en viktig pusselbit för långsiktig hållbara kommunikationer. För att skapa ekonomiska förutsättningar och bredda intresset för utvecklingen av Campus Alnarp har Lomma kommun köpt delar av campusområdet i den norra delen från Akademiska hus och SLU har sålt mark till kommunen utmed motorvägen norr om campus. Följ campusutvecklingen på denna webbsida.

Även i Uppsala har markaffärer genomförts och arbetet med en campusplan inleds inom kort för att lägga grunden för utveckling av Campus Ultuna.

I Alnarp har ett designkoncept presenterats för den långsiktiga utvecklingen av campus inklusive den omgivande jordbruksmarken. LTV-fakulteten har både stora intressen i att använda utomhusmiljöerna på våra campus och sakkunskap inom området vilket gör detta utvecklingsarbetet särskilt viktigt för oss.

Mistra Food Futures

Vi är nu i ansökningstider för forskningsprojekt och har goda förutsättningar att fortsätta att hävda oss väl i konkurrensen. Ett exempel som bekräftar vår forsknings konkurrenskraft under början av året är att flera LTV-forskare finns med i det nyligen beviljade Mistra-anslaget Mistra Food Futures med SLU som koordinerande part. Det är angeläget att SLU fortsätter att positionera sig inom livsmedelsområden med den breda kompetens vi har inom hela livsmedelssystemet inte minst inom LTV-fakulteten.

Ny strategiperiod

Strategiarbetet för den nya strategiperioden från 2021 kommer intensifieras under 2020 på olika nivåer i organisationen. Ämnesområden/avdelningar arbetar med inspel till formulering av fakultetens målområden bl a baserad på den SWOT som fakultetsledningen genomfört. Fakultetsledningen hade planerat besök på samtliga institutioner för att träffa ledning och ämnesansvariga för en dialog om strategin men efter ett besök på SoL kom Coronautbrottet och pausade turnén. Fakultetsledningen har identifierat främjandet av kreativa och inkluderande miljöer och arbetsformer som sträcker sig över organisatoriska, ämnesmässiga och kulturella barriärer som ett prioriterat åtgärdsområde. Dialogerna är ett tillfälle för att fånga in tankar om en sådan tänkbar prioritering de kommande åren.
Följ LTV-fakutetens arbete med strategin på denna webbsida.

Jämställdhet och lika villkor

Vid mötet med LTV:s kommitté för jämställdhet och lika villkor den 7 februari summerades resultatet från SFAD-spelet (Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering) i gruppen i slutet av 2019. Resultatet visar tydligt att det fortsatta arbetet för jämställda och lika villkor är mycket viktigt både för att vi ska kunna prestera på topp som universitet och för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare och studenter. Vi behöver hjälpas åt med ett normkritiskt tänkande och vara omtänksamma mot varandra. Att vi är omtänksamma mot varandra är också särskilt viktigt i dessa Coronatider.

Som avslutning vill vi tacka er för att ni följer de instruktioner som kommer från SLU:s ledning så att vi SLU:are kan bidra till att minimera smittspridning.  Då kan vi som kollegor/studenter/medmänniskor, organisation, land och värld komma ut på andra sidan tunneln så helskinnade som möjligt. När vi är igenom detta kommer vi kunna ta med oss nya insikter, lärdomar, färdigheter och beteenden som vi kan dra nytta av, t ex att genom nya arbetssätt kommunicera mer digitalt, att vi är bra på att tänka nytt och med gemensamma ansträngningar lösa problem. 

Dekan Håkan Schroeder, prodekan Karl Lövrie, vicedekanerna Lena Ekelund Axelson och Åsa Lankinen


It’s been a while since the last dean’s letter. So far, 2020 has been characterised by both hope and a lot of despair. New words are often discussed during a new year, and I think “corona hero” should be one of them.

Our teaching operations have been put under extra strain due to a total transition to distance teaching. The LTV Faculty was first in holding a corona-adapted defence of a doctoral thesis; both the external reviewer and grading committee took part digitally through Sarah Fitz-Koch on 18 March.

In reports from managers, course coordinators and students, it seems this transition has worked exceptionally well considering the very difficult conditions. Competent, committed, helpful, loyal teachers and resource persons with support functions are the foundation for making this possible. We would like to send a massive thank you to everyone who has accepted this challenge and, through innovative and constructive solutions, made the transition possible. We would also like to thank our students for their understanding.

Increased education assignment

SLU plans to increase its education assignment, and the Board of Education developed a proposal that is now going through a consultation round with, among others, programme and faculty boards. We look forward to SLU becoming a more notable higher education institution in Sweden. SLU has all the prerequisites with its high-quality and relevant research – but the primary reason is that our university represents high educational quality and has well-developed systems for ensuring quality through constant development.

Approved quality assurance

On 25 March, SLU was given the joint grade “godkänt kvalitetssäkringarbete” (approved quality assurance) by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ). This is the highest grade UKÄ can give, based on its assessment criteria. The latest assessment round has not been completed yet, but no university has ever received this grade. For the second time, I would like to tip my hat to everyone who works with education at all levels; those who, through different posts, have contributed to developing the best quality assurance procedures in Sweden. We would also like to thank everyone who provided supporting documents, management, coordination, interviews, etc., before and during the assessment.

Campus development

The beginning of 2020 has been intense in regard to creating attractive campus environments. In Alnarp, the decision to build a train station was an important piece of the puzzle for long-term, sustainable communications. In order to create the financial conditions and broaden the interest for campus Alnarp development, Lomma Municipality has purchased parts of the campus from Akademiska hus in the north, and SLU has sold land to the municipality along the motorway north of campus.
The Uppsala campus has also entered into land agreements, and a campus plan for developing campus Ultuna will be launched soon.

In Alnarp, a design concept was introduced to help long-term campus development, including the surrounding agricultural land. The LTV Faculty has great interest in using the outdoor environments by our campus, and the expertise to do something with them. This development is therefore very important to us.

Mistra Food Futures

It is time to apply for research project funding, and we have good conditions for continuing to do well against the competition. An example that confirms this is that more LTV researchers are part of the newly approved Mistra Food Futures, where SLU is the coordinator. It is important that SLU continues to position itself within food areas considering our general, broad expertise of the entire food system, not least within the LTV Faculty.

New strategy

The work with the new strategy from 2021 will intensify in 2020 at various organisational levels. Subject fields/divisions are working on input for formulating the faculty’s objective areas, based on the SWOT analysis conducted by the faculty management. Said management had also planned to visit all departments to meet their managements and heads of subject and discuss the strategy. However, following a visit to Department of Urban and Rural Development, the coronavirus hit, and the tour was paused. The faculty management has the following prioritised measure: promoting creative and inclusive environments and working forms that stretch over organisational, subject and cultural barriers. The discussions are an opportunity for gathering thoughts on such a conceivable prioritisation for the coming years.

Gender equality and gender opportunities

On 7 February, during the LTV committee for gender equality and equal opportunities meeting, the SFAD results (“Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering” – systematic preventative work against discrimination) from the end of 2019 were discussed. The results clearly show that the ongoing gender equality and equal opportunities work is very important, both for enabling us to be a top university, but also an attractive place of work for both employees and students. We need to work together, think critically about norms and show consideration, especially during these corona circumstances which prevails now.

Finally, we would like to thank you for following the instructions from SLU’s management in order to prevent further infection. By doing so, colleagues/students/fellow humans/organisations/countries and the world can make it through as well as possible. Once this is over, we will have new insights, experiences, skills and behaviour that we can use by for example communicating more digitally at work as well as thinking in new ways and solving problems jointly.

Dean Håkan Schroeder, deputy dean Karl Lövrie, vice deans Lena Ekelund Axelson and Åsa Lankinen

Dekanbrev december 2019 / Dean’s letter December 2019

Publicerat den

In english below

När helgerna nalkas och året går mot sitt slut undrar man som vanligt var tiden blev av och ofta fokuserar vi på det som planerats men inte blivit gjort. När vi tillåter oss att stanna upp och reflektera över det gångna året blir listan lång över uppnådda resultat och framgångar. För en produktiv och kreativ arbetsmiljö som är fundamental för ett universitet är det viktigt att ta vara på möjligheten att glädjas åt egna och andras framgångar vid vårt universitet, fakultet, institutionen eller gruppen som vi verkar i.

Ett generöst, inkluderande och tillitsfullt arbetsklimat kan vara komplicerat att skapa i en akademisk vardag präglad av konkurrens om medel och karriärmöjligheter. Det råder dock inget tvivel om att de som investerar i samarbete når framgång i forskning och utbildning. Under den innevarande strategiperioden betonar LTV-fakulteten vikten av ökat samarbete i linje med rekommendationerna från KoN 2018. Vi betonar ofta behovet av mer tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga samarbeten som kan bidra till att både utveckla forskningen inomvetenskapligt och lösa komplexa utmaningar i samhället. Nya samarbeten mellan miljöer som har olika erfarenheter från utbildning, arbetsformer, arbetskulturer, nätverk etc. berikar också vår fakultet och ökar vår måluppfyllelse.

Tvär-och mångvetenskap prioriterat
Allt talar för att dessa möjligheter kommer att vara prioriterade inom SLU även under den kommande strategiperioden 2021-2025 som ska planeras under nästa år.
LTV-fakulteten har under 2019 visat att vi redan idag är framgångsrika när det gäller att ta tillvara samarbets- och samverkansmöjligheter. Listan kan göras lång med några nya exempel som samarbetet med Max Planckinstitutet och Lunds Universitet inom kemisk ekologi, nya utbildningsinitiativ som t.ex. förslaget till nytt kandidatprogram inom skogsbruk och landskapsplanering, klimatmaster och utvecklingen av landskapsingenjörsprogrammet på Ultuna, samt ett flertal livsmedelsrelaterade aktiviteter som involverar samtliga institutioner och flera samverkansplattformar inom LTV.
Under 2019 avslutas programmet Mistra Urban Futures, där LTV ingått i det sydsvenska samarbetet med Malmö Universitet, Lunds Universitet och Malmö stad.
Fakulteten har bidragit till kraftsamlingen genom hela sin bredd inom SLU Landskap.
Inför budgetunderlaget 2021-2023, som SLU ska lämna till regeringen i februari, har fakulteten verkat för att den barninriktade verksamheten ska lyftas fram i linje med att FN:s Barnkonvention blir lag i Sverige fr.o.m 2020.

Lyckad fakultetsdag
Vid fakultetsdagen den 4 december blev det tydligt vilka spännande möjligheter till nya samarbeten som finns inom fakulteten. Vi vill passa på och tacka de ansvariga vid AEM och VSB och alla ni andra som gjorde denna fakultetsdag till den bästa hitintills.  

Utdelning av utmärkelser
Utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst, NOR, delades ut till er som har arbetat i 30 år i statlig verksamhet. Följande personer fick ta emot valda gåvor i form av medalj, klocka, skål eller glasskulptur: Eva Johansson (VF), Magnus Nilsson (Service Alnarp), Kerstin Nordin (SoL) och Ingrid Sarlöv Herlin (LAPF). Vid NOR i Alnarp den 13 december tilldelades Lika villkors-priset studenterna Matilda Hagstam och Anna-Sara Reinisch. Doktorandrådets handledarpris tilldelades Erland Liljeroth, för föredömliga insatser i forskarutbildningen. Vi gratulerar till hedersbetygelserna!

Vi uppmanar er till att använda helgerna och ledigheten till återhämtning, utan tankar på arbetet. Om ni inte kan låta bli, så tänk på vilka viktiga insatser ni gör för en hållbar värld och att vi tillsammans ska göra SLU till universitetet för hållbar utveckling på riktigt. 

Därmed vill vi tacka alla medarbetare för engagemang och goda arbetsinsatser och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Håkan Schroeder, dekan, Karl Lövrie, prodekan, Lena Ekelund Axelson, vicedekan med inriktning mot livsmedel och trädgård samt Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning.

Dean’s letter December 2019

As the holidays are approaching and the year draws to a close, one wonders, as usual, where time went by and often we focus on what is planned but not done. When we allow ourselves to stop and reflect on the past year, the list will be long over achieved results and successes. For a productive and creative work environment that is fundamental to a university, it is important to seize the opportunity to enjoy our own and others’ successes at our university, faculty, institution or group in which we operate.

A generous, inclusive and trusting work climate can be complicated to create in an academic life characterized by competition for funding and career opportunities. However, there is no doubt that those who invest in collaboration achieve success in research and education. During the current strategy period, the LTV faculty emphasizes the importance of increased collaboration in line with the recommendations of KoN 2018. We often stress the need for more interdisciplinary and multidisciplinary collaborations that can contribute to both developing research within scientific and solving complex challenges in society. New collaborations between environments that have different experiences from education, working methods, work cultures, networks etc. also enrich our faculty and increase our goal fulfillment.

Interdisciplinary and multidisciplinary priority
Everything indicates that these opportunities will be prioritized within SLU during the coming strategy period 2021-2025, to be planned during next year. The Faculty of LTV has shown in 2019 that we are already successful today in taking advantage of collaboration and collaboration opportunities. The list can be made long, with some new examples such as the collaboration with the Max Planck Institute and Lund University in chemical ecology, new educational initiatives such as the proposal for a new bachelor program in forestry and landscape planning, the climate master’s and the development of the landscape engineering program at Ultuna, as well as a number of food-related activities involving all departments and several collaboration platforms within LTV. In 2019, the Mistra Urban Futures program will be completed, where LTV is part of the southern Swedish collaboration with Malmö University, Lund University and the City of Malmö. The faculty has demonstrated its strenght throughout its breadth within SLU Landscape. In preparation for the budget dossier 2021-2023, which SLU will submit to the government in February, the faculty has worked to promote the child-oriented activities in line with the UN Convention on the Rights of the Child in Sweden from 2020.

Successful faculty day
At the faculty day on December 4, it became clear what exciting opportunities for new collaborations exist within the faculty. We would like to take this opportunity to thank those responsible at AEM and VSB and all of you others who made this faculty day the best to date.

Distribution of awards
The Award for Zeal and Integrity in the Kingdom’s Service 2019, NOR, was awarded to those who have served the government for 30 years. The following people received selected gifts in the form of medal, watch, bowl or glass sculpture: Eva Johansson (VF), Magnus Nilsson (Service Alnarp), Kerstin Nordin (SoL) and Ingrid Sarlöv Herlin (LAPF). At NOR in Alnarp on December 13, the Equal Opportunities Award was presented to students Matilda Hagstam and Anna-Sara Reinisch. The PhD Council’s Supervisor award was given to Erland Liljeroth, for exemplary efforts in postgraduate education. We congratulate the honors.

We encourage you to use the weekends and vacations for recovery, without any thoughts of work. If you can’t manage that, think about what important contributions you are making for a sustainable world and that together we will make SLU the University for Sustainable Development for real.

We would like to thank all employees for their commitment and good work and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!
Håkan Schroeder, dean, Karl Lövrie, deputy dean, Lena Ekelund Axelson, vice dean and Åsa Lankinen, vice dean.

Dekanbrev november 2019/Dean’s letter november 2019

Publicerat den

In english below

Hösten visar upp sin vackraste sida med all sin färgprakt än mer bedårande än vanligt genom den ovanligt rika förekomsten av rönn-, oxelbär och nypon. Så här en bit in på terminen är arbetet i full gång både med att genomföra och planera fakultetens viktiga forskning, utbildning och samverkan för utveckling av det hållbara samhället.

Fakultetens verksamhet har hög relevans för de utmaningar samhället står inför och uppmärksammas allt oftare i media. Vi vill passa på och rikta ett stort tack till er alla som aktivt bidrar till att dela med er av era kunskaper och insikter i olika mediala sammanhang. Genom era insatser kan universitetet göra skillnad på riktigt både i kontakter med yrkesverksamma inom våra verksamhetsområden men också genom bildningen i samhället i stort.

Höst med rektorsbesök och invigning
Rektor hade ett heldagsbesök i Alnarp i augusti som ett led i att bekanta sig med sitt nya universitet och dess styrkor och möjligheter. Attraktiva campus som stärker SLU:s unika profil bland lärosäten är viktiga i rekrytering av studenter och medarbetare. Besöket gav en god bild av vad Alnarp kan erbjuda.

I augusti var det invigning av SLU Grogrund Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor i Alnarp med landsbygdsminister Jennie Nilsson. En stor och viktig satsning där fakulteten är huvudman. Verksamheten genomförs tillsammans med NJ-fakulteten och näringslivet vars syfte är att utveckla tillgången till bra växtmaterial för odling och livsmedelsproduktion i Sverige. Vi planerade för ytterligare ett ministerbesök i september av dåvarande utrikeshandelsminister Ann Linde, med det nordiska samarbetet i fokus, men dagen innan utsågs hon till utrikesminister så besöket ställdes in denna gång.

Studentrekrytering och lika villkor
Mycket glädjande kan vi konstatera att LTV-fakulteten fortsätter att öka antagningen av studenter och därigenom bidrar till SLUs målsättning att fördubbla antalet studenter. En viktig del i ökningen är den första antagningen till landskapsingenjörsprogrammet på Ultuna. Bra söktryck gjorde det lätt att fylla platserna. Under hösten har de nya regionalt inriktade resurspersonerna för studentrekrytering inlett sitt arbete vilket bör stärka söktrycket på sikt.

Även nya resurspersoner för arbetet med jämställdhetsintegrering har rekryterats i Alnarp och Umeå. En person med stationering på Ultuna återstår. Ett nödvändigt bidrag för att riktlinjer och planer ska kunna omsättas i aktiv handling för förändring.  

Utnämningar och nya tjänster
Tre nya docenter har utsetts vid fakulteten: Erik Hunter i lantbruksvetenskap med inriktning företagsekonomi vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, samt Lars Mogren i trädgårdsvetenskap och Thomas Prade i teknologi med inriktning växtodling, båda vid institutionen för biosystem och teknologi.

 Aakash Chawade har anställts som universitetslektor i växtgenetik och informatik för växtförädling vid institutionen för växtförädling och Sofia Sandqvist som konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar gestaltning vid institutionen för Stad och Land.

Fakulteten har tilldelats ett antal så kallade utbildningsmotiverade lektorat och Karl-Johan Bergstrand, vid institutionen för biosystem och teknologi, har anställts på ett sådant som universitetslektor i ämnet trädgårdsvetenskap med inriktning mot hortikulturella odlingssystem för livsmedel.

Forskningsproposition
SLU:s har lämnat sitt underlag till den kommande forskningspropositionen. I svaret nämns bl.a. de fyra tematiska utmaningsdrivna forskningsområdena ekosystemfunktioner och biologisk mångfald, biobaserade produktionssystem, djurs och människors hälsa och hållbar stadsutveckling för vilka forskningen behöver förstärkas.

Anslagstilldelning
SLUs anslagstilldelning minskar om man tar hänsyn till ökade lönekostnader och höjningen av LKP till följd av ökade pensionskostnader, ett beslut som SLU inte kan påverka.

Utbyggnaden av anslaget till växtförädlingssatsningen SLU Grogrund finns inte annonserad i nuläget men kommer förhoppningsvis prioriteras inom livsmedelsstrategin eller andra riktade satsningar som blir klara i december.

Fakultetens utrymme för nya strategiska satsningar är mycket begränsade för 2020, men därefter ökar möjligheterna p g a att pågående satsningar löper ut. Fakultetsnämnden beslutar om anslagsfördelningsprinciperna den 6 november.

Strategiarbete 2021-2026
Det operativa arbetet med att formulera SLUs strategi från 2021 till 2026 har nu inletts. Vid Rektors prefektmöte den 15-16 oktober var detta en huvudfråga. I början av nästa år inleds arbetet med fakulteternas strategi och kort därefter även på institutionsnivå.

Handlingsplan
Fakultetsnämnden fastställer nuvarande strategis reviderade handlingsplan som sträcker sig t o m 2020 den 6 nov. Huvudåtgärdsområdena har reviderats något och föreslås vara:

 • Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära forsknings- och utbildningsmiljöer
 • Skapa förutsättningar för attraktiva anställningar och kreativa kunskapsmiljöer
 • Stärka det SLU-interna samarbetet för att utveckla utbildning på alla nivåer
 • Utveckla forskningskommunikationen för att bättresynliggöra och profilera verksamheten och dess bidrag till samhällsutvecklingen

Tågstation i Alnarp
Tågförbindelsen till Alnarp har varit en het fråga under det senaste kvartalet. Efter ett dödläge för finansieringen i början av sommaren är hoppet åter om att det ska gå att hitta en lösning före årsskiftet i samarbete mellan Akademiska Hus, Lomma kommun och SLU. Flera viktiga aktörer som Länsstyrelsen Skåne, Regionen Skåne och Malmö stad har agerat för denna sak.    

Nytt namn på hållplats
Skånetrafiken har meddelat en kommande ändring av hållplatsnamnet för Alnarp Kungsgårdsvägen till Campus Alnarp i och med tidtabellsskiftet för busstrafiken i juni 2020!

Håll koll i kalendern!
Det är många events på gång under de veckor som är kvar på året. Ett av alla är vår fakultetsdag den 4 december!


Dean letter October 2019

Autumn, with its rich abundance of rowanberries, whitebeam berries and rosehips, has been especially beautiful this year. Since we are more than halfway into the semester, work with planning and implementing the faculty’s important research, education and collaboration to develop a sustainable society, is well underway.

Faculty operations are highly relevant to societal challenges, and the media acknowledges them more and more. We would like to thank those of you who actively share your knowledge and insight in various media contexts. Thanks to your efforts, the university can make a real difference, both through contact with professionals within our field and societal education in general.

Autumn of vice-chancellor visit and launch

In August, the vice-chancellor visited Alnarp to familiarise herself with the university, its strengths and possibilities. Having attractive campuses that strengthen SLU’s unique brand in comparison with other higher education institutions is important when recruiting students and employees. The vice-chancellor’s visit to Alnarp gave a good idea of what our campus can offer.

Also in August, SLU Grogrund – the Centre for Breeding of Food Crops – was launched in Alnarp by Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson. It is a large and important initiative, and the faculty is mainly responsible for it. The centre is managed together with the NJ faculty as well as various businesses, and its purpose is developing access to good plant material for cultivation and food production in Sweden. There was another planned visit for Minister for Foreign Trade and Nordic Affairs Ann Linde. Focus was to lie on Nordic collaboration, but the day before, Linde was appointed Minister for Foreign Affairs, and the visit was cancelled.

Student recruitment and equal opportunities
We are pleased to announce that the LTV Faculty continues to increase its student admission, and thereby contributes to SLU’s objective of doubling its number of students. An important part of this increase is the first admission to the Landscape Engineer programme at Ultuna. A high number of applicants made it easy to fill the places. During autumn, new resource personnel in charge of student recruitment at regional level begun their assignment, which should strengthen applicants per place in the long-term.

Additionally, resource personnel working with gender mainstreaming have been recruited in Alnarp and Umeå. A person to be stationed in Ultuna remains. These posts are necessary to ensure that guidelines and plans become reality and subsequently make changes.

Appointments and new posts
The faculty has appointed three new docents: Erik Hunter (agricultural science, specialising in business administration at the Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology) as well as Lars Mogren (horticultural science) and Thomas Prade (technology, specialising in crop production), both at the Department of Biosystems and Technology.

Aakash Chawade has taken up the post of senior lecturer, specialising in plant genetics and information at the Department of Plant Breeding, and Sofia Sandqvist is the new artistic landscape architecture senior lecturer specialising in sustainable design at the Department of Urban and Rural Development.

The faculty has been allocated a number of so-called educationally-justified senior lectureships, and Karl-Johan Bergstrand at the Department of Biosystems and Technology has been given such a senior lectureship in horticultural science, specialising in horticultural food cultivation systems.

Research proposition
SLU has submitted supporting documents for the proposal relating to the government’s coming research policy. These documents state, among other things, the four thematic, challenge-driven fields where research should be strengthened. The fields are: ecosystem functions and biodiversity, bio-based production systems, animal and human health as well as sustainable urban development.

Allocation of funds
SLU’s allocation of funds is decreasing when you consider higher salary costs and the employer’s contribution (LKP) (due to increased retirement costs) – this is something SLU cannot change.

The increased funding for SLU Grogrund has presently not been announced. Hopefully, it will be prioritised in the food strategy or other specific initiatives that will be complete in December.

The faculty does not have many opportunities for strategic initiatives in 2020, but after that, following the conclusion of ongoing initiatives, things will change. The faculty board will decide on funding allocation principles on 6 November.

Strategy work 2021–2026
Operative work with formulating SLU’s strategy for 2021–2026 has begun. During the vice-chancellor’s meeting with the heads of department 15 –16 October, this was a main issue. At the beginning of next year, work with the faculty strategies will begin, followed by work at department level.

Action plan
The faculty board has approved the current strategy’s revised action plan, which applies until 6 November 2020. The main measures have been slightly revised and the following has now been proposed:

 • strengthen collaboration to develop interdisciplinary research and teaching environments;
 • create conditions for attractive employments and creative knowledge environments;
 • strengthen internal SLU collaboration to develop education at all levels;
 • develop research communication to make the organisation more visible, profile it and its contributions to societal development.

Alnarp train station
A train to Alnarp has been a hot topic this past quarter. After a funding stalemate at the beginning of summer, there is now hope that a solution in the form of collaboration between Akadmiska hus, Lomma municipality and SLU will be reached before next year. Several parties from Skåne county administrative board, Region Skåne and Malmö have acted on behalf of this cause.

New bus stop name
Skånetrafiken have announced that the stop “Alnarp Kungsgårdsvägen” will be changed to “Campus Alnarp”. The change will take place when the bus schedule changes in June 2020.

Keep an eye on the calendar!
A lot of events is coming up here in Alnarp in the weeks left of this year, one of all to mention is the Faculty day the 4th of December!

Dekanbrev juni 2019 | Dean’s Letter June 2019

Publicerat den

In English below

Nu är det dags för semestertider och välbehövlig vila efter en intensiv vårtermin. Det finns också anledning att stanna upp och reflektera över den gånga terminen. Det är allt för sällan
vi tar oss tid att blicka bakåt och summera framgång och goda prestationer. Det blir lätt fokus på det som inte riktigt blev som vi planerat eller sådant som inte hunnits med.

Stort engagemang – mindre resurser

Ett stort engagemang för SLU:s möjligheter att bidra till en bättre värld genom ny kunskap
och välutbildade nöjda studenter är något som kännetecknar er medarbetare vid fakulteten. Eftersom våra resurser är begränsade och faktiskt minskande – om vi ser till statsanslagets utveckling i förhållande till kostnaderna – hamnar vi i konflikt mellan ambitionsnivå och resurstillgång. Den nyligen genomförda verksamhetsdialogen med universitetsledningen
och de individuella genomgångarna med institutionsledningarna talar för att vi klarar att göra bra avvägningar och prioriteringar inom de tillgängliga resurserna. Fakulteten fick gott betyg av rektor vid genomgången och vi är övertygade om att vi kan fortsätta och utveckla vårt bidrag
till SLU:s framgång ytterligare. 2018 var ett mycket framgångsrikt år för vår fakultet både avseende verksamhetsresultat och ekonomisk utveckling. Inledningen på 2019 innehåller många nya satsningar med nya medarbetare, bland annat doktorander som en följd av framgången med externfinansiering och anslagsökning genom SLU Grogrund inom växtförädling.

Nya utbildningsprogram ger tvärvetenskapliga samarbeten

Som ett led i utökningen av SLU:s utbildningar har universitetets utbildningsnämnd beviljat
vår fakultet planeringsmedel för två masterprogram: Climate Adaptation and Mitigation for Sustainable Spatial Planning och Design and Food Culture in Sustainable Spatial Planning. Vidare beviljades programnämnden inom utbildningar i skogsvetenskap planeringsmedel
för kandidatkonceptet Forest and Landscape management med placering i Alnarp. Detta bör öppna för intressanta samarbeten mellan vår fakultet och fakulteten för skogsvetenskap. Programnämnden inom landskap och trädgård kommer att arbeta intensivt med att utveckla ytterligare förslag till ny utbildning, som inte bara behöver vara i programform utan också kan ske genom kurser eller kurspaket. Utbudet av fort – och vidareutbildning för yrkesaktiva behöver också öka. Utökad dialog med institutionerna är en viktig del i den fortsatta utvecklingen. Vi behöver också arbeta för utveckling av utbildning inom jordbruk, i dialog
med programnämnden inom naturresurser och jordbruk.

Invigning av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

Den 4 september kommer landsbygdsministern Jennie Nilsson till Alnarp för att inviga SLU Grogrund. Ministern har besökt SLU vid ett tidigare tillfälle, men detta blir första gången i Alnarp. Vi kommer då också passa på att visa upp Växtproteinfabriken som är en
nyetablerad forsknings- och innovationsfacilitet på SLU Alnarp. Projektet genomförs i samarbete mellan fakulteten, SLU-Holding och fastighetsavdelningen.

Akademiska hus lämnar samarbetet kring tågstation Alnarp

Campusutvecklingen i Alnarp fick ett bakslag i början av månaden. Styrelsen för Akademiska hus beslutade att inte fullfölja den överenskommelse om finansiering av tågstoppet som förhandlats fram i samarbete mellan Lomma kommun, Akademiska hus och SLU. Beslutet
var mycket överraskande eftersom att det är av allra största vikt att vi säkrar denna viktiga kommunikationsmöjlighet. Både universitetet och fakultetens ledning tar nu nya tag för att tillsammans med framförallt Lomma kommun hitta nya lösningar. En organisation för
styrning och genomförande av prioriterade delprocesser inom campusutvecklingen börjat
ta form i samarbete mellan Lomma kommun, SLU och Akademiska hus. Dessa delprocesser omfattar exempelvis SLU:s nya lokaler och verksamhetslokaler för andra aktörer, studentbostäder, odlingscentrum och ”science gallery”. Läs mer om campusutvecklingen i Alnarp.

Fakultetens handlingsplan revideras

Fakultetens handlingsplan är under revidering inför de sista åren av innevarande strategiperiod och kommer att beslutas av fakultetsnämnden under hösten. Efter vissa ändringar kommer de nuvarande huvudrubrikerna enligt förslaget att vara:

• Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära forsknings- och utbildningsmiljöer
• Skapa förutsättningar för attraktiva anställningar och kreativa kunskapsmiljöer
• Stärka det SLU-interna samarbetet för att utveckla utbildning på alla nivåer
• Utveckla forskningskommunikationen för att synliggöra och profilera verksamheten
och dess bidrag till samhällsutvecklingen

Den 12 juni genomförde fakultetsnämnden ett av sina två årliga möten tillsammans med institutionsledningarna, denna gång på temat kompetensförsörjning som är ett prioriterat område för handlingsplanen. Läs mer om arbetet med fakultetens strategi och handlingsplan 2017–2020.

Rekrytering av nya medarbetare och ny rektor

Den nyligen genomförda professorsinstallationen visade att vi har förmåga att rekrytera internationellt framstående medarbetare. Professorernas föreläsningar visade på intressanta möjligheter till gränsöverskridande samarbeten mellan sina respektive ämnesinriktningar. 

Även inom andra anställningar pågår ett intensivt rekryteringsarbete som kommer att stärka fakultetens forskning och utbildning ytterligare. Stödfunktionerna har bland annat rekryterat regionala marknadsförare för utbildning som kommer att finnas på alla tre campus, resurspersoner för jämställdhetsintegrering och lokalplanerare med placering i Alnarp. Alla poster i ledning och nämnder är tillsatta.

SLU:s nya rektor Maria Knutson Wedel installeras den 6 september. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Regeringens beslut om att utse rektor Maria Knutson Wedel är klart. Rektor har tillträtt och installationen sker den 6 september. Prefekter för den nya mandatperioden är också utsedda vid LTV. Samtliga nuvarande prefekter fortsätter, förutom vid institutionen för biosystem och teknologi. Linda Tufvessons ersättare blir Hanna Sassner, som tidigare varit verksam vid bland annat fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.  

Som avslutning vill vi tacka er alla för era insatser under vårterminen och önska alla en härlig midsommar och riktig sköna ledigheter. Vikten av återhämtning och total avkoppling från arbetet tål att upprepas i dessa tider. Så ses vi igen, utvilade inför nästa termin som kommer att erbjuda nya spännande möjligheter!

Sommarhälsningar,
Håkan och Karl

Vallmo på ett fält nära SLU i Alnarp. Poppies on a field near SLU in Alnarp. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

It’s summer – time for holidays and well-needed rest after an intense spring semester. There is also reason to take stock and reflect on the past semester. We rarely take time to look back and summarise our successes and achievements; it’s all too easy to focus on what didn’t go according to plan or things we didn’t have time to do.

Great commitment – fewer resources

All faculty employees are greatly committed to contributing to a better world through new knowledge and well-educated, happy students. Since our resources are limited and fewer (considering the development of direct government funding in relation to our costs), there is often friction between our ambition levels and access to resources. The operational discussion we had with the university management as well as the individual discussions with various department managements indicate that we are good at adjusting and prioritising in relation to the available resources. During these discussions, the vice-chancellor stated that we are doing well, and we are convinced that we can continue and develop our contribution to SLU’s successes even more.

2018 was a very successful year for our faculty, both in regard to the operational results and financial development, and the beginning of 2019 involved recruiting new employees. Among other things, we recruited doctoral students as a result of the success with external funding and fund applications through SLU Grogrund relating to plant breeding.

New degree programmes enable interdisciplinary collaboration

As part of the increase of SLU courses and programmes, the Board of Education has granted our faculty planning funds for two Master’s programmes: Climate Adaptation and Mitigation for Sustainable Spatial Planning and Design and Food Culture in Sustainable Spatial Planning. Furthermore, the programme board, in relation to forestry education, was granted planning funds for the Bachelor’s programme Forest and Landscape Management, located in Alnarp. This should create interesting collaboration between our faculty and the Faculty of Forest Sciences. The landscape and horticulture programme board will work intensely to develop further education proposals – these proposals will include programmes, courses and course packages. The range of vocational training and continuing professional development also needs to increase. Further discussion with the departments is an important part of continued development. We also need to develop agricultural education, in collaboration with the natural resources and agricultural science programme board.

Opening of SLU Grogrund – Centre for Breeding of Food Crops

On 4 September, Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson will launch SLU Grogrund in Alnarp. The minister has previously visited SLU, but this will be her first visit to Alnarp. We will take the opportunity to present “Växtproteinfabriken” (only in Swedish), a newly established research and innovation facility at SLU Alnarp. The project is a collaboration between the faculty, SLU Holding and the Division of Real Estate Management.

Akademiska hus drops out of collaboration concerning a train station in Alnarp

At the beginning of the month, there was a setback for the campus development in Alnarp. The Akademiska hus board decided not to follow through on co-funding a train station, which Lomma municipality, Akademiska hus and SLU previously had agreed upon. The decision to drop out was very surprising considering it’s very important that we secure this communication possibility. Both the university and faculty management are now working with Lomma municipality to come up with new solutions. A governance and implementation organisation for implementing prioritised sub-processes in campus development is taking shape in collaboration with Lomma municipality, SLU and Akademiska hus. For example, these sub-processes include SLU’s new premises and operational premises for other stakeholders, students’ lodgings, a cultivation centre and a science gallery. Learn more about the campus Alnarp development here (only in Swedish).

Revised faculty action plan

The faculty action plan is being revised before the last years of the current strategy period expire. The faculty board will decide on this during the autumn. In accordance with the proposal, the current headings will be changed to the following:

• Strengthen collaboration to develop interdisciplinary research and education environments.
• Create conditions for attractive appointments and creative knowledge environments.
• Strengthen internal collaboration at SLU to develop courses and programmes at all levels.
• Develop research communication to highlight and profile operations and their contribution to societal development.

On 12 June, the faculty board held one of its two annual meetings together with management from all departments. This time, the theme was skills provision, a prioritised field for the action plan. Learn more about the faculty’s strategy and action plan for 2017–2020.

Recruitment of new employees and new vice-chancellor

The recent professorial inauguration showed that we have the ability to recruit internationally prominent employees. The professors’ lectures highlighted interesting opportunities for interdisciplinary collaboration between their respective subject fields.

There is also intense recruitment work relating to other appointments that will strengthen faculty research and education further. Among other things, the support functions have recruited regional education marketing staff – these persons will be located at all three campuses – as well as resource staff for gender mainstreaming and facility planners, located in Alnarp. All management and board posts have been filled.

SLU’s new Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

The government’s decision to appoint new Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel has gone through. The vice-chancellor has now arrived, and the inauguration will take place on 6 September. Learn more about the new vice-chancellor on the staff web. The new term for LTV heads of department has also been established. All current heads of department will continue on, except for at the Department of Biosystems and Technology, where Hanna Sassner will replace Linda Tufveson. Sassner has previously worked, among other things, at the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Finally, we would like to thank you for your hard work during the spring semester. We wish you a lovely Midsummer and a fantastic summer holiday. These days, it’s so important to recover and relax away from work. We’ll see you next semester, when you’ll hopefully feel rested and ready to face new, exciting opportunities.

Best regards,
Håkan and Karl

Dekanbrev maj 2019 | Dean’s Letter May 2019

Publicerat den

In English below

Våren har kommit med stormsteg och till och med övergått i sommar i delar av landet. I Alnarpsparken blommar magnoliaskogen och blåregnet har slagit ut på slottets södervägg. Vårt campus erbjuder unika arbetsmiljöer och goda möjligheter att bedriva utbildning och forskning. Campusmiljöerna har förutsättningar att bidra till fakultetens attraktionskraft och marknadsföringen av hur SLU kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Campusplanen för Alnarp är klar för fastställande av rektor och ska ses som en start på en långsiktig utvecklingsprocess med många möjligheter, men också utmaningar.

Avslut och uppstart under första kvartalet

Universitetet och fakulteten har ett stort antal nämnder, råd och ledningspositioner som ska säkerställa verksamhetens kvalitet och utveckling. Det första kvartalet under den nya mandatperioden har kännetecknats av både avslut och uppstart. Nya ledamöter har valts in och ledningspositioner har skiftats. Arbetet inför beslut om ny period för programstudierektorer, med start från halvårsskiftet, pågår. Detta är en naturlig del i den rotation som vi eftersträvar för att kunna ta tillvara fakultetens medarbetare i bred omfattning. Fakultetsledningen vill passa på och tacka alla er som bidragit i arbetet i dessa funktioner. Ert engagemang har varit av stor betydelse för fakultetens och universitetets utveckling. Vi vill också tacka er som tillträtt nya positioner och för att ni ställer upp för våra gemensamma utvecklingsfunktioner. Prefekterna för den nya mandatperioden är i skrivande stund formellt beslutade för AEM, VSB och SoL. Beslut är också på gång för LAPF, där nuvarande prefekter fortsätter. Fakultetsledningen gratulerar Christina, Rickard, Lars och Ingrid till förnyat förtroende. Rekryteringsgruppen för VF har möte 8 maj och för BT pågår annonsering för nyrekrytering, då Linda kommer att lämna uppdraget för annan anställning utanför SLU.

Utvecklingen av SLU:s utbildningar

SLU:s stora satsning på att öka utbildningsvolymen är i fokus i år och de kommande åren. Senaste ansökningsresultatet visar att LTV-fakulteten har goda möjligheter att bidra till denna ökning i väsentlig grad. Mycket glädjande är att vi har fått 58 förstahandssökande till landskapsingenjörsprogrammet (av totalt 238 sökande) som startar på Ultuna i höst. Att göra våra utbildningar tillgängliga vid våra olika campus och öka tillgången till SLU:s kunskap är ett strategiskt viktigt beslut. Det ligger helt i linje med de bärande idéerna om SLU som ett nationellt täckande universitet. Utvecklingen av samarbeten genom t ex SLU Landskap, ny teknik och pedagogik, skapar förutsättningar för hög kvalitet och resurseffektivitet när vi genomför samma utbildningar på flera campus. Antalet sökande har även ökat till trädgårdsingenjör odling. Programmet är ny ingång till hortonomexamen och utgör således den andra viktiga satsningen inom utvecklingen av SLU:s utbildningar.

Flera av fakultetens mastersprogram har också ökat antalet förstahandssökande. Ett hårt arbete ute på institutionerna och inom stödfunktionerna för planering och marknadsföring ligger bakom dessa framgångar. Årets öppet hus om SLU:s utbildningar arrangerades i Alnarp den 13 mars och lockade 300 deltagare, vilket är rekord. Vi riktar ett stort tack till er som bidrog med uppskattade föreläsningar, planering och genomförande.

Bilden av SLU och lunchföreläsning

SLU arbetar vidare med den långsiktiga satsningen på marknadsföring genom projektet Bilden av SLU, för att stärka varumärket SLU och kännedomen om universitetet. Konkreta aktiviteter pågår som gäller t ex namnsättning av verksamheter där SLU i normalfallet ska framgå. Kommunikationsavdelningen genomför lunchföreläsningen Kommunikation – hur svårt kan det vara?, som är riktad till alla anställda, med tips på hur du kan utveckla dig som ambassadör för vårt gemensamma universitet. Föreläsningen ges vid flera tillfällen (på både svenska och engelska) och arrangeras i Alnarp 28 maj och på Ultuna bland annat 29 maj samt 4 och 5 juni. Läs mer och anmäl dig här.

Professorsinstallation i Alnarp

Våren är en utmärkt tid för högtider och firande. Den 10 maj är det professorsinstallation i Alnarp – det var sex år sedan sist – med presentationer under förmiddagen och ceremoni och bankett på kvällen. Passa på och ta del av de öppna föreläsningarna med professorerna Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg och Jean Yong. Läs mer om programmet.

Avslutningsvis vill vi välkomna riksarkitekt Helena Bjarnegård som ny hedersdoktor vid SLU efter fakultetsnämndens beslut vid senaste mötet. Installationen sker i Uppsala i oktober.

Vårhälsningar,
Håkan och Karl

_____________________________________________________________________

Spring is here and, believe it or not, it is summer in some parts of the country. In Alnarpsparken, magnolias are blooming and the Chinese wisteria climbs up the south wall of the castle. Our campus offers unique working environments and good opportunities for teaching and research. The campus environments can contribute to the attractiveness of the faculty, and marketing concerning how SLU can help solve considerable societal challenges. The campus plan for Alnarp has been completed and waits for the vice-chancellor’s approval. It is the beginning of a long-term development process with many possibilities as well as challenges.

Conclusions and beginnings during the first quarter

A number of boards, councils and management staff members work to ensure operational quality and development at the university. The first quarter during the new term of office has been characterised by both conclusions and beginnings. New members have been elected, and management positions have changed. The work with deciding a new period for programme directors of studies, beginning mid-year, is ongoing. It is a natural part of the rotation we strive for in order to utilise faculty employees in the broadest sense possible. The faculty management would like to thank everyone who contributed to these functions. Your commitment has been very important to the development of the faculty and university as a whole. We also wish to thank those of you who have taken on new roles to help with our joint development functions. The heads of department for the new term of office are currently formally approved for AEM, VSB and SoL. Decisions are also pending for LAPF, where the current heads of department will continue on. The faculty management congratulates Christina, Rickard, Lars and Ingrid for renewed confidence. The VF recruitment group will meet on 8 May, and a job advertisement has been placed at BT because Linda will leave her post for an appointment outside SLU.

Development of SLU education

The large SLU initiative to increase the number of students is central this and coming years. The latest application results show that the LTV Faculty has good conditions to greatly contribute to this increase. More good news is that we have 58 first choice applicants for the Landscape Engineer programme (out of 238 applicants), which will begin at the Ultuna campus this autumn. Making our courses and programmes available at different campuses and increasing accessibility to SLU knowledge is a strategically important decision. It is very much in line with the substantial ideas of SLU being a national university. Developed collaborations through for example SLU Landscape, new technology and teaching methods create conditions for high quality and resource efficiency when we offer the same courses and programmes at several campuses. The number of applicants has also increased for the Horticultural Management: Gardening and Horticultural Production – Bachelor’s programme. The programme is a new path to a Degree of Master of Science in Horticulture and subsequently makes up the other important initiative relating to the development of SLU education.

Several of the faculty’s Master’s programmes also have more first choice applicants. Behind these successes lies hard work by the departments and support functions in regard to planning and marketing. This year’s open house for SLU education was held in Alnarp on 13 March and attracted 300 visitors – a new record. Massive thanks to those of you who contributed with well-received lectures, planning and implementation.

The image of SLU and lunch lecture

SLU continues to work with its long-term marketing efforts through the project the Image of SLU that aims to strengthen the SLU brand and knowledge of the university. Concrete activities concerning naming operations where SLU normally takes part are ongoing. The Division of Communication is giving the lunch lecture Communication – how hard can it be? aimed at all employees. The lecture offers advice concerning how you can develop as an ambassador for our joint university. The lecture is given several times (both in Swedish and English) and are available in Alnarp on 28 May and Ultuna on, among other things, 29 May and 4 and 5 June. Learn more and sign up here.

Professorial inauguration in Alnarp

Spring is an excellent time for ceremony and celebration. On 10 May, there will be a professorial inauguration in Alnarp – it’s been six years since the last one – with presentations in the morning followed by a ceremony and banquet in the evening. Take the chance to go to the open lectures held by professors Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg and Jean Yong. Learn more about the program.

Finally, we want to welcome State Architect Helena Bjarnegård as a new honorary doctor at SLU. This is the result of the faculty board’s decision at the latest meeting. The inauguration will take place in Uppsala in October.

Best regards,
Håkan and Karl

Dekanbrev mars 2019

Publicerat den

In english below

Nytt år, ny mandatperiod, ett starkt 2018 och nya möjligheter kännetecknar detta första dekanbrev 2019.

Med uppdragen som dekan och prodekan ser vi fram emot att bidra till att skapa goda förutsättningar för att LTV-fakulteten fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt under de kommande tre åren. Det är bra för SLU, Sverige och för möjligheterna att möta de stora globala utmaningar som mänskligheten har att hantera.  Vi har all anledning att förvänta oss att SLU och LTV-fakulteten går mot ännu ljusare tider även om det finns orosmoln i omvärlden både nationellt och globalt.

SLUs kunskapsområden är aktuellare än någonsin och SLU:s tre kärnvärden: ”Utmanande vetenskap”, ”Löser riktiga problem” och ”För en levande värld”, tål att upprepas för ett universitet som kan och står för hållbar utveckling på riktigt.

På nya poster

Karl har som prodekan särskilt ansvar för grundutbildning (från första april) och campusutveckling i Alnarp. I rollen som vicedekan för forskning har Lena Ekelund Axelson särskilt ansvar för utvecklingen inom trädgård och livsmedel där det finns ett särskilt behov av fakultetsgemensamma initiativ internt och externt. Ny vicedekan för forskarutbildning blir Åsa Lankinen med start första april. Det innebär att dekangruppen är formerad men fortfarande återstår tillsättningen av nämnder för den nya mandatperioden som inleds första april, vilket fakultetsnämnden ska besluta om vid nästa möte den 6 mars. Tack till er som bidragit med förslag till kandidater.

Ny modell för grundutbildning

Den nya fakultetsnämnden har haft ett möte i år och ledamöterna kommer att genomföra ett längre uppstartsmöte den 1-2 april. När det gäller grundutbildning pågår också tillsättning av programstudierektorer som beslutas av programnämnden där det blir många förändringar och som ska gälla från den första juli. En ny modell för arbetet med styrning och utveckling av grundutbildning vid fakulteten kommer att utvecklas under ledning av Karl bl a för att stärka institutionerna delaktighet i utvecklingen.

Tillsättning av prefekter inför nästa period

Processen för tillsättning av prefekter för den nya mandatperioden fr o m första juli 2019 pågår för fullt. Processen har inletts genom att dekan samtalat med samtliga nuvarande prefekter. Under februari ska rekryteringsgrupper för respektive institution formerats. Grupper bestående av dekan som ordförande, institutionsrepresentanter, fackliga företrädare och HR-resursperson. Institutionsrepresentanterna ansvarar för att kanalisera medarbetarnas synpunkter till rekryteringsgruppen. Dekan utser prefekter som planeras ske under april månad. I nuläget är det klart att Institutionen för biosystem och teknologi (BT) genomför en rekryteringsprocess för en ny prefekt som vänder sig till både interna och externa sökande, en process som då tar lite längre tid att fullfölja. Sprid gärna informationen om att vi söker en prefekt i era nätverk https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/

Goda resultat 2018

Vi kan se tillbaka på 2018 som ett starkt år med goda verksamhetsresultat i form av fortsatt hög produktion inom utbildning, vetenskapliga publicering och ökade forskningsmedel i form externa medel och anslag. Fakulteten är i god ekonomisk tillväxt med den näst största årliga omsättningsökningen 2018 under den senaste 5-årsperioden. Utfallet för statsanslag, bidrags- och uppdragsintäkter under 2018 var betydligt högre än budget. Ökningstakten för oförbrukade bidrag och kontraktsfordringar under 2018 är den största under den senaste 5-årsperioden. Fakulteten fortsatte att positionera sig som en attraktiv samverkanspartner vilket är viktigt för en kunskapsbaserad utveckling i näringsliv och samhälle, men också för att stärka forskning och utbildning.

Analyser av KON-utvärderingen pågår

Möjligheterna är många inom fakultetens forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. Utvärderingen av forskningen KoN 2018 bekräftade mycket som vi redan var medvetna om men gav oss också nya insikter. Institutionerna arbetar med ett analysarbete för att dra lärdom av utvärderingen som också ska presenteras för SLUs styrelse i juni.

Impact on society

Den 16 januari träffades ämnesansvariga tillsammans med prefekter, utbildningsansvariga m fl med en mycket god uppslutning på Malmö Universitet på temat Impact on society – making contact through knowledge och uppföljning av diskussionen i december 2017 på temat Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? Rektor vid Malmö Universitet hälsade välkommen och beskrev universitets möjligheter och utmaningar, betonade de goda förutsättningarna för ett utökat samarbete med SLU. Diskussionerna mellan deltagarna resulterade i konkreta förslag och kanske framförallt möjligheter att träffas i nya konstellationer.

Dubblering av antalet studenter

Tf Rektors vision att fördubbla antalet studenter har satt ordentlig fart på universitetet och flyttat upp utbildningsfrågorna på agendan på ett sätt som inte tidigare skådats inom SLU. LTV-fakulteten är väl förberedd för att bidra till den utmaningen. Just nu pågår remisshantering av förslag från utbildningsnämnden som ska vara klar under mars.

Kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter

Medarbetarna är som alla vet ett universitets absolut viktigaste resurs. Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla formerna för att säkerställa kompetensförsörjningen bl a genom beslut om rekryteringsplaner i fakultetsnämnden. Många högre anställningar är under tillsättning genom utlysning. En god arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter är en förutsättning för att både rekrytera nya och behålla nuvarande medarbetare.  Med resultatet av medarbetarundersökning som utgångpunkt har delegationer till avdelningschefer (motsvarande) utvecklats på flera institutioner för att öka tydligheten i ansvar etc och minska avståndet mellan chefer och medarbetare.  Medarbetarundersökningen visade både för SLU och LTV att könsaspekten var en av de största faktorerna till upplevd diskriminering. Med det som bakgrund och som ett led i arbetet kring jämställdhetsintegreringsuppdraget från regeringen kommer dessa utmaningar att vara särskilt prioriterade framöver. Samverkansgrupperna på institutioner (motsvarande) är viktiga i det operativa arbetet med att utveckla arbetsmiljön och fungerar nu väl bland annat tack vare det förstärkta verksamhetsnära stödet inom personal och HR för fakultetens verksamhet i Alnarp. 

Campusplan på remiss

Den reviderade Campusplanen för Alnarp är nu på remiss (se www.slu.se/campusalnarp) och kan ses som ett startskott för ett större förändringsarbete. Initiativ till en sammanhållande långsiktig organisation och process för utvecklingen i Alnarp pågår i dialog med A-hus och Lomma kommun i första hand liksom identifiering och uppstart av ett antal delprojekt där SLU:s nya lokaler är ett av flera som behöver prioriteras.

Djurmiljö och byggnadsfunktion åter till LTV

Som avslutning vill vi passa på att hälsa medarbetarna med inriktning mot djurmiljö och byggnadsfunktion vid Institutionen för biosystem och teknologi välkomna till LTV-fakulteten som en följd av att institutionen vid årsskiftet upphörde att vara en fakultetsgemensam institution för LTV- och VH-fakulteten.

Håkan Schroeder, dekan och Karl Lövrie, prodekan

Dean’s letter, March 2019

The focus of the first Dean’s letter of 2019  is on the new year, the new mandate period, a strong 2018 and new opportunities.

As Dean and Deputy Dean, we look forward to contributing to the continued positive development of the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science (LTV Faculty) over the next three years. This benefits SLU, Sweden and the possibility of addressing the major global challenges faced by humanity. Even though there are storm clouds in the surrounding world, both nationally and globally, we have every reason to expect that SLU and the LTV Faculty have a bright future.

SLU’s areas of knowledge are more topical than ever, and the three core values of SLU: ”Challenging science”, ”Solving real problems” and ”For a living world” are worth repeating for a university that is expert in and stands for sustainable development.

On new missions

As Deputy Dean, Karl Lövrie is in charge of the basic training (from 1 April) and campus development at Alnarp. As Deputy Dean for research, Lena Ekelund Axelson is in charge of the development in horticulture and foods, where there is a special need for initiatives in all faculties both internally and externally. The new Deputy Dean for research training is Åsa Lankinen, starting 1 April. This means that the group of deans has been formed, but boards must still be appointed for the new mandate period starting on 1 April, to be decided by the Faculty Board at the next meeting on 6 March. Thanks to those who contributed with proposals regarding candidates.

New model for governance and development of the basic training

The new Faculty Board has held a meeting this year, and the members will conduct a longer start-up meeting on 1-2 April. In relation to basic training, the Programme Board is also in the process of appointing programme directors of studies, which will result in many changes,  effective from 1 July. A new model for governance and development of the basic training at the Faculty will be developed under Karl’s guidance, among others to strengthen the participation of the departments in the development.

Appointing Heads of Departments for the new mandate period

The process of appointing Heads of Departments for the new mandate period from and including 1 July 2019 is in full swing. The process started by the Dean talking with all of the current Heads of Department. In February, recruitment groups for the respective departments must be formed. Groups will consist of the Dean as chairman, department representatives, trade union representatives and an HR resource person. The department representatives are responsible for channelling the opinions of employees to the recruitment group. The Dean will appoint the Heads of Department in April. The Department of Biosystems and Technology will conduct a recruitment process for a new Head of Department open to both internal and external applicants, a process that will take a little longer to complete.

Good results 2018

We can look back on 2018 as a strong year with good results in the form of continued high production in education, scientific publications and increased research funding in the form of external funds and grants. The Faculty has experienced good economic growth, as 2018 had the second largest annual increase in turnover in the last 5-year period. The outcome for state grants, revenues from grants and assignments in 2018 was significantly above budget. The growth rate of unused grants and contract receivables over the last 5-year period was highest in 2018. The Faculty continues to position itself as an attractive cooperation partner, which is important for a knowledge-based development in business and society, but also to strengthen research and education.

Ongoing analyses of the KON evaluation

There are many opportunities in the Faculty’s research, education and continuous environmental analysis. The research evaluation KoN 2018 confirmed many things that we already knew, but also provided new insights.  The departments are working on an analysis to learn from the evaluation that will also be presented to SLU’s board in June.

Impact on society

On 16 January the responsible subject teachers met with Heads of Department, heads of training and others with a very good turnout at Malmö University on the theme Impact on society – making contact through knowledge and a review of the discussion in December 2017 on Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? The Vice-Chancellor at Malmö University opened the meeting and described the opportunities and challenges faced by the University, stressing favourable opportunities for increased cooperation with SLU. The discussions among participants resulted in concrete proposals and perhaps primarily the opportunity to meet in new constellations.

Double the number of students

The Acting Vice-Chancellor’s vision to double the number of students has truly energized the University and moved up educational issues on the agenda in a way that has not previously been seen at SLU. The LTV Faculty is well prepared to contribute to this challenge. At the moment, stakeholder feedback from the educational board is ongoing, and will be completed during March.

Skills supply and development opportunities

As we all know, our employees are the University’s most precious asset. Intense work is underway to develop forms of securing skills supply, for example by way of decisions on recruitment plans by the Faculty Board. Many senior positions are recruited. A good work environment with development opportunities is required both to recruit new and to retain old employees. With the result of the employee survey as a starting point, delegations to Heads of Units (equivalent) have been developed in several departments to clarify areas of responsibility etc. and reduce the distance between managers and employees. The employee survey shows both for SLU and LTV that the gender equality aspect was a major factor of perceived discrimination. Against this background and as part of the work on the Government’s gender equality assignment,  these challenges will be prioritized going forward. The cooperation groups at the departments (equivalent) are important in the operative work on work environment development and function well now thanks to strengthened operational support in HR and personnel for the Faculty’s operations at Alnarp.

Feedback on the Campus plan

The revised Campus plan for Alnarp is awaiting stakeholder feedback and can be viewed as a springboard for major change. Initiatives for a cohesive long-term organization and development process at Alnarp are ongoing in a dialogue with A-hus and Lomma municipality in the first instance as well as identification and start-up of a number of sub-projects, SLU’s new premises being one of several that need to be prioritized.

Animal Environment and Building Function back to LTV

Finally, we want to take this opportunity to welcome colleagues working on Animal Environment and Building Function at the Department of Biosystems and Technology to the LTV Faculty as the department ceased, at the turn of the year, to be a department of both the LTV Faculty and the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Håkan Schroeder and Karl Lövrie

Dekanbrev december 2018

Publicerat den

Helger och ledigheter närmar sig och det är dags att pausa ett tag. Ett år och även en tre-årig mandatperiod är till ända.

Det vi kan minnas är att vi fick en ny prorektor, Karin Holmgren, och nya vice-rektorer; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop och Ylva Hillbur. De fakultetsövergripande  framtidsplattformarna startade, med UrbanFutures som särskilt LTV-ansvar och Future Food som bekräftelse på livsmedelsområdets betydelse vid SLU.

En ny enhet för samverkan och utveckling, SOU, bildades, vi blev tidigt ett miljöcertifierat universitet, Biotronen invigdes 2016, Green Innovation Park, GIP, drog igång liksom vårt utvecklingslabb för framtidens mat och biobaserade material.
SLU fyllde 40 år 2017, SLU Landskap har permanentats och ökad samordning är på gång inom område trädgård.

Det går bra för fakulteten. Antalet medarbetare, antal docenter, vetenskapliga publikationer och externa anslag ökar. Tack och grattis till alla er som har beviljats medel, ingen nämnd och ingen glömd. Vi fyller våra utbildningsplatser och fullgör vårt uppdrag, men ser gärna fler studenter på våra utbildningar. Tack till alla lärare för hängivna undervisningsinsatser. Vi har god kapacitet att ta in fler doktorander, här behövs en ökning om vi ska nå hållbarhetsmål och stärka konkurrenskraft. 

När nu 2018 går mot sitt slut kan vi notera att mycket har hänt och mycket gjorts under året. Några exempel:

 • Universitetsledningen har beslutat att SLU ska vara kvar i Alnarp som startskott för campusutvecklingen
 • KoN 2018, utvärderingen av kvalitet och nytta, konstaterar att SLU har ett guldägg att utveckla. Om man samarbetar mer och samverkar ännu bättre.
 • SLU GROGRUND, centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, har dragit igång.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 har startat, där SLU visar prov på internationellt ledarskap inom livsmedelsområdet genom att stärka grupper i hela värdekedjan.
 • Rektorsuppdrag till LTV att leda utredningen kring SLU Samverkan.
 • Fördubblat antal studenter till 2027, ”Fördubblingsprojektet”, ger en ny vitaliserande vision.
 • Beslut att starta Landskapsingenjörsprogrammetpå Ultuna hösten 2019.
 • Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård blev Sveriges första Riksarkitekt
 • Ett år i klimatförändringens tecken. Jordbruket har drabbats hårt, vinodlingen bär frukt och LTV-are ändrar resvanor.  
 • SLU:s styrelse föreslår att Maria Knutsson Wedel blir ny rektor. Karin Holmgren går in som tillförordnad rektor.

2019 innebär också förändringar i fakultetsledningen. Den nya fakultetsnämnden:

Dekan: Håkan Schroeder
Prodekan: Karl Lövrie

Ledamöter:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Första suppleant: Oleksiy Guzhva
Andra suppleant: Maria Wisselgren

Andra nämndsledamöter och vicedekaner har sina uppdrag till och med första kvartalet. Här behövs fortsatt goda krafter, så nominera och anmäl gärna intresse.  

När vi nu summerar och gör bokslut över året som gått kan det vara på sin plats att komma ihåg att vi är ett universitet, med en verksamhet som har sitt eget värde. I boken Det omätbaras renässans beskriver filosofen Jonna Bornemark hur vi lever i mätbarhetens tidevarv och löser alla problem genom att mäta och kvantifiera. ”Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället.” Men när siffror, diagram och staplar lyfts fram är risken att utrymmet för praktisk kunskap och gott omdöme försvinner, menar hon. Så: Mät inte kvaliteten på julen i antal klappar, alkoholhalt i glöggen eller meter julkorv.

Vi tackar för omätliga insatser och önskar er alla en subjektivt och känslomässigt God Jul och ett oändligt Gott Nytt År 2019!

———

Letter from the Deans December 2018

Holidays and vacations are approaching and it is time to take a break for a while. A year and a three-year term of office have ended.

Some things to remember are that we got a new Deputy Vice-Chancellor, Karin Holmgren, and new Pro Vice-Chancellors; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop and Ylva Hillbur. The faculty future platforms started, with Urban Futures at LTV and Future Food, to mark the importance of food at SLU. A new unit for Collaboration and development, SOU, was formed and we were early in becoming an environmentally certified university. The Biotron was installed, Green Innovation Park, GIP, started, as did the Laboratory for future foods and bio based materials. SLU turned 40 in 2017, SLU Landscape was formed and co-ordination is on its way regarding horticulture.

The faculty is doing well. The number of employees, number of docenter (lecturers), scientific publications and external funding are increasing. Thank you and congratulationsto all who have been granted funds, no one mentioned and no one forgotten. We fill our places in education programmes and fulfill our assignments, but would like to see more students on our courses. Thank you to all teachers for dedicated teaching efforts. We have good capacity to accept more PhD students, here is need for an increase if we are to achieve the sustainability goals anddevelop competitiveness.

As 2018 is ending, we can conclude that a lot has happened and a lot has been done. Some examples:

 • Decision by the university management that SLU will remain in Alnarp, as a starting point for the development of the campus
 • KoN 2018, the evaluation of quality and impact, notes that SLU has a golden egg to develop. If we co-operate more and collaborate better.
 • SLU GROGRUND, Center for Breeding of FoodCrops, is up and running.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 has started, where SLU demonstrates international leadership in the food sector by strengthening actors across the entire value chain.
 • The Vice Chancellor’s assignment to LTV to lead the investigation into SLU Samverkan (Collaboration).
 • Double the number of students until 2027,”The doubling project”, gives a new revitalizing vision.
 • Decision to start a landscape engineerprogramme in Ultuna autumn 2019
 • Landscape Architect Helena Bjarnegård is appointed Sweden’s first riksarkitekt (National architect)
 • A year characterised by climate change. Crop production is severely hit, vineyards bear fruit, and people change travel habits.
 • The University Board proposes that Maria Knutsson Wedel be the new Vice Chancellor from next summer. Karin Holmgren is acting Vice Chancellor until then.

2019 also brings some changes in the faculty management. The new Faculty Board members:

Dean: HåkanSchroeder
Pro Dean:Karl Lövrie

Members:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
First substitute: Oleksiy Guzhva
Second substitute: Maria Wisselgren

Other board members and vice-deans are appointed until March 31, and good forces are still needed here, so nominate and report your interest.

When we summarize and complete the closure of the year, it may be appropriate to remember that we are a university with activities in its own right. In her book Det omärkbaras renässans (The Renaissance of the immeasurable), philosopher Jonna Bornemark describes how we live in the age of measurability and solve our problems by measuring and quantifying. ”We escape from the subjective, emotional, temporary, and more beliefs, and instead count”. When numbers, charts and diagrams are highlighted, there is a risk that the scope for practical knowledge and good judgment disappears, she argues. So: Do not measure the quality of Christmas in number of gifts, alcohol content of the Glögg or meters of Christmas sausages.

We thank you for immeasurable efforts and wish you all a subjectively and emotionally Merry Christmas and an infinitely Happy New Year!

Dekanbrev oktober 2018

Publicerat den

In english below

Den oförglömliga sommaren 2018 tycks dröja sig kvar, till och med när Birgittadagen för länge sen passerats. Även under sommaren var många sysselsatta med ansökningsskrivande, fältarbete och annat. Andra ordnade en internationell konferens om vin i tempererat klimat, VitiNord 2018, som avhölls en av de varmaste dagarna som sommaren gav. Tack till Lotta Nordmark och andra för ett mycket lyckat arrangemang.

Akademisk högtid på Ultuna 6 oktober
Årets akademiska högtid på Ultuna omgärdades av behagliga yttertemperaturer. Tre nya doktorer från LTV-fakulteten promoverades av promotor Inger Åhman. Vi gratulerar Tibede Dejene Biasazin (VSB), Helena Mellqvist (LAPF) och Busie Nsibande (VF). Man önskar verkligen att fler disputerade tar tillfället i akt och låter sig bjudas på denna lysande akademiska promotionshögtid. Sprid budskapet!

Vera Bitsch promoverades till årets agronomie hedersdoktor vid fakulteten. Hon är professor i ekonomi inom trädgård och landskap vid TUM i München och forskar om hållbarhet, ekonomi och företagande i de gröna näringarnas värdekedjor. Hedersdoktorsföreläsningen hade titeln ”Wicked sustainability – muddling through transitions in agri-food systems”. Vera Bitschs forskning har starka beröringspunkter med verksamheten vid AEM och visar på en bred forskningsansats.

LTV-fakulteten bidrog också med mottagare av två prestigefyllda utmärkelser: SLU:s individuella pedagogiska pris delades ut till Marie Bengtsson (VSB) för ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning” och Rektor Mårten Carlssons pris 2018 till Jan Larsson (AEM), ”som erkänsla för att han vigt sin yrkeskarriär åt SLU och de gröna näringarna och har brunnit för att samverka och knyta olika aktörer närmare varandra”. Vi gratulerar hjärtligt.

Vägval Campus Alnarp
Terminens arbete sparkade igång ovanligt tidigt och någon mjukstart har det inte varit tal om med stora viktiga frågor som t ex resultatet från KoN 2018, fördubbling av studentantalet och utveckling av Campus Alnarp, därav senkommet dekanbrev. Fakultets- och institutionsledningar och andra chefer träffades 15 augusti och diskuterade framtida vägval för SLU på Campus Alnarp. Deltagarna fick därefter underlag och slutsatser från fakultetsledningen, inklusive ett antal frågor som de ombads diskutera med sina medarbetare och återkoppla till ledningen. Många kommentarer har kommit in, vilket visar på ett stort engagemang vilket vi tackar för. Diskussionen går vidare med cheferna, fakultetsnämnden och universitetsledningen för att så småningom leda fram till ett förslag till inriktningsbeslut från rektor när det gäller SLUs lokaler. Samtidigt pågår projektet järnvägsstation för fullt, vilket måste samköras med projektet Flädie tågstation. Bollen ligger hos Lomma kommun och trafikverket. Campusplansarbetet leds av Akademiska Hus som har bjudit in till en workshop den 23 oktober där visionen för Campus Alnarp skall diskuteras vidare.

Fördubblat antal studenter
23-24 augusti var det utbildningskonferens på Ultuna, på temat hur vi ska nå visionen att ha fördubblat antalet SLU-studenter inom en 10-årsperiod. Nu är färdplanen utstakad. Prorektor Karin Holmgren presenterade visionen och tankarna så långt vid ett stormöte på Alnarp den 3 oktober. Det finns en förslagslåda knuten till projektet. Den är öppen till och med den 31 oktober 2018 för alla med AD-konto – välkomna med idéer och synpunkter! Läs mer och registrera dig här för att lämna bidrag.

Studentrekrytering
I det perspektivet blir arbetet med att rekrytera fler studenter allt viktigare. Annamia Olvmyr jobbar med detta på alla fronter, exempelvis med arbetsgruppen #greenstudies med studenter som läser mastersprogram på LTV. Finns på:
Instagram: www.instagram.com/slu.greenstudies/  och
Facebook: www.facebook.com/greenstudies/

#pluggagrönt fortsätter sitt arbete med att levandegöra hur det är att vara student på LTV. Annonsering i pluggagrönt och greenstudies startar mitten av oktober och pågår till april.

Under hösten har Annamia också gjort fyra filmer som presenterar våra grundprogram. De publiceras i sociala medier efter årsskiftet. Hon, och en extern fotograf, har också fotograferat våra miljöer och studenter, för att ha ett uppdaterat material. En arbetsgrupp arbetar med att utveckla SLU:s Öppet hus. Boka redan 13 mars 2019 för Öppet Hus.

Fakultetens handlingsplan
Arbetet med fakultetens handlingsplan för att nå målen i strategin för 2017-2020 löper på. I handlingsplanen, som kopplar till visioner och mål i strategin, finns listas en rad uppgifter för ansvariga personer. Läs mer om fakultetens handlingsplan här: https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/for-alla/ltv-fakultetens-strategi/

Fakultetsnämnden får en rapport varje termin. Några axplock av vad som hittills hänt:

 • Utvecklingen av utbildningarna pågår för fullt. Detta läsår har flera nya program startas, däribland de nya Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s programme (Ultuna) och Horticultural Science – Master’s Programme (Alnarp). Ett antal nya fristående kurser har också utvecklats, däribland ”Maten i dagens och morgondagens samhälle – en introduktion”, där fakultetens samtliga institutioner deltar i undervisningen. En av de senaste utbildningsnyheterna handlar om att styrelsen just beslutat att landskapsingenjörsprogrammet ska starta även i Ultuna.
 • Forskarskolan Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, GS-LTV är etablerad med Åsa Lankinen som koordinator. Forskarskolan har nu också en hemsida: https://www.slu.se/en/graduate-schools/gs-ltv/about-GS-LTV/.
  GS-LTV koordinerar doktorandkurser och arrangerar seminarier och workshops.
 • Det långsiktiga arbetet med att utveckla mötesplatser och samarbeten mellan fakultetens olika delar är ständigt pågående, men en svår nöt att knäcka eftersom det sällan finns tid över. Ett kommande tillfälle äger rum på Malmö universitet 16 januari, då fakulteten samlar prefekter och ämnesansvariga med flera. Ett av syftena med att skapa bättre förutsättningar för samarbeten är att på sikt öka inslagen av systemtänkande och tvär- och mångvetenskap.Mer information vad som hänt med punkterna i handlingsplanen hittar du här (AD-inloggning krävs): https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/for-alla/ltv-fakultetens-strategi/ltv-fakultetens-strategi-2017-2020-intern/

KoN-utvärderingen
De flesta har säkert nåtts av de första resultaten av den stora Kvalitets- och nytto-utvärderingen (KoN) av SLU:s verksamhet. Utvärderarna har bedömt vetenskaplig kvalitet, forskningsmiljö och strategi samt nyttan mätt som output, resultat och strategi (Scientific Quality, Scientific environment, Scientific strategy, Action and output, Outcomes, Impact strategy). Ett utkast till rapport kommer i mitten av november och en färdig version i början 2019.

Man kan konstatera att SLUs forskning har imponerat på utvärderarna. De menar att SLU har stor potential att agera koordinator inom teman knutna till viktiga samhällsutmaningar på internationell nivå. Man får höga betyg i omfattning och kvalitet i tillämpad forskning, men måste bli bättre på att göra den tillgänglig för prioriterade målgrupper. Ett problem är att forskarna inte tillräckligt uppmuntras att nyttiggöra sin forskning och sprida sina forskningsresultat till en bredare publik. Högt rankad publicering premieras. Interaktion samhällsvetenskap och naturvetenskap efterlyses också och man måste bli bättre på att lära av varandra.

Mentorsprogrammet Växa
Ömsesidigt lärande poängteras också i mentorsprogrammet Växa, som får en nystart till våren, med finansiering från personalavdelningen och FUN/forskarskolan. Denna gång kommer programmet vända sig till både disputerade forskare tidigt i karriären och till doktorander främst under senare delen av utbildningen. Mer information kommer, men om någon redan nu är intresserad av att delta, som mentor eller adept, så går det bra att kontakta Åsa Lankinen.

Möten
Ta tillfället i akt att mötas; i mentorsprogram, i projektansökningar, i gemensamma kurser som praktexemplet ”Maten i dagens och morgondagens samhälle”. Alla initiativ till samarbeten sker på individnivå och börjar med att man känner till varandras kompetenser.


The unforgettable summer of 2018 seems to be lingering on, and has evolved into an Indian summer. Even during the summer, many were busy with application writing, fieldwork and other tasks. Others organised an international conference on wine production in temperate climate, VitiNord 2018, which was held during one of the hottest days in the summer. Thanks to Lotta Nordmark and others for a very successful event.

Academic celebrations at Ultuna October 6th
This year’s academic celebration at Ultuna was surrounded by pleasant outdoor temperatures. Three new doctors from the LTV faculty were promoted by promoter Inger Åhman. We congratulate Tibede Dejene Biasazin (VSB), Helena Mellqvist (LAPF) and Busie Nsibande (VF). One really want more PhD students to take this opportunity and be invited to this brilliant academic promotional day. Spread the message!

Vera Bitsch was promoted to this year’s honorary doctorate in Agricultural Science at the faculty. She is a professor of Economics in Horticulture and Landscaping at TUM in Munich and studies sustainability, economics and entrepreneurship in agricultural and food value chains. The honorary doctorate lecture was titled ”Wicked Sustainability – Muddling Through Transitions in Agri-Food Systems”. Vera Bitsch’s research has strong contact points with the activities at the AEM department and shows a broad research approach.

The LTV faculty also contributed with recipients of two prestigious awards. The SLU Individual Educational Prize was awarded to Marie Bengtsson (VSB) for ”Exemplary contributions in education and teaching” and Rector Mårten Carlsson’s Prize 2018 to Jan Larsson (AEM), ”as acknowledgment for his importance in his professional career for SLU and the green sectors and his dedication to co-operate and tie different actors closer together.”
We congratulate heartily!

Choice of Path (Vägval) Campus Alnarp
The work of the semester kicked off unusually early and got a flying start, with important issues like the result of KoN 2018 (see below), doubling of number of students and the plans for Campus Alnarp, hence this late Deans’ letter.
Faculty  management, heads of department and other managers met on August 15th and discussed future choice for SLU at Campus Alnarp. The participants then received suggestions and conclusions from the faculty management, including a number of questions they were asked to discuss with their employees, for further feedback to the faculty management. Many comments have come in, which shows a lot of commitment. We thank all who contributed. The discussion goes on with the managers, Faculty Board and university management to eventually lead to a proposal for a policy decision on SLU premises by the Vice-Chancellor. Simultaneously, the project must be coordinated with other train station projects. The decision lies with Lomma municipality and the Swedish Transport Administration.
The campus plan work is led by Akademiska Hus, which has invited to a workshop on October 23, where the vision for Campus Alnarp will be further discussed.

Doubled number of students
On 23-24 August, the education conference at Ultuna focused on how to reach the vision of doubling the number of SLU students within a 10-year period. Now the roadmap is drawn. Pro-Vice Chancellor Karin Holmgren presented her vision and thoughts so far at an open meeting in Alnarp on October 3. There is a proposal box attached to the project. It is open until October 31, 2018 for anyone with AD account – ideas and comments are welcome! Read more and register here: https://slu-se.instructure.com/courses/378.

Student Recruitment
In this perspective, efforts to recruit more students are becoming increasingly important. Annamia Olvmyr works with this on all fronts, for example with the #greenstudies working group with students studying master’s programs at LTV. This can be found on
Instagram: www.instagram.com/slu.greenstudies/  and
Facebook: www.facebook.com/greenstudies/

The Swedish campaign #pluggagrönt continues reporting what it is like to be a student at our faculty. Advertising will begin mid-October and continue until April.

In the autumn, Annamia has also made four films featuring our undergraduate programmes. These will be published in social media early next year. She and an external photographer have also taken photos of our environments and students, to have an updated material.

A working group is planning and developing SLU’s Open House. Book March 13, 2019 for Open House.

Faculty Action Plan
Work on the faculty’s action plan to achieve the goals of the 2017-2020 strategy is ongoing. The action plan, which links to vision and goals in the strategy, lists a range of tasks for persons in charge. The Action Plan is available in English here (for information in English on the actions taken, please contact Ida Andersson (Ida.Andersson@slu.se):
https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/ltv-faculty/for-alla/ltv-faculty-strategy-2017-2020/

The Faculty Board receives a report every semester. A selection of what has happened so far:

• The development of the courses is under way. This academic year has launched several new programs, including the new Landscape Architecture for Sustainable Urbanization – Master’s Program (Ultuna) and Horticultural Science – Master’s Program (Alnarp). A number of new independent courses have also been developed, including ”Food in today’s and tomorrow’s society – an introduction”, where all departements in the faculty participate in teaching. One of the latest education news is that the  Board of Education (UN) has just decided that a new landscape engineering program will start in Ultuna.

• Graduate School of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science, GS-LTV, is established with Åsa Lankinen as coordinator. The graduate school now also has a website: https://www.slu.se/en/graduate-schools/gs-ltv/about-GS-LTV/
. GS-LTV coordinates doctoral student courses and organizes seminars and workshops.

• The long-term work of developing venues and collaborations between the faculty’s various parts is constantly ongoing, but a difficult task to perform since time is a scarce resource for all. An upcoming opportunity will take place at Malmö University on January 16, when the faculty brings together heads of department subject responsible persons. One of the aims of creating better prerequisites for collaborations is to increase the scope of system thinking and cross-disciplinary and multidisciplinary science.

KoN evaluation
Most of you have probably heard about the first results of the major Quality and Impact Evaluation (KoN) of SLU operations. The evaluators have assessed Scientific Quality, Scientific Environment, Scientific Strategy, Action and Output, Outcomes, Impact Strategy. A draft report will be available in mid-November and a final version in early 2019.

SLU’s research has impressed the evaluators. They believe that SLU has great potential to act as coordinator in topics related to key social challenges at international level. Research gets high grades in scope and quality in applied research, but must be better at making it available to targeted groups and stakeholders. One problem is that researchers are not sufficiently encouraged to implement their research and spread their results to a broader audience. Instead, highly ranked publication is rewarded. Interaction between social science and natural science is also sought and we must all get better at learning from eachother.

Mentoring program Växa
Mutual learning is also highlighted in the Växa mentorship program. The program aims to provide mentoring support to PhD students, post-docs and researchers, and will be given a fresh start in the spring, with funding from the Human Resources Department and the FUN / Research School. This time, the program will turn to both researchers early in their career and to postgraduate students in the latter part of their education. More information will come, but those who are already interested in participating as a mentor or adept, please contact Åsa Lankinen.

Meetings
So, take the opportunity to meet; in mentorship programs, in project applications, in common courses like the example of ”Food in today’s and tomorrow’s society”. All initiatives for co-operation take place at an individual level and start with knowing each other’s skills.