All posts by Christopher Malefors

Spikning av licenciatavhandling

I fredags (19 februari) så spikades avhandlingen “Food waste in the food service sector – Quantities, risk factors and reduction strategies“. Avhandlingen kommer att läggas fram och försvaras den 12 mars.

Avhandlingen undersöker hur stort matsvinnet är i storköks- och restaurangsektorn, vilka risk faktorer som existerar och vad som kan göras för att minska svinnet. Resultaten pekar på att runt 20% av det som serveras slängs, dock med stor variation. En del riskfaktorer som driver på matsvinnet utgörs av vilken typ av infrastruktur som finns tillgänglig, men även ålder på gäster spelar in, vilka är faktorer som kök kan ha svårt att göra något åt. Den största riskfaktorn är dock att kök lagar för mycket mat i förhållande till hur många som dyker upp, något som skulle kunna lösas av närvaroprognoser vilket också avhandlingen berör.

Malefors, Christopher (2021). Food waste in the food service sector - Quantities, risk factors and reduction strategies. Sveriges lantbruksuniv.               
ISBN 978-91-576-9827-8   
eISBN 978-91-576-9828-5     

Är det möjligt att förutsäga hur många elever som ska äta lunch?

Det uppskattas av livsmedelsverket att ungefär hälften av alla luncher som serveras i Sverige görs inom ramen för offentliga måltider. Skolan utgör en stor andel av dessa luncher, vilket kommer sig av en lagstiftad rättighet som möjliggör för elever att kostnadsfritt få ett mål mat varje skoldag.

Foto: Härnösand kommun

I och med att det är en rättighet att få lunch är det en utmaning för köken att försöka balansera hur mycket som ska lagas, då inte alla elever (av olika anledningar) dyker upp och överskottet kastas. I artikeln “Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering” undersöktes det vilken potential olika slags metoder för att göra prognos över närvaro kan hjälpa köken i att bättre planera tillgång och efterfrågan och på så sätt indirekt minska matsvinnet. Nästa steg är att testa prognosverktygen i samband med olika matsvinnsmätningar för att se om prognoserna ger önskad effekt.

The article has been published open access in the journal Sustainable Production and Consumption.
Malefors, C.; Strid, I.; Hansson, P-A; Eriksson, M. Potential for using guest attendance forecasting in Swedish public catering to reduce overcatering. Sustainable Production and Consumption https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.08.008

Överskottsmat – till vilken nytta?

Att ta hand om överskottsmat från butiker och livsmedelsindustrin och donera överskottet till behövande är inte något nytt fenomen globalt, men att göra detta för att minska matsvinnet är tämligen nytt. Som ett resultat av detta så har det på senare tid kommit en rad aktörer som på olika sätt försöker hitta vägar för att ta hand om överskottsmaten till olika kundgrupper via olika distributionssätt. Frågan som kan ställas är vilken nytta som den levererade överskottsmaten ger och för vem? I den nya artikeln “Sustainability Assessment of Food Redistribution Initiatives in Sweden” undersöker vi en rad olika distributionssätt för överskottsmat och vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska nyttor dessa skapar. Resultaten visar att använda sig av matkassar till socialt utsatta grupper genererar den största vinsten i termer av att minimera växthusgasutsläpp. Att använda sig av överskottsmat för att producera nya produkter visade sig skapa högst social nytta då det undersökta konceptet skapade flest arbetstillfällen (arbetade timmar per kg distribuerad mat). Problemet som samtliga iniativ har är att få ekonomin att gå ihop, då endast två av de undersökta fallen gick med vinst och inte var direkt beroende av extern finansiering.

Photograph by UNT

Food banks that redistribute surplus food from retailers and the food industry to people in need are not a new concept globally, but their connection to food waste prevention is new. As a result, new types of food redistribution units are emerging and diversifying to find new target groups and distribution methods. The aim of a new study “Sustainability Assessment of Food Redistribution Initiatives in Sweden” was to identify and study surplus food redistribution units in Sweden, and then to assess the impact on several sustainability indicators for selected redistribution units, in order to increase knowledge on the types of values these redistribution concepts generate. The methods used for analyzing the scenarios were Environmental Life Cycle Assessment, Life Cycle Costing and Social Life Cycle Assessment. The results showed that providing food bags to socially exposed people generated the largest reduction of greenhouse gas emissions per kg of redistributed food. Reprocessing surplus food to a high-quality end-product was attributed to a high social value, due to job creation effects in the high number of working hours required per kg of redistributed food. With regard to economic impacts, all but two scenarios studied had monthly financial losses and therefore needed other sources of financial support.

The article has been published open access in MDPI resources:
Bergström, P.; Malefors, C.; Strid, I.; Hanssen, O.J.; Eriksson, M. Sustainability Assessment of Food Redistribution Initiatives in Sweden. Resources 2020, 9, 27. doi.org/10.3390/resources9030027

New Food waste course

If you are interested in food waste-related issues, there is an opportunity to learn more this autumn in the new course “Food waste – current situation and future opportunities.” held at SLU in Uppsala. The course starts in August and will revolve around topics covered in the new Routledge Handbook of Food waste that will also act as the course literature. Study visits and project work are also an integral part of the course to disseminate where waste occurs and what strategies need to be in place to tackle this present issue both now and tomorrow.