Dekanbrev mars 2019

In english below

Nytt år, ny mandatperiod, ett starkt 2018 och nya möjligheter kännetecknar detta första dekanbrev 2019.

Med uppdragen som dekan och prodekan ser vi fram emot att bidra till att skapa goda förutsättningar för att LTV-fakulteten fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt under de kommande tre åren. Det är bra för SLU, Sverige och för möjligheterna att möta de stora globala utmaningar som mänskligheten har att hantera.  Vi har all anledning att förvänta oss att SLU och LTV-fakulteten går mot ännu ljusare tider även om det finns orosmoln i omvärlden både nationellt och globalt.

SLUs kunskapsområden är aktuellare än någonsin och SLU:s tre kärnvärden: ”Utmanande vetenskap”, ”Löser riktiga problem” och ”För en levande värld”, tål att upprepas för ett universitet som kan och står för hållbar utveckling på riktigt.

På nya poster

Karl har som prodekan särskilt ansvar för grundutbildning (från första april) och campusutveckling i Alnarp. I rollen som vicedekan för forskning har Lena Ekelund Axelson särskilt ansvar för utvecklingen inom trädgård och livsmedel där det finns ett särskilt behov av fakultetsgemensamma initiativ internt och externt. Ny vicedekan för forskarutbildning blir Åsa Lankinen med start första april. Det innebär att dekangruppen är formerad men fortfarande återstår tillsättningen av nämnder för den nya mandatperioden som inleds första april, vilket fakultetsnämnden ska besluta om vid nästa möte den 6 mars. Tack till er som bidragit med förslag till kandidater.

Ny modell för grundutbildning

Den nya fakultetsnämnden har haft ett möte i år och ledamöterna kommer att genomföra ett längre uppstartsmöte den 1-2 april. När det gäller grundutbildning pågår också tillsättning av programstudierektorer som beslutas av programnämnden där det blir många förändringar och som ska gälla från den första juli. En ny modell för arbetet med styrning och utveckling av grundutbildning vid fakulteten kommer att utvecklas under ledning av Karl bl a för att stärka institutionerna delaktighet i utvecklingen.

Tillsättning av prefekter inför nästa period

Processen för tillsättning av prefekter för den nya mandatperioden fr o m första juli 2019 pågår för fullt. Processen har inletts genom att dekan samtalat med samtliga nuvarande prefekter. Under februari ska rekryteringsgrupper för respektive institution formerats. Grupper bestående av dekan som ordförande, institutionsrepresentanter, fackliga företrädare och HR-resursperson. Institutionsrepresentanterna ansvarar för att kanalisera medarbetarnas synpunkter till rekryteringsgruppen. Dekan utser prefekter som planeras ske under april månad. I nuläget är det klart att Institutionen för biosystem och teknologi (BT) genomför en rekryteringsprocess för en ny prefekt som vänder sig till både interna och externa sökande, en process som då tar lite längre tid att fullfölja. Sprid gärna informationen om att vi söker en prefekt i era nätverk https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/

Goda resultat 2018

Vi kan se tillbaka på 2018 som ett starkt år med goda verksamhetsresultat i form av fortsatt hög produktion inom utbildning, vetenskapliga publicering och ökade forskningsmedel i form externa medel och anslag. Fakulteten är i god ekonomisk tillväxt med den näst största årliga omsättningsökningen 2018 under den senaste 5-årsperioden. Utfallet för statsanslag, bidrags- och uppdragsintäkter under 2018 var betydligt högre än budget. Ökningstakten för oförbrukade bidrag och kontraktsfordringar under 2018 är den största under den senaste 5-årsperioden. Fakulteten fortsatte att positionera sig som en attraktiv samverkanspartner vilket är viktigt för en kunskapsbaserad utveckling i näringsliv och samhälle, men också för att stärka forskning och utbildning.

Analyser av KON-utvärderingen pågår

Möjligheterna är många inom fakultetens forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys. Utvärderingen av forskningen KoN 2018 bekräftade mycket som vi redan var medvetna om men gav oss också nya insikter. Institutionerna arbetar med ett analysarbete för att dra lärdom av utvärderingen som också ska presenteras för SLUs styrelse i juni.

Impact on society

Den 16 januari träffades ämnesansvariga tillsammans med prefekter, utbildningsansvariga m fl med en mycket god uppslutning på Malmö Universitet på temat Impact on society – making contact through knowledge och uppföljning av diskussionen i december 2017 på temat Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? Rektor vid Malmö Universitet hälsade välkommen och beskrev universitets möjligheter och utmaningar, betonade de goda förutsättningarna för ett utökat samarbete med SLU. Diskussionerna mellan deltagarna resulterade i konkreta förslag och kanske framförallt möjligheter att träffas i nya konstellationer.

Dubblering av antalet studenter

Tf Rektors vision att fördubbla antalet studenter har satt ordentlig fart på universitetet och flyttat upp utbildningsfrågorna på agendan på ett sätt som inte tidigare skådats inom SLU. LTV-fakulteten är väl förberedd för att bidra till den utmaningen. Just nu pågår remisshantering av förslag från utbildningsnämnden som ska vara klar under mars.

Kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter

Medarbetarna är som alla vet ett universitets absolut viktigaste resurs. Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla formerna för att säkerställa kompetensförsörjningen bl a genom beslut om rekryteringsplaner i fakultetsnämnden. Många högre anställningar är under tillsättning genom utlysning. En god arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter är en förutsättning för att både rekrytera nya och behålla nuvarande medarbetare.  Med resultatet av medarbetarundersökning som utgångpunkt har delegationer till avdelningschefer (motsvarande) utvecklats på flera institutioner för att öka tydligheten i ansvar etc och minska avståndet mellan chefer och medarbetare.  Medarbetarundersökningen visade både för SLU och LTV att könsaspekten var en av de största faktorerna till upplevd diskriminering. Med det som bakgrund och som ett led i arbetet kring jämställdhetsintegreringsuppdraget från regeringen kommer dessa utmaningar att vara särskilt prioriterade framöver. Samverkansgrupperna på institutioner (motsvarande) är viktiga i det operativa arbetet med att utveckla arbetsmiljön och fungerar nu väl bland annat tack vare det förstärkta verksamhetsnära stödet inom personal och HR för fakultetens verksamhet i Alnarp. 

Campusplan på remiss

Den reviderade Campusplanen för Alnarp är nu på remiss (se www.slu.se/campusalnarp) och kan ses som ett startskott för ett större förändringsarbete. Initiativ till en sammanhållande långsiktig organisation och process för utvecklingen i Alnarp pågår i dialog med A-hus och Lomma kommun i första hand liksom identifiering och uppstart av ett antal delprojekt där SLU:s nya lokaler är ett av flera som behöver prioriteras.

Djurmiljö och byggnadsfunktion åter till LTV

Som avslutning vill vi passa på att hälsa medarbetarna med inriktning mot djurmiljö och byggnadsfunktion vid Institutionen för biosystem och teknologi välkomna till LTV-fakulteten som en följd av att institutionen vid årsskiftet upphörde att vara en fakultetsgemensam institution för LTV- och VH-fakulteten.

Håkan Schroeder, dekan och Karl Lövrie, prodekan

Dean’s letter, March 2019

The focus of the first Dean’s letter of 2019  is on the new year, the new mandate period, a strong 2018 and new opportunities.

As Dean and Deputy Dean, we look forward to contributing to the continued positive development of the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science (LTV Faculty) over the next three years. This benefits SLU, Sweden and the possibility of addressing the major global challenges faced by humanity. Even though there are storm clouds in the surrounding world, both nationally and globally, we have every reason to expect that SLU and the LTV Faculty have a bright future.

SLU’s areas of knowledge are more topical than ever, and the three core values of SLU: ”Challenging science”, ”Solving real problems” and ”For a living world” are worth repeating for a university that is expert in and stands for sustainable development.

On new missions

As Deputy Dean, Karl Lövrie is in charge of the basic training (from 1 April) and campus development at Alnarp. As Deputy Dean for research, Lena Ekelund Axelson is in charge of the development in horticulture and foods, where there is a special need for initiatives in all faculties both internally and externally. The new Deputy Dean for research training is Åsa Lankinen, starting 1 April. This means that the group of deans has been formed, but boards must still be appointed for the new mandate period starting on 1 April, to be decided by the Faculty Board at the next meeting on 6 March. Thanks to those who contributed with proposals regarding candidates.

New model for governance and development of the basic training

The new Faculty Board has held a meeting this year, and the members will conduct a longer start-up meeting on 1-2 April. In relation to basic training, the Programme Board is also in the process of appointing programme directors of studies, which will result in many changes,  effective from 1 July. A new model for governance and development of the basic training at the Faculty will be developed under Karl’s guidance, among others to strengthen the participation of the departments in the development.

Appointing Heads of Departments for the new mandate period

The process of appointing Heads of Departments for the new mandate period from and including 1 July 2019 is in full swing. The process started by the Dean talking with all of the current Heads of Department. In February, recruitment groups for the respective departments must be formed. Groups will consist of the Dean as chairman, department representatives, trade union representatives and an HR resource person. The department representatives are responsible for channelling the opinions of employees to the recruitment group. The Dean will appoint the Heads of Department in April. The Department of Biosystems and Technology will conduct a recruitment process for a new Head of Department open to both internal and external applicants, a process that will take a little longer to complete.

Good results 2018

We can look back on 2018 as a strong year with good results in the form of continued high production in education, scientific publications and increased research funding in the form of external funds and grants. The Faculty has experienced good economic growth, as 2018 had the second largest annual increase in turnover in the last 5-year period. The outcome for state grants, revenues from grants and assignments in 2018 was significantly above budget. The growth rate of unused grants and contract receivables over the last 5-year period was highest in 2018. The Faculty continues to position itself as an attractive cooperation partner, which is important for a knowledge-based development in business and society, but also to strengthen research and education.

Ongoing analyses of the KON evaluation

There are many opportunities in the Faculty’s research, education and continuous environmental analysis. The research evaluation KoN 2018 confirmed many things that we already knew, but also provided new insights.  The departments are working on an analysis to learn from the evaluation that will also be presented to SLU’s board in June.

Impact on society

On 16 January the responsible subject teachers met with Heads of Department, heads of training and others with a very good turnout at Malmö University on the theme Impact on society – making contact through knowledge and a review of the discussion in December 2017 on Interdisciplinary research – what can we do and why should we do it? The Vice-Chancellor at Malmö University opened the meeting and described the opportunities and challenges faced by the University, stressing favourable opportunities for increased cooperation with SLU. The discussions among participants resulted in concrete proposals and perhaps primarily the opportunity to meet in new constellations.

Double the number of students

The Acting Vice-Chancellor’s vision to double the number of students has truly energized the University and moved up educational issues on the agenda in a way that has not previously been seen at SLU. The LTV Faculty is well prepared to contribute to this challenge. At the moment, stakeholder feedback from the educational board is ongoing, and will be completed during March.

Skills supply and development opportunities

As we all know, our employees are the University’s most precious asset. Intense work is underway to develop forms of securing skills supply, for example by way of decisions on recruitment plans by the Faculty Board. Many senior positions are recruited. A good work environment with development opportunities is required both to recruit new and to retain old employees. With the result of the employee survey as a starting point, delegations to Heads of Units (equivalent) have been developed in several departments to clarify areas of responsibility etc. and reduce the distance between managers and employees. The employee survey shows both for SLU and LTV that the gender equality aspect was a major factor of perceived discrimination. Against this background and as part of the work on the Government’s gender equality assignment,  these challenges will be prioritized going forward. The cooperation groups at the departments (equivalent) are important in the operative work on work environment development and function well now thanks to strengthened operational support in HR and personnel for the Faculty’s operations at Alnarp.

Feedback on the Campus plan

The revised Campus plan for Alnarp is awaiting stakeholder feedback and can be viewed as a springboard for major change. Initiatives for a cohesive long-term organization and development process at Alnarp are ongoing in a dialogue with A-hus and Lomma municipality in the first instance as well as identification and start-up of a number of sub-projects, SLU’s new premises being one of several that need to be prioritized.

Animal Environment and Building Function back to LTV

Finally, we want to take this opportunity to welcome colleagues working on Animal Environment and Building Function at the Department of Biosystems and Technology to the LTV Faculty as the department ceased, at the turn of the year, to be a department of both the LTV Faculty and the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science.

Håkan Schroeder and Karl Lövrie

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *