Dekanbrev december 2018

Helger och ledigheter närmar sig och det är dags att pausa ett tag. Ett år och även en tre-årig mandatperiod är till ända.

Det vi kan minnas är att vi fick en ny prorektor, Karin Holmgren, och nya vice-rektorer; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop och Ylva Hillbur. De fakultetsövergripande  framtidsplattformarna startade, med UrbanFutures som särskilt LTV-ansvar och Future Food som bekräftelse på livsmedelsområdets betydelse vid SLU.

En ny enhet för samverkan och utveckling, SOU, bildades, vi blev tidigt ett miljöcertifierat universitet, Biotronen invigdes 2016, Green Innovation Park, GIP, drog igång liksom vårt utvecklingslabb för framtidens mat och biobaserade material.
SLU fyllde 40 år 2017, SLU Landskap har permanentats och ökad samordning är på gång inom område trädgård.

Det går bra för fakulteten. Antalet medarbetare, antal docenter, vetenskapliga publikationer och externa anslag ökar. Tack och grattis till alla er som har beviljats medel, ingen nämnd och ingen glömd. Vi fyller våra utbildningsplatser och fullgör vårt uppdrag, men ser gärna fler studenter på våra utbildningar. Tack till alla lärare för hängivna undervisningsinsatser. Vi har god kapacitet att ta in fler doktorander, här behövs en ökning om vi ska nå hållbarhetsmål och stärka konkurrenskraft. 

När nu 2018 går mot sitt slut kan vi notera att mycket har hänt och mycket gjorts under året. Några exempel:

 • Universitetsledningen har beslutat att SLU ska vara kvar i Alnarp som startskott för campusutvecklingen
 • KoN 2018, utvärderingen av kvalitet och nytta, konstaterar att SLU har ett guldägg att utveckla. Om man samarbetar mer och samverkar ännu bättre.
 • SLU GROGRUND, centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor, har dragit igång.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 har startat, där SLU visar prov på internationellt ledarskap inom livsmedelsområdet genom att stärka grupper i hela värdekedjan.
 • Rektorsuppdrag till LTV att leda utredningen kring SLU Samverkan.
 • Fördubblat antal studenter till 2027, ”Fördubblingsprojektet”, ger en ny vitaliserande vision.
 • Beslut att starta Landskapsingenjörsprogrammetpå Ultuna hösten 2019.
 • Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård blev Sveriges första Riksarkitekt
 • Ett år i klimatförändringens tecken. Jordbruket har drabbats hårt, vinodlingen bär frukt och LTV-are ändrar resvanor.  
 • SLU:s styrelse föreslår att Maria Knutsson Wedel blir ny rektor. Karin Holmgren går in som tillförordnad rektor.

2019 innebär också förändringar i fakultetsledningen. Den nya fakultetsnämnden:

Dekan: Håkan Schroeder
Prodekan: Karl Lövrie

Ledamöter:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Första suppleant: Oleksiy Guzhva
Andra suppleant: Maria Wisselgren

Andra nämndsledamöter och vicedekaner har sina uppdrag till och med första kvartalet. Här behövs fortsatt goda krafter, så nominera och anmäl gärna intresse.  

När vi nu summerar och gör bokslut över året som gått kan det vara på sin plats att komma ihåg att vi är ett universitet, med en verksamhet som har sitt eget värde. I boken Det omätbaras renässans beskriver filosofen Jonna Bornemark hur vi lever i mätbarhetens tidevarv och löser alla problem genom att mäta och kvantifiera. ”Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den blotta tron och räknar istället.” Men när siffror, diagram och staplar lyfts fram är risken att utrymmet för praktisk kunskap och gott omdöme försvinner, menar hon. Så: Mät inte kvaliteten på julen i antal klappar, alkoholhalt i glöggen eller meter julkorv.

Vi tackar för omätliga insatser och önskar er alla en subjektivt och känslomässigt God Jul och ett oändligt Gott Nytt År 2019!

———

Letter from the Deans December 2018

Holidays and vacations are approaching and it is time to take a break for a while. A year and a three-year term of office have ended.

Some things to remember are that we got a new Deputy Vice-Chancellor, Karin Holmgren, and new Pro Vice-Chancellors; Erik Fahlbeck, Kevin Bishop and Ylva Hillbur. The faculty future platforms started, with Urban Futures at LTV and Future Food, to mark the importance of food at SLU. A new unit for Collaboration and development, SOU, was formed and we were early in becoming an environmentally certified university. The Biotron was installed, Green Innovation Park, GIP, started, as did the Laboratory for future foods and bio based materials. SLU turned 40 in 2017, SLU Landscape was formed and co-ordination is on its way regarding horticulture.

The faculty is doing well. The number of employees, number of docenter (lecturers), scientific publications and external funding are increasing. Thank you and congratulationsto all who have been granted funds, no one mentioned and no one forgotten. We fill our places in education programmes and fulfill our assignments, but would like to see more students on our courses. Thank you to all teachers for dedicated teaching efforts. We have good capacity to accept more PhD students, here is need for an increase if we are to achieve the sustainability goals anddevelop competitiveness.

As 2018 is ending, we can conclude that a lot has happened and a lot has been done. Some examples:

 • Decision by the university management that SLU will remain in Alnarp, as a starting point for the development of the campus
 • KoN 2018, the evaluation of quality and impact, notes that SLU has a golden egg to develop. If we co-operate more and collaborate better.
 • SLU GROGRUND, Center for Breeding of FoodCrops, is up and running.
 • NEXTFOOD Horizon 2020 has started, where SLU demonstrates international leadership in the food sector by strengthening actors across the entire value chain.
 • The Vice Chancellor’s assignment to LTV to lead the investigation into SLU Samverkan (Collaboration).
 • Double the number of students until 2027,”The doubling project”, gives a new revitalizing vision.
 • Decision to start a landscape engineerprogramme in Ultuna autumn 2019
 • Landscape Architect Helena Bjarnegård is appointed Sweden’s first riksarkitekt (National architect)
 • A year characterised by climate change. Crop production is severely hit, vineyards bear fruit, and people change travel habits.
 • The University Board proposes that Maria Knutsson Wedel be the new Vice Chancellor from next summer. Karin Holmgren is acting Vice Chancellor until then.

2019 also brings some changes in the faculty management. The new Faculty Board members:

Dean: HåkanSchroeder
Pro Dean:Karl Lövrie

Members:
Aakash Chawade
Lena Ekelund Axelson
Laura Grenville-Briggs Didymus
Märit Jansson
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
First substitute: Oleksiy Guzhva
Second substitute: Maria Wisselgren

Other board members and vice-deans are appointed until March 31, and good forces are still needed here, so nominate and report your interest.

When we summarize and complete the closure of the year, it may be appropriate to remember that we are a university with activities in its own right. In her book Det omärkbaras renässans (The Renaissance of the immeasurable), philosopher Jonna Bornemark describes how we live in the age of measurability and solve our problems by measuring and quantifying. ”We escape from the subjective, emotional, temporary, and more beliefs, and instead count”. When numbers, charts and diagrams are highlighted, there is a risk that the scope for practical knowledge and good judgment disappears, she argues. So: Do not measure the quality of Christmas in number of gifts, alcohol content of the Glögg or meters of Christmas sausages.

We thank you for immeasurable efforts and wish you all a subjectively and emotionally Merry Christmas and an infinitely Happy New Year!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *