Dekanbrev maj 2019 | Dean’s Letter May 2019

In English below

Våren har kommit med stormsteg och till och med övergått i sommar i delar av landet. I Alnarpsparken blommar magnoliaskogen och blåregnet har slagit ut på slottets södervägg. Vårt campus erbjuder unika arbetsmiljöer och goda möjligheter att bedriva utbildning och forskning. Campusmiljöerna har förutsättningar att bidra till fakultetens attraktionskraft och marknadsföringen av hur SLU kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Campusplanen för Alnarp är klar för fastställande av rektor och ska ses som en start på en långsiktig utvecklingsprocess med många möjligheter, men också utmaningar.

Avslut och uppstart under första kvartalet

Universitetet och fakulteten har ett stort antal nämnder, råd och ledningspositioner som ska säkerställa verksamhetens kvalitet och utveckling. Det första kvartalet under den nya mandatperioden har kännetecknats av både avslut och uppstart. Nya ledamöter har valts in och ledningspositioner har skiftats. Arbetet inför beslut om ny period för programstudierektorer, med start från halvårsskiftet, pågår. Detta är en naturlig del i den rotation som vi eftersträvar för att kunna ta tillvara fakultetens medarbetare i bred omfattning. Fakultetsledningen vill passa på och tacka alla er som bidragit i arbetet i dessa funktioner. Ert engagemang har varit av stor betydelse för fakultetens och universitetets utveckling. Vi vill också tacka er som tillträtt nya positioner och för att ni ställer upp för våra gemensamma utvecklingsfunktioner. Prefekterna för den nya mandatperioden är i skrivande stund formellt beslutade för AEM, VSB och SoL. Beslut är också på gång för LAPF, där nuvarande prefekter fortsätter. Fakultetsledningen gratulerar Christina, Rickard, Lars och Ingrid till förnyat förtroende. Rekryteringsgruppen för VF har möte 8 maj och för BT pågår annonsering för nyrekrytering, då Linda kommer att lämna uppdraget för annan anställning utanför SLU.

Utvecklingen av SLU:s utbildningar

SLU:s stora satsning på att öka utbildningsvolymen är i fokus i år och de kommande åren. Senaste ansökningsresultatet visar att LTV-fakulteten har goda möjligheter att bidra till denna ökning i väsentlig grad. Mycket glädjande är att vi har fått 58 förstahandssökande till landskapsingenjörsprogrammet (av totalt 238 sökande) som startar på Ultuna i höst. Att göra våra utbildningar tillgängliga vid våra olika campus och öka tillgången till SLU:s kunskap är ett strategiskt viktigt beslut. Det ligger helt i linje med de bärande idéerna om SLU som ett nationellt täckande universitet. Utvecklingen av samarbeten genom t ex SLU Landskap, ny teknik och pedagogik, skapar förutsättningar för hög kvalitet och resurseffektivitet när vi genomför samma utbildningar på flera campus. Antalet sökande har även ökat till trädgårdsingenjör odling. Programmet är ny ingång till hortonomexamen och utgör således den andra viktiga satsningen inom utvecklingen av SLU:s utbildningar.

Flera av fakultetens mastersprogram har också ökat antalet förstahandssökande. Ett hårt arbete ute på institutionerna och inom stödfunktionerna för planering och marknadsföring ligger bakom dessa framgångar. Årets öppet hus om SLU:s utbildningar arrangerades i Alnarp den 13 mars och lockade 300 deltagare, vilket är rekord. Vi riktar ett stort tack till er som bidrog med uppskattade föreläsningar, planering och genomförande.

Bilden av SLU och lunchföreläsning

SLU arbetar vidare med den långsiktiga satsningen på marknadsföring genom projektet Bilden av SLU, för att stärka varumärket SLU och kännedomen om universitetet. Konkreta aktiviteter pågår som gäller t ex namnsättning av verksamheter där SLU i normalfallet ska framgå. Kommunikationsavdelningen genomför lunchföreläsningen Kommunikation – hur svårt kan det vara?, som är riktad till alla anställda, med tips på hur du kan utveckla dig som ambassadör för vårt gemensamma universitet. Föreläsningen ges vid flera tillfällen (på både svenska och engelska) och arrangeras i Alnarp 28 maj och på Ultuna bland annat 29 maj samt 4 och 5 juni. Läs mer och anmäl dig här.

Professorsinstallation i Alnarp

Våren är en utmärkt tid för högtider och firande. Den 10 maj är det professorsinstallation i Alnarp – det var sex år sedan sist – med presentationer under förmiddagen och ceremoni och bankett på kvällen. Passa på och ta del av de öppna föreläsningarna med professorerna Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg och Jean Yong. Läs mer om programmet.

Avslutningsvis vill vi välkomna riksarkitekt Helena Bjarnegård som ny hedersdoktor vid SLU efter fakultetsnämndens beslut vid senaste mötet. Installationen sker i Uppsala i oktober.

Vårhälsningar,
Håkan och Karl

_____________________________________________________________________

Spring is here and, believe it or not, it is summer in some parts of the country. In Alnarpsparken, magnolias are blooming and the Chinese wisteria climbs up the south wall of the castle. Our campus offers unique working environments and good opportunities for teaching and research. The campus environments can contribute to the attractiveness of the faculty, and marketing concerning how SLU can help solve considerable societal challenges. The campus plan for Alnarp has been completed and waits for the vice-chancellor’s approval. It is the beginning of a long-term development process with many possibilities as well as challenges.

Conclusions and beginnings during the first quarter

A number of boards, councils and management staff members work to ensure operational quality and development at the university. The first quarter during the new term of office has been characterised by both conclusions and beginnings. New members have been elected, and management positions have changed. The work with deciding a new period for programme directors of studies, beginning mid-year, is ongoing. It is a natural part of the rotation we strive for in order to utilise faculty employees in the broadest sense possible. The faculty management would like to thank everyone who contributed to these functions. Your commitment has been very important to the development of the faculty and university as a whole. We also wish to thank those of you who have taken on new roles to help with our joint development functions. The heads of department for the new term of office are currently formally approved for AEM, VSB and SoL. Decisions are also pending for LAPF, where the current heads of department will continue on. The faculty management congratulates Christina, Rickard, Lars and Ingrid for renewed confidence. The VF recruitment group will meet on 8 May, and a job advertisement has been placed at BT because Linda will leave her post for an appointment outside SLU.

Development of SLU education

The large SLU initiative to increase the number of students is central this and coming years. The latest application results show that the LTV Faculty has good conditions to greatly contribute to this increase. More good news is that we have 58 first choice applicants for the Landscape Engineer programme (out of 238 applicants), which will begin at the Ultuna campus this autumn. Making our courses and programmes available at different campuses and increasing accessibility to SLU knowledge is a strategically important decision. It is very much in line with the substantial ideas of SLU being a national university. Developed collaborations through for example SLU Landscape, new technology and teaching methods create conditions for high quality and resource efficiency when we offer the same courses and programmes at several campuses. The number of applicants has also increased for the Horticultural Management: Gardening and Horticultural Production – Bachelor’s programme. The programme is a new path to a Degree of Master of Science in Horticulture and subsequently makes up the other important initiative relating to the development of SLU education.

Several of the faculty’s Master’s programmes also have more first choice applicants. Behind these successes lies hard work by the departments and support functions in regard to planning and marketing. This year’s open house for SLU education was held in Alnarp on 13 March and attracted 300 visitors – a new record. Massive thanks to those of you who contributed with well-received lectures, planning and implementation.

The image of SLU and lunch lecture

SLU continues to work with its long-term marketing efforts through the project the Image of SLU that aims to strengthen the SLU brand and knowledge of the university. Concrete activities concerning naming operations where SLU normally takes part are ongoing. The Division of Communication is giving the lunch lecture Communication – how hard can it be? aimed at all employees. The lecture offers advice concerning how you can develop as an ambassador for our joint university. The lecture is given several times (both in Swedish and English) and are available in Alnarp on 28 May and Ultuna on, among other things, 29 May and 4 and 5 June. Learn more and sign up here.

Professorial inauguration in Alnarp

Spring is an excellent time for ceremony and celebration. On 10 May, there will be a professorial inauguration in Alnarp – it’s been six years since the last one – with presentations in the morning followed by a ceremony and banquet in the evening. Take the chance to go to the open lectures held by professors Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg and Jean Yong. Learn more about the program.

Finally, we want to welcome State Architect Helena Bjarnegård as a new honorary doctor at SLU. This is the result of the faculty board’s decision at the latest meeting. The inauguration will take place in Uppsala in October.

Best regards,
Håkan and Karl

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *