Dekanbrev november 2019/Dean’s letter november 2019

Publicerat den

In english below

Hösten visar upp sin vackraste sida med all sin färgprakt än mer bedårande än vanligt genom den ovanligt rika förekomsten av rönn-, oxelbär och nypon. Så här en bit in på terminen är arbetet i full gång både med att genomföra och planera fakultetens viktiga forskning, utbildning och samverkan för utveckling av det hållbara samhället.

Fakultetens verksamhet har hög relevans för de utmaningar samhället står inför och uppmärksammas allt oftare i media. Vi vill passa på och rikta ett stort tack till er alla som aktivt bidrar till att dela med er av era kunskaper och insikter i olika mediala sammanhang. Genom era insatser kan universitetet göra skillnad på riktigt både i kontakter med yrkesverksamma inom våra verksamhetsområden men också genom bildningen i samhället i stort.

Höst med rektorsbesök och invigning
Rektor hade ett heldagsbesök i Alnarp i augusti som ett led i att bekanta sig med sitt nya universitet och dess styrkor och möjligheter. Attraktiva campus som stärker SLU:s unika profil bland lärosäten är viktiga i rekrytering av studenter och medarbetare. Besöket gav en god bild av vad Alnarp kan erbjuda.

I augusti var det invigning av SLU Grogrund Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor i Alnarp med landsbygdsminister Jennie Nilsson. En stor och viktig satsning där fakulteten är huvudman. Verksamheten genomförs tillsammans med NJ-fakulteten och näringslivet vars syfte är att utveckla tillgången till bra växtmaterial för odling och livsmedelsproduktion i Sverige. Vi planerade för ytterligare ett ministerbesök i september av dåvarande utrikeshandelsminister Ann Linde, med det nordiska samarbetet i fokus, men dagen innan utsågs hon till utrikesminister så besöket ställdes in denna gång.

Studentrekrytering och lika villkor
Mycket glädjande kan vi konstatera att LTV-fakulteten fortsätter att öka antagningen av studenter och därigenom bidrar till SLUs målsättning att fördubbla antalet studenter. En viktig del i ökningen är den första antagningen till landskapsingenjörsprogrammet på Ultuna. Bra söktryck gjorde det lätt att fylla platserna. Under hösten har de nya regionalt inriktade resurspersonerna för studentrekrytering inlett sitt arbete vilket bör stärka söktrycket på sikt.

Även nya resurspersoner för arbetet med jämställdhetsintegrering har rekryterats i Alnarp och Umeå. En person med stationering på Ultuna återstår. Ett nödvändigt bidrag för att riktlinjer och planer ska kunna omsättas i aktiv handling för förändring.  

Utnämningar och nya tjänster
Tre nya docenter har utsetts vid fakulteten: Erik Hunter i lantbruksvetenskap med inriktning företagsekonomi vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, samt Lars Mogren i trädgårdsvetenskap och Thomas Prade i teknologi med inriktning växtodling, båda vid institutionen för biosystem och teknologi.

 Aakash Chawade har anställts som universitetslektor i växtgenetik och informatik för växtförädling vid institutionen för växtförädling och Sofia Sandqvist som konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar gestaltning vid institutionen för Stad och Land.

Fakulteten har tilldelats ett antal så kallade utbildningsmotiverade lektorat och Karl-Johan Bergstrand, vid institutionen för biosystem och teknologi, har anställts på ett sådant som universitetslektor i ämnet trädgårdsvetenskap med inriktning mot hortikulturella odlingssystem för livsmedel.

Forskningsproposition
SLU:s har lämnat sitt underlag till den kommande forskningspropositionen. I svaret nämns bl.a. de fyra tematiska utmaningsdrivna forskningsområdena ekosystemfunktioner och biologisk mångfald, biobaserade produktionssystem, djurs och människors hälsa och hållbar stadsutveckling för vilka forskningen behöver förstärkas.

Anslagstilldelning
SLUs anslagstilldelning minskar om man tar hänsyn till ökade lönekostnader och höjningen av LKP till följd av ökade pensionskostnader, ett beslut som SLU inte kan påverka.

Utbyggnaden av anslaget till växtförädlingssatsningen SLU Grogrund finns inte annonserad i nuläget men kommer förhoppningsvis prioriteras inom livsmedelsstrategin eller andra riktade satsningar som blir klara i december.

Fakultetens utrymme för nya strategiska satsningar är mycket begränsade för 2020, men därefter ökar möjligheterna p g a att pågående satsningar löper ut. Fakultetsnämnden beslutar om anslagsfördelningsprinciperna den 6 november.

Strategiarbete 2021-2026
Det operativa arbetet med att formulera SLUs strategi från 2021 till 2026 har nu inletts. Vid Rektors prefektmöte den 15-16 oktober var detta en huvudfråga. I början av nästa år inleds arbetet med fakulteternas strategi och kort därefter även på institutionsnivå.

Handlingsplan
Fakultetsnämnden fastställer nuvarande strategis reviderade handlingsplan som sträcker sig t o m 2020 den 6 nov. Huvudåtgärdsområdena har reviderats något och föreslås vara:

  • Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära forsknings- och utbildningsmiljöer
  • Skapa förutsättningar för attraktiva anställningar och kreativa kunskapsmiljöer
  • Stärka det SLU-interna samarbetet för att utveckla utbildning på alla nivåer
  • Utveckla forskningskommunikationen för att bättresynliggöra och profilera verksamheten och dess bidrag till samhällsutvecklingen

Tågstation i Alnarp
Tågförbindelsen till Alnarp har varit en het fråga under det senaste kvartalet. Efter ett dödläge för finansieringen i början av sommaren är hoppet åter om att det ska gå att hitta en lösning före årsskiftet i samarbete mellan Akademiska Hus, Lomma kommun och SLU. Flera viktiga aktörer som Länsstyrelsen Skåne, Regionen Skåne och Malmö stad har agerat för denna sak.    

Nytt namn på hållplats
Skånetrafiken har meddelat en kommande ändring av hållplatsnamnet för Alnarp Kungsgårdsvägen till Campus Alnarp i och med tidtabellsskiftet för busstrafiken i juni 2020!

Håll koll i kalendern!
Det är många events på gång under de veckor som är kvar på året. Ett av alla är vår fakultetsdag den 4 december!


Dean letter October 2019

Autumn, with its rich abundance of rowanberries, whitebeam berries and rosehips, has been especially beautiful this year. Since we are more than halfway into the semester, work with planning and implementing the faculty’s important research, education and collaboration to develop a sustainable society, is well underway.

Faculty operations are highly relevant to societal challenges, and the media acknowledges them more and more. We would like to thank those of you who actively share your knowledge and insight in various media contexts. Thanks to your efforts, the university can make a real difference, both through contact with professionals within our field and societal education in general.

Autumn of vice-chancellor visit and launch

In August, the vice-chancellor visited Alnarp to familiarise herself with the university, its strengths and possibilities. Having attractive campuses that strengthen SLU’s unique brand in comparison with other higher education institutions is important when recruiting students and employees. The vice-chancellor’s visit to Alnarp gave a good idea of what our campus can offer.

Also in August, SLU Grogrund – the Centre for Breeding of Food Crops – was launched in Alnarp by Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson. It is a large and important initiative, and the faculty is mainly responsible for it. The centre is managed together with the NJ faculty as well as various businesses, and its purpose is developing access to good plant material for cultivation and food production in Sweden. There was another planned visit for Minister for Foreign Trade and Nordic Affairs Ann Linde. Focus was to lie on Nordic collaboration, but the day before, Linde was appointed Minister for Foreign Affairs, and the visit was cancelled.

Student recruitment and equal opportunities
We are pleased to announce that the LTV Faculty continues to increase its student admission, and thereby contributes to SLU’s objective of doubling its number of students. An important part of this increase is the first admission to the Landscape Engineer programme at Ultuna. A high number of applicants made it easy to fill the places. During autumn, new resource personnel in charge of student recruitment at regional level begun their assignment, which should strengthen applicants per place in the long-term.

Additionally, resource personnel working with gender mainstreaming have been recruited in Alnarp and Umeå. A person to be stationed in Ultuna remains. These posts are necessary to ensure that guidelines and plans become reality and subsequently make changes.

Appointments and new posts
The faculty has appointed three new docents: Erik Hunter (agricultural science, specialising in business administration at the Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology) as well as Lars Mogren (horticultural science) and Thomas Prade (technology, specialising in crop production), both at the Department of Biosystems and Technology.

Aakash Chawade has taken up the post of senior lecturer, specialising in plant genetics and information at the Department of Plant Breeding, and Sofia Sandqvist is the new artistic landscape architecture senior lecturer specialising in sustainable design at the Department of Urban and Rural Development.

The faculty has been allocated a number of so-called educationally-justified senior lectureships, and Karl-Johan Bergstrand at the Department of Biosystems and Technology has been given such a senior lectureship in horticultural science, specialising in horticultural food cultivation systems.

Research proposition
SLU has submitted supporting documents for the proposal relating to the government’s coming research policy. These documents state, among other things, the four thematic, challenge-driven fields where research should be strengthened. The fields are: ecosystem functions and biodiversity, bio-based production systems, animal and human health as well as sustainable urban development.

Allocation of funds
SLU’s allocation of funds is decreasing when you consider higher salary costs and the employer’s contribution (LKP) (due to increased retirement costs) – this is something SLU cannot change.

The increased funding for SLU Grogrund has presently not been announced. Hopefully, it will be prioritised in the food strategy or other specific initiatives that will be complete in December.

The faculty does not have many opportunities for strategic initiatives in 2020, but after that, following the conclusion of ongoing initiatives, things will change. The faculty board will decide on funding allocation principles on 6 November.

Strategy work 2021–2026
Operative work with formulating SLU’s strategy for 2021–2026 has begun. During the vice-chancellor’s meeting with the heads of department 15 –16 October, this was a main issue. At the beginning of next year, work with the faculty strategies will begin, followed by work at department level.

Action plan
The faculty board has approved the current strategy’s revised action plan, which applies until 6 November 2020. The main measures have been slightly revised and the following has now been proposed:

  • strengthen collaboration to develop interdisciplinary research and teaching environments;
  • create conditions for attractive employments and creative knowledge environments;
  • strengthen internal SLU collaboration to develop education at all levels;
  • develop research communication to make the organisation more visible, profile it and its contributions to societal development.

Alnarp train station
A train to Alnarp has been a hot topic this past quarter. After a funding stalemate at the beginning of summer, there is now hope that a solution in the form of collaboration between Akadmiska hus, Lomma municipality and SLU will be reached before next year. Several parties from Skåne county administrative board, Region Skåne and Malmö have acted on behalf of this cause.

New bus stop name
Skånetrafiken have announced that the stop “Alnarp Kungsgårdsvägen” will be changed to “Campus Alnarp”. The change will take place when the bus schedule changes in June 2020.

Keep an eye on the calendar!
A lot of events is coming up here in Alnarp in the weeks left of this year, one of all to mention is the Faculty day the 4th of December!