The Road to Large-scale Implementation of Source-separation?

Published

Within our research group we are working with several methods for returning nutrients from food and wastewater to agriculture. Source separation of waste flows can make for simpler treatment and higher quality of the recovered products. However, the use of source separation systems is far from wide spread. Trying to understand why this is the case and what can be done to increase source separation is also part of our research focus. And we are not alone in looking for opportunities to transition our waste systems into something more sustainable. A recent popular science article in the magasin Extrakt, sponsored by the Swedish Research Council Formas, featured an interview with Jennifer McConville on what is needed to implement these systems at a large scale.

Öppet [växt]hus

Published

Foto: Anna Simonsson

Den 16 maj kl 13-16 har vi öppet hus i vår fluglarvskomposteringsanläggning på SLU Ultuna campus i Uppsala. Vi kommer då att visa vår anläggning för uppfödning av flugor och larver. Vi kommer även visa hur långt vi kommit i uppskalningen av behandlingsmodulen som konstrueras i samarbete med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö för behandling av ett ton avfall per dag som planeras vara färdig i september i år.

Vad tycker sydindiska bönder om att använda mänsklig urin som gödningsmedel?

Published

Teknologiska framsteg inom sanitetssektorn har möjliggjort säker återföring av mänskligt avfall till jordbruket för användning som gödningsmedel. From ett socialvetenskapligt perspektiv leder dessa framsteg till en rad nya frågor: Är bönder beredda att använda sådana typer av gödningsmedel? Hur uppfattar bönderna dessa typer av gödningsmedel – som avfall eller resurs? Vilka faktorer påverkar dessa uppfattningar och påföljande attityd till denna typ av praxis?Foto: Feng Zhong (CC BY-NC-ND 2.0)

What do farmers in South India think of human urine as a fertiliser?

Published

Technological advances in the sanitation sector have made it feasible to safely recycle human wastes to agricultural areas to use as fertilisers. From a social science perspective, these developments open up a new array of questions: for instance, are farmers be willing to handle and use such fertilisers? How do farmers perceive such materials – as wastes or valuable products? What factors shape these perceptions and subsequent attitudes towards these practices?Foto: Feng Zhong (CC BY-NC-ND 2.0)