All posts by Prithvi Simha

Ny projektdrivning av urintorkning i Finland

Efter det framgångsrika omarbetandet av MORTTI-projektet som ledde gruppens urintorkningsteknik under fältsituationer för första gången, så är vi återigen i Finland igen i veckan. Den här gången kommer vi att konstruera, installera och integrera en urindehydrator med – en torr urinal och en urinledande spoltoalett. Systemet är planerat att installeras på Lielahtis herrgård i Hiedanrantaområdet i Tammerfors och är utformat för att behandla nästan 25 liter färsk urin / dag under en period på 3 månader. Projektet genomförs av vår grupp och Sanitation360, gruppens högskolebaserade startföretag som arbetar med urinuttorkning. Våra partners i projektet omfattar Tammerfors stad, Tammerfors tekniska högskola och Finlands miljöinstitut. Fler uppdateringar kommer!

Continue reading Ny projektdrivning av urintorkning i Finland

Tack Porin Prikaati: slutförandet av urintorkningspilot i Säkylä

Den tre månader långa urintorkningsinstallationen vid Pori Birgade i Säkylä, Finland, demonterades förra veckan och avslutade den första fältdemonstrationen av vår teknik. Som du kommer ihåg från våra tidigare blogginlägg integrerade vi en urinuttorkningsmodul med kapacitet att behandla 40 L urin / dag / m2 i ett befintligt, mobilt torrt sanitetssystem – Biomajatoaletten. Under denna pilot har vi samlat prover av slutprodukten / gödningsmedel (se bilden nedan), kontrollerat olika fysikaliska och kemiska egenskaper samt energianvändningen av behandlingsmodulen. Under de kommande månaderna analyserar vi de samlade proverna tillsammans med våra partners i Finland. Medan modulen fick mindre urin än dess konstruktionskapacitet fungerade den smidigt under pilotperioden.

Continue reading Tack Porin Prikaati: slutförandet av urintorkningspilot i Säkylä

Halv-separerad alkalisk urintorkning i en stadsbyggnad

Under den senaste veckan har gruppmedlemmarn Prithvi Simha och Giulio Zorzetto varit i Tammerfors i Finland, där de installerade en ny urinavtorkningsmodul som testas i Hiedanrantaområdet i Tammerfors. Behandlingsmodulen konstruerades på SLU, transporterades till Finland, återmonterades vid TAMK och slutligen installerad i källaren av Lielahtis herrgård. Urin från två olika toaletter i herrgården, som själv genomgår renovering, planeras att bli kopplat till detta behandlingsystem under den kommande veckan. Denna installation, som varit en gång i drift, har potential att öppna en ny aveny för lokal insamling och behandling av urin i urbana miljöer.

Continue reading Halv-separerad alkalisk urintorkning i en stadsbyggnad

Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Två av de senaste studierna från gruppen har pekat på vikten av bra ledarskap och gemensamma visioner för framgångsrikt genomförande av nya vatten- och avloppssystem.

En teoribyggande fallstudie av samhällsbaserade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia, identifierade fyra förutsättningar för framgång: ledarskap, överenskommen vision, kollektiva åtgärder och ledning. Studien bygger upp ett förutsättningskrav och möjliggör faktorer som kan användas av beslutsfattare och utvecklingsutövare för att stärka samhällsledningen och stödja samhällsbaserade organisationer för att tillhandahålla vatten och sanitetstjänster.

Betydelsen av interna faktorer för samhällshanterade vatten- och avloppssystem i Cochabamba, Bolivia

Continue reading Nya studier belyser vikten av ledarskap och vision

Björn Vinnerås befordrad till professor i Kretsloppsteknik

Den första juli befordrades Björn Vinnerås till Professor i Kretsloppsteknik på SLU. Ramverket för forskningen kommer fortsätta med fokus på teknik för att skapa säkra växtnäringskretslopp. Samtidigt kommer han att på halvtid bli prefekt på institutionen för Energi och Teknik. På den andra hälften av arbetet kommer han fortsätta med forskning inom kretsloppsteknik vid SLU.

Continue reading Björn Vinnerås befordrad till professor i Kretsloppsteknik

Björn Vinnerås promoted to full Professor in Environmental Engineering

On the 1st of July, Björn Vinnerås was promoted to full Professor in Environmental Engineering at SLU. At the same time, Bjorn has also taken up the position (50%) as Head of Department of Energy and Technology but will continue with his research on the second half of the position (50%). The framework of the research will continue with focus on safe recycling of plant nutrients.

Continue reading Björn Vinnerås promoted to full Professor in Environmental Engineering

Semi-decentralised alkaline urine drying in an urban building

During the last week, group members Prithvi Simha and Giulio Zorzetto were in Tampere, Finland where they installed a new urine dehydrator module that is being pilot tested in the Hiedanranta neighbourhood of the city of Tampere. The treatment module was constructed at SLU, transported to Finland, reasssembled at TAMK, and finally installed at the basement of the Lielahti Manor house. Urine from two different toilets in the manor house, which itself is undergoing renovation, is planned to be diverted to this treatment system over the coming week. This installation, once in operation, has the potential to open up a new avenue for local collection and treatment of urine in urban settings.

Continue reading Semi-decentralised alkaline urine drying in an urban building

Thank you Porin Prikaati: wrapping up the urine drying pilot in Säkylä

The three month long urine drying pilot installation at the Pori Birgade in Säkylä, Finland was dismantled last week, bringing to an end the first field demonstration of our technology. As you’ll recall from our previous blogs, we integrated a urine dehydration module with capacity of treating 40 L urine/day/m2 into an existing, mobile dry sanitation system – the Biomaja toilet. During this pilot, we have been collecting samples of the end-product/fertiliser (see picture below), monitoring various physico-chemical properties as well as energy consumption of the treatment module. Over the coming months, we will be analysing the collected samples, along with our partners in Finland. While the module received less urine than its design capacity, it functioned smoothly throughout the pilot period.

Continue reading Thank you Porin Prikaati: wrapping up the urine drying pilot in Säkylä

Nuevo proyecto piloto de secado de orina en Finlandia

Tras la experiencia exitosa del proyecto MORTTI, en el cual se por primera vez la tecnología de deshidratación de orina desarrollada por nuestro grupo se puso a prueba en condiciones de campo, estamos de regreso en Finlandia una vez más durante esta semana. En esta ocasión, estaremos construyendo e instalando una unidad deshidratadora de orina, misma que será conectada a un urinario seco y a un inodoro de recolección separativa. El sistema será instalado en la mansión Lielahti (vecindario de Hiedanranta, ciudad de Tampere), habiendo sido diseñado para tratar casi 25 litros diarios de orina por un período de 3 meses. El proyecto está siendo llevado a cabo conjuntamente por nuestro grupo y Sanitation360, una compañía iniciada por nuestro grupo y basada en nuestra universidad que trabaja con deshidratación de orina. Nuestros socios en este proyecto incluyen a la Ciudad de Tampere, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere y el Instituto Finlandés de Medio Ambiente. ¡Publicaremos novedades al respecto!

Continue reading Nuevo proyecto piloto de secado de orina en Finlandia

New project piloting urine drying in Finland

Following the successful wrap up of the MORTTI-project that piloted the group’s urine drying technology in field conditions for the first time, we are back in Finland once again this week. This time around, we will be constructing, installing, and integrating a urine dehydrator with – a dry urinal and a urine-diverting flush toilet. The system is scheduled to be installed at the Lielahti Manor in the Hiedanranta neighbourhood of the city of Tampere, and is designed to treat nearly 25 L of fresh urine/day for a period of 3 months. The project is being carried out by our group and Sanitation360, the group’s university-based startup company working with urine dehydration. Our partners in this project include the City of Tampere, Tampere University of Applied Sciences, and the Finnish Environment Institute. More updates to follow!

Continue reading New project piloting urine drying in Finland