All posts by Prithvi Simha

Two new interns for the urine drying project

The latest additions to Kretsloppsteknik are two interns, Chinmoy Deb and Anooj Ramanathan, coming all the way from India to work on urine drying for their bachelor’s thesis. During their bachelors program, both Chinmoy and Anooj have been doing research on sanitation, working with nutrient recovery as well as removal of pharmaceutical residues from human urine. A keen interest in sanitation and hygiene technologies brings them to our group at SLU for a 3-months long internship that began in December. Over the course of the internship, they will be involved in ongoing projects related to process modelling, intensification, and optimization.

Continue reading Two new interns for the urine drying project

Water & Wastewater Speciality in the Journal Frontiers in Environmental Science

A new section about water and wastewater has been launched as a speciality section in the journal, Frontiers in Environmental Science. Björn Vinnerås together with the co-chief editor, Prof. Paolo Perona and the members of the editorial board welcome contributions to the journal.                                                                                                                                                            We aim at publishing pioneering, high-quality research in key areas of integrated and sustainable water and wastewater resources management. These include, for instance, uses and processes involving surface- and groundwater bodies, engineering techniques with a focus on upstream work, virtual water networks, innovative water and wastewater treatment solutions in humid, semiarid and arid regions, analytical and numerical modelling as well as the use of innovative algorithms devoted to the analysis of big-datasets. For more information see the following blog post: https://blog.frontiersin.org/2018/12/12/making-waves-paolo-perona-and-bjorn-vinneras-lead-new-water-related-section-in-frontiers-in-environmental-science/                  Or directly at the home of the section, available at this link

Continue reading Water & Wastewater Speciality in the Journal Frontiers in Environmental Science

Vatten och avloppsspecialicering i tidskriften Frontiers in Environmental Science

En ny specialisering för Vatten och avloppsbehandling lanseras denna vecka i tidskriften Frontiers in Environmental Science. Björn Vinnerås är Chefseditor tillsammans med Professor Paolo Perona och välkomnar tillsammans med övriga editorer bidrag till denna tidskrift. Vårt mål är att publicera nyskapande, högkvalitativ forskning inom integrerad och uthållig vatten och avloppshantering. Ytterligare information finns på följande blogpost: https://blog.frontiersin.org/2018/12/12/making-waves-paolo-perona-and-bjorn-vinneras-lead-new-water-related-section-in-frontiers-in-environmental-science/. Eller direkt på specialiseringens hemsida: https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/sections/water-and-wastewater-management

Continue reading Vatten och avloppsspecialicering i tidskriften Frontiers in Environmental Science

Insekter från avfall som fiskfoder

Som en del i resultatet av Vinnovaprojektet Fem ton fisk i disk, där målet är att producera fisk utfordrade på helsvenskt foder, testades och jämfördes fisk utfordrat med insektsprotein med fisk som ätit konventionellt foder. Proteinet i försöksfodret bestod till hälften av ärtprotein och andra hälften av insektsprotein. Insekterna (vapenflugelarver) utfordrades med utgånget bröd. Totalt producerades 25 kg regnbågslax i denna första omgång. Till allas glädje smakade fisken som ätit insekter mycket bra vilket visar att det finns en möjlighet att insekter kan bli en del av framtidens uthålliga svenska fiskfoder.                                                     Continue reading Insekter från avfall som fiskfoder

Insects fed on waste as fish feed

As part of the result of the Vinnova financed project Five tonnes of fishes in different dishes that aims at producing fish reared exclusively on Swedish produced feed, fish reared on insect based protein were tested and evaluated against fish reared on conventional fish feed. The protein in the test feed comprised of a 1:1 mixture of pea and insect protein. The insects (black soldier fly larvae) were fed stale bread. In total, 25 kg of rainbow trout in this first trial. To the joy of all, the fish fed with insects tasted really well, which suggest that it is feasible that insect can be a part of sustainable Swedish fish feed in the future.                                                                 Continue reading Insects fed on waste as fish feed

Developing a serious game for resource recovery

In the project “Gamification of Sanitation Planning”, we are developing a serious game to support sanitation planning and increase the recovery of nutrients from waste flows. This fall we have had a series of workshops focusing on developing the game concept. The target group for the game is politicians and officials in decision-making positions. Other target groups are property owners, community-based organizations, students and other officials involved in sanitation planning. The aim of the game is to get the target group to understand what nutrient cycles are and what can be done to facilitate the construction of resource-recovery systems, i.e. how can different groups take responsibility? The game should also be fun to play, engaging, be able to inform about new technologies and lead to increased understanding of other actors’ perspectives. The game itself will be developed in early 2019 and be ready to test with audiences before the summer.

Continue reading Developing a serious game for resource recovery

Utveckling av kretsloppspelet pågår

I projektet ” Gamification av sanitetsplanering” håller vi på att utveckla ett serious game för att stödja VA-planering och öka kretslopp.  Under hösten har vi haft flera utvecklingsworkshop som ska leda fram till ett spelkoncept. Primärmålgruppen för spelet är politiker och tjänstemän i beslutsfattande ställning. Övriga målgrupper är fastighetsägare, samfälligheter, studenter och tjänstemän inblandade i planläggningen av en VA utbyggnad. Målet med spelet är att få målgruppen att förstå vad kretslopp för växtnäringsämne är och vad man kan göra för att underlätta att ett kretsloppsystem byggs upp, dvs. hur kan olika grupper ta ansvar? Spelet ska också vara kul att spela, engagerande, kunna informera om ny teknik och leda till ökat förståelse av andra aktörers perspektiv. Själva spelet ska utvecklas under början av 2019 och vara färdig för att testa med målgrupper innan sommaren.

Continue reading Utveckling av kretsloppspelet pågår

Slutkonferens MACRO projektet

                                                                Den 27 november var Kretsloppsgruppen med och presenterade resultat i MACROs slutkonferens i Stockholm. Projektet MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system) hade för mål att stimulera innovation hos både kommuner och teknikleverantörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande avloppssystem för samhällets organiska restprodukter. Projektet har bidragit till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer. SLU har bidragit med forskning om potential för fluglarver kompostering av matavfall från köksavfallskvarnar och organisatorisk förutsättningar för implementering av källsorterade system inom VA-verksamhetsområde.                                                             

Continue reading Slutkonferens MACRO projektet

Final conference for the MACRO project

                                                                  On November 27th, members of the Environmental Engineering group presented results at the MACRO final conference in Stockholm. The project MACRO (Food in Circular Robust Systems) aimed at stimulating innovation for source-separated management of urban organic waste flows within both municipalities and technology suppliers. The project has contributed to filling knowledge gaps regarding both technology and organizational structures. Through MACRO, more opportunities have been created for Swedish actors to develop cutting-edge knowledge in this area, which increases the opportunities for Sweden to positively contribute to the development of the sustainable cities of the future. Our group has contributed with research into the potential for black-soldier fly composting of food waste from kitchen grinders and studies of organizational prerequisites for implementing source-separated system.                       

Continue reading Final conference for the MACRO project