Dekanbrev juni 2018

Terminen är slut. Midsommar nalkas. Snart kommer den där semestern som vi har sett fram emot, då vi på ett effektivt sätt ska utföra alla de fritidssysslor som vi samlat i en mental hög. Nu ska det resas, snickras, vandras, läsas, tränas, lagas mat, trädgårdsarbetas. Eller varför inte bara kopplas av, kopplas ner och kopplas bort. Lågprestera.

Vårterminens arbete har inneburit hårt arbete för alla; med undervisning, med service, planering och styrning, med näringslivs- och myndighetskontakter, forskning och forskarhandledning, KoN-utvärdering och inte minst många timmar med ansökan om projektpengar.

Beviljade forskningsmedel

De flesta finansiärer lämnar besked om beviljade medel under hösten, men Formas/SLF har nyligen beslutat att bevilja medel till två projekt (av fyra) inom IPM för trädgård:

  • Beatrix Alsanius (Biosystem och teknologi, BT) beviljas 2 983 306 kronor för projektet ”Integrerad bekämpning i nytt ljus”
  • Marco Tasin (Växtskyddsbiologi) beviljas 2 387 791 kronor för projektet ”En ny innovativt hållbar IPM-strategi för effektiv kontroll av bladlus i fruktodlingar”.

Crafoordska stiftelsen har beviljat forskningsanslag på tillsammans 2,1 mkr till följande forskare vid institutionerna för växtskyddsbiologi respektive växtförädling:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen och William Walker (samtliga VSB) samt Ramune Kuktaite och Ida Lager (VF)

Stort grattis till er alla och alla ni andra som också haft framgång med era ansökningar.

Nya docenter

Vi gratulerar också fakultetens sex nya docenter: Aakash Chawade och Ida Lager (VF), Christopher Raymond och Johan Östberg (LAPF) samt Vetukuri Ramesh (VSB) och Josefin Wangel (SoL).

Kompetensförsörjning

För att lösa framtida problem och klara forskning, undervisning och samverkan behöver vi planera för vilka kompetenser som behövs inom olika ämnesområden. Fakultetsnämnd, prefekter och chefer träffades den 13 juni för diskussioner och informationsutbyte kring kompetensförsörjning, ämnen och anställningar. En slutsats man kan dra är att det finns ett stort intresse för att mötas över gränser och att koppla ihop ämnen och kompetenser. De som finansierar forskning ställer också allt större krav på mångvetenskap och samarbeten mellan forskare från olika discipliner. Arbetet med kompetensförsörjningsplanerna går vidare.

Campusutveckling

Det gör också campusarbetet i Alnarp. Regeringen har nu fattat beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Här ingår Malmöpendeln, Lomma-banan, vilket betyder att vi är ett steg närmare en järnvägsstation i Alnarp. Lomma kommun träffar Trafikverket denna vecka och efter det mötet har vi förhoppningsvis mer information om den kommande byggprocessen. SLU, Lomma kommun och Akademiska Hus fortsätter diskussionerna kring finansieringen av tågstationen. Parallellt fortsätter SLU och Akademiska Hus arbetet med uppdateringen av Campusplanen från 2012 under hösten, med målet att planen skall vara färdig i början på nästa år.

Personer med ledande befattningar inom fakultet, institutioner och administration träffas den 15 augusti för att diskutera framtida vägval för SLU på Campus Alnarp, som exempelvis för- och nackdelar med en samlokalisering av all SLU:s verksamhet i en ny byggnad. Resultaten från möte skall ligga till grund för framtida inriktningsbeslut på rektorsnivå.
Arbetet med campusutveckling på lika nivåer kan du följa här.

Fakultetsdag

Den 22 augusti är det Fakultetsdag i Alnarp, på svenska med engelska inslag. Vi börjar med information från dekaner och fakultetsdirektör kl. 11.30. Efter gemensam lunch fortsätter programmet med fem föredrag om aktuell forskning, som spänner över fakultetens breda verksamhet från resistensförädling, beräkning av miljöeffekter och forskning i nätverk till aktivt uteliv och skogsbränder. De två senare ska inte kopplas ihop – tänk på brandfaran i skog och mark!

Alla är välkomna att delta i posterutställning så passa på och presentera ett intressant projekt eller andra glimtar ur verksamheten. Kanske kommer någon direkt från en konferens och kan återanvända sitt verk, annars är det ett bra tillfälle att göra en ny. Det blir prisutdelning till bästa poster vid den avslutande middagen.Anmäl ditt intresse för att visa poster till: annamia.olvmyr@slu.se som har mer information om fakultetsdagen.

Anmäl dig till Fakultetsdagen här före den 13 augusti. Välkommen!

Utbildningskonferens

Den 23-24 augusti är det utbildningskonferens på Ultuna. Temat är hur vi ska nå visionen att ha fördubblat antalet SLU-studenter inom en 10-årsperiod. Här har vår fakultet stora möjligheter, med attraktiva utbildningar och vilja till förnyade utbildningsprogram, kurser och kurspaket baserad på vår forskning av hög kvalitet och relevans för samhället. UN ska besluta om en färdplan för att nå visionen i slutet av året. Dags att fundera över nya möjligheter.

Forskningskommunikation

Under sommaren är det många som är ute och rör på sig och har tillfälle att träffa andra människor än i arbetslivet. Säkert kommer de att få SLU-relaterade frågor: om mat, trädgårdsskötsel, växtodling, småkryp och annat. Då gäller det att kommunicera faktabaserat och tydligt. Vi har ett projekt som handlar om just forskningskommunikation och kommer att göra besök på institutionerna för att diskutera hur forskarna ser på kommunikationen. Ska vi publicera rapporter och faktablad eller blir det YouTube för hela slanten?

Här finns ett exempel på det senare, som ska locka unga människor till att Plugga Grönt:

Vi önskar därmed alla en Glad Midsommar och en semester med kvalitet och till nytta, individuellt anpassad efter vars och ens eget intresse. Varför inte prova att lågprestera?

———-

The term is over. Midsommar is approaching. And soon, the holiday we have been looking forward to, when we will perform efficiently all the leisure pursuits we have been collecting mentally. Now there will be sightseeing, DIY, hiking, reading, training, cooking, gardening. Or why not just relax and disconnect. Neglect and ignore.

The spring semester work has meant hard work for all; with education, with service, planning and management, with business and government contacts, research and research supervision, KoN Evaluation and not least many hours of application for project money.

Research fundings

Most financiers make their decisions on funds in the autumn, but Formas /SLF has recently decided to grant funds to two projects (out of four) within IPM in horticulture:

  • Beatrix Alsanius (Biosystems and Technology, BT) is granted SEK 2,983,306 for the project ”Integrated Pest Management in a New Light”
  • Marco Tasin (Plant Protection Biology, VSB) is granted SEK 2,387,791 for the project ”A New Innovative Sustainable IPM Strategy for Effective Control of Aphids in Orchards”.

The Crafoord Foundation has awarded research funding of in total SEK 2.1 million to the following researchers at the departments for Plant protection and Plant breeding:
Peter Anderson, Laura Grenville-Briggs Didymus, Sharon Hill, Åsa Lankinen and William Walker (VSB), and Ramune Kuktaite and Ida Lager (VF)

Big congratulations to you, and to others who have been successful in their applicationsl.

New associated professors

We also congratulate the faculty’s six new associated professors: Aakash Chawade and Ida Lager (VF), Christopher Raymond and Johan Östberg (LAPF), Vetukuri Ramesh (VSB) and Josefin Wangel (SoL).

Competence recruitment plan

In order to solve future problems and complete research, teaching and collaboration, we need to plan what skills are needed in different subject areas. The Faculty Board, heads of department and executives met on June 13 for discussions and information exchange regarding competence recruitment, subjects and appointment of staff. One conclusion is that there is a great interest in meeting across borders and linking topics and competencies. Those who fund research also place increasing demands on multidisciplinary and collaboration between researchers from different disciplines. Work on the competence recruitment plan continues.

Campus development

And so does campus work in Alnarp. The Government has now decided on the national plan for the transport system 2018-2029. The railway tracks outside Alnarp are included in the plan and we are therefore one step closer to getting a railway station in Alnarp.  Lomma municipality meets the Swedish Transport Agency this week and after that meeting we hopefully have more information about the upcoming construction process. SLU, Lomma Municipality and our property owner Akademiska Hus continue discussions about the financing of the train station. In parallel, SLU and property owner continue to work on the update of the Campus Plan from 2012 in the autumn, with the aim of completing the plan at the beginning of next year.

Leaders from the faculty, the departments and university administration meet on August 15 to discuss future choices for SLU at Campus Alnarp, such as pros and cons of co-location of all SLU’s activities in a new building. The results of the meeting will form the basis for future decisions by the Vice Chancellor.

Faculty Day

August 22 is Faculty Day in Alnarp, primarily in Swedish with some elements in English. We start with information from deans and faculty director at 11:30. After lunch, the programme continues with five lectures on current research, which reaches over the faculty’s broad activities from resistance breeding, environmental impact assessment and research in networks, to outdoor activities and forest fires. The two later should not be combined – be cautious of the risk of fire!

Everyone is welcome to participate in a poster exhibition so take the opportunity to present an interesting project or other glimpses of what is going on. Maybe someone comes directly from a conference and can reuse their bits and pieces, otherwise it’s a good time to make a new poster. Prizes will be awarded to the best poster during dinner.
If you want to submit a poster, please contact annamia.olvmyr@slu.se  who has more information about the day.

Please register here no later than 13 August to the Faculty Day. Welcome!

Education Conference

An Education Conference will be held in Ultuna 23-24 August. The theme is how to reach the vision of doubling the number of SLU students within a 10-year period. Here, our faculty has great opportunities, with attractive education programmes and a willingness to improve teaching, courses and course packages, based on our high quality research with relevance to society. UN, the Board of Education, will decide on a roadmap to reach the vision by the end of the year. Time to think about new opportunities.

Research Communication

During the summer, many of you will be moving around and have the opportunity to meet other people than in working life. Certainly, they will receive SLU-related enquiries: about food, crop cultivation, creepy-crawlies, gardening and other matters. This calls for clear and fact-based communication. In an ongoing project on research communication we will visit the departments to discuss researchers´ views on communication. Should we publish reports and fact sheets, or will it be YouTube all the way?

Here is an example of the latter that aims to attract young people to Plugga Grönt (study green):

With this, we wish everyone a happy midsummer and a holiday with quality and impact, individually adapted to each and every one’s own interest. Why not try to neglect and ignore?

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *