Författararkiv: anetten

Dekanbrev december 2019 / Dean’s letter December 2019

In english below

När helgerna nalkas och året går mot sitt slut undrar man som vanligt var tiden blev av och ofta fokuserar vi på det som planerats men inte blivit gjort. När vi tillåter oss att stanna upp och reflektera över det gångna året blir listan lång över uppnådda resultat och framgångar. För en produktiv och kreativ arbetsmiljö som är fundamental för ett universitet är det viktigt att ta vara på möjligheten att glädjas åt egna och andras framgångar vid vårt universitet, fakultet, institutionen eller gruppen som vi verkar i.

Ett generöst, inkluderande och tillitsfullt arbetsklimat kan vara komplicerat att skapa i en akademisk vardag präglad av konkurrens om medel och karriärmöjligheter. Det råder dock inget tvivel om att de som investerar i samarbete når framgång i forskning och utbildning. Under den innevarande strategiperioden betonar LTV-fakulteten vikten av ökat samarbete i linje med rekommendationerna från KoN 2018. Vi betonar ofta behovet av mer tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga samarbeten som kan bidra till att både utveckla forskningen inomvetenskapligt och lösa komplexa utmaningar i samhället. Nya samarbeten mellan miljöer som har olika erfarenheter från utbildning, arbetsformer, arbetskulturer, nätverk etc. berikar också vår fakultet och ökar vår måluppfyllelse.

Tvär-och mångvetenskap prioriterat
Allt talar för att dessa möjligheter kommer att vara prioriterade inom SLU även under den kommande strategiperioden 2021-2025 som ska planeras under nästa år.
LTV-fakulteten har under 2019 visat att vi redan idag är framgångsrika när det gäller att ta tillvara samarbets- och samverkansmöjligheter. Listan kan göras lång med några nya exempel som samarbetet med Max Planckinstitutet och Lunds Universitet inom kemisk ekologi, nya utbildningsinitiativ som t.ex. förslaget till nytt kandidatprogram inom skogsbruk och landskapsplanering, klimatmaster och utvecklingen av landskapsingenjörsprogrammet på Ultuna, samt ett flertal livsmedelsrelaterade aktiviteter som involverar samtliga institutioner och flera samverkansplattformar inom LTV.
Under 2019 avslutas programmet Mistra Urban Futures, där LTV ingått i det sydsvenska samarbetet med Malmö Universitet, Lunds Universitet och Malmö stad.
Fakulteten har bidragit till kraftsamlingen genom hela sin bredd inom SLU Landskap.
Inför budgetunderlaget 2021-2023, som SLU ska lämna till regeringen i februari, har fakulteten verkat för att den barninriktade verksamheten ska lyftas fram i linje med att FN:s Barnkonvention blir lag i Sverige fr.o.m 2020.

Lyckad fakultetsdag
Vid fakultetsdagen den 4 december blev det tydligt vilka spännande möjligheter till nya samarbeten som finns inom fakulteten. Vi vill passa på och tacka de ansvariga vid AEM och VSB och alla ni andra som gjorde denna fakultetsdag till den bästa hitintills.  

Utdelning av utmärkelser
Utmärkelsen Nit och redlighet i rikets tjänst, NOR, delades ut till er som har arbetat i 30 år i statlig verksamhet. Följande personer fick ta emot valda gåvor i form av medalj, klocka, skål eller glasskulptur: Eva Johansson (VF), Magnus Nilsson (Service Alnarp), Kerstin Nordin (SoL) och Ingrid Sarlöv Herlin (LAPF). Vid NOR i Alnarp den 13 december tilldelades Lika villkors-priset studenterna Matilda Hagstam och Anna-Sara Reinisch. Doktorandrådets handledarpris tilldelades Erland Liljeroth, för föredömliga insatser i forskarutbildningen. Vi gratulerar till hedersbetygelserna!

Vi uppmanar er till att använda helgerna och ledigheten till återhämtning, utan tankar på arbetet. Om ni inte kan låta bli, så tänk på vilka viktiga insatser ni gör för en hållbar värld och att vi tillsammans ska göra SLU till universitetet för hållbar utveckling på riktigt. 

Därmed vill vi tacka alla medarbetare för engagemang och goda arbetsinsatser och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Håkan Schroeder, dekan, Karl Lövrie, prodekan, Lena Ekelund Axelson, vicedekan med inriktning mot livsmedel och trädgård samt Åsa Lankinen, vicedekan för forskarutbildning.

Dean’s letter December 2019

As the holidays are approaching and the year draws to a close, one wonders, as usual, where time went by and often we focus on what is planned but not done. When we allow ourselves to stop and reflect on the past year, the list will be long over achieved results and successes. For a productive and creative work environment that is fundamental to a university, it is important to seize the opportunity to enjoy our own and others’ successes at our university, faculty, institution or group in which we operate.

A generous, inclusive and trusting work climate can be complicated to create in an academic life characterized by competition for funding and career opportunities. However, there is no doubt that those who invest in collaboration achieve success in research and education. During the current strategy period, the LTV faculty emphasizes the importance of increased collaboration in line with the recommendations of KoN 2018. We often stress the need for more interdisciplinary and multidisciplinary collaborations that can contribute to both developing research within scientific and solving complex challenges in society. New collaborations between environments that have different experiences from education, working methods, work cultures, networks etc. also enrich our faculty and increase our goal fulfillment.

Interdisciplinary and multidisciplinary priority
Everything indicates that these opportunities will be prioritized within SLU during the coming strategy period 2021-2025, to be planned during next year. The Faculty of LTV has shown in 2019 that we are already successful today in taking advantage of collaboration and collaboration opportunities. The list can be made long, with some new examples such as the collaboration with the Max Planck Institute and Lund University in chemical ecology, new educational initiatives such as the proposal for a new bachelor program in forestry and landscape planning, the climate master’s and the development of the landscape engineering program at Ultuna, as well as a number of food-related activities involving all departments and several collaboration platforms within LTV. In 2019, the Mistra Urban Futures program will be completed, where LTV is part of the southern Swedish collaboration with Malmö University, Lund University and the City of Malmö. The faculty has demonstrated its strenght throughout its breadth within SLU Landscape. In preparation for the budget dossier 2021-2023, which SLU will submit to the government in February, the faculty has worked to promote the child-oriented activities in line with the UN Convention on the Rights of the Child in Sweden from 2020.

Successful faculty day
At the faculty day on December 4, it became clear what exciting opportunities for new collaborations exist within the faculty. We would like to take this opportunity to thank those responsible at AEM and VSB and all of you others who made this faculty day the best to date.

Distribution of awards
The Award for Zeal and Integrity in the Kingdom’s Service 2019, NOR, was awarded to those who have served the government for 30 years. The following people received selected gifts in the form of medal, watch, bowl or glass sculpture: Eva Johansson (VF), Magnus Nilsson (Service Alnarp), Kerstin Nordin (SoL) and Ingrid Sarlöv Herlin (LAPF). At NOR in Alnarp on December 13, the Equal Opportunities Award was presented to students Matilda Hagstam and Anna-Sara Reinisch. The PhD Council’s Supervisor award was given to Erland Liljeroth, for exemplary efforts in postgraduate education. We congratulate the honors.

We encourage you to use the weekends and vacations for recovery, without any thoughts of work. If you can’t manage that, think about what important contributions you are making for a sustainable world and that together we will make SLU the University for Sustainable Development for real.

We would like to thank all employees for their commitment and good work and wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!
Håkan Schroeder, dean, Karl Lövrie, deputy dean, Lena Ekelund Axelson, vice dean and Åsa Lankinen, vice dean.

Dekanbrev november 2019/Dean’s letter november 2019

In english below

Hösten visar upp sin vackraste sida med all sin färgprakt än mer bedårande än vanligt genom den ovanligt rika förekomsten av rönn-, oxelbär och nypon. Så här en bit in på terminen är arbetet i full gång både med att genomföra och planera fakultetens viktiga forskning, utbildning och samverkan för utveckling av det hållbara samhället.

Fakultetens verksamhet har hög relevans för de utmaningar samhället står inför och uppmärksammas allt oftare i media. Vi vill passa på och rikta ett stort tack till er alla som aktivt bidrar till att dela med er av era kunskaper och insikter i olika mediala sammanhang. Genom era insatser kan universitetet göra skillnad på riktigt både i kontakter med yrkesverksamma inom våra verksamhetsområden men också genom bildningen i samhället i stort.

Höst med rektorsbesök och invigning
Rektor hade ett heldagsbesök i Alnarp i augusti som ett led i att bekanta sig med sitt nya universitet och dess styrkor och möjligheter. Attraktiva campus som stärker SLU:s unika profil bland lärosäten är viktiga i rekrytering av studenter och medarbetare. Besöket gav en god bild av vad Alnarp kan erbjuda.

I augusti var det invigning av SLU Grogrund Centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor i Alnarp med landsbygdsminister Jennie Nilsson. En stor och viktig satsning där fakulteten är huvudman. Verksamheten genomförs tillsammans med NJ-fakulteten och näringslivet vars syfte är att utveckla tillgången till bra växtmaterial för odling och livsmedelsproduktion i Sverige. Vi planerade för ytterligare ett ministerbesök i september av dåvarande utrikeshandelsminister Ann Linde, med det nordiska samarbetet i fokus, men dagen innan utsågs hon till utrikesminister så besöket ställdes in denna gång.

Studentrekrytering och lika villkor
Mycket glädjande kan vi konstatera att LTV-fakulteten fortsätter att öka antagningen av studenter och därigenom bidrar till SLUs målsättning att fördubbla antalet studenter. En viktig del i ökningen är den första antagningen till landskapsingenjörsprogrammet på Ultuna. Bra söktryck gjorde det lätt att fylla platserna. Under hösten har de nya regionalt inriktade resurspersonerna för studentrekrytering inlett sitt arbete vilket bör stärka söktrycket på sikt.

Även nya resurspersoner för arbetet med jämställdhetsintegrering har rekryterats i Alnarp och Umeå. En person med stationering på Ultuna återstår. Ett nödvändigt bidrag för att riktlinjer och planer ska kunna omsättas i aktiv handling för förändring.  

Utnämningar och nya tjänster
Tre nya docenter har utsetts vid fakulteten: Erik Hunter i lantbruksvetenskap med inriktning företagsekonomi vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, samt Lars Mogren i trädgårdsvetenskap och Thomas Prade i teknologi med inriktning växtodling, båda vid institutionen för biosystem och teknologi.

 Aakash Chawade har anställts som universitetslektor i växtgenetik och informatik för växtförädling vid institutionen för växtförädling och Sofia Sandqvist som konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar gestaltning vid institutionen för Stad och Land.

Fakulteten har tilldelats ett antal så kallade utbildningsmotiverade lektorat och Karl-Johan Bergstrand, vid institutionen för biosystem och teknologi, har anställts på ett sådant som universitetslektor i ämnet trädgårdsvetenskap med inriktning mot hortikulturella odlingssystem för livsmedel.

Forskningsproposition
SLU:s har lämnat sitt underlag till den kommande forskningspropositionen. I svaret nämns bl.a. de fyra tematiska utmaningsdrivna forskningsområdena ekosystemfunktioner och biologisk mångfald, biobaserade produktionssystem, djurs och människors hälsa och hållbar stadsutveckling för vilka forskningen behöver förstärkas.

Anslagstilldelning
SLUs anslagstilldelning minskar om man tar hänsyn till ökade lönekostnader och höjningen av LKP till följd av ökade pensionskostnader, ett beslut som SLU inte kan påverka.

Utbyggnaden av anslaget till växtförädlingssatsningen SLU Grogrund finns inte annonserad i nuläget men kommer förhoppningsvis prioriteras inom livsmedelsstrategin eller andra riktade satsningar som blir klara i december.

Fakultetens utrymme för nya strategiska satsningar är mycket begränsade för 2020, men därefter ökar möjligheterna p g a att pågående satsningar löper ut. Fakultetsnämnden beslutar om anslagsfördelningsprinciperna den 6 november.

Strategiarbete 2021-2026
Det operativa arbetet med att formulera SLUs strategi från 2021 till 2026 har nu inletts. Vid Rektors prefektmöte den 15-16 oktober var detta en huvudfråga. I början av nästa år inleds arbetet med fakulteternas strategi och kort därefter även på institutionsnivå.

Handlingsplan
Fakultetsnämnden fastställer nuvarande strategis reviderade handlingsplan som sträcker sig t o m 2020 den 6 nov. Huvudåtgärdsområdena har reviderats något och föreslås vara:

 • Stärka samarbeten för att utveckla interdisciplinära forsknings- och utbildningsmiljöer
 • Skapa förutsättningar för attraktiva anställningar och kreativa kunskapsmiljöer
 • Stärka det SLU-interna samarbetet för att utveckla utbildning på alla nivåer
 • Utveckla forskningskommunikationen för att bättresynliggöra och profilera verksamheten och dess bidrag till samhällsutvecklingen

Tågstation i Alnarp
Tågförbindelsen till Alnarp har varit en het fråga under det senaste kvartalet. Efter ett dödläge för finansieringen i början av sommaren är hoppet åter om att det ska gå att hitta en lösning före årsskiftet i samarbete mellan Akademiska Hus, Lomma kommun och SLU. Flera viktiga aktörer som Länsstyrelsen Skåne, Regionen Skåne och Malmö stad har agerat för denna sak.    

Nytt namn på hållplats
Skånetrafiken har meddelat en kommande ändring av hållplatsnamnet för Alnarp Kungsgårdsvägen till Campus Alnarp i och med tidtabellsskiftet för busstrafiken i juni 2020!

Håll koll i kalendern!
Det är många events på gång under de veckor som är kvar på året. Ett av alla är vår fakultetsdag den 4 december!


Dean letter October 2019

Autumn, with its rich abundance of rowanberries, whitebeam berries and rosehips, has been especially beautiful this year. Since we are more than halfway into the semester, work with planning and implementing the faculty’s important research, education and collaboration to develop a sustainable society, is well underway.

Faculty operations are highly relevant to societal challenges, and the media acknowledges them more and more. We would like to thank those of you who actively share your knowledge and insight in various media contexts. Thanks to your efforts, the university can make a real difference, both through contact with professionals within our field and societal education in general.

Autumn of vice-chancellor visit and launch

In August, the vice-chancellor visited Alnarp to familiarise herself with the university, its strengths and possibilities. Having attractive campuses that strengthen SLU’s unique brand in comparison with other higher education institutions is important when recruiting students and employees. The vice-chancellor’s visit to Alnarp gave a good idea of what our campus can offer.

Also in August, SLU Grogrund – the Centre for Breeding of Food Crops – was launched in Alnarp by Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson. It is a large and important initiative, and the faculty is mainly responsible for it. The centre is managed together with the NJ faculty as well as various businesses, and its purpose is developing access to good plant material for cultivation and food production in Sweden. There was another planned visit for Minister for Foreign Trade and Nordic Affairs Ann Linde. Focus was to lie on Nordic collaboration, but the day before, Linde was appointed Minister for Foreign Affairs, and the visit was cancelled.

Student recruitment and equal opportunities
We are pleased to announce that the LTV Faculty continues to increase its student admission, and thereby contributes to SLU’s objective of doubling its number of students. An important part of this increase is the first admission to the Landscape Engineer programme at Ultuna. A high number of applicants made it easy to fill the places. During autumn, new resource personnel in charge of student recruitment at regional level begun their assignment, which should strengthen applicants per place in the long-term.

Additionally, resource personnel working with gender mainstreaming have been recruited in Alnarp and Umeå. A person to be stationed in Ultuna remains. These posts are necessary to ensure that guidelines and plans become reality and subsequently make changes.

Appointments and new posts
The faculty has appointed three new docents: Erik Hunter (agricultural science, specialising in business administration at the Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology) as well as Lars Mogren (horticultural science) and Thomas Prade (technology, specialising in crop production), both at the Department of Biosystems and Technology.

Aakash Chawade has taken up the post of senior lecturer, specialising in plant genetics and information at the Department of Plant Breeding, and Sofia Sandqvist is the new artistic landscape architecture senior lecturer specialising in sustainable design at the Department of Urban and Rural Development.

The faculty has been allocated a number of so-called educationally-justified senior lectureships, and Karl-Johan Bergstrand at the Department of Biosystems and Technology has been given such a senior lectureship in horticultural science, specialising in horticultural food cultivation systems.

Research proposition
SLU has submitted supporting documents for the proposal relating to the government’s coming research policy. These documents state, among other things, the four thematic, challenge-driven fields where research should be strengthened. The fields are: ecosystem functions and biodiversity, bio-based production systems, animal and human health as well as sustainable urban development.

Allocation of funds
SLU’s allocation of funds is decreasing when you consider higher salary costs and the employer’s contribution (LKP) (due to increased retirement costs) – this is something SLU cannot change.

The increased funding for SLU Grogrund has presently not been announced. Hopefully, it will be prioritised in the food strategy or other specific initiatives that will be complete in December.

The faculty does not have many opportunities for strategic initiatives in 2020, but after that, following the conclusion of ongoing initiatives, things will change. The faculty board will decide on funding allocation principles on 6 November.

Strategy work 2021–2026
Operative work with formulating SLU’s strategy for 2021–2026 has begun. During the vice-chancellor’s meeting with the heads of department 15 –16 October, this was a main issue. At the beginning of next year, work with the faculty strategies will begin, followed by work at department level.

Action plan
The faculty board has approved the current strategy’s revised action plan, which applies until 6 November 2020. The main measures have been slightly revised and the following has now been proposed:

 • strengthen collaboration to develop interdisciplinary research and teaching environments;
 • create conditions for attractive employments and creative knowledge environments;
 • strengthen internal SLU collaboration to develop education at all levels;
 • develop research communication to make the organisation more visible, profile it and its contributions to societal development.

Alnarp train station
A train to Alnarp has been a hot topic this past quarter. After a funding stalemate at the beginning of summer, there is now hope that a solution in the form of collaboration between Akadmiska hus, Lomma municipality and SLU will be reached before next year. Several parties from Skåne county administrative board, Region Skåne and Malmö have acted on behalf of this cause.

New bus stop name
Skånetrafiken have announced that the stop “Alnarp Kungsgårdsvägen” will be changed to “Campus Alnarp”. The change will take place when the bus schedule changes in June 2020.

Keep an eye on the calendar!
A lot of events is coming up here in Alnarp in the weeks left of this year, one of all to mention is the Faculty day the 4th of December!

Dekanbrev maj 2019 | Dean’s Letter May 2019

In English below

Våren har kommit med stormsteg och till och med övergått i sommar i delar av landet. I Alnarpsparken blommar magnoliaskogen och blåregnet har slagit ut på slottets södervägg. Vårt campus erbjuder unika arbetsmiljöer och goda möjligheter att bedriva utbildning och forskning. Campusmiljöerna har förutsättningar att bidra till fakultetens attraktionskraft och marknadsföringen av hur SLU kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Campusplanen för Alnarp är klar för fastställande av rektor och ska ses som en start på en långsiktig utvecklingsprocess med många möjligheter, men också utmaningar.

Avslut och uppstart under första kvartalet

Universitetet och fakulteten har ett stort antal nämnder, råd och ledningspositioner som ska säkerställa verksamhetens kvalitet och utveckling. Det första kvartalet under den nya mandatperioden har kännetecknats av både avslut och uppstart. Nya ledamöter har valts in och ledningspositioner har skiftats. Arbetet inför beslut om ny period för programstudierektorer, med start från halvårsskiftet, pågår. Detta är en naturlig del i den rotation som vi eftersträvar för att kunna ta tillvara fakultetens medarbetare i bred omfattning. Fakultetsledningen vill passa på och tacka alla er som bidragit i arbetet i dessa funktioner. Ert engagemang har varit av stor betydelse för fakultetens och universitetets utveckling. Vi vill också tacka er som tillträtt nya positioner och för att ni ställer upp för våra gemensamma utvecklingsfunktioner. Prefekterna för den nya mandatperioden är i skrivande stund formellt beslutade för AEM, VSB och SoL. Beslut är också på gång för LAPF, där nuvarande prefekter fortsätter. Fakultetsledningen gratulerar Christina, Rickard, Lars och Ingrid till förnyat förtroende. Rekryteringsgruppen för VF har möte 8 maj och för BT pågår annonsering för nyrekrytering, då Linda kommer att lämna uppdraget för annan anställning utanför SLU.

Utvecklingen av SLU:s utbildningar

SLU:s stora satsning på att öka utbildningsvolymen är i fokus i år och de kommande åren. Senaste ansökningsresultatet visar att LTV-fakulteten har goda möjligheter att bidra till denna ökning i väsentlig grad. Mycket glädjande är att vi har fått 58 förstahandssökande till landskapsingenjörsprogrammet (av totalt 238 sökande) som startar på Ultuna i höst. Att göra våra utbildningar tillgängliga vid våra olika campus och öka tillgången till SLU:s kunskap är ett strategiskt viktigt beslut. Det ligger helt i linje med de bärande idéerna om SLU som ett nationellt täckande universitet. Utvecklingen av samarbeten genom t ex SLU Landskap, ny teknik och pedagogik, skapar förutsättningar för hög kvalitet och resurseffektivitet när vi genomför samma utbildningar på flera campus. Antalet sökande har även ökat till trädgårdsingenjör odling. Programmet är ny ingång till hortonomexamen och utgör således den andra viktiga satsningen inom utvecklingen av SLU:s utbildningar.

Flera av fakultetens mastersprogram har också ökat antalet förstahandssökande. Ett hårt arbete ute på institutionerna och inom stödfunktionerna för planering och marknadsföring ligger bakom dessa framgångar. Årets öppet hus om SLU:s utbildningar arrangerades i Alnarp den 13 mars och lockade 300 deltagare, vilket är rekord. Vi riktar ett stort tack till er som bidrog med uppskattade föreläsningar, planering och genomförande.

Bilden av SLU och lunchföreläsning

SLU arbetar vidare med den långsiktiga satsningen på marknadsföring genom projektet Bilden av SLU, för att stärka varumärket SLU och kännedomen om universitetet. Konkreta aktiviteter pågår som gäller t ex namnsättning av verksamheter där SLU i normalfallet ska framgå. Kommunikationsavdelningen genomför lunchföreläsningen Kommunikation – hur svårt kan det vara?, som är riktad till alla anställda, med tips på hur du kan utveckla dig som ambassadör för vårt gemensamma universitet. Föreläsningen ges vid flera tillfällen (på både svenska och engelska) och arrangeras i Alnarp 28 maj och på Ultuna bland annat 29 maj samt 4 och 5 juni. Läs mer och anmäl dig här.

Professorsinstallation i Alnarp

Våren är en utmärkt tid för högtider och firande. Den 10 maj är det professorsinstallation i Alnarp – det var sex år sedan sist – med presentationer under förmiddagen och ceremoni och bankett på kvällen. Passa på och ta del av de öppna föreläsningarna med professorerna Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg och Jean Yong. Läs mer om programmet.

Avslutningsvis vill vi välkomna riksarkitekt Helena Bjarnegård som ny hedersdoktor vid SLU efter fakultetsnämndens beslut vid senaste mötet. Installationen sker i Uppsala i oktober.

Vårhälsningar,
Håkan och Karl

_____________________________________________________________________

Spring is here and, believe it or not, it is summer in some parts of the country. In Alnarpsparken, magnolias are blooming and the Chinese wisteria climbs up the south wall of the castle. Our campus offers unique working environments and good opportunities for teaching and research. The campus environments can contribute to the attractiveness of the faculty, and marketing concerning how SLU can help solve considerable societal challenges. The campus plan for Alnarp has been completed and waits for the vice-chancellor’s approval. It is the beginning of a long-term development process with many possibilities as well as challenges.

Conclusions and beginnings during the first quarter

A number of boards, councils and management staff members work to ensure operational quality and development at the university. The first quarter during the new term of office has been characterised by both conclusions and beginnings. New members have been elected, and management positions have changed. The work with deciding a new period for programme directors of studies, beginning mid-year, is ongoing. It is a natural part of the rotation we strive for in order to utilise faculty employees in the broadest sense possible. The faculty management would like to thank everyone who contributed to these functions. Your commitment has been very important to the development of the faculty and university as a whole. We also wish to thank those of you who have taken on new roles to help with our joint development functions. The heads of department for the new term of office are currently formally approved for AEM, VSB and SoL. Decisions are also pending for LAPF, where the current heads of department will continue on. The faculty management congratulates Christina, Rickard, Lars and Ingrid for renewed confidence. The VF recruitment group will meet on 8 May, and a job advertisement has been placed at BT because Linda will leave her post for an appointment outside SLU.

Development of SLU education

The large SLU initiative to increase the number of students is central this and coming years. The latest application results show that the LTV Faculty has good conditions to greatly contribute to this increase. More good news is that we have 58 first choice applicants for the Landscape Engineer programme (out of 238 applicants), which will begin at the Ultuna campus this autumn. Making our courses and programmes available at different campuses and increasing accessibility to SLU knowledge is a strategically important decision. It is very much in line with the substantial ideas of SLU being a national university. Developed collaborations through for example SLU Landscape, new technology and teaching methods create conditions for high quality and resource efficiency when we offer the same courses and programmes at several campuses. The number of applicants has also increased for the Horticultural Management: Gardening and Horticultural Production – Bachelor’s programme. The programme is a new path to a Degree of Master of Science in Horticulture and subsequently makes up the other important initiative relating to the development of SLU education.

Several of the faculty’s Master’s programmes also have more first choice applicants. Behind these successes lies hard work by the departments and support functions in regard to planning and marketing. This year’s open house for SLU education was held in Alnarp on 13 March and attracted 300 visitors – a new record. Massive thanks to those of you who contributed with well-received lectures, planning and implementation.

The image of SLU and lunch lecture

SLU continues to work with its long-term marketing efforts through the project the Image of SLU that aims to strengthen the SLU brand and knowledge of the university. Concrete activities concerning naming operations where SLU normally takes part are ongoing. The Division of Communication is giving the lunch lecture Communication – how hard can it be? aimed at all employees. The lecture offers advice concerning how you can develop as an ambassador for our joint university. The lecture is given several times (both in Swedish and English) and are available in Alnarp on 28 May and Ultuna on, among other things, 29 May and 4 and 5 June. Learn more and sign up here.

Professorial inauguration in Alnarp

Spring is an excellent time for ceremony and celebration. On 10 May, there will be a professorial inauguration in Alnarp – it’s been six years since the last one – with presentations in the morning followed by a ceremony and banquet in the evening. Take the chance to go to the open lectures held by professors Lisa Diedrich, Thomas Randrup, Laura Grenville-Briggs Didymus, Johan Stenberg and Jean Yong. Learn more about the program.

Finally, we want to welcome State Architect Helena Bjarnegård as a new honorary doctor at SLU. This is the result of the faculty board’s decision at the latest meeting. The inauguration will take place in Uppsala in October.

Best regards,
Håkan and Karl

Dekanbrev mars 2019

In english below

Nytt år, ny mandatperiod, ett starkt 2018 och nya möjligheter kännetecknar detta första dekanbrev 2019.

Med uppdragen som dekan och prodekan ser vi fram emot att bidra till att skapa goda förutsättningar för att LTV-fakulteten fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt under de kommande tre åren. Det är bra för SLU, Sverige och för möjligheterna att möta de stora globala utmaningar som mänskligheten har att hantera.  Vi har all anledning att förvänta oss att SLU och LTV-fakulteten går mot ännu ljusare tider även om det finns orosmoln i omvärlden både nationellt och globalt.

SLUs kunskapsområden är aktuellare än någonsin och SLU:s tre kärnvärden: ”Utmanande vetenskap”, ”Löser riktiga problem” och ”För en levande värld”, tål att upprepas för ett universitet som kan och står för hållbar utveckling på riktigt.

På nya poster

Karl har som prodekan särskilt ansvar för grundutbildning (från första april) och campusutveckling i Alnarp. I rollen som vicedekan för forskning har Lena Ekelund Axelson särskilt ansvar för utvecklingen inom trädgård och livsmedel där det finns ett särskilt behov av fakultetsgemensamma initiativ internt och externt. Ny vicedekan för forskarutbildning blir Åsa Lankinen med start första april. Det innebär att dekangruppen är formerad men fortfarande återstår tillsättningen av nämnder för den nya mandatperioden som inleds första april, vilket fakultetsnämnden ska besluta om vid nästa möte den 6 mars. Tack till er som bidragit med förslag till kandidater.

Ny modell för grundutbildning

Den nya fakultetsnämnden har haft ett möte i år och ledamöterna kommer att genomföra ett längre uppstartsmöte den 1-2 april. När det gäller grundutbildning pågår också tillsättning av programstudierektorer som beslutas av programnämnden där det blir många förändringar och som ska gälla från den första juli. En ny modell för arbetet med styrning och utveckling av grundutbildning vid fakulteten kommer att utvecklas under ledning av Karl bl a för att stärka institutionerna delaktighet i utvecklingen.

Tillsättning av prefekter inför nästa period

Processen för tillsättning av prefekter för den nya mandatperioden fr o m första juli 2019 pågår för fullt. Processen har inletts genom att dekan samtalat med samtliga nuvarande prefekter. Under februari ska rekryteringsgrupper för respektive institution formerats. Grupper bestående av dekan som ordförande, institutionsrepresentanter, fackliga företrädare och HR-resursperson. Institutionsrepresentanterna ansvarar för att kanalisera medarbetarnas synpunkter till rekryteringsgruppen. Dekan utser prefekter som planeras ske under april månad. I nuläget är det klart att Institutionen för biosystem och teknologi (BT) genomför en rekryteringsprocess för en ny prefekt som vänder sig till både interna och externa sökande, en process som då tar lite längre tid att fullfölja. Sprid gärna informationen om att vi söker en prefekt i era nätverk https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/

Goda resultat 2018

Vi kan se tillbaka på 2018 som ett starkt år med goda verksamhetsresultat i form av fortsatt hög produktion inom utbildning, vetenskapliga publicering och ökade forskningsmedel i form externa medel och anslag. Fakulteten är i god ekonomisk tillväxt med den näst största årliga omsättningsökningen 2018 under den senaste 5-årsperioden. Utfallet för statsanslag, bidrags- och uppdragsintäkter under 2018 var betydligt högre än budget. Ökningstakten för oförbrukade bidrag och kontraktsfordringar under 2018 är den största under den senaste 5-årsperioden. Fakulteten fortsatte att positionera sig som en attraktiv samverkanspartner vilket är viktigt för en kunskapsbaserad utveckling i näringsliv och samhälle, men också för att stärka forskning och utbildning.

Analyser av KON-utvärderingen pågår

Möjligheterna är många inom fakultetens forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. Utvärderingen av forskningen KoN 2018 bekräftade mycket som vi redan var medvetna om men gav oss också nya insikter. Institutionerna arbetar med ett analysarbete för att dra lärdom av utvärderingen som också ska presenteras för SLUs styrelse i juni.

Impact on society

Den 16 januari träffades ämnesansvariga tillsammans med prefekter, utbildningsansvariga m fl med en mycket god uppslutning på Malmö Universitet på temat Impact on society – making contact through knowledge och uppföljning av diskussionen i december 2017 på temat Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? Rektor vid Malmö Universitet hälsade välkommen och beskrev universitets möjligheter och utmaningar, betonade de goda förutsättningarna för ett utökat samarbete med SLU. Diskussionerna mellan deltagarna resulterade i konkreta förslag och kanske framförallt möjligheter att träffas i nya konstellationer.

Dubblering av antalet studenter

Tf Rektors vision att fördubbla antalet studenter har satt ordentlig fart på universitetet och flyttat upp utbildningsfrågorna på agendan på ett sätt som inte tidigare skådats inom SLU. LTV-fakulteten är väl förberedd för att bidra till den utmaningen. Just nu pågår remisshantering av förslag från utbildningsnämnden som ska vara klar under mars.

Kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter

Medarbetarna är som alla vet ett universitets absolut viktigaste resurs. Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla formerna för att säkerställa kompetensförsörjningen bl a genom beslut om rekryteringsplaner i fakultetsnämnden. Många högre anställningar är under tillsättning genom utlysning. En god arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter är en förutsättning för att både rekrytera nya och behålla nuvarande medarbetare.  Med resultatet av medarbetarundersökning som utgångpunkt har delegationer till avdelningschefer (motsvarande) utvecklats på flera institutioner för att öka tydligheten i ansvar etc och minska avståndet mellan chefer och medarbetare.  Medarbetarundersökningen visade både för SLU och LTV att könsaspekten var en av de största faktorerna till upplevd diskriminering. Med det som bakgrund och som ett led i arbetet kring jämställdhetsintegreringsuppdraget från regeringen kommer dessa utmaningar att vara särskilt prioriterade framöver. Samverkansgrupperna på institutioner (motsvarande) är viktiga i det operativa arbetet med att utveckla arbetsmiljön och fungerar nu väl bland annat tack vare det förstärkta verksamhetsnära stödet inom personal och HR för fakultetens verksamhet i Alnarp. 

Campusplan på remiss

Den reviderade Campusplanen för Alnarp är nu på remiss (se www.slu.se/campusalnarp) och kan ses som ett startskott för ett större förändringsarbete. Initiativ till en sammanhållande långsiktig organisation och process för utvecklingen i Alnarp pågår i dialog med A-hus och Lomma kommun i första hand liksom identifiering och uppstart av ett antal delprojekt där SLU:s nya lokaler är ett av flera som behöver prioriteras.

Djurmiljö och byggnadsfunktion åter till LTV

Som avslutning vill vi passa på att hälsa medarbetarna med inriktning mot djurmiljö och byggnadsfunktion vid Institutionen för biosystem och teknologi välkomna till LTV-fakulteten som en följd av att institutionen vid årsskiftet upphörde att vara en fakultetsgemensam institution för LTV- och VH-fakulteten.

Håkan Schroeder, dekan och Karl Lövrie, prodekan

Dean’s letter, March 2019

The focus of the first Dean’s letter of 2019  is on the new year, the new mandate period, a strong 2018 and new opportunities.

As Dean and Deputy Dean, we look forward to contributing to the continued positive development of the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science (LTV Faculty) over the next three years. This benefits SLU, Sweden and the possibility of addressing the major global challenges faced by humanity. Even though there are storm clouds in the surrounding world, both nationally and globally, we have every reason to expect that SLU and the LTV Faculty have a bright future.

SLU’s areas of knowledge are more topical than ever, and the three core values of SLU: ”Challenging science”, ”Solving real problems” and ”For a living world” are worth repeating for a university that is expert in and stands for sustainable development.

On new missions

As Deputy Dean, Karl Lövrie is in charge of the basic training (from 1 April) and campus development at Alnarp. As Deputy Dean for research, Lena Ekelund Axelson is in charge of the development in horticulture and foods, where there is a special need for initiatives in all faculties both internally and externally. The new Deputy Dean for research training is Åsa Lankinen, starting 1 April. This means that the group of deans has been formed, but boards must still be appointed for the new mandate period starting on 1 April, to be decided by the Faculty Board at the next meeting on 6 March. Thanks to those who contributed with proposals regarding candidates.

New model for governance and development of the basic training

The new Faculty Board has held a meeting this year, and the members will conduct a longer start-up meeting on 1-2 April. In relation to basic training, the Programme Board is also in the process of appointing programme directors of studies, which will result in many changes,  effective from 1 July. A new model for governance and development of the basic training at the Faculty will be developed under Karl’s guidance, among others to strengthen the participation of the departments in the development.

Appointing Heads of Departments for the new mandate period

The process of appointing Heads of Departments for the new mandate period from and including 1 July 2019 is in full swing. The process started by the Dean talking with all of the current Heads of Department. In February, recruitment groups for the respective departments must be formed. Groups will consist of the Dean as chairman, department representatives, trade union representatives and an HR resource person. The department representatives are responsible for channelling the opinions of employees to the recruitment group. The Dean will appoint the Heads of Department in April. The Department of Biosystems and Technology will conduct a recruitment process for a new Head of Department open to both internal and external applicants, a process that will take a little longer to complete.

Good results 2018

We can look back on 2018 as a strong year with good results in the form of continued high production in education, scientific publications and increased research funding in the form of external funds and grants. The Faculty has experienced good economic growth, as 2018 had the second largest annual increase in turnover in the last 5-year period. The outcome for state grants, revenues from grants and assignments in 2018 was significantly above budget. The growth rate of unused grants and contract receivables over the last 5-year period was highest in 2018. The Faculty continues to position itself as an attractive cooperation partner, which is important for a knowledge-based development in business and society, but also to strengthen research and education.

Ongoing analyses of the KON evaluation

There are many opportunities in the Faculty’s research, education and continuous environmental analysis. The research evaluation KoN 2018 confirmed many things that we already knew, but also provided new insights.  The departments are working on an analysis to learn from the evaluation that will also be presented to SLU’s board in June.

Impact on society

On 16 January the responsible subject teachers met with Heads of Department, heads of training and others with a very good turnout at Malmö University on the theme Impact on society – making contact through knowledge and a review of the discussion in December 2017 on Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? The Vice-Chancellor at Malmö University opened the meeting and described the opportunities and challenges faced by the University, stressing favourable opportunities for increased cooperation with SLU. The discussions among participants resulted in concrete proposals and perhaps primarily the opportunity to meet in new constellations.

Double the number of students

The Acting Vice-Chancellor’s vision to double the number of students has truly energized the University and moved up educational issues on the agenda in a way that has not previously been seen at SLU. The LTV Faculty is well prepared to contribute to this challenge. At the moment, stakeholder feedback from the educational board is ongoing, and will be completed during March.

Skills supply and development opportunities

As we all know, our employees are the University’s most precious asset. Intense work is underway to develop forms of securing skills supply, for example by way of decisions on recruitment plans by the Faculty Board. Many senior positions are recruited. A good work environment with development opportunities is required both to recruit new and to retain old employees. With the result of the employee survey as a starting point, delegations to Heads of Units (equivalent) have been developed in several departments to clarify areas of responsibility etc. and reduce the distance between managers and employees. The employee survey shows both for SLU and LTV that the gender equality aspect was a major factor of perceived discrimination. Against this background and as part of the work on the Government’s gender equality assignment,  these challenges will be prioritized going forward. The cooperation groups at the departments (equivalent) are important in the operative work on work environment development and function well now thanks to strengthened operational support in HR and personnel for the Faculty’s operations at Alnarp.

Feedback on the Campus plan

The revised Campus plan for Alnarp is awaiting stakeholder feedback and can be viewed as a springboard for major change. Initiatives for a cohesive long-term organization and development process at Alnarp are ongoing in a dialogue with A-hus and Lomma municipality in the first instance as well as identification and start-up of a number of sub-projects, SLU’s new premises being one of several that need to be prioritized.

Animal Environment and Building Function back to LTV

Finally, we want to take this opportunity to welcome colleagues working on Animal Environment and Building Function at the Department of Biosystems and Technology to the LTV Faculty as the department ceased, at the turn of the year, to be a department of both the LTV Faculty and the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Håkan Schroeder and Karl Lövrie

Dekanbrev december 2018

Helger och ledigheter närmar sig och det är dags att pausa ett tag. Ett år och även en tre-årig mandatperiod är till ända.

Det vi kan minnas är att vi fick en ny prorektor, Karin Holmgren, och nya vice-rektorer; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop och Ylva Hillbur. De fakultetsövergripande  framtidsplattformarna startade, med UrbanFutures som särskilt LTV-ansvar och Future Food som bekräftelse på livsmedelsområdets betydelse vid SLU.

En ny enhet för samverkan och utveckling, SOU, bildades, vi blev tidigt ett miljöcertifierat universitet, Biotronen invigdes 2016, Green Innovation Park, GIP, drog igång liksom vårt utvecklingslabb för framtidens mat och biobaserade material.
SLU fyllde 40 år 2017, SLU Landskap har permanentats och ökad samordning är på gång inom område trädgård.

Det går bra för fakulteten. Antalet medarbetare, antal docenter, vetenskapliga publikationer och externa anslag ökar. Tack och grattis till alla er som har beviljats medel, ingen nämnd och ingen glömd. Vi fyller våra utbildningsplatser och fullgör vårt uppdrag, men ser gärna fler studenter på våra utbildningar. Tack till alla lärare för hängivna undervisningsinsatser. Vi har god kapacitet att ta in fler doktorander, här behövs en ökning om vi ska nå hållbarhetsmål och stärka konkurrenskraft. 

När nu 2018 går mot sitt slut kan vi notera att mycket har hänt och mycket gjorts under året. Några exempel:

 • Universitetsledningen har beslutat att SLU ska vara kvar i Alnarp som startskott för campusutvecklingen
 • KoN 2018, utvärderingen av kvalitet och nytta, konstaterar att SLU har ett guldägg att utveckla. Om man samarbetar mer och samverkar ännu bättre.
 • SLU GROGRUND, centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, har dragit igång.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 har startat, där SLU visar prov på internationellt ledarskap inom livsmedelsområdet genom att stärka grupper i hela värdekedjan.
 • Rektorsuppdrag till LTV att leda utredningen kring SLU Samverkan.
 • Fördubblat antal studenter till 2027, ”Fördubblingsprojektet”, ger en ny vitaliserande vision.
 • Beslut att starta Landskapsingenjörsprogrammetpå Ultuna hösten 2019.
 • Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård blev Sveriges första Riksarkitekt
 • Ett år i klimatförändringens tecken. Jordbruket har drabbats hårt, vinodlingen bär frukt och LTV-are ändrar resvanor.  
 • SLU:s styrelse föreslår att Maria Knutsson Wedel blir ny rektor. Karin Holmgren går in som tillförordnad rektor.

2019 innebär också förändringar i fakultetsledningen. Den nya fakultetsnämnden:

Dekan: Håkan Schroeder
Prodekan: Karl Lövrie

Ledamöter:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Första suppleant: Oleksiy Guzhva
Andra suppleant: Maria Wisselgren

Andra nämndsledamöter och vicedekaner har sina uppdrag till och med första kvartalet. Här behövs fortsatt goda krafter, så nominera och anmäl gärna intresse.  

När vi nu summerar och gör bokslut över året som gått kan det vara på sin plats att komma ihåg att vi är ett universitet, med en verksamhet som har sitt eget värde. I boken Det omätbaras renässans beskriver filosofen Jonna Bornemark hur vi lever i mätbarhetens tidevarv och löser alla problem genom att mäta och kvantifiera. ”Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället.” Men när siffror, diagram och staplar lyfts fram är risken att utrymmet för praktisk kunskap och gott omdöme försvinner, menar hon. Så: Mät inte kvaliteten på julen i antal klappar, alkoholhalt i glöggen eller meter julkorv.

Vi tackar för omätliga insatser och önskar er alla en subjektivt och känslomässigt God Jul och ett oändligt Gott Nytt År 2019!

———

Letter from the Deans December 2018

Holidays and vacations are approaching and it is time to take a break for a while. A year and a three-year term of office have ended.

Some things to remember are that we got a new Deputy Vice-Chancellor, Karin Holmgren, and new Pro Vice-Chancellors; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop and Ylva Hillbur. The faculty future platforms started, with Urban Futures at LTV and Future Food, to mark the importance of food at SLU. A new unit for Collaboration and development, SOU, was formed and we were early in becoming an environmentally certified university. The Biotron was installed, Green Innovation Park, GIP, started, as did the Laboratory for future foods and bio based materials. SLU turned 40 in 2017, SLU Landscape was formed and co-ordination is on its way regarding horticulture.

The faculty is doing well. The number of employees, number of docenter (lecturers), scientific publications and external funding are increasing. Thank you and congratulationsto all who have been granted funds, no one mentioned and no one forgotten. We fill our places in education programmes and fulfill our assignments, but would like to see more students on our courses. Thank you to all teachers for dedicated teaching efforts. We have good capacity to accept more PhD students, here is need for an increase if we are to achieve the sustainability goals anddevelop competitiveness.

As 2018 is ending, we can conclude that a lot has happened and a lot has been done. Some examples:

 • Decision by the university management that SLU will remain in Alnarp, as a starting point for the development of the campus
 • KoN 2018, the evaluation of quality and impact, notes that SLU has a golden egg to develop. If we co-operate more and collaborate better.
 • SLU GROGRUND, Center for Breeding of FoodCrops, is up and running.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 has started, where SLU demonstrates international leadership in the food sector by strengthening actors across the entire value chain.
 • The Vice Chancellor’s assignment to LTV to lead the investigation into SLU Samverkan (Collaboration).
 • Double the number of students until 2027,”The doubling project”, gives a new revitalizing vision.
 • Decision to start a landscape engineerprogramme in Ultuna autumn 2019
 • Landscape Architect Helena Bjarnegård is appointed Sweden’s first riksarkitekt (National architect)
 • A year characterised by climate change. Crop production is severely hit, vineyards bear fruit, and people change travel habits.
 • The University Board proposes that Maria Knutsson Wedel be the new Vice Chancellor from next summer. Karin Holmgren is acting Vice Chancellor until then.

2019 also brings some changes in the faculty management. The new Faculty Board members:

Dean: HåkanSchroeder
Pro Dean:Karl Lövrie

Members:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
First substitute: Oleksiy Guzhva
Second substitute: Maria Wisselgren

Other board members and vice-deans are appointed until March 31, and good forces are still needed here, so nominate and report your interest.

When we summarize and complete the closure of the year, it may be appropriate to remember that we are a university with activities in its own right. In her book Det omärkbaras renässans (The Renaissance of the immeasurable), philosopher Jonna Bornemark describes how we live in the age of measurability and solve our problems by measuring and quantifying. ”We escape from the subjective, emotional, temporary, and more beliefs, and instead count”. When numbers, charts and diagrams are highlighted, there is a risk that the scope for practical knowledge and good judgment disappears, she argues. So: Do not measure the quality of Christmas in number of gifts, alcohol content of the Glögg or meters of Christmas sausages.

We thank you for immeasurable efforts and wish you all a subjectively and emotionally Merry Christmas and an infinitely Happy New Year!

Dekanbrev oktober 2018

In english below

Den oförglömliga sommaren 2018 tycks dröja sig kvar, till och med när Birgittadagen för länge sen passerats. Även under sommaren var många sysselsatta med ansökningsskrivande, fältarbete och annat. Andra ordnade en internationell konferens om vin i tempererat klimat, VitiNord 2018, som avhölls en av de varmaste dagarna som sommaren gav. Tack till Lotta Nordmark och andra för ett mycket lyckat arrangemang.

Akademisk högtid på Ultuna 6 oktober
Årets akademiska högtid på Ultuna omgärdades av behagliga yttertemperaturer. Tre nya doktorer från LTV-fakulteten promoverades av promotor Inger Åhman. Vi gratulerar Tibede Dejene Biasazin (VSB), Helena Mellqvist (LAPF) och Busie Nsibande (VF). Man önskar verkligen att fler disputerade tar tillfället i akt och låter sig bjudas på denna lysande akademiska promotionshögtid. Sprid budskapet!

Vera Bitsch promoverades till årets agronomie hedersdoktor vid fakulteten. Hon är professor i ekonomi inom trädgård och landskap vid TUM i München och forskar om hållbarhet, ekonomi och företagande i de gröna näringarnas värdekedjor. Hedersdoktorsföreläsningen hade titeln ”Wicked sustainability – muddling through transitions in agri-food systems”. Vera Bitschs forskning har starka beröringspunkter med verksamheten vid AEM och visar på en bred forskningsansats.

LTV-fakulteten bidrog också med mottagare av två prestigefyllda utmärkelser: SLU:s individuella pedagogiska pris delades ut till Marie Bengtsson (VSB) för ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning” och Rektor Mårten Carlssons pris 2018 till Jan Larsson (AEM), ”som erkänsla för att han vigt sin yrkeskarriär åt SLU och de gröna näringarna och har brunnit för att samverka och knyta olika aktörer närmare varandra”. Vi gratulerar hjärtligt.

Vägval Campus Alnarp
Terminens arbete sparkade igång ovanligt tidigt och någon mjukstart har det inte varit tal om med stora viktiga frågor som t ex resultatet från KoN 2018, fördubbling av studentantalet och utveckling av Campus Alnarp, därav senkommet dekanbrev. Fakultets- och institutionsledningar och andra chefer träffades 15 augusti och diskuterade framtida vägval för SLU på Campus Alnarp. Deltagarna fick därefter underlag och slutsatser från fakultetsledningen, inklusive ett antal frågor som de ombads diskutera med sina medarbetare och återkoppla till ledningen. Många kommentarer har kommit in, vilket visar på ett stort engagemang vilket vi tackar för. Diskussionen går vidare med cheferna, fakultetsnämnden och universitetsledningen för att så småningom leda fram till ett förslag till inriktningsbeslut från rektor när det gäller SLUs lokaler. Samtidigt pågår projektet järnvägsstation för fullt, vilket måste samköras med projektet Flädie tågstation. Bollen ligger hos Lomma kommun och trafikverket. Campusplansarbetet leds av Akademiska Hus som har bjudit in till en workshop den 23 oktober där visionen för Campus Alnarp skall diskuteras vidare.

Fördubblat antal studenter
23-24 augusti var det utbildningskonferens på Ultuna, på temat hur vi ska nå visionen att ha fördubblat antalet SLU-studenter inom en 10-årsperiod. Nu är färdplanen utstakad. Prorektor Karin Holmgren presenterade visionen och tankarna så långt vid ett stormöte på Alnarp den 3 oktober. Det finns en förslagslåda knuten till projektet. Den är öppen till och med den 31 oktober 2018 för alla med AD-konto – välkomna med idéer och synpunkter! Läs mer och registrera dig här för att lämna bidrag.

Studentrekrytering
I det perspektivet blir arbetet med att rekrytera fler studenter allt viktigare. Annamia Olvmyr jobbar med detta på alla fronter, exempelvis med arbetsgruppen #greenstudies med studenter som läser mastersprogram på LTV. Finns på:
Instagram: www.instagram.com/slu.greenstudies/  och
Facebook: www.facebook.com/greenstudies/

#pluggagrönt fortsätter sitt arbete med att levandegöra hur det är att vara student på LTV. Annonsering i pluggagrönt och greenstudies startar mitten av oktober och pågår till april.

Under hösten har Annamia också gjort fyra filmer som presenterar våra grundprogram. De publiceras i sociala medier efter årsskiftet. Hon, och en extern fotograf, har också fotograferat våra miljöer och studenter, för att ha ett uppdaterat material. En arbetsgrupp arbetar med att utveckla SLU:s Öppet hus. Boka redan 13 mars 2019 för Öppet Hus.

Fakultetens handlingsplan
Arbetet med fakultetens handlingsplan för att nå målen i strategin för 2017-2020 löper på. I handlingsplanen, som kopplar till visioner och mål i strategin, finns listas en rad uppgifter för ansvariga personer. Läs mer om fakultetens handlingsplan här: https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/for-alla/ltv-fakultetens-strategi/

Fakultetsnämnden får en rapport varje termin. Några axplock av vad som hittills hänt:

 • Utvecklingen av utbildningarna pågår för fullt. Detta läsår har flera nya program startas, däribland de nya Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s programme (Ultuna) och Horticultural Science – Master’s Programme (Alnarp). Ett antal nya fristående kurser har också utvecklats, däribland ”Maten i dagens och morgondagens samhälle – en introduktion”, där fakultetens samtliga institutioner deltar i undervisningen. En av de senaste utbildningsnyheterna handlar om att styrelsen just beslutat att landskapsingenjörsprogrammet ska starta även i Ultuna.
 • Forskarskolan Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, GS-LTV är etablerad med Åsa Lankinen som koordinator. Forskarskolan har nu också en hemsida: https://www.slu.se/en/graduate-schools/gs-ltv/about-GS-LTV/.
  GS-LTV koordinerar doktorandkurser och arrangerar seminarier och workshops.
 • Det långsiktiga arbetet med att utveckla mötesplatser och samarbeten mellan fakultetens olika delar är ständigt pågående, men en svår nöt att knäcka eftersom det sällan finns tid över. Ett kommande tillfälle äger rum på Malmö universitet 16 januari, då fakulteten samlar prefekter och ämnesansvariga med flera. Ett av syftena med att skapa bättre förutsättningar för samarbeten är att på sikt öka inslagen av systemtänkande och tvär- och mångvetenskap.Mer information vad som hänt med punkterna i handlingsplanen hittar du här (AD-inloggning krävs): https://internt.slu.se/riktat/interna-fakultetssidor/ltv/for-alla/ltv-fakultetens-strategi/ltv-fakultetens-strategi-2017-2020-intern/

KoN-utvärderingen
De flesta har säkert nåtts av de första resultaten av den stora Kvalitets- och nytto-utvärderingen (KoN) av SLU:s verksamhet. Utvärderarna har bedömt vetenskaplig kvalitet, forskningsmiljö och strategi samt nyttan mätt som output, resultat och strategi (Scientific Quality, Scientific environment, Scientific strategy, Action and output, Outcomes, Impact strategy). Ett utkast till rapport kommer i mitten av november och en färdig version i början 2019.

Man kan konstatera att SLUs forskning har imponerat på utvärderarna. De menar att SLU har stor potential att agera koordinator inom teman knutna till viktiga samhällsutmaningar på internationell nivå. Man får höga betyg i omfattning och kvalitet i tillämpad forskning, men måste bli bättre på att göra den tillgänglig för prioriterade målgrupper. Ett problem är att forskarna inte tillräckligt uppmuntras att nyttiggöra sin forskning och sprida sina forskningsresultat till en bredare publik. Högt rankad publicering premieras. Interaktion samhällsvetenskap och naturvetenskap efterlyses också och man måste bli bättre på att lära av varandra.

Mentorsprogrammet Växa
Ömsesidigt lärande poängteras också i mentorsprogrammet Växa, som får en nystart till våren, med finansiering från personalavdelningen och FUN/forskarskolan. Denna gång kommer programmet vända sig till både disputerade forskare tidigt i karriären och till doktorander främst under senare delen av utbildningen. Mer information kommer, men om någon redan nu är intresserad av att delta, som mentor eller adept, så går det bra att kontakta Åsa Lankinen.

Möten
Ta tillfället i akt att mötas; i mentorsprogram, i projektansökningar, i gemensamma kurser som praktexemplet ”Maten i dagens och morgondagens samhälle”. Alla initiativ till samarbeten sker på individnivå och börjar med att man känner till varandras kompetenser.


The unforgettable summer of 2018 seems to be lingering on, and has evolved into an Indian summer. Even during the summer, many were busy with application writing, fieldwork and other tasks. Others organised an international conference on wine production in temperate climate, VitiNord 2018, which was held during one of the hottest days in the summer. Thanks to Lotta Nordmark and others for a very successful event.

Academic celebrations at Ultuna October 6th
This year’s academic celebration at Ultuna was surrounded by pleasant outdoor temperatures. Three new doctors from the LTV faculty were promoted by promoter Inger Åhman. We congratulate Tibede Dejene Biasazin (VSB), Helena Mellqvist (LAPF) and Busie Nsibande (VF). One really want more PhD students to take this opportunity and be invited to this brilliant academic promotional day. Spread the message!

Vera Bitsch was promoted to this year’s honorary doctorate in Agricultural Science at the faculty. She is a professor of Economics in Horticulture and Landscaping at TUM in Munich and studies sustainability, economics and entrepreneurship in agricultural and food value chains. The honorary doctorate lecture was titled ”Wicked Sustainability – Muddling Through Transitions in Agri-Food Systems”. Vera Bitsch’s research has strong contact points with the activities at the AEM department and shows a broad research approach.

The LTV faculty also contributed with recipients of two prestigious awards. The SLU Individual Educational Prize was awarded to Marie Bengtsson (VSB) for ”Exemplary contributions in education and teaching” and Rector Mårten Carlsson’s Prize 2018 to Jan Larsson (AEM), ”as acknowledgment for his importance in his professional career for SLU and the green sectors and his dedication to co-operate and tie different actors closer together.”
We congratulate heartily!

Choice of Path (Vägval) Campus Alnarp
The work of the semester kicked off unusually early and got a flying start, with important issues like the result of KoN 2018 (see below), doubling of number of students and the plans for Campus Alnarp, hence this late Deans’ letter.
Faculty  management, heads of department and other managers met on August 15th and discussed future choice for SLU at Campus Alnarp. The participants then received suggestions and conclusions from the faculty management, including a number of questions they were asked to discuss with their employees, for further feedback to the faculty management. Many comments have come in, which shows a lot of commitment. We thank all who contributed. The discussion goes on with the managers, Faculty Board and university management to eventually lead to a proposal for a policy decision on SLU premises by the Vice-Chancellor. Simultaneously, the project must be coordinated with other train station projects. The decision lies with Lomma municipality and the Swedish Transport Administration.
The campus plan work is led by Akademiska Hus, which has invited to a workshop on October 23, where the vision for Campus Alnarp will be further discussed.

Doubled number of students
On 23-24 August, the education conference at Ultuna focused on how to reach the vision of doubling the number of SLU students within a 10-year period. Now the roadmap is drawn. Pro-Vice Chancellor Karin Holmgren presented her vision and thoughts so far at an open meeting in Alnarp on October 3. There is a proposal box attached to the project. It is open until October 31, 2018 for anyone with AD account – ideas and comments are welcome! Read more and register here: https://slu-se.instructure.com/courses/378.

Student Recruitment
In this perspective, efforts to recruit more students are becoming increasingly important. Annamia Olvmyr works with this on all fronts, for example with the #greenstudies working group with students studying master’s programs at LTV. This can be found on
Instagram: www.instagram.com/slu.greenstudies/  and
Facebook: www.facebook.com/greenstudies/

The Swedish campaign #pluggagrönt continues reporting what it is like to be a student at our faculty. Advertising will begin mid-October and continue until April.

In the autumn, Annamia has also made four films featuring our undergraduate programmes. These will be published in social media early next year. She and an external photographer have also taken photos of our environments and students, to have an updated material.

A working group is planning and developing SLU’s Open House. Book March 13, 2019 for Open House.

Faculty Action Plan
Work on the faculty’s action plan to achieve the goals of the 2017-2020 strategy is ongoing. The action plan, which links to vision and goals in the strategy, lists a range of tasks for persons in charge. The Action Plan is available in English here (for information in English on the actions taken, please contact Ida Andersson (Ida.Andersson@slu.se):
https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/ltv-faculty/for-alla/ltv-faculty-strategy-2017-2020/

The Faculty Board receives a report every semester. A selection of what has happened so far:

• The development of the courses is under way. This academic year has launched several new programs, including the new Landscape Architecture for Sustainable Urbanization – Master’s Program (Ultuna) and Horticultural Science – Master’s Program (Alnarp). A number of new independent courses have also been developed, including ”Food in today’s and tomorrow’s society – an introduction”, where all departements in the faculty participate in teaching. One of the latest education news is that the  Board of Education (UN) has just decided that a new landscape engineering program will start in Ultuna.

• Graduate School of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science, GS-LTV, is established with Åsa Lankinen as coordinator. The graduate school now also has a website: https://www.slu.se/en/graduate-schools/gs-ltv/about-GS-LTV/
. GS-LTV coordinates doctoral student courses and organizes seminars and workshops.

• The long-term work of developing venues and collaborations between the faculty’s various parts is constantly ongoing, but a difficult task to perform since time is a scarce resource for all. An upcoming opportunity will take place at Malmö University on January 16, when the faculty brings together heads of department subject responsible persons. One of the aims of creating better prerequisites for collaborations is to increase the scope of system thinking and cross-disciplinary and multidisciplinary science.

KoN evaluation
Most of you have probably heard about the first results of the major Quality and Impact Evaluation (KoN) of SLU operations. The evaluators have assessed Scientific Quality, Scientific Environment, Scientific Strategy, Action and Output, Outcomes, Impact Strategy. A draft report will be available in mid-November and a final version in early 2019.

SLU’s research has impressed the evaluators. They believe that SLU has great potential to act as coordinator in topics related to key social challenges at international level. Research gets high grades in scope and quality in applied research, but must be better at making it available to targeted groups and stakeholders. One problem is that researchers are not sufficiently encouraged to implement their research and spread their results to a broader audience. Instead, highly ranked publication is rewarded. Interaction between social science and natural science is also sought and we must all get better at learning from eachother.

Mentoring program Växa
Mutual learning is also highlighted in the Växa mentorship program. The program aims to provide mentoring support to PhD students, post-docs and researchers, and will be given a fresh start in the spring, with funding from the Human Resources Department and the FUN / Research School. This time, the program will turn to both researchers early in their career and to postgraduate students in the latter part of their education. More information will come, but those who are already interested in participating as a mentor or adept, please contact Åsa Lankinen.

Meetings
So, take the opportunity to meet; in mentorship programs, in project applications, in common courses like the example of ”Food in today’s and tomorrow’s society”. All initiatives for co-operation take place at an individual level and start with knowing each other’s skills.

 

 

 

 

 

 

 

Dekanbrev juni 2018

Terminen är slut. Midsommar nalkas. Snart kommer den där semestern som vi har sett fram emot, då vi på ett effektivt sätt ska utföra alla de fritidssysslor som vi samlat i en mental hög. Nu ska det resas, snickras, vandras, läsas, tränas, lagas mat, trädgårdsarbetas. Eller varför inte bara kopplas av, kopplas ner och kopplas bort. Lågprestera.

Vårterminens arbete har inneburit hårt arbete för alla; med undervisning, med service, planering och styrning, med näringslivs- och myndighetskontakter, forskning och forskarhandledning, KoN-utvärdering och inte minst många timmar med ansökan om projektpengar.

Beviljade forskningsmedel

De flesta finansiärer lämnar besked om beviljade medel under hösten, men Formas/SLF har nyligen beslutat att bevilja medel till två projekt (av fyra) inom IPM för trädgård:

 • Beatrix Alsanius (Biosystem och teknologi, BT) beviljas 2 983 306 kronor för projektet ”Integrerad bekämpning i nytt ljus”
 • Marco Tasin (Växtskyddsbiologi) beviljas 2 387 791 kronor för projektet ”En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar”.

Crafoordska stiftelsen har beviljat forskningsanslag på tillsammans 2,1 mkr till följande forskare vid institutionerna för växtskyddsbiologi respektive växtförädling:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen och William Walker (samtliga VSB) samt Ramune Kuktaite och Ida Lager (VF)

Stort grattis till er alla och alla ni andra som också haft framgång med era ansökningar.

Nya docenter

Vi gratulerar också fakultetens sex nya docenter: Aakash Chawade och Ida Lager (VF), Christopher Raymond och Johan Östberg (LAPF) samt Vetukuri Ramesh (VSB) och Josefin Wangel (SoL).

Kompetensförsörjning

För att lösa framtida problem och klara forskning, undervisning och samverkan behöver vi planera för vilka kompetenser som behövs inom olika ämnesområden. Fakultetsnämnd, prefekter och chefer träffades den 13 juni för diskussioner och informationsutbyte kring kompetensförsörjning, ämnen och anställningar. En slutsats man kan dra är att det finns ett stort intresse för att mötas över gränser och att koppla ihop ämnen och kompetenser. De som finansierar forskning ställer också allt större krav på mångvetenskap och samarbeten mellan forskare från olika discipliner. Arbetet med kompetensförsörjningsplanerna går vidare.

Campusutveckling

Det gör också campusarbetet i Alnarp. Regeringen har nu fattat beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Här ingår Malmöpendeln, Lomma-banan, vilket betyder att vi är ett steg närmare en järnvägsstation i Alnarp. Lomma kommun träffar Trafikverket denna vecka och efter det mötet har vi förhoppningsvis mer information om den kommande byggprocessen. SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus fortsätter diskussionerna kring finansieringen av tågstationen. Parallellt fortsätter SLU och Akademiska Hus arbetet med uppdateringen av Campusplanen från 2012 under hösten, med målet att planen skall vara färdig i början på nästa år.

Personer med ledande befattningar inom fakultet, institutioner och administration träffas den 15 augusti för att diskutera framtida vägval för SLU på Campus Alnarp, som exempelvis för- och nackdelar med en samlokalisering av all SLU:s verksamhet i en ny byggnad. Resultaten från möte skall ligga till grund för framtida inriktningsbeslut på rektorsnivå.
Arbetet med campusutveckling på lika nivåer kan du följa här.

Fakultetsdag

Den 22 augusti är det Fakultetsdag i Alnarp, på svenska med engelska inslag. Vi börjar med information från dekaner och fakultetsdirektör kl. 11.30. Efter gemensam lunch fortsätter programmet med fem föredrag om aktuell forskning, som spänner över fakultetens breda verksamhet från resistensförädling, beräkning av miljöeffekter och forskning i nätverk till aktivt uteliv och skogsbränder. De två senare ska inte kopplas ihop – tänk på brandfaran i skog och mark!

Alla är välkomna att delta i posterutställning så passa på och presentera ett intressant projekt eller andra glimtar ur verksamheten. Kanske kommer någon direkt från en konferens och kan återanvända sitt verk, annars är det ett bra tillfälle att göra en ny. Det blir prisutdelning till bästa poster vid den avslutande middagen.Anmäl ditt intresse för att visa poster till: annamia.olvmyr@slu.se som har mer information om fakultetsdagen.

Anmäl dig till Fakultetsdagen här före den 13 augusti. Välkommen!

Utbildningskonferens

Den 23-24 augusti är det utbildningskonferens på Ultuna. Temat är hur vi ska nå visionen att ha fördubblat antalet SLU-studenter inom en 10-årsperiod. Här har vår fakultet stora möjligheter, med attraktiva utbildningar och vilja till förnyade utbildningsprogram, kurser och kurspaket baserad på vår forskning av hög kvalitet och relevans för samhället. UN ska besluta om en färdplan för att nå visionen i slutet av året. Dags att fundera över nya möjligheter.

Forskningskommunikation

Under sommaren är det många som är ute och rör på sig och har tillfälle att träffa andra människor än i arbetslivet. Säkert kommer de att få SLU-relaterade frågor: om mat, trädgårdsskötsel, växtodling, småkryp och annat. Då gäller det att kommunicera faktabaserat och tydligt. Vi har ett projekt som handlar om just forskningskommunikation och kommer att göra besök på institutionerna för att diskutera hur forskarna ser på kommunikationen. Ska vi publicera rapporter och faktablad eller blir det YouTube för hela slanten?

Här finns ett exempel på det senare, som ska locka unga människor till att Plugga Grönt:

Vi önskar därmed alla en Glad Midsommar och en semester med kvalitet och till nytta, individuellt anpassad efter vars och ens eget intresse. Varför inte prova att lågprestera?

———-

The term is over. Midsommar is approaching. And soon, the holiday we have been looking forward to, when we will perform efficiently all the leisure pursuits we have been collecting mentally. Now there will be sightseeing, DIY, hiking, reading, training, cooking, gardening. Or why not just relax and disconnect. Neglect and ignore.

The spring semester work has meant hard work for all; with education, with service, planning and management, with business and government contacts, research and research supervision, KoN Evaluation and not least many hours of application for project money.

Research fundings

Most financiers make their decisions on funds in the autumn, but Formas /SLF has recently decided to grant funds to two projects (out of four) within IPM in horticulture:

 • Beatrix Alsanius (Biosystems and Technology, BT) is granted SEK 2,983,306 for the project ”Integrated Pest Management in a New Light”
 • Marco Tasin (Plant Protection Biology, VSB) is granted SEK 2,387,791 for the project ”A New Innovative Sustainable IPM Strategy for Effective Control of Aphids in Orchards”.

The Crafoord Foundation has awarded research funding of in total SEK 2.1 million to the following researchers at the departments for Plant protection and Plant breeding:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen and William Walker (VSB), and Ramune Kuktaite and Ida Lager (VF)

Big congratulations to you, and to others who have been successful in their applicationsl.

New associated professors

We also congratulate the faculty’s six new associated professors: Aakash Chawade and Ida Lager (VF), Christopher Raymond and Johan Östberg (LAPF), Vetukuri Ramesh (VSB) and Josefin Wangel (SoL).

Competence recruitment plan

In order to solve future problems and complete research, teaching and collaboration, we need to plan what skills are needed in different subject areas. The Faculty Board, heads of department and executives met on June 13 for discussions and information exchange regarding competence recruitment, subjects and appointment of staff. One conclusion is that there is a great interest in meeting across borders and linking topics and competencies. Those who fund research also place increasing demands on multidisciplinary and collaboration between researchers from different disciplines. Work on the competence recruitment plan continues.

Campus development

And so does campus work in Alnarp. The Government has now decided on the national plan for the transport system 2018-2029. The railway tracks outside Alnarp are included in the plan and we are therefore one step closer to getting a railway station in Alnarp.  Lomma municipality meets the Swedish Transport Agency this week and after that meeting we hopefully have more information about the upcoming construction process. SLU, Lomma Municipality and our property owner Akademiska Hus continue discussions about the financing of the train station. In parallel, SLU and property owner continue to work on the update of the Campus Plan from 2012 in the autumn, with the aim of completing the plan at the beginning of next year.

Leaders from the faculty, the departments and university administration meet on August 15 to discuss future choices for SLU at Campus Alnarp, such as pros and cons of co-location of all SLU’s activities in a new building. The results of the meeting will form the basis for future decisions by the Vice Chancellor.

Faculty Day

August 22 is Faculty Day in Alnarp, primarily in Swedish with some elements in English. We start with information from deans and faculty director at 11:30. After lunch, the programme continues with five lectures on current research, which reaches over the faculty’s broad activities from resistance breeding, environmental impact assessment and research in networks, to outdoor activities and forest fires. The two later should not be combined – be cautious of the risk of fire!

Everyone is welcome to participate in a poster exhibition so take the opportunity to present an interesting project or other glimpses of what is going on. Maybe someone comes directly from a conference and can reuse their bits and pieces, otherwise it’s a good time to make a new poster. Prizes will be awarded to the best poster during dinner.
If you want to submit a poster, please contact annamia.olvmyr@slu.se  who has more information about the day.

Please register here no later than 13 August to the Faculty Day. Welcome!

Education Conference

An Education Conference will be held in Ultuna 23-24 August. The theme is how to reach the vision of doubling the number of SLU students within a 10-year period. Here, our faculty has great opportunities, with attractive education programmes and a willingness to improve teaching, courses and course packages, based on our high quality research with relevance to society. UN, the Board of Education, will decide on a roadmap to reach the vision by the end of the year. Time to think about new opportunities.

Research Communication

During the summer, many of you will be moving around and have the opportunity to meet other people than in working life. Certainly, they will receive SLU-related enquiries: about food, crop cultivation, creepy-crawlies, gardening and other matters. This calls for clear and fact-based communication. In an ongoing project on research communication we will visit the departments to discuss researchers´ views on communication. Should we publish reports and fact sheets, or will it be YouTube all the way?

Here is an example of the latter that aims to attract young people to Plugga Grönt (study green):

With this, we wish everyone a happy midsummer and a holiday with quality and impact, individually adapted to each and every one’s own interest. Why not try to neglect and ignore?

 

Dekanbrev maj 2018

In english below

Maj är som vanligt den ljuvaste månaden, med den mest fullproppade kalendern. Det gäller att få ihop det långsiktiga och det dagliga arbetet, att skriva ansökningar och läsa examensarbeten, för Alnarps del i sus av näsduksträd, doft av blåregn och toner från svarthätta.

En framtidsinriktad fråga som ställdes vid Fysiografiska Sällskapets Majsymposium i Lund, med titeln Universitet i förändring, var: Hur kan ett universitet konkurrera med Google om kunskapstörstande ungdomar? Svaret blev: campus – campuslivet, mötesplatsen, festerna, och kanske en och annan föreläsning med en livs levande universitetslärare.

Campusplan Alnarp
Vi arbetar nu aktivt med Campusplanen i Alnarp: Lomma kommun har anlitat arkitekter för att komma med förslag på utformning och kostnader för en tågstation i Alnarp. Regeringen skall under juni fatta beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. En styrgrupp med representanter för Lomma kommun, SLU och Akademiska Hus diskuterar finansieringen av en tågstation och uppstartsmöte för Campusplansarbetet mellan SLU och Akademiska Hus har ägt rum. Målet är ett levande campus med ändamålsenliga, moderna lokaler för effektiv verksamhet och fruktbara samarbeten.

Fakultetens handlingsplan
För ett år sedan påbörjades arbetet med fakultetens handlingsplan för att nå målen i strategi för 2017-2020. Några axplock av vad som hittills hänt:

 • Den strategiska framtidsplattform inom SLU som LTV-fakulteten har huvudansvar för har startats. Urban Futures utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Plattformen har bland annat utlyst stödmedel för tvärvetenskapliga projekt. Läs mer om Urban Futures.
 • I handlingsplanen står det att LTV-fakulteten ska bidra till SLU:s nya centrum för växtförädling. Detta centrum, Grogrund, är nu inrättat och ligger organisatoriskt under LTV-fakulteten och rektor har utsett Eva Johansson till programchef. Läs om Grogrund.
 • Dekanen har beslutat att SLU Landskap, en samlande kraft inom ämnet landskapsarkitektur, ska finnas kvar vid fakulteten tills vidare. Läs mer om SLU Landskap och de aktiviteter som genomförs.

LTV-fakultetens valberedning
Inför höstens fakultetsnämndsval har fakultetsnämnden beslutat att utse Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson och Sonja Trulsson till ledamöter i LTV-fakultetens valberedning.

Hedersdoktor
Fakulteten har utsett Vera Bitsch, som är professor i trädgårds- och landskapsekonomi vid School of Life Sciences Weihenstephan, vid Münchens Tekniska Universitet till hedersdoktor 2018. Sara Spendrup blir hennes ledsagare vid promotionshögtiden på Ultuna, där Inger Åhman är fakultetens promotor. Ni som disputerat och tagit doktorsexamen sedan sist: boka in den 5-6 oktober i kalendern. Det brukar vara en både festlig och trivsam tillställning som avslutas med middag på Uppsala slott.

Medarbetarundersökningen
Förhoppningsvis har snart alla fått ta del av resultat från den genomförda Medarbetarundersökningen. Överlag är resultaten goda och har till och med förbättrats sedan förra undersökningen. Arbetsuppgifterna är mycket stimulerande och de flesta är nöjda med chefen, men två frågor är extra bekymmersamma: arbetssituationen upplevs i många fall som stressande, med dåligt utrymme för återhämtning, och man är inte särskilt benägen att rekommendera SLU som arbetsplats eller för studier. Svaren hör förmodligen ihop. Chefer och ledare har fått resultaten som nu analyseras och diskuteras i olika grupper, enheter och institutioner. Här behövs alla goda krafter för att situationen ska bli bättre.

Men nu stundar pingst, Lundakarneval (och Mors Dag 27 maj), allt på en gång. Det gäller att prioritera i hänryckningens tid. Glad pingst!

————-

May is as usual the most agreeable month, with the most crowded calendar. It is vital to master the long-term and the daily work, both writing applications and reading students’ thesis work, under distraction from beautiful trees and scented flowers, like in Alnarp the handkerchief trees (Davidia involucrata) and Wisterias, and song from blackcaps.

A future-oriented question posed at the Physiographic Society May Symposium in Lund, titled University in a changing environment, was: How can a university compete with Google among young people thirsting for knowledge? The answer was: Campus – campus life, the meeting place, the parties, and maybe the odd lecture by a real university teacher, alive and kicking.

Campus Plan
We are now actively working with the Campus Plan in Alnarp: Lomma municipality has hired architects to make proposals for the design and costs of a train station in Alnarp. In June, the government will decide on the national plan for the transport system 2018-2029. A steering committee with representatives of Lomma municipality, SLU and Akademiska Hus discusses the financing of a train station and a start-up meeting for the Campus Plans work between SLU and Akademiska Hus has taken place. The goal is a lively campus with purposeful, modern premises for efficient activities and fruitful partnerships.

The faculty’s action plan
Work on the faculty’s action plan for reaching the goals in the strategy for 2017-2020 started a year ago. A few examples of what has been achieved so far:

 • The strategic future platforms within SLU have been set up and our faculty has the main responsibility for Urban Futures that develops and strengthens interdisciplinary research, education and collaboration in sustainable urban development. Among other things, the platform has provided support for interdisciplinary projects. Read more about Urban Futures.
 • The action plan states that the LTV Faculty should contribute to SLU’s new competence centre for plant breeding. This centre, Grogrund, is now established, organisationally under the LTV faculty, and the vice chancellor has appointed Eva Johansson as Programme Manager. Read about Grogrund (not yet in English).
 • The Dean has decided that SLU Landscape, a collective force in the field of landscape architecture, should remain at the faculty until further notice. Read more about SLU Landscape and the activities undertaken.

LTV faculty Nominating Committee
In preparation for the upcoming faculty board election, the Faculty Board has decided to appoint Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson and Sonja Trulsson as members of the LTV faculty Nominating Committee.

LTV Doctor Honoratiorus
The faculty has appointed Vera Bitsch, Professor of Economics of Horticulture and Landscaping, School of Life Sciences Weihenstephan, Technical University of Munich, as Doctor Honoratiorus. Sara Spendrup will accompany her at the promotional event at Ultuna this autumn where Inger Åhman will serve as our faculty promotor. Those of you who have achieved your Doctor’s degree since last: book 5-6 October in the calendar, for what is usually a festive and enjoyable event, culminating with dinner at Uppsala Castle, dating from the mid-16th century.

The Staff Survey
Hopefully, soon everyone will be able to share the results from the completed Staff Survey. Overall, the results are good and have even improved since the last survey. The work tasks are very stimulating and employees are satisfied with the boss. However, two questions are extra worrying: the work situation is in many cases perceived as stressful, with little time for recovery, and you are not very inclined to recommend SLU as a workplace, or as a place for studies. These answers are probably connected. Heads of departments and managers have got the results, which are analysed and discussed in different groups, units and departments. Here, all good forces are needed in order to improve the situation.

But now Pentecost, Lundakarneval and (Mother’s Day May 27) are coming up, all at the same time. It is important to prioritize in this time of excitement. Enjoy Pentecost!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekanbrev mars 2018

In english below

Marsvädret ska vi inte nämna. I stället kan vi glädjas åt att det går bra för LTV-fakulteten. I de stora sammanhangen har vi, som enda fakultet vid SLU, fullgjort vårt undervisningsuppdrag för 2017, på 1 047 helårsstudenter (okej, vi fattades fyra). Tack, lärare. Och tack, forskare som drar in en jämn ström av i forskningsanslag på runt 115 miljoner kr och publicerar alltfler artiklar för varje år, med en rejäl ökning 2017. Och tack ni som gör bådadera.

Årets fördelning från SLU:s strategiska satsning på forskningsinfrastruktur omfattar sex projekt varav tre från LTV: Göran Birgersson och Laura Grenville-Briggs Didymus, VSB och Ida Lager, VF, som tillsammans beviljas närmare 13 miljoner kr.

Fakulteten koordinerar också stora EU-projekt. LTV står för två av tre beviljade projekt med SLU som koordinerande part: Martin Melin, AEM och Laura Grenville-Briggs Didymus. Erik Alexandersson, VSB, har som enda SLU-forskare fått STINT-medel till internationellt samarbete, med Sydafrika. Gratulerar till er alla!

Det går också bra för våra samverkansmodeller. Rektor har beslutat om strategiska satsningar på partnerskap och fundraising. Med Partnerskap Alnarp som inspiration inleds projekt SLU Samverkan, där arbetet leds av LTV-fakulteten, med Tintin, Kristina Santén (SoU, enheten för samverkan och utveckling), som projektledare. Dekan Håkan Schroeder har också utvecklat det förslag som ligger på rektors bord, till en utvidgning av Kompetenscentrum företagsledning (KCF) vid AEM till att omfatta fler fakulteter.

SLU har satsat särskilda kommunikationsresurser till studentrekrytering. Det var öppet hus den 9 mars på Campus Alnarp för en stor grupp intresserade gymnasister och studenter, som bjöds på välförpackad information med tilltugg. Kampanjen #plugga grönt, med kopplingar till Facebook, Instagram och hemsida, där vi marknadsför fakultetens utbildningar, kurser och masterprogram har rivstartat. Tack till kommunikatörerna Anna-Mia Olvmyr och Anette Neldestam Larsson och till Servicecenter på öppet hus, för allt jobb. Nu hoppas vi på massor av sökande till våra utbildningar. Påminn gärna ungdomar att söka senast den 16 april.

Den 9 april är det filmpremiär. Då visas Filmen om SLU på webben och på YouTube, den där alla anställda och studenter har fått bidra med korta filmsekvenser från sitt dagliga arbete, som svar på frågan: Hur bidrar du till en bättre värld? Här finns flera kända medarbetare från fakulteten, vilket förstås är kul. Men man kan också se filmen som en berättelse om hela det SLU som vi är en viktig del av, inklusive granar, hundar och fisk. Sen hade man ju kunnat tänka sig en grönare årstid om man vill visa upp de biologiska naturresurserna – men det lär komma en uppföljare.

Så, efter sillen, skinkan och musten, dra för gardinerna, tänd ett ljus, kryp upp i soffan med en näve marsipan, slå på Love Actually – och ha en riktig God PÅSK.

Vi ses till våren!

Lena Ekelund Axelson
prodekan

PS. Det kan bli lite stökigt på Alnarpsgården efter påsk och ett tag framöver. Bland annat ska servicecenter byggas om. Följ ombyggnadsprocesserna på denna sida: https://www.slu.se/ombyggnationer-alnarpsgarden

——–

The March weather is better not mentioned. Let us instead cheer the successful achievements at the LTV-Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science. The bigger picture shows that we are the only SLU faculty to have accomplished the 2017 task for education, which stated the production of 1,047 full-time student equivalents (OK, lacking four). Thank you, teachers. And thanks to researchers who acquire a continuous flow of funds, amounting to MSEK 115, and who publish an increasing number of scientific papers, with a boom 2017. And thank you to those of you who do both.

The university has allocated special strategic grants for research infrastructure, with three out of six projects to LTV: Göran Birgersson and Laura Grenville-Briggs Didymus (VSB) and Ida Lager (VF), who together receive nearly MSEK13.

Our faculty is also co-ordinating two out of three new EU-projects at SLU: Martin Melin (AEM) and Laura Grenville-Briggs Didymus. Erik Alexandersson (VSB) was the only applicant from SLU to receive grants from STINT for international co-operation, with South Africa. Congratulations you all.

Our models for collaboration with the industry have also proved to be successful. The Vice-Chancellor has made a decision on strategic development of partnerships and fund-raising, where Partnership Alnarp has been an inspiration to the project SLU Samverkan (collaboration), led by Tintin, Kristina Santén (SoU, unit for collaboration and development). Our Dean Håkan Schroeder has also developed the plan for an extension of The Swedish Centre for Agricultural Business Management (KCF at AEM) to embrace other faculties, soon to be decided by the Vice-Chancellor.

SLU is investing special communication resources for student recruitment. Open Day at Campus Alnarp was held on March 9 for a large group of mainly high school students, who were treated to appetising information and snacks. The campaign #plugga grönt (meaning ”#study green”) with connections to Facebook, Instagram and our webb, where we market the faculty’s courses, undergraduate and advanced programmes, had a flying start in March (only in Swedish for now). Thanks to our communications officers Anna-Mia Olvmyr and Anette Neldestam Larsson and the Service Centre on Open Day, for all your work. We obviously want a good influx of new students, so please remind potential students that the last day for applications is April 16.

April 9 is the release of “The film about SLU – made by you” on the SLU web and on YouTube. This is the film where all employees and students have been encouraged to send in short sequences answering the question; how do you contribute to a better world? It is nice to identify several members of staff from our faculty, but the film can also be seen as a story about the whole university, the SLU of which we all are an important part – fir trees, dogs and fish included. A greener season for showing the biological natural resources could of course have been chosen, but a sequel may be upcoming.

So, after the pickled herring, ham and “must” (root beer), pull the curtains, light a candle, curl up in the sofa with a handful of marzipan, turn on Love Actually – and have A Very Merry EASTER.

See you in spring!

Lena Ekelund Axelson
vice dean

PS.
Alnarpsgården may be a bit messy after Easter, as a refurbishment of the Service Centre will begin. More information via e-mail and on a website in english is to come.

 

Dekanbrev februari 2018

In english below

God fortsättning, så här långt in på året! Hög tid att lägga helger och 40-årsfirande bakom sig och ta itu med handlingsplaner, undervisning, handledning och forskningsprojekt.

Inför 2018 utlovades tätare utskick av dekanbrev och nu är den långa månaden januari redan till ända. Det blev en händelserik månad. Karl-dagen är passerad. Lunds universitet har till sist avslutat sitt långa 350-årsfirande med ett avstamp mot framtiden. KSLA har avhållit sin 206:e årshögtid. Per Hansson (KCF) har valts in och Anders Nilsson (LTV:s förre forskningssekreterare) har fått A. W. Bergstens pris bl. a. för sitt arbete med att kommunicera jordbrukets betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Allan Gunnarsson har tilldelats Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik i Alnarp. Då hans breda kunskap inte ryms i en person, kommer det att behövas två nya lektorat för att täcka det behovet i undervisningen.

Rektor har beslutat anställa två professurer inom hortikultur:
Laura Grenville-Briggs Didymus, som professor i integrerat växtskydd, med naturlig placering vid institutionen för växtskyddsbiologi. Nästan samtidigt kom beslutet från EU om att Lauras ansökan PROTECTA (Pathogen-informed Resistance to Oomycete diseases in Ecosystems, Agriculture and Aquaculture inom H2020-MSCA-ITN; Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks) med en uppskattad budget på ca 40 miljoner kronor har beviljats. Vi gratulerar!

Jean W.H. Yong, som professor i hortikulturella odlingssystem vid institutionen för biosystem och teknologi, med tillträdesdag 1 september 2018. Yong, eller John som han vill kallas till vardags, kommer från Singapore och arbetar nu vid University of Western Australia. Hans hortikulturella kompetens spänner från mikrober till växtmaterial och landskapsrestaurering. Vi gratulerar också honom.

Regeringens särskilda satsning på ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU håller på att finna form under ledning av programchef Eva Johansson. En styrgrupp ska bestå av dekanerna för LTV och NJ samt resurspersoner från näringsliv och offentlig sektor. Eva har rivstartat arbetet med workshops med olika teman. Rektorsbeslut med riktlinjer är planerat till den 6 februari. I beslutsunderlaget har Centrumet har sin organisatoriska tillhörighet vid LTV-fakulteten och blir direkt underställd dekan med enheten för samverkan och utveckling som en stödjande resurs.

livsmedelsområdet händer mycket. Rekryteringen av utvecklingsledare fick tyvärr avbrytas p.g.a. neddragning av fakultetens basanslag för forskning, men aktiviteten är fortsatt hög.

”SLU Open Labs Food” är samlingsnamnet på utveckling av infrastrukturresurser inom livsmedelsområdet som utvecklats vid fakulteten och ska stödja utbildning, forskning och innovation.  Det nystartade utvecklingslabbet för mat och biobaserade material i Alnarp (verksamhetsledare Gun Hagström) och erfarenheterna från Pilothallen i Balsgård (verksamhetsledare Kimmo Rumpunen) utgör tillsammans med resurspersoner från LTV, SLU Holding och Green Innovation Park grunden för utvecklingen som ska bidra till att stärka SLU och Alnarp inom matområdet.  Utvecklingsmedel från Region Skåne bidrar till att koppla upp verksamheten till det inom livsmedelsområdet nationellt betydelsefulla regionala innovations- och samverkanssystemet.

Regionen har beslutet om ”Skånes Livsmedelsstrategi 2030 – Smart mat”, där Lisa Germundsson bidragit med input från SLU- håll. Arbetet går nu in i ett operativt skede. Samarbete med Lunds universitet intensifieras, med en nybildad LU Food Faculty och en ombildad plattform, LUFO (Lund University Food Studies) med en extern referensgrupp. SLU samverkar och medverkar i dessa grupperingar, med prodekan Lena som kontaktperson.

En mindre grupp har inlett arbete kring en Vinnväxtansökan hos Vinnova med fokus på växtbaserade livsmedel. En kärngrupp utgår från forskningen och kopplar in andra intressenter som RISE, Livsmedelsakademin och representanter för industrin. Ansökan ska vara inne till sommaren.

Inom forskningsnätverket Plant Link (SLU och Lunds Universitet) har diskussion inletts om att inkludera samhällsvetenskapliga aspekter inom ett projekt med arbetsnamnet People, Plants & Society. Här finns chansen att arbeta tvärvetenskapligt i enlighet med de ambitioner som ofta kommer till uttryck i planer och diskussioner. Ett konsortium lett av PlantLink, Nordplant, har för övrigt beviljats ett anslag på närmare 16 miljoner kronor från NordForsk till forskning om växters fenotyper i ett framtida nordiskt klimat. Fint erkännande för PlantLink och grattis till Erik Alexandersson & Co!

SLU:s industridoktorandsatsning inom livsmedelsstrategin framskrider. Av de 15 föreslagna projekt som gått vidare till sista omgångens tio har tre sin hemvist vid LTV:

 • Minskad användning av kemiska växtskyddsmedel i stärkelsepotatisodling. Stina Nilsson (Lyckeby) och Erland Liljeroth (VSB)
 • Förlängd lagringstid och minskade lagringsförluster i rotfrukter och knölar. Joakim Ekelöf (NBRF) och Håkan Asp (BT)
 • Svenska äpplen året om genom ny lagringsteknik. Henrik Stridh (Äppelriket) och Marie Olsson (VF)

SLU ingår tillsammans med en rad andra lärosäten i Food Science Sweden. På SLU-nivån består även under 2018 SIL, samverkansgruppen inom livsmedelsområdet vid SLU, där Kristina ”Tintin” Santén, ingår. Gruppen ger vissa förslag som uppdrag till framtidsplattformen Future Food. Under året kommer Tintin också att vara projektledare i uppbyggnadsskedet för ett SLU Partnerskap, som utgår ifrån och bygger på strukturen i Partnerskap Alnarp.

På rektors initiativ har ett strategiskt intressant initiativ med inriktning mot friluftsliv diskuterats mellan ledningarna för SLU och GIH (Stockholm). En första grov kartläggning som letts från framtidsplattformen SLU framtidens djur, natur och hälsa visar att samtliga fakulteter har mycket att bidra med inom området. En möjlig Mistrautlysning i höst kan vara ett konkret sammanhang att arbeta vidare i. Mer information kommer inför bildande av operativa grupper.

På grundutbildningssidan är det också mycket på gång.
Utbildningsnämnden beslutade före jul om utbildningsstrategiska satsningar (totalt ca 14 miljoner kronor) för ökad attraktivitet och därmed ökat antal sökande. Satsningarna sker inom tre områden: Pedagogiskt utvecklingsinriktade anställningar och uppdrag, Strategiska utvecklingsbidrag och Pedagogiska utvecklingsprojekt, med ansökningar senast 1 mars. På institutionerna arbetar man nu med att formulera ansökningar för att få del av dessa satsningar.

Ansökningar till mastersutbildningar har gjorts i en första omgång, med 15 januari som sista datum för utländska studenter. Statistiken visar att det nya programmet Horticultural Science har 133 förstahandssökande, vilket verkar lovande. Det nya mastersprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering på Ultuna, som också ges för första gången, har totalt 150 sökande varav 29 i 1:a hand, vilket också får ses som lovande, då det bör vara attraktivt för ytterligare svenska sökande.  Det multidisciplinära programmet Hållbara livsmedelssystem, där LTV medverkar, har 89 förstahandssökande. Växtbiologi för hållbar produktion, också ett nytt och fakultetsövergripande mastersprogram, har 67 förstahandssökande inom LTV-inriktningen växtskydd och växtförädling.

Agroecology-programmet har 119 förstahandssökande (färre än 2017 men fler än 2016). Outdoor Environments for Health and Well-being har 21 plus 13 sökande (hel- resp. halvfart) vilket också är en ökning i denna omgång.

Till detta kan läggas att Johan Östberg vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har fått i uppdrag att utreda förutsättningar för att studera till landskapsingenjör även på campus Ultuna.

Svenska studenter har också möjlighet att söka i den vanliga ansökningsomgången senast 15 april. Här hoppas vi naturligtvis på god tillströmning. SLU satsar särskilda kommunikationsresurser till studentrekrytering, med förstärkningar på en miljon kronor per fakultet och fem miljoner på gemensam nivå. Medlen går till utbildningsmässor, besöksverksamhet, trycksaker, webb, annonsering och inte minst filmer.

Som ni kanske har sett uppmanas alla medarbetare att bidra till ”Filmen om SLU – made by you”, som en del i universitetets nya varumärkesprofilering. Inspiration finns här:
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/kommunikation/varumarke-profil/filmen-om-slu/
Sista dag för att skicka in sin film är 16 februari. Det vore kul om många LTV-medarbetare bidrar och visar upp glimtar ur vår omfattande verksamhet. Kontakta kommunikatör Annamia Olvmyr om du vill veta mer: Annamia.Olvmyr@slu.se

Detta kopplar väl till fakultetens nystartade kommunikationsprojekt, med syfte att bidra till att stärka såväl intern information som forskningskommunikationen – något som lyfts upp i fakultetens handlingsplan. Ida Andersson leder detta och välkomnar tips och synpunkter Ida.Andersson@slu.se

Februari är annars en arbetsmånad utan onödiga störmoment – bra för undervisning, forskarutbildning, forskning, samverkansträffar. Fettisdagen/Pancake Tuesday och tätt därpå följande Alla hjärtans dag bör firas separat. Kanske någon tar sportlov, men större delen av tiden arbetas det intensivt, allt enligt SLU:s formulerade kärnvärden: Utmanande vetenskap – Löser riktiga problem – För en levande värld


Dean’s letter January 2018

It is time to put the holidays and 40th anniversary celebrations behind us and instead deal with action plans, teaching, supervising and research projects.

You were promised more dean’s letters in 2018, and January has already come to an end. It was an eventful month. Winter is halfway over. Lund University has finally concluded its long 350-year anniversary and are now looking toward the future. The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) has celebrated their 206th year. Per Hansson has been made head of KCF and Anders Nilsson (LTV’s previous research officer) has received the A.W. Bergsten Award for, among other things, his work with communicating the importance of agriculture for sustainable societal development. Allan Gunnarsson has been given the KSLA award for exemplary efforts within education and teaching in connection with landscape, workmanship and outdoor teaching in Alnarp. Since his knowledge is so vast, two new senior lectureships are needed to cover our teaching needs.

The vice-chancellor has approved two new horticulture professorships:
Laura Grenville-Briggs Didymus
, Professor of Integrated Plant Protection, at the Department of Plant Protection Biology. The EU has also approved Laura’s PROTECTA application (Pathogen-informed Resistance to Oomycete Diseases in Ecosystems, Agriculture and Aquaculture within H2020-MSCA-ITN; Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks). Her budget of about SEK 40 million has been approved. Congratulations!

Jean W.H. Yong, Professor of Horticultural Cultivation systems at the Department of Biosystems and Technology, will start 1 September 2018. Yong, or John as he prefers to be called, is from Singapore and currently works at the University of Western Australia. His horticultural skills range from microbes to plant material and landscape restoration. Congratulations to him, too.

The Government’s special investment in plant breeding centre at SLU is taking shape under the management of Programme Director Eva Johansson. A steering group will consist of the LTV and NJ deans as well as resource people from businesses and the public sector. Eva has started workshops with different themes. The vice-chancellor’s decision, including guidelines, is planned for 6 February. In the supporting documentation, the centre is listed under the LTV Faculty and will report directly to the dean. The Unit for Collaboration and Development acts as support.

A lot is happening in the field of food. The recruitment of a development leader had to be cancelled because of cuts to the faculty’s funding for basic research. However, activity is still high.

SLU Open Labs Food is the umbrella term for infrastructure resource development within the field of food. It has been developed at the faculty to support education, research and innovation. The new development lab for food and bio-based materials in Alnarp (Operations Manager: Gun Hagström) and the experiences from the pilot hall in Balsgård (Operations Manager: Kimmo Rumpunen), together with resource people from LTV, SLU Holding and Green Innovation Park make up the development foundation which will contribute to strengthening SLU and Alnarp within the food field. Development funding from Region Skåne contributes to connecting the operations to the nationally important regional innovation and collaboration system for the food field.

The region has approved “Skånes livsmedelsstrategi 2030 – smart mat” (Skåne’s food strategy 2030 – smart food). Lisa Germundsson provided input from SLU. The work is now in an operative phase. Collaboration with Lund University has intensified with the added LU Food Faculty and reconstructed platform, LUFO (Lund University Food Studies) and an external reference group. SLU is collaborating with them and taking part in these groups. Deputy Dean Lena is the contact.

A small group has begun working on a “Vinnväxt” application from Vinnova, focusing on plant-based food. Using research as the basis, a core group is reaching out to other interested parties such as RISE, Skåne Food Innovation Network and business representatives. The application is due this summer.

The research network Plant Link (SLU and Lund University) have begun discussing including social science aspects for a project called People, Plants & Society. This offers the opportunity to work in an interdisciplinary way in accordance with the ambitions that are often expressed in plans and discussions. A consortium led by PlantLink, Nordplant has been granted funding of almost SEK 16 million from NordForsk for research on plant phenotypes in a future Nordic climate. It is great that PlantLink has been recognised in this way. Congratulations to Erik Alexandersson & Co!

SLU’s externally employed doctoral student initiative within the food strategy is ongoing. 15 proposed projects became 10, which are now at the final stage. Out of these, three projects are from LTV:

 • “Minskad användning av kemiska växtskyddsmedel i stärkelsepotatisodling” (reduced use of chemical plant protection products in starch potato cultivation). Stina Nilsson (Lyckeby) and Erland Liljeroth (VSB).
 • “Förlängd lagringstid och minskade lagringsförluster i rotfrukter och knölar” (extended storage time and reduced root vegetable and tuber storage losses). Joakim Ekelöf (NBRF) and Håkan Asp (BT).
 • Svenska äpplen året om genom ny lagringsteknik (Swedish apples all year round thanks to new storage techniques). Henrik Stridh (Äppelriket) and Marie Olsson (VF).

Together with a number of other higher education institutions, SLU is part of Food Science Sweden. At SLU level, SIL, the coordination group within food-related research, with Kristina ”Tintin” Santén, included. The group also proposes a few tasks for the platform SLU Future Food. During the year, Tintin will also be project manager of the construction phase for an SLU Partnership. The project is based on and builds on Partnership Alnarp.

The vice-chancellor has initiated a strategically interesting initiative specialising in outdoor life. SLU and GIH (Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm) management have discussed this. A rough mapping done by the SLU Future Animals and Health platform shows that all the faculties can contribute to the field. A possible Mistra call this autumn may become a concrete context to continue working with. There will be more information before operative groups are constructed.

A lot is going on at undergraduate and Master’s level as well.
Before Christmas, the Board of Education approved strategic funds (a total amount of about SEK 14 million) to increase the attractiveness of our programmes and thereby attract an increased number of applicants. The efforts are concentrated into three areas: posts and tasks in educational development, strategic development grants and educational development projects. Applications are due 1 March at the latest, and the departments are currently busy writing their applications.

Master’s programme applications have gone through the first round – 15 January was the deadline for foreign students. Statistics show that the new Horticultural Science programme has 133 first-choice applicants, which is promising. The new Master’s programme Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation at Ultuna, also taught for the first time, has a total of 150 applicants, with 29 of them with this as their first choice. This is also promising since it should attract even more Swedish applicants. The multidisciplinary programme Sustainable Food Systems, which LTV takes part of, has 89 first-choice applicants. Plant Biology for Sustainable Production, also a new faculty-wide Master’s programme, has 67 first-choice applicants within the LTV specialisation plant protection and plant breeding.

The Agroecology programme has 119 first-choice applicants (less than 2017 but more than 2016). Outdoor Environments for Health and Well-being has 21 plus 13 applicants (full and part-time, respectively) – another increase for this round.

In addition, Johan Östberg from the Department of Landscape Architecture, Planning and Management has been tasked with investigating the prerequisites for launching the Landscape Engineer programme at Campus Ultuna as well.

Swedish students can also apply through the regular admissions round. 15 April is the deadline. We obviously want a good influx here. SLU is investing special communication resources for student recruitment – each faculty will get SEK 1 million and 5 million at university level. The funds will go to education fairs, visits, printed matter, web material, advertisements and, not least, films.

You might have seen that all employees are encouraged to contribute to “The film about SLU – made by you” – a part of the university’s new brand profiling. Look for inspiration here:
https://internt.slu.se/en/support-services/administrative-support/communication/identity-profile/the-film/.

The deadline for submitting your film is 16 February. It would be great if many LTV employees contribute and show glimpses of our extensive operations. Contact Communications Officer Annamia Olvmyr to find out more: Annamia.Olvmyr@slu.se.

This is linked to the faculty’s new communication project, with the purpose to contribute to strengthening both internal information as well as research communication. This was highlighted in the faculty’s action plan. Ida Andersson is in charge of this and is open to input. Email Ida.Andersson@slu.se.

February is a good working month without many distractions – this is good for teaching, doctoral studies, research and collaboration meetings. Shrove Tuesday, also known as Pancake Day, or “fettisdagen” in Swedish, and Valentine’s Day should be celebrated separately. Some may go on ‘sportlov’, but most will be working intensively in accordance with SLU’s core values: Putting science to the test – Solving real problems – For a thriving world.