All posts by Prithvi Simha

Piloting urine drying technology at households in Sweden

Over the course of the year, our group has been intensively investigating urine dehydration – to better understand the technology, identify limitations, and pave the way for it to be successfully upscaled. In our latest development on this front, 8 urine dehydrators are being piloted at households across Uppsala, Sweden. Experinece from this pilot installation will surely help us better design, engineer, and implement the technology. The fertiliser end-products from the trials are to be shipped to France, where INRA, the Institut National de la Recherche Agronomique will perform field growth trials using it.

Continue reading Piloting urine drying technology at households in Sweden

MACRO final seminar on 27 november 2018

The autumn’s most exciting conference on the future sewage system will take place on  November 27 in Stockholm! Sign up now for the project MACRO final conference – the participation fee is 500 kr. You will get to know MACRO’s results and conclusions and hear from experts and trusted speakers about:                                                                                                    What is the state of knowledge about technology and environmental benefits of sorting of waste and food waste?                                                                                                                                          What experiences are available from the first major projects in Sweden and Europe?              What benefits will the sewage system of the future create and how should we handle circular system solutions?

In addition, we and all of our MACRO 20 partners will be in place to tell you about our work. We are looking forward to meeting you in Stockholm on November 27th! Read more at https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/ ” 

Click here for conference program

Continue reading MACRO final seminar on 27 november 2018

MACRO slutsem 27 november 2018

”Höstens mest spännande konferens om framtidens avloppssystem, 27 november i Stockholm! Anmäl dig nu till projektet MACROs slutkonferens, deltagaravgiften är självkostnadspris enbart 500 kr. Du får ta del av MACROs resultat och slutsatser och höra experter och förtroendevalda diskutera:                                                                                                          Vad är kunskapsläget om teknik och miljönytta för källsortering av lopp och matavfall?          Vilka erfarenheter finns från de första större projekten i Sverige och Europa?                                Vilka nyttor ska framtidens avloppssystem skapa och hur ska vi styra mot cirkulära systemlösningar?

Dessutom kommer vi och alla projektet MACROs 20 partners finnas på plats och berättat om vårt arbete. Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm den 27 november! Läs mer på https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/  

Slutkonferens-slutligt-program  

Continue reading MACRO slutsem 27 november 2018

The Krestloppsteknik Newsletter!

Dear Reader,

Hejsan! Thank you for visting our blog and for your (continued) interest in our research group’s activites. The Kretsloppsteknik Blog has been an active newsharing platform at SLU since March 2017. The blog has been an excellent tool for us to communicate with you, helping us disseminate results, updates, and information about our group’s research and educational activities. We now offer the blog in both English as well as Swedish.

Now, we have decided to launch a monthly newsletter. This e-newsletter will serve to summarise all the blogs posted over the previous month and delivered by email. Starting this month, the newsletter is being sent out to our research network.

If you would like to subscribe to this newsletter, please get in touch with us at kretsloppsteknik@slu.se or access this link.

If you do not wish to receive further emails from us, you can always unsubscribe. We will promptly remove you from our email list.

To see previous issues of the newsletter, check out our archive page.                                            We hope you enjoy reading it!

– The Krestloppsteknik Research Group

Vad larver behöver

I vår studie, som just publicerats i Journal of Cleaner Production, var vi intresserade av att förstå hur substratet (det vi ger till larverna) påverkar effektiviteten av fluglarvskomposteringen vad gäller bioomvandlingsfaktorn (hur mycket av ursprungsmaterialet som omvandlas till larvbiomassa), tiden det tar för larverna att utvecklas och larvernas överlevnadsgrad. Vi jämförde processeffektiviteten av nio olika substrat och två kontrollsubstrat och jämförde sedan effektiveten med substrategenskaper, såsom proteininnehåll och C / N-förhållande.

Vi kom fram till att substrategenskaperna som hade störst inverkan på bioomvandlingsfaktorn och larvutvecklingen var den dagliga matningsdosen per larv av organiskt material och proteiner, medan endast den dagliga matningsdosen av organiskt material påverkade den slutliga storleken på larverna. Substraten som vi tyckte var mest lovande för behandling med larverna av den amerikanska vapenflugan var slaktavfall, en blandning av slaktavfall och frukt- & grönsaksavfall, matavfall och mänsklig avföring. De substrat som vi inte tycker verkar allt för lovande (låg bioomvandlingsfaktorn, långsam larvutveckling) var avloppsslam och frukt-, & grönsaksavfall.

Continue reading Vad larver behöver

What larvae need

In our study just published in Journal of Cleaner Production  we were interested in finding out what how the larval feedstock affect the efficiency of the black soldier fly larvae (BSFL) composting process in terms of biomass conversion ratio, larval development and larval survival. We compared the process efficiency of nine different feedstocks and two control substrates and compared it to substrate properties, such as protein content and C/N ratio.We found that the substrate properties that had the largest impact on biomass conversion ratio and larval development was the daily larval feeding rate of organic material and proteins, while only the daily feeding rate of organic material impacted the final prepupal size. The feedstock found to be most promising for black soldier fly treatment were abattoir waste, a mixture of abattoir waste and fruit & vegetable waste, food waste and human faeces. The feedstock that did not show great promise (low biomass conversion ratio, long larval development time) were the sewage sludges and fruits & vegetable waste.

Continue reading What larvae need

Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Jag har varit på Universiti Tunku Abdul Rahman som extern examinator vid fakulteten för ingenjörsvetenskap och grön teknik för att utvärdera deras magisterutbildning och doktorandutbildning i ingenjörsvetenskap. Där fick jag chansen att se en god struktur på deras utbildning och läsa om många intressanta projekt som genomförs på fakulteten. Bland deras projekt var det intressant att se Dr. Leong Siew Yoong projekt där hon använder fluglarvskompostering för att behandla avfall, med målet att producera biodiesel från fluglarverna. Under besöket fick jag även chansen att presentera min forskning vid ett seminarium för en grupp miljöteknikstudenter som hade många intressanta frågor.Gruppbild efter föreläsning på UTAR

Continue reading Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Björn Vinnerås visits UTAR in Kampar, Malaysia

Björn Vinnerås was at Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) as External Examiner at the Faculty of Engineering and Green Technology to evaluate their Master of Engineering Science and PhD education in Engineering. He had the chance of looking at their interesting and good structure of their education and looking through several interesting projects that they are performing. Among all projects, it was interesting to see the Black Sodier fly project where Dr. Leong Siew Yoong was looking into the potential of using the lipids from the larvae to produce biodiesel. During the visit, Björn also gave a guest lecture for the Environmental Engineering students, with many interesting questions and discussions.Group picture after the lecture at UTAR

Continue reading Björn Vinnerås visits UTAR in Kampar, Malaysia

Finnish delegation visits SLU to discuss on-site urine treatment

Last week our group hosted a delegation of stakeholders from Finland, representing between them the City of Tampere, The Finnish Environment Institute, The Global Dry Toilet Association of Finland and Tampere University of Applied Sciences. They were at SLU to discuss their ongoing projects, MORTTI – mobile nutrient recovery under field conditions and HIERAKKA – long-term effects of applying urine fertilizers. The project looks at identifying and piloting new solutions for the capture and utilisation of nutrients in urine and faeces. We thus discsussed the possibilities for on-site treatment of urine in Finland as well as potential collaboration for implementing urine drying technology at pilot study locations. This was followed by visits to our lab, where we have been running three household-scale urine drying systems & a tour of our black soldier fly composting colony.  PC: Carl Willandt, Ekokumppanit Oy

Continue reading Finnish delegation visits SLU to discuss on-site urine treatment