Category Archives: Food waste

Spikning av licenciatavhandling

I fredags (19 februari) så spikades avhandlingen “Food waste in the food service sector – Quantities, risk factors and reduction strategies“. Avhandlingen kommer att läggas fram och försvaras den 12 mars.

Avhandlingen undersöker hur stort matsvinnet är i storköks- och restaurangsektorn, vilka risk faktorer som existerar och vad som kan göras för att minska svinnet. Resultaten pekar på att runt 20% av det som serveras slängs, dock med stor variation. En del riskfaktorer som driver på matsvinnet utgörs av vilken typ av infrastruktur som finns tillgänglig, men även ålder på gäster spelar in, vilka är faktorer som kök kan ha svårt att göra något åt. Den största riskfaktorn är dock att kök lagar för mycket mat i förhållande till hur många som dyker upp, något som skulle kunna lösas av närvaroprognoser vilket också avhandlingen berör.

Malefors, Christopher (2021). Food waste in the food service sector - Quantities, risk factors and reduction strategies. Sveriges lantbruksuniv.               
ISBN 978-91-576-9827-8   
eISBN 978-91-576-9828-5     

Överskottsmat – till vilken nytta?

Att ta hand om överskottsmat från butiker och livsmedelsindustrin och donera överskottet till behövande är inte något nytt fenomen globalt, men att göra detta för att minska matsvinnet är tämligen nytt. Som ett resultat av detta så har det på senare tid kommit en rad aktörer som på olika sätt försöker hitta vägar för att ta hand om överskottsmaten till olika kundgrupper via olika distributionssätt. Frågan som kan ställas är vilken nytta som den levererade överskottsmaten ger och för vem? I den nya artikeln “Sustainability Assessment of Food Redistribution Initiatives in Sweden” undersöker vi en rad olika distributionssätt för överskottsmat och vilka sociala, miljömässiga och ekonomiska nyttor dessa skapar. Resultaten visar att använda sig av matkassar till socialt utsatta grupper genererar den största vinsten i termer av att minimera växthusgasutsläpp. Att använda sig av överskottsmat för att producera nya produkter visade sig skapa högst social nytta då det undersökta konceptet skapade flest arbetstillfällen (arbetade timmar per kg distribuerad mat). Problemet som samtliga iniativ har är att få ekonomin att gå ihop, då endast två av de undersökta fallen gick med vinst och inte var direkt beroende av extern finansiering.

Photograph by UNT

Food banks that redistribute surplus food from retailers and the food industry to people in need are not a new concept globally, but their connection to food waste prevention is new. As a result, new types of food redistribution units are emerging and diversifying to find new target groups and distribution methods. The aim of a new study “Sustainability Assessment of Food Redistribution Initiatives in Sweden” was to identify and study surplus food redistribution units in Sweden, and then to assess the impact on several sustainability indicators for selected redistribution units, in order to increase knowledge on the types of values these redistribution concepts generate. The methods used for analyzing the scenarios were Environmental Life Cycle Assessment, Life Cycle Costing and Social Life Cycle Assessment. The results showed that providing food bags to socially exposed people generated the largest reduction of greenhouse gas emissions per kg of redistributed food. Reprocessing surplus food to a high-quality end-product was attributed to a high social value, due to job creation effects in the high number of working hours required per kg of redistributed food. With regard to economic impacts, all but two scenarios studied had monthly financial losses and therefore needed other sources of financial support.

The article has been published open access in MDPI resources:
Bergström, P.; Malefors, C.; Strid, I.; Hanssen, O.J.; Eriksson, M. Sustainability Assessment of Food Redistribution Initiatives in Sweden. Resources 2020, 9, 27. doi.org/10.3390/resources9030027

100 000 ton per year instead of 30 000 – updated data about food waste from Swedish retail stores

The elefant in the room in this new report http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8800/978-91-620-8857-6/, was the new data on retail waste – 100000 tons instead of 30000 tons -, which now is based on figures reported directly by the retail chains via the voluntary agreement instead of statistics based on a few stores combined with the number of employees. Expressen, a Swedish tabloid newpaper, made an interview with me and choosed to put focus on how the stores try to hide the food waste data, by not including rejected fruit and vegetables and returned unsold bread and dairy products. From my perspective, this actual behaviour is true, but the incentive is probably not to hide data from the public, but to shuffle the waste to other actors for economical reasons. I also think the newpaper “scope” about this could have been that the Swedish environmental protection agency previously used a method that only catched a third of the actual waste, besides that the now published “actual” waste does not include everything arising at retail level. /Ingrid Strid, food waste researcher at SLU

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/sa-doljs-matsvinnet-genom-livsmedelsjattarnas-kryphal/

Oranges in nets are often wasted when one fruit gets bad.

New Food waste course

If you are interested in food waste-related issues, there is an opportunity to learn more this autumn in the new course “Food waste – current situation and future opportunities.” held at SLU in Uppsala. The course starts in August and will revolve around topics covered in the new Routledge Handbook of Food waste that will also act as the course literature. Study visits and project work are also an integral part of the course to disseminate where waste occurs and what strategies need to be in place to tackle this present issue both now and tomorrow.