Om projektet

Projektet som ledde fram till denna webbplats har finansierats av SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok). Epok arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Som en del i detta görs också en del framåtsyftande arbeten kring utvecklingen av ekologisk produktion (se t.ex. Stenius m.fl. 2018; Röös m.fl. 2018). Djurhållningen är central inom ekologisk produktion både med tanke på att djurhållning dominerar det svenska ekologiska jordbruket idag och för att djuren ingår som en viktig del i agroekologiska system. Därför blir det särskilt relevant för det ekologiska lantbruket att reflektera över djurens roll framöver.   

Som en del i framtagandet av denna text genomfördes under hösten 2021 åtta seminarier där ett antal av argumenten diskuterades vid varje tillfälle baserat på ett utkast av rapporten. Till varje seminarietillfälle bjöds ett antal ämnesexperter in för att granska rapportens innehåll. Återkoppling från experterna beaktades sedan vid färdigställandet av texten. Vi vill passa på att tacka det stora antal forskare och övriga som deltagit i seminarieserien, svarat på frågor, tipsat om referenser och kommit med synpunkter på texten. Vi som författare är dock ensamt ansvariga för webbplatsens innehåll.