Monthly Archives: March 2021

Evaluation of calculation tools for climate impact from milk- and beef production

The agricultural sector stands for a large part of our contribution to climate change where the livestock stands for about 15 %, mostly from ruminants. To reduce the climate impact climate calculations can be executed to find possibilities for improvements. These calculations are complex with great uncertainties. A master thesis was performed with purpose to evaluate two tools, Cool Farm Tool (CFT) and Vera, for climate calculations from farms with ruminants. The precision and how well the results are presented to identify improvement opportunities were evaluated. The tools ease of use where also discussed. The evaluation was made with calculations for one milk system and two beef systems. For comparison, calculations were also performed with a life cycle perspective, which mostly followed the tier 2 approach from 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”. The presentations of the results were analyzed from own and advisor experiences. A suggestion for presentation of the results is also presented in the thesis.

Differences between the tools calculations where found which mostly are depending on different global warming potentials, calculations of emissions from enteric fermentation, manure management and feed production. Vera has a great advantage in using Swedish calculation methods and therefore more suitable for Swedish farms. It is also flexible since there are standard values that mostly can be changed. CFT is faster to use and it can manage limitations in data at some level. Vera presents the results in several ways with the possibility to discover areas for improvement. CFT does not present the results in the same detail. Vera needs to limit the time needed to look for and ad products while CFT needs to improve the flexibility and presentation of results.

Read the master thesis here (in Swedish): https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1519284/FULLTEXT01.pdf

Kan det svenska livsmedelssystemet bli klimatneutralt till 2045?

Förra året startade forskningsprogrammet Mistra Food Futures (https://mistrafoodfutures.se/sv/)  som ska svara på bland annat den frågan. Forskningsprogrammet tar ett helhetsgrepp på det svenska livsmedelssystemet för att undersöka möjligheterna att uppnå ett hållbart livsmedelssystem som kan leverera hälsosam mat utan att tära på jordens resurser. Programmet leds av SLU  i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och involverar forskare från många olika discipliner. Dessutom deltar många olika organisationer och myndigheter.

Forskningsprogrammet utgår från ett systemperspektiv, vilket innebär att hela kedjan från jord till bord inkluderas. När målet att nå klimatneutralitet realiseras ska samtidigt också andra negativa konsekvenser på miljön minimeras, och systemet måste också vara hållbart ur ekonomiskt och socialt perspektiv.  

Food Systems-gruppen är involverad i flera delar av programmet, framförallt work package (WP) 4 och 5. I WP4 arbetar forskarna med att ta fram indikatorer för att mäta hållbarhet i livsmedelskedjan. WP5 går ut på att modellera det svenska jordbrukets klimatpåverkan och att utvärdera olika åtgärder för att minska den. Forskare i gruppen ingår även i WP2 som handlar om mål för livsmedelssystemet och också styrmedel, i WP3 om framtidsscenarier och i WP6 som handlar om livsmedelskedjan bortom jordbruket.

Flertalet forskare från Food Systems-gruppen deltar i arbetet med Mistra Food Futures, bland andra Per-Anders Hansson (projektledare), Elin Röös, Pernilla Tidåker, Niclas Ericsson, Kajsa Henryson, Hanna Karlsson Potter och Karin von Greyerz. 

Mer information finns på Mistra Food Futures hemsida https://mistrafoodfutures.se/sv/