Dekanbrev augusti 2020 / Dean’s letter August 2020

In english below

Välkomna tillbaka efter sommarledigheter som förhoppningsvis inneburit möjligheter för vila och återhämtning efter en hektisk vårtermin.

Vi står nu inför en ny termin som även den kommer att präglas mycket av coronapandemin. Samhället i stort och naturligtvis även SLU måste lägga mycket kraft på att bidra till att begränsa smittspridning, som vi alla har ett mycket stort ansvar för.

Vi kommer återigen att kunna välkomna studenter på campus. Även om flera kurser och enskilda moment fortsatt kommer att ges på distans underlättar det givetvis för delar av undervisningen och för våra studenters studiesituation. För många studenter, inte minst nya, är det viktigt.

Att vi nu får se fler studenter på campus ställer mycket höga krav på oss alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning:
Att hålla fortsatt fysisk distans, god handhygien och att stanna hemma när man känner sig sjuk, även med lindriga symptom, är A och O.

Det har genomförts och pågår ett omfattande arbete för att kunna genomföra hösten med både distans- och campusundervisning. Det gäller t ex lokal- och schemaanpassningar för att verksamheterna ska kunna bedrivas smittskyddssäkert. För att säkerställa kvaliteten i lokalanpassningen har en noggrann skyddsrond genomförts samarbete med företagshälsovården.  

Coronapandemin medför stora prövningar för både verksamheten och våra liv i stort. Eftersom mycket talar för att pandemin kommer att medföra omfattande begränsningar en tid framöver måste vi fortsätta att vara uthålliga och kreativa för att säkerställa att verksamheten kan genomföras och utvecklas med fortsatt hög kvalitet och framgång. Erfarenheterna från våren talar för att våra medarbetare och studenter kan hantera denna utmaning på ett utmärkt sätt.

Fakulteten har fått ett utökat utbildningsuppdrag inom ramen för de nya satsningar som regeringen gjort i spåren av pandemin och våra ämnesområden har hög relevans för de omställningsåtgärder som diskuteras i samhället. Det råder därför ingen tvekan om att resultaten av ert arbete efterfrågas.

Än en gång varmt välkomna tillbaka till höstterminen även om sommaren inte är slut än på länge.

Håkan, Karl, Lena och Åsa

——

Welcome back from your summer leave, which I hope involved the opportunity for rest and recovery after a hectic spring semester.

We are now facing a new semester which will also, to a large extent, be marked by the corona pandemic. Society in general, and SLU as well, will need to spend a lot of energy contributing to the reduced spread of the virus as this is a responsibility we all share. We will be able to welcome students back to campus. Even though several courses and individual components will still be taught online, this facilitates teaching and improves the situation for our students. For many students, not least the new ones, this is important.

The fact that more students will now be present on campus means we all have to ensure that we respect the guidelines from the Public Health Agency to reduce the spread of the virus: maintain physical distance, wash your hands and stay at home if you feel unwell, even if you only have mild symptoms. Extensive work is being done to prepare for teaching both online and on campus this semester. This includes adapting rooms and schedules to ensure that teaching can safely take place. To ensure that all adaptations are of high quality, a detailed inspection has taken place in cooperation with occupational health services.  

The corona pandemic brings with it considerable challenges both at work and in our lives in general. As it is quite likely that the pandemic will mean far-reaching restrictions for some time to come, we must persevere and be creative to ensure that we can keep operations running while maintaining high quality and a good track record. Our experiences from spring show that staff and students can perfectly handle this challenge. The faculty’s teaching assignment has been widened as part of the government’s new investments following the pandemic, and our subject fields are highly relevant to the transition measures discussed in society. There is no doubt that the results of your work are in demand.

Once again, welcome back to a new semester, and enjoy the last of summer – it’s not over yet!

Håkan, Karl, Lena and Åsa

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *