Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production

Livsmedel från idisslare har en stor klimatpåverkan men kan också bidra till fler ekosystemtjänster, bland annat genom att låta djuren beta naturbetesmarker. När klimatpåverkan för dessa livsmedel beräknas med hjälp av livscykelanalys är det vanligt att endast ta hänsyn till det kött och mjölk som produceras och inte till de övriga ekosystemtjänsterna, vilket riskerar att dessa aspekter förbises.

Denna studie beräknade klimatpåverkan för nötkött och mjölk med livscykelanalys där även ekosystemtjänsterna ses som en värdefull produkt från kött och mjölkproduktionen, vilket innebär att även ekosystemtjänsterna får bära en del av produktionens utsläpp. För de 10 svenska gårdar inkluderade i denna studie resulterade detta i att upp till 48 % av klimatpåverkan från kött och mjölk istället tilldelades till ekosystemtjänsterna. Det är viktigt att notera att dessa utsläpp inte försvinner, men resultaten kan ändå vara användbara för kommunikation till konsumenter eller vid beslutsfattande för att minska risken för att ekosystemtjänsterna förbises.

F√∂r att f√∂rdela utsl√§ppen fr√•n produktionen till k√∂tt, mj√∂lk och de andra ekosystemtj√§nsterna anv√§ndes ekonomisk allokering, vilket inneb√§r att p√•verkan f√∂rdelas till produkterna proportionellt utifr√•n dess ekonomiska v√§rde. F√∂r k√∂tt och mj√∂lk anv√§ndes inkomsten fr√•n s√•ld produkt. F√∂r de andra ekosystemtj√§nsterna anv√§ndes ist√§llet de ekonomiska ers√§ttningar som lantbrukare erh√•ller f√∂r att bidra till dessa tj√§nster. D√• ers√§ttningarnas, djurens och ekosytemtj√§nsternas koppling till varandra inte alltid √§r helt tydlig unders√∂ktes hur olika grupperingar av ers√§ttningarna p√•verkade resultatet. N√§r endast ers√§ttningar direkt kopplade till djuren (grupp 1 i figurerna) inkluderades var skillnaden mellan de produktionstyperna fortfarande stor, vilken minskade avsev√§rt ju fler ers√§ttningar som inkluderades. √Ąven hur g√•rdarnas produktion s√•g ut p√•verkade allokeringen, d√§r g√•rdar som f√∂der upp kalvar med dikor p√•verkades mest.

von Greyerz, K., Tidåker, P., Karlsson, J.O. & Röös, E. (2023). A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production. Journal of Environmental Management, 325, 116400. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116400

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *