Dekanbrev mars/april 2020 / Dean’s letter March/April 2020

Publicerat den

In english below

Det har gått lång tid sedan senaste dekanbrevet. Inledningen av 2020 har präglats både av förhoppningar men också mycket förtvivlan under de senaste veckorna. Vid årsskiften sker genomgångar av nyord och i nuläget ser vi coronahjältar som en stark kandidat för 2020.

I vår egen verksamhet har utbildningsverksamheten utsatts för särskilt stora prövningar genom en dramatisk total övergång till distansundervisning. LTV-fakulteten var den första fakulteten att ha en disputation anpassad till coronarestriktionerna, där både opponent och betygskommittee deltog på länk genom Sarah Fitz-Koch, 18 mars (klicka på länken och se artikel i Resurs).

I de rapporter vi får från chefer, utbildningsansvariga och studenter har denna övergång fungerat utomordentligt väl med tanke på de mycket tuffa förutsättningarna. Kompetenta, engagerade, hjälpsamma och lojala lärare och resurspersoner i stödjande funktioner utgör grunden för att detta är möjligt. Vi vill passa på och framföra vårt stora tack till alla som antagit denna utmaning och genom innovativa och konstruktiva lösningar gjort omställningen möjlig! Vi vill också tacka våra studenter för den förståelse som de har för rådande situation.

Ökat utbildningsuppdrag

SLU planerar för att öka sitt utbildningsuppdrag och i inledningen av 2020 har ett förslag till utbyggnad tagits fram av utbildningsnämnden som nu är ute på remiss hos bl a program- och fakultetsnämnder.
Vi ser fram emot att SLU blir ett mer betydande lärosäte inom utbildning i Sverige. SLU har de allra bästa förutsättningarna för det genom forskning av hög kvalitet och relevans men kanske framförallt genom att vara ett universitet som står för hög pedagogisk kvalitet och mycket väl utvecklade system för att säkerställa kvaliteten i en ständigt pågående utveckling.

Högsta betyg i kvalitetssäkring

Den 25 mars nåddes SLU av beskedet att universitetet har fått det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är det högsta betyget utifrån UKÄ:s bedömningskriterier. Den senaste utvärderingsomgången är inte helt avslutad ännu, men tidigare har inget annat universitet fått omdömet godkänt. Det är alltså dags att lyfta på hatten ännu en gång i detta dekanbrev för alla er som arbetar med våra utbildningar på alla nivåer och som i olika positioner har bidragit till att utveckla de bästa förutsättningarna för kvalitetsarbete i Sverige! Ett stort tack också till alla ni som bidragit till underlag, ledning, koordinering, intervjuer etc inför och under genomförandet av utvärderingen.

Campusutveckling

Inledningen av 2020 har varit intensiv när det gäller förutsättningarna för att skapa attraktiva Campusmiljöer. I Alnarp var beslutet om en tågstation en viktig pusselbit för långsiktig hållbara kommunikationer. För att skapa ekonomiska förutsättningar och bredda intresset för utvecklingen av Campus Alnarp har Lomma kommun köpt delar av campusområdet i den norra delen från Akademiska hus och SLU har sålt mark till kommunen utmed motorvägen norr om campus. Följ campusutvecklingen på denna webbsida.

Även i Uppsala har markaffärer genomförts och arbetet med en campusplan inleds inom kort för att lägga grunden för utveckling av Campus Ultuna.

I Alnarp har ett designkoncept presenterats för den långsiktiga utvecklingen av campus inklusive den omgivande jordbruksmarken. LTV-fakulteten har både stora intressen i att använda utomhusmiljöerna på våra campus och sakkunskap inom området vilket gör detta utvecklingsarbetet särskilt viktigt för oss.

Mistra Food Futures

Vi är nu i ansökningstider för forskningsprojekt och har goda förutsättningar att fortsätta att hävda oss väl i konkurrensen. Ett exempel som bekräftar vår forsknings konkurrenskraft under början av året är att flera LTV-forskare finns med i det nyligen beviljade Mistra-anslaget Mistra Food Futures med SLU som koordinerande part. Det är angeläget att SLU fortsätter att positionera sig inom livsmedelsområden med den breda kompetens vi har inom hela livsmedelssystemet inte minst inom LTV-fakulteten.

Ny strategiperiod

Strategiarbetet för den nya strategiperioden från 2021 kommer intensifieras under 2020 på olika nivåer i organisationen. Ämnesområden/avdelningar arbetar med inspel till formulering av fakultetens målområden bl a baserad på den SWOT som fakultetsledningen genomfört. Fakultetsledningen hade planerat besök på samtliga institutioner för att träffa ledning och ämnesansvariga för en dialog om strategin men efter ett besök på SoL kom Coronautbrottet och pausade turnén. Fakultetsledningen har identifierat främjandet av kreativa och inkluderande miljöer och arbetsformer som sträcker sig över organisatoriska, ämnesmässiga och kulturella barriärer som ett prioriterat åtgärdsområde. Dialogerna är ett tillfälle för att fånga in tankar om en sådan tänkbar prioritering de kommande åren.
Följ LTV-fakutetens arbete med strategin på denna webbsida.

Jämställdhet och lika villkor

Vid mötet med LTV:s kommitté för jämställdhet och lika villkor den 7 februari summerades resultatet från SFAD-spelet (Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering) i gruppen i slutet av 2019. Resultatet visar tydligt att det fortsatta arbetet för jämställda och lika villkor är mycket viktigt både för att vi ska kunna prestera på topp som universitet och för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats för medarbetare och studenter. Vi behöver hjälpas åt med ett normkritiskt tänkande och vara omtänksamma mot varandra. Att vi är omtänksamma mot varandra är också särskilt viktigt i dessa Coronatider.

Som avslutning vill vi tacka er för att ni följer de instruktioner som kommer från SLU:s ledning så att vi SLU:are kan bidra till att minimera smittspridning.  Då kan vi som kollegor/studenter/medmänniskor, organisation, land och värld komma ut på andra sidan tunneln så helskinnade som möjligt. När vi är igenom detta kommer vi kunna ta med oss nya insikter, lärdomar, färdigheter och beteenden som vi kan dra nytta av, t ex att genom nya arbetssätt kommunicera mer digitalt, att vi är bra på att tänka nytt och med gemensamma ansträngningar lösa problem. 

Dekan Håkan Schroeder, prodekan Karl Lövrie, vicedekanerna Lena Ekelund Axelson och Åsa Lankinen


It’s been a while since the last dean’s letter. So far, 2020 has been characterised by both hope and a lot of despair. New words are often discussed during a new year, and I think “corona hero” should be one of them.

Our teaching operations have been put under extra strain due to a total transition to distance teaching. The LTV Faculty was first in holding a corona-adapted defence of a doctoral thesis; both the external reviewer and grading committee took part digitally through Sarah Fitz-Koch on 18 March.

In reports from managers, course coordinators and students, it seems this transition has worked exceptionally well considering the very difficult conditions. Competent, committed, helpful, loyal teachers and resource persons with support functions are the foundation for making this possible. We would like to send a massive thank you to everyone who has accepted this challenge and, through innovative and constructive solutions, made the transition possible. We would also like to thank our students for their understanding.

Increased education assignment

SLU plans to increase its education assignment, and the Board of Education developed a proposal that is now going through a consultation round with, among others, programme and faculty boards. We look forward to SLU becoming a more notable higher education institution in Sweden. SLU has all the prerequisites with its high-quality and relevant research – but the primary reason is that our university represents high educational quality and has well-developed systems for ensuring quality through constant development.

Approved quality assurance

On 25 March, SLU was given the joint grade “godkänt kvalitetssäkringarbete” (approved quality assurance) by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ). This is the highest grade UKÄ can give, based on its assessment criteria. The latest assessment round has not been completed yet, but no university has ever received this grade. For the second time, I would like to tip my hat to everyone who works with education at all levels; those who, through different posts, have contributed to developing the best quality assurance procedures in Sweden. We would also like to thank everyone who provided supporting documents, management, coordination, interviews, etc., before and during the assessment.

Campus development

The beginning of 2020 has been intense in regard to creating attractive campus environments. In Alnarp, the decision to build a train station was an important piece of the puzzle for long-term, sustainable communications. In order to create the financial conditions and broaden the interest for campus Alnarp development, Lomma Municipality has purchased parts of the campus from Akademiska hus in the north, and SLU has sold land to the municipality along the motorway north of campus.
The Uppsala campus has also entered into land agreements, and a campus plan for developing campus Ultuna will be launched soon.

In Alnarp, a design concept was introduced to help long-term campus development, including the surrounding agricultural land. The LTV Faculty has great interest in using the outdoor environments by our campus, and the expertise to do something with them. This development is therefore very important to us.

Mistra Food Futures

It is time to apply for research project funding, and we have good conditions for continuing to do well against the competition. An example that confirms this is that more LTV researchers are part of the newly approved Mistra Food Futures, where SLU is the coordinator. It is important that SLU continues to position itself within food areas considering our general, broad expertise of the entire food system, not least within the LTV Faculty.

New strategy

The work with the new strategy from 2021 will intensify in 2020 at various organisational levels. Subject fields/divisions are working on input for formulating the faculty’s objective areas, based on the SWOT analysis conducted by the faculty management. Said management had also planned to visit all departments to meet their managements and heads of subject and discuss the strategy. However, following a visit to Department of Urban and Rural Development, the coronavirus hit, and the tour was paused. The faculty management has the following prioritised measure: promoting creative and inclusive environments and working forms that stretch over organisational, subject and cultural barriers. The discussions are an opportunity for gathering thoughts on such a conceivable prioritisation for the coming years.

Gender equality and gender opportunities

On 7 February, during the LTV committee for gender equality and equal opportunities meeting, the SFAD results (“Systematiskt Förebyggande Arbete mot Diskriminering” – systematic preventative work against discrimination) from the end of 2019 were discussed. The results clearly show that the ongoing gender equality and equal opportunities work is very important, both for enabling us to be a top university, but also an attractive place of work for both employees and students. We need to work together, think critically about norms and show consideration, especially during these corona circumstances which prevails now.

Finally, we would like to thank you for following the instructions from SLU’s management in order to prevent further infection. By doing so, colleagues/students/fellow humans/organisations/countries and the world can make it through as well as possible. Once this is over, we will have new insights, experiences, skills and behaviour that we can use by for example communicating more digitally at work as well as thinking in new ways and solving problems jointly.

Dean Håkan Schroeder, deputy dean Karl Lövrie, vice deans Lena Ekelund Axelson and Åsa Lankinen