Dekanbrev juni 2019 | Dean’s Letter June 2019

Publicerat den

In English below

Nu är det dags för semestertider och välbehövlig vila efter en intensiv vårtermin. Det finns också anledning att stanna upp och reflektera över den gånga terminen. Det är allt för sällan
vi tar oss tid att blicka bakåt och summera framgång och goda prestationer. Det blir lätt fokus på det som inte riktigt blev som vi planerat eller sådant som inte hunnits med.

Stort engagemang – mindre resurser

Ett stort engagemang för SLU:s möjligheter att bidra till en bättre värld genom ny kunskap
och välutbildade nöjda studenter är något som kännetecknar er medarbetare vid fakulteten. Eftersom våra resurser är begränsade och faktiskt minskande – om vi ser till statsanslagets utveckling i förhållande till kostnaderna – hamnar vi i konflikt mellan ambitionsnivå och resurstillgång. Den nyligen genomförda verksamhetsdialogen med universitetsledningen
och de individuella genomgångarna med institutionsledningarna talar för att vi klarar att göra bra avvägningar och prioriteringar inom de tillgängliga resurserna. Fakulteten fick gott betyg av rektor vid genomgången och vi är övertygade om att vi kan fortsätta och utveckla vårt bidrag
till SLU:s framgång ytterligare. 2018 var ett mycket framgångsrikt år för vår fakultet både avseende verksamhetsresultat och ekonomisk utveckling. Inledningen på 2019 innehåller många nya satsningar med nya medarbetare, bland annat doktorander som en följd av framgången med externfinansiering och anslagsökning genom SLU Grogrund inom växtförädling.

Nya utbildningsprogram ger tvärvetenskapliga samarbeten

Som ett led i utökningen av SLU:s utbildningar har universitetets utbildningsnämnd beviljat
vår fakultet planeringsmedel för två masterprogram: Climate Adaptation and Mitigation for Sustainable Spatial Planning och Design and Food Culture in Sustainable Spatial Planning. Vidare beviljades programnämnden inom utbildningar i skogsvetenskap planeringsmedel
för kandidatkonceptet Forest and Landscape management med placering i Alnarp. Detta bör öppna för intressanta samarbeten mellan vår fakultet och fakulteten för skogsvetenskap. Programnämnden inom landskap och trädgård kommer att arbeta intensivt med att utveckla ytterligare förslag till ny utbildning, som inte bara behöver vara i programform utan också kan ske genom kurser eller kurspaket. Utbudet av fort – och vidareutbildning för yrkesaktiva behöver också öka. Utökad dialog med institutionerna är en viktig del i den fortsatta utvecklingen. Vi behöver också arbeta för utveckling av utbildning inom jordbruk, i dialog
med programnämnden inom naturresurser och jordbruk.

Invigning av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

Den 4 september kommer landsbygdsministern Jennie Nilsson till Alnarp för att inviga SLU Grogrund. Ministern har besökt SLU vid ett tidigare tillfälle, men detta blir första gången i Alnarp. Vi kommer då också passa på att visa upp Växtproteinfabriken som är en
nyetablerad forsknings- och innovationsfacilitet på SLU Alnarp. Projektet genomförs i samarbete mellan fakulteten, SLU-Holding och fastighetsavdelningen.

Akademiska hus lämnar samarbetet kring tågstation Alnarp

Campusutvecklingen i Alnarp fick ett bakslag i början av månaden. Styrelsen för Akademiska hus beslutade att inte fullfölja den överenskommelse om finansiering av tågstoppet som förhandlats fram i samarbete mellan Lomma kommun, Akademiska hus och SLU. Beslutet
var mycket överraskande eftersom att det är av allra största vikt att vi säkrar denna viktiga kommunikationsmöjlighet. Både universitetet och fakultetens ledning tar nu nya tag för att tillsammans med framförallt Lomma kommun hitta nya lösningar. En organisation för
styrning och genomförande av prioriterade delprocesser inom campusutvecklingen börjat
ta form i samarbete mellan Lomma kommun, SLU och Akademiska hus. Dessa delprocesser omfattar exempelvis SLU:s nya lokaler och verksamhetslokaler för andra aktörer, studentbostäder, odlingscentrum och ”science gallery”. Läs mer om campusutvecklingen i Alnarp.

Fakultetens handlingsplan revideras

Fakultetens handlingsplan är under revidering inför de sista åren av innevarande strategiperiod och kommer att beslutas av fakultetsnämnden under hösten. Efter vissa ändringar kommer de nuvarande huvudrubrikerna enligt förslaget att vara:

• Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära forsknings- och utbildningsmiljöer
• Skapa förutsättningar för attraktiva anställningar och kreativa kunskapsmiljöer
• Stärka det SLU-interna samarbetet för att utveckla utbildning på alla nivåer
• Utveckla forskningskommunikationen för att synliggöra och profilera verksamheten
och dess bidrag till samhällsutvecklingen

Den 12 juni genomförde fakultetsnämnden ett av sina två årliga möten tillsammans med institutionsledningarna, denna gång på temat kompetensförsörjning som är ett prioriterat område för handlingsplanen. Läs mer om arbetet med fakultetens strategi och handlingsplan 2017–2020.

Rekrytering av nya medarbetare och ny rektor

Den nyligen genomförda professorsinstallationen visade att vi har förmåga att rekrytera internationellt framstående medarbetare. Professorernas föreläsningar visade på intressanta möjligheter till gränsöverskridande samarbeten mellan sina respektive ämnesinriktningar. 

Även inom andra anställningar pågår ett intensivt rekryteringsarbete som kommer att stärka fakultetens forskning och utbildning ytterligare. Stödfunktionerna har bland annat rekryterat regionala marknadsförare för utbildning som kommer att finnas på alla tre campus, resurspersoner för jämställdhetsintegrering och lokalplanerare med placering i Alnarp. Alla poster i ledning och nämnder är tillsatta.

SLU:s nya rektor Maria Knutson Wedel installeras den 6 september. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Regeringens beslut om att utse rektor Maria Knutson Wedel är klart. Rektor har tillträtt och installationen sker den 6 september. Prefekter för den nya mandatperioden är också utsedda vid LTV. Samtliga nuvarande prefekter fortsätter, förutom vid institutionen för biosystem och teknologi. Linda Tufvessons ersättare blir Hanna Sassner, som tidigare varit verksam vid bland annat fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.  

Som avslutning vill vi tacka er alla för era insatser under vårterminen och önska alla en härlig midsommar och riktig sköna ledigheter. Vikten av återhämtning och total avkoppling från arbetet tål att upprepas i dessa tider. Så ses vi igen, utvilade inför nästa termin som kommer att erbjuda nya spännande möjligheter!

Sommarhälsningar,
Håkan och Karl

Vallmo på ett fält nära SLU i Alnarp. Poppies on a field near SLU in Alnarp. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

It’s summer – time for holidays and well-needed rest after an intense spring semester. There is also reason to take stock and reflect on the past semester. We rarely take time to look back and summarise our successes and achievements; it’s all too easy to focus on what didn’t go according to plan or things we didn’t have time to do.

Great commitment – fewer resources

All faculty employees are greatly committed to contributing to a better world through new knowledge and well-educated, happy students. Since our resources are limited and fewer (considering the development of direct government funding in relation to our costs), there is often friction between our ambition levels and access to resources. The operational discussion we had with the university management as well as the individual discussions with various department managements indicate that we are good at adjusting and prioritising in relation to the available resources. During these discussions, the vice-chancellor stated that we are doing well, and we are convinced that we can continue and develop our contribution to SLU’s successes even more.

2018 was a very successful year for our faculty, both in regard to the operational results and financial development, and the beginning of 2019 involved recruiting new employees. Among other things, we recruited doctoral students as a result of the success with external funding and fund applications through SLU Grogrund relating to plant breeding.

New degree programmes enable interdisciplinary collaboration

As part of the increase of SLU courses and programmes, the Board of Education has granted our faculty planning funds for two Master’s programmes: Climate Adaptation and Mitigation for Sustainable Spatial Planning and Design and Food Culture in Sustainable Spatial Planning. Furthermore, the programme board, in relation to forestry education, was granted planning funds for the Bachelor’s programme Forest and Landscape Management, located in Alnarp. This should create interesting collaboration between our faculty and the Faculty of Forest Sciences. The landscape and horticulture programme board will work intensely to develop further education proposals – these proposals will include programmes, courses and course packages. The range of vocational training and continuing professional development also needs to increase. Further discussion with the departments is an important part of continued development. We also need to develop agricultural education, in collaboration with the natural resources and agricultural science programme board.

Opening of SLU Grogrund – Centre for Breeding of Food Crops

On 4 September, Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson will launch SLU Grogrund in Alnarp. The minister has previously visited SLU, but this will be her first visit to Alnarp. We will take the opportunity to present “Växtproteinfabriken” (only in Swedish), a newly established research and innovation facility at SLU Alnarp. The project is a collaboration between the faculty, SLU Holding and the Division of Real Estate Management.

Akademiska hus drops out of collaboration concerning a train station in Alnarp

At the beginning of the month, there was a setback for the campus development in Alnarp. The Akademiska hus board decided not to follow through on co-funding a train station, which Lomma municipality, Akademiska hus and SLU previously had agreed upon. The decision to drop out was very surprising considering it’s very important that we secure this communication possibility. Both the university and faculty management are now working with Lomma municipality to come up with new solutions. A governance and implementation organisation for implementing prioritised sub-processes in campus development is taking shape in collaboration with Lomma municipality, SLU and Akademiska hus. For example, these sub-processes include SLU’s new premises and operational premises for other stakeholders, students’ lodgings, a cultivation centre and a science gallery. Learn more about the campus Alnarp development here (only in Swedish).

Revised faculty action plan

The faculty action plan is being revised before the last years of the current strategy period expire. The faculty board will decide on this during the autumn. In accordance with the proposal, the current headings will be changed to the following:

• Strengthen collaboration to develop interdisciplinary research and education environments.
• Create conditions for attractive appointments and creative knowledge environments.
• Strengthen internal collaboration at SLU to develop courses and programmes at all levels.
• Develop research communication to highlight and profile operations and their contribution to societal development.

On 12 June, the faculty board held one of its two annual meetings together with management from all departments. This time, the theme was skills provision, a prioritised field for the action plan. Learn more about the faculty’s strategy and action plan for 2017–2020.

Recruitment of new employees and new vice-chancellor

The recent professorial inauguration showed that we have the ability to recruit internationally prominent employees. The professors’ lectures highlighted interesting opportunities for interdisciplinary collaboration between their respective subject fields.

There is also intense recruitment work relating to other appointments that will strengthen faculty research and education further. Among other things, the support functions have recruited regional education marketing staff – these persons will be located at all three campuses – as well as resource staff for gender mainstreaming and facility planners, located in Alnarp. All management and board posts have been filled.

SLU’s new Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel. Foto: Jenny Svennås-Gillner.

The government’s decision to appoint new Vice-Chancellor Maria Knutson Wedel has gone through. The vice-chancellor has now arrived, and the inauguration will take place on 6 September. Learn more about the new vice-chancellor on the staff web. The new term for LTV heads of department has also been established. All current heads of department will continue on, except for at the Department of Biosystems and Technology, where Hanna Sassner will replace Linda Tufveson. Sassner has previously worked, among other things, at the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Finally, we would like to thank you for your hard work during the spring semester. We wish you a lovely Midsummer and a fantastic summer holiday. These days, it’s so important to recover and relax away from work. We’ll see you next semester, when you’ll hopefully feel rested and ready to face new, exciting opportunities.

Best regards,
Håkan and Karl