All posts by Prithvi Simha

Master’s thesis project: identifying logistics for new sanitation systems products

Proposed Title: Identifying effective transport systems and logistics for new sanitation systems that produce fertilisers from human wastes.

Credits: 30 credits; Level: Advanced
Subject: Technology or Environmental Science
Start: As soon as possible

Background: In the sanitation sector, there is growing recognition that we urgently need to change the way we handle, treat, and recycle human wastes in our environment. At the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), the environmental engineering research group has developed the ‘urine dehydrator’, an exciting new technology that converts liquid human urine into a hygienic, commercial-quality, dry fertiliser. The technology involves two steps, (a) using a urine-diverting toilet at home, to separately collect urine without the faeces; and (b) drying the urine within an alkaline substrate that placed is placed in the urine dehydrator.

Continue reading Master’s thesis project: identifying logistics for new sanitation systems products

Student project: Simulation model to support sanitation planning game – nutrient recovery

We are looking for a motivated and enthusiastic student to assist in developing a computer model that simulates the impacts of different technology choices for management of wastewater flows. The model will be incorporated into a serious game that we are developing to guide sanitation planners and decision-makers. The game is a multi-stakeholder, spatial planning game for municipal sanitation which focuses on resource recovery. It will allow for a visual representation of what technologies can be used and what resources can be recovered from sanitation facilities.

Continue reading Student project: Simulation model to support sanitation planning game – nutrient recovery

Project opportunity: Life cycle assessment of large scale fly larvae composting in Swedish conditions

Foto: Viktoria Wiklicky

Titel: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storskaliga sve

Title:Life Cycle Assessment of Large Scale Fly Larvae Composting in Swedish Conditions
Credits: 30 credits
Level: Advanced
Subject: Technology or environmental science
Start: As soon as possible

Continue reading Project opportunity: Life cycle assessment of large scale fly larvae composting in Swedish conditions

Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!

Den 25 mars gav sig tre av gruppens medlemmar, Prithvi Simha, Giulio Zorzetto, och Caroline Karlsson av till Finland med en släpvagn fullastad med komponenter som bildar ett urintorkningssystem. De tog nattfärjan och nådde destinationen nästa dag, då de fortsatte resan till Tammerfors. På plats i Tammerfors ska de nu med hjälp av den finska parten av projektet installera komponenterna i en portabel toalett. Urintorkningssystemet beräknas vara igång första veckan i mars.

Continue reading Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!

Pilotprojektet för urintorkningen i funktion

Efter en veckas tid i Tammerfors, Finland var gruppen klara med installationen av urintorkningssystemet i Biomajatoaletten. Systemet inhyses i en portabel trailer som innehåller en pissoar och en urinsorterande torrtoalett. Urinen behandlas genom alkalinisering och koncentrering, en metod som har tagits fram och utvecklats av vår forskargrupp under flera års tid. Urintorkningen, som upptar en yta på endast 0,75 m2, har kapacitet att omvandla 30 l urin per dag till ett torrt gödsel med hög näringsämneskoncentration.

Den fjärde mars transporterade gruppen och övriga parter i MORTTI-projektet toaletten 100 km väst om Tammerfors. Toaletten är nu i bruk och tanken är att användningen ska fortskrida åtminstone tre månader till.

Continue reading Pilotprojektet för urintorkningen i funktion

Att konstruera ett pilotsystem för urintorkning

Kretsloppstekniksgruppen har sedan början av året jobbat på att konstruera ett pilotsystem för urintorkning. Flera medlemmar i gruppen har deltagit i utformandet, byggnationen, simuleringen samt testandet av systemet, som har kapacitet att behandla 30 l urin per dag på en yta mindre än 1 m2. Under perioden utfördes flera experiment både inom- och utomhus, se bilderna ovan. Idén är att systemet ska installeras i en portabel toalett i Finland under första veckan av mars med målet att behandla 30 l urin per dag.
Flera uppdateringar kommer!

Continue reading Att konstruera ett pilotsystem för urintorkning

Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

I slutet av Januari presenterade Kristina Lundgren sitt examensarbete på Uppsala universitet. Målet med exjobbet var att öka förståelsen kring hur bakterier påverkar fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan. I projektet isolerades bakterier från den amerikanska vapenflugans ägg vilka sedan ympades in i matavfall strax innan larver tillsattes. Resultaten pekade på att varken överlevnaden, total larvbiomassa eller materialreduktion påverkades av tillsats av bakterier till substratet. Variationen i resulterande larvbiomassa och materialreduktion minskade dock när en eller flera bakterier ympades in i matavfallet. Därmed blev systemet mer förutsägbart vilket är särskilt intressant för uppskalning. Att fluglarvskompostering kan användas för att producera värdefulla produkter from organiskt avfall intresserade många i publiken. Både storskalig produktion och bakteriers potentiella positiva effekt i andra substrat diskuterades efter presentationen.

Läs hela rapporten (upplagd i Diva).

Continue reading Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

Just at the end of January, Kristina Lundgren presented her master thesis at Uppsala University. The aim of the thesis was to increase the understanding of how bacteria may affect fly larvae composting with the black soldier fly. The results showed no significant impact on the survival, final biomass or reduction of substrate when bacteria isolated from BSF eggs where inoculated into the substrate (food waste). However, interestingly the variation in resulting biomass and material reduction was decreased when any bacteria or group of bacteria were added to the food waste. Hence, the system became easier to predict, which especially is desirable when scaling up the system. The audience seemed intrigued by fly larvae composting as a waste management tool and had questions both regarding large scale facilities and the possibility that inoculation bacteria might yield positive effects in other substrates.

Read the abstract or entire thesis in Diva portal.

Continue reading Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

The urine drying pilot is operational

After a week in the city of Tampere in Finland, our team over there finished integrating a urine drying bed into the Biomaja toilet. The entire toilet is on a trailer, making it portable and houses a dry urinal and a urine diverting dry toilet. The urine treatment is done by alkaline dehydration, a technology developed by our research group and which we have been pursuing for several years now. The urine treatment unit requires an area of just 0.75 m2 and has a capacity of processing 30 L urine/day into a dry, nutrient-rich fertiliser.

On the 4th of March, members of our group that travelled to Finland, along with partners from the MORTTI project transported the integrated toilet 100 km west of Tampere. The toilet is now very much operational, and is intended to be used for a period of at least 3 months.

Continue reading The urine drying pilot is operational

Sweden to Finland – the urine drying technology travels for pilot testing!

On 25th March, three members from our group, Prithvi Simha, Giulio Zorzetto, and Caroline Karlsson headed off to Finland with a trailer full of parts that make up a urine drying treatment system. They arrived after in Finland after an overnight ferry crossing and are currently in the city of Tampere. Here, with the help of our partners in Finland, they will integrate the technology into a mobile toilet that will be operational during the first week of March.

Continue reading Sweden to Finland – the urine drying technology travels for pilot testing!