Ny publikation: A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production

Livsmedel från idisslare har en stor klimatpåverkan men kan också bidra till fler ekosystemtjänster, bland annat genom att låta djuren beta naturbetesmarker. När klimatpåverkan för dessa livsmedel beräknas med hjälp av livscykelanalys är det vanligt att endast ta hänsyn till det kött och mjölk som produceras och inte till de övriga ekosystemtjänsterna, vilket riskerar att dessa aspekter förbises.

Denna studie beräknade klimatpåverkan för nötkött och mjölk med livscykelanalys där även ekosystemtjänsterna ses som en värdefull produkt från kött och mjölkproduktionen, vilket innebär att även ekosystemtjänsterna får bära en del av produktionens utsläpp. För de 10 svenska gårdar inkluderade i denna studie resulterade detta i att upp till 48 % av klimatpåverkan från kött och mjölk istället tilldelades till ekosystemtjänsterna. Det är viktigt att notera att dessa utsläpp inte försvinner, men resultaten kan ändå vara användbara för kommunikation till konsumenter eller vid beslutsfattande för att minska risken för att ekosystemtjänsterna förbises.

För att fördela utsläppen från produktionen till kött, mjölk och de andra ekosystemtjänsterna användes ekonomisk allokering, vilket innebär att påverkan fördelas till produkterna proportionellt utifrån dess ekonomiska värde. För kött och mjölk användes inkomsten från såld produkt. För de andra ekosystemtjänsterna användes istället de ekonomiska ersättningar som lantbrukare erhåller för att bidra till dessa tjänster. Då ersättningarnas, djurens och ekosytemtjänsternas koppling till varandra inte alltid är helt tydlig undersöktes hur olika grupperingar av ersättningarna påverkade resultatet. När endast ersättningar direkt kopplade till djuren (grupp 1 i figurerna) inkluderades var skillnaden mellan de produktionstyperna fortfarande stor, vilken minskade avsevärt ju fler ersättningar som inkluderades. Även hur gårdarnas produktion såg ut påverkade allokeringen, där gårdar som föder upp kalvar med dikor påverkades mest.

von Greyerz, K., Tidåker, P., Karlsson, J.O. & Röös, E. (2023). A large share of climate impacts of beef and dairy can be attributed to ecosystem services other than food production. Journal of Environmental Management, 325, 116400. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116400

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *