Dekanbrev maj 2018

In english below

Maj är som vanligt den ljuvaste månaden, med den mest fullproppade kalendern. Det gäller att få ihop det långsiktiga och det dagliga arbetet, att skriva ansökningar och läsa examensarbeten, för Alnarps del i sus av näsduksträd, doft av blåregn och toner från svarthätta.

En framtidsinriktad fråga som ställdes vid Fysiografiska Sällskapets Majsymposium i Lund, med titeln Universitet i förändring, var: Hur kan ett universitet konkurrera med Google om kunskapstörstande ungdomar? Svaret blev: campus – campuslivet, mötesplatsen, festerna, och kanske en och annan föreläsning med en livs levande universitetslärare.

Campusplan Alnarp
Vi arbetar nu aktivt med Campusplanen i Alnarp: Lomma kommun har anlitat arkitekter för att komma med förslag på utformning och kostnader för en tågstation i Alnarp. Regeringen skall under juni fatta beslut om den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. En styrgrupp med representanter för Lomma kommun, SLU och Akademiska Hus diskuterar finansieringen av en tågstation och uppstartsmöte för Campusplansarbetet mellan SLU och Akademiska Hus har ägt rum. Målet är ett levande campus med ändamålsenliga, moderna lokaler för effektiv verksamhet och fruktbara samarbeten.

Fakultetens handlingsplan
För ett år sedan påbörjades arbetet med fakultetens handlingsplan för att nå målen i strategi för 2017-2020. Några axplock av vad som hittills hänt:

  • Den strategiska framtidsplattform inom SLU som LTV-fakulteten har huvudansvar för har startats. Urban Futures utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Plattformen har bland annat utlyst stödmedel för tvärvetenskapliga projekt. Läs mer om Urban Futures.
  • I handlingsplanen står det att LTV-fakulteten ska bidra till SLU:s nya centrum för växtförädling. Detta centrum, Grogrund, är nu inrättat och ligger organisatoriskt under LTV-fakulteten och rektor har utsett Eva Johansson till programchef. Läs om Grogrund.
  • Dekanen har beslutat att SLU Landskap, en samlande kraft inom ämnet landskapsarkitektur, ska finnas kvar vid fakulteten tills vidare. Läs mer om SLU Landskap och de aktiviteter som genomförs.

LTV-fakultetens valberedning
Inför höstens fakultetsnämndsval har fakultetsnämnden beslutat att utse Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson och Sonja Trulsson till ledamöter i LTV-fakultetens valberedning.

Hedersdoktor
Fakulteten har utsett Vera Bitsch, som är professor i trädgårds- och landskapsekonomi vid School of Life Sciences Weihenstephan, vid Münchens Tekniska Universitet till hedersdoktor 2018. Sara Spendrup blir hennes ledsagare vid promotionshögtiden på Ultuna, där Inger Åhman är fakultetens promotor. Ni som disputerat och tagit doktorsexamen sedan sist: boka in den 5-6 oktober i kalendern. Det brukar vara en både festlig och trivsam tillställning som avslutas med middag på Uppsala slott.

Medarbetarundersökningen
Förhoppningsvis har snart alla fått ta del av resultat från den genomförda Medarbetarundersökningen. Överlag är resultaten goda och har till och med förbättrats sedan förra undersökningen. Arbetsuppgifterna är mycket stimulerande och de flesta är nöjda med chefen, men två frågor är extra bekymmersamma: arbetssituationen upplevs i många fall som stressande, med dåligt utrymme för återhämtning, och man är inte särskilt benägen att rekommendera SLU som arbetsplats eller för studier. Svaren hör förmodligen ihop. Chefer och ledare har fått resultaten som nu analyseras och diskuteras i olika grupper, enheter och institutioner. Här behövs alla goda krafter för att situationen ska bli bättre.

Men nu stundar pingst, Lundakarneval (och Mors Dag 27 maj), allt på en gång. Det gäller att prioritera i hänryckningens tid. Glad pingst!

————-

May is as usual the most agreeable month, with the most crowded calendar. It is vital to master the long-term and the daily work, both writing applications and reading students’ thesis work, under distraction from beautiful trees and scented flowers, like in Alnarp the handkerchief trees (Davidia involucrata) and Wisterias, and song from blackcaps.

A future-oriented question posed at the Physiographic Society May Symposium in Lund, titled University in a changing environment, was: How can a university compete with Google among young people thirsting for knowledge? The answer was: Campus – campus life, the meeting place, the parties, and maybe the odd lecture by a real university teacher, alive and kicking.

Campus Plan
We are now actively working with the Campus Plan in Alnarp: Lomma municipality has hired architects to make proposals for the design and costs of a train station in Alnarp. In June, the government will decide on the national plan for the transport system 2018-2029. A steering committee with representatives of Lomma municipality, SLU and Akademiska Hus discusses the financing of a train station and a start-up meeting for the Campus Plans work between SLU and Akademiska Hus has taken place. The goal is a lively campus with purposeful, modern premises for efficient activities and fruitful partnerships.

The faculty’s action plan
Work on the faculty’s action plan for reaching the goals in the strategy for 2017-2020 started a year ago. A few examples of what has been achieved so far:

  • The strategic future platforms within SLU have been set up and our faculty has the main responsibility for Urban Futures that develops and strengthens interdisciplinary research, education and collaboration in sustainable urban development. Among other things, the platform has provided support for interdisciplinary projects. Read more about Urban Futures.
  • The action plan states that the LTV Faculty should contribute to SLU’s new competence centre for plant breeding. This centre, Grogrund, is now established, organisationally under the LTV faculty, and the vice chancellor has appointed Eva Johansson as Programme Manager. Read about Grogrund (not yet in English).
  • The Dean has decided that SLU Landscape, a collective force in the field of landscape architecture, should remain at the faculty until further notice. Read more about SLU Landscape and the activities undertaken.

LTV faculty Nominating Committee
In preparation for the upcoming faculty board election, the Faculty Board has decided to appoint Erik Andreasson, Andrus Kangro, Jan Larsson, Ulla Myhr, Marie Olsson, Anna Peterson and Sonja Trulsson as members of the LTV faculty Nominating Committee.

LTV Doctor Honoratiorus
The faculty has appointed Vera Bitsch, Professor of Economics of Horticulture and Landscaping, School of Life Sciences Weihenstephan, Technical University of Munich, as Doctor Honoratiorus. Sara Spendrup will accompany her at the promotional event at Ultuna this autumn where Inger Åhman will serve as our faculty promotor. Those of you who have achieved your Doctor’s degree since last: book 5-6 October in the calendar, for what is usually a festive and enjoyable event, culminating with dinner at Uppsala Castle, dating from the mid-16th century.

The Staff Survey
Hopefully, soon everyone will be able to share the results from the completed Staff Survey. Overall, the results are good and have even improved since the last survey. The work tasks are very stimulating and employees are satisfied with the boss. However, two questions are extra worrying: the work situation is in many cases perceived as stressful, with little time for recovery, and you are not very inclined to recommend SLU as a workplace, or as a place for studies. These answers are probably connected. Heads of departments and managers have got the results, which are analysed and discussed in different groups, units and departments. Here, all good forces are needed in order to improve the situation.

But now Pentecost, Lundakarneval and (Mother’s Day May 27) are coming up, all at the same time. It is important to prioritize in this time of excitement. Enjoy Pentecost!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *