All posts by Evgheni Ermolaev

Nature awareness champions competition participants visit

Participants of the “Naturvetarmästarna” competition in knowledge in natural sciences from 9th grade of Rosendalsgymnasiet visited our group at the Fly Larvae Composting Laboratory.
Björn Vinnerås, leader of the Environmental Engineering group, is introducing our vision and different directions of our research to the visitors. Photo: Evgheni Ermolaev.

The vision is to develop and evaluate technological solutions for safe and sustainable nutrient recycling from waste and wastewater to agriculture in a circular system.

The demonstration included two of several systems that the group is developing: organic waste management using black soldier fly larvae composting and sustainable fertilizer production through urine drying. Both system designs and components were presented and sparked multiple questions and discussions with the engaged pupils.

Working with K-12 pupils is a part of the ongoing group effort to introduce sustainable environmental engineering approaches to society and help in the effort of Sweden reaching the UN Sustainable Development Goals.

Contact
Evgheni Ermolaev

Deltagarna från Naturvetarmästarna kom på besök

Deltagare i Naturvetarmästarna – en tävling i naturvetenskap för 9:e klassare som genomförs på Rosendalsgymnasiet besökte vårt Fluglarvskomposteringslaboratorium på SLU i Uppsala.
Björn Vinnerås, ledare för kretsloppsteknikgruppen, introducerar vår vision och olika forskningsriktningar till våra besökare. Foto: Evgheni Ermolaev.

Vår vision är att utveckla och utvärdera tekniska lösningar för säker och hållbar återföring av växtnäring från avfall och avlopp till jordbruk i ett kretsloppssystem.

Demonstrationen omfattade två av flera system som gruppen utvecklar: organisk avfallshantering med hjälp av fluglarvskompostering med larver från den amerikanska vapenflugan samt hållbar gödselproduktion genom urintorkning. Både systemdesign och komponenter presenterades och ledde till flera frågor och diskussioner med eleverna.

Arbete med elever från både grundskola och gymnasium är en del av vår strävan efter att sprida kunskapen om nya lösningar inom miljö- och kretsloppsteknik. Det övergripande målet är att få en bredare kunskap i samhället kring hur vi kan uppfylla FN:s uthållighetsmål.

Kontakt:
Evgheni Ermolaev

Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Nordisk Insektworkshop med inriktning på utveckling av insektproduktion för foder och mat, organiserat av Danmarks tekniska universtitet (DTU) och Nordisk arbetsgrupp för mikrobiologi och djurhälsa och välfärd (NMDD), hölls i Roskilde, Danmark. Evgheni Ermolaev från vår grupp och Bettina Julin från Livsmedelsverket representerade Sverige vid mötet.


Continue reading Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Nordic insect production discussed at a workshop in Denmark

Nordic Insect workshop focusing on development of insect production for feed and food was arranged by DTU and Nordic Working Group for Microbiology & Animal Health and Welfare (NMDD) In Roskilde, Denmark. Evgheni Ermolaev from our group and Bettina Julin from the Swedish National Food Agency represented Sweden at the meeting.

Continue reading Nordic insect production discussed at a workshop in Denmark

Ivã Guidini joins the environmental engineering group

Foto: Viktoria Wiklicky

I am a biologist from São Paulo State University (Unesp) and a PhD student from the Unesp Aquaculture Center (Caunesp), where I’m currently studying different handling methods of windrow thermophilic composting using fish carcasses (as nitrogen source) and wood shavings/peanut shells (as carbon sources). My study involves practical information about the composting process, economic assessment analysis and the influence of the organic composts on soil fertility, with special regard to nitrogen.
In SLU, I will study the BSF composting process using fish carcasses as larvae feed, with two main goals. In the first experiment, we will evaluate the improvement of larvae’s nutritional quality by supplying food waste and fish carcasses over time in different proportions. In the second experiment, we will verify the dynamics of pathogen reduction by means of the BSF larvae composting system, using fish carcasses as feed.
Continue reading Ivã Guidini joins the environmental engineering group

Ivã Guidini ansluter sig till kretsloppsteknikgruppen

Foto: Viktoria Wiklicky

Jag är biolog från São Paulo State University (Unesp) och är doktorand från Unesp Aquaculture Center (Caunesp), där jag för närvarande studerar olika metoder för hantering dödafisk. Jag har tidigare studerat termofil kompostering, där dödfisken använts som kvävekälla, medan träspån /jordnötsskal används som kolkälla. Jag har studerat komposteringsprocessen, gjort en ekonomisk bedömningsanalys samt undersökt de organiska gödningsmedlens påverkan på jordens fertilitet.
Under min tid vid SLU ska jag studera fluglarvskomposteringsprocessen av dödfisk. Studie har två huvudmål: 1) att utvärdera fluglarvskomposteringens processeffektiviteten och larvernas näringskvalitet vid behandling av dödfisk ensamt och vid sambehandling av dödfisk och vegetabiliskt avfall; 2) att utvärdera vad som händer med den zoonotiska sjukdomsalstrande bakterien Salmonella spp. under fluglarvskompostering av dödfisk.

Kontakt
Cecilia Lalander

Påverkar larvspecifika bakterier komposteringsprocessen?

Foto: Evgheni Ermolaev

Jag heter Kristina Lundgren och läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på UU och SLU. Under hösten kommer jag att göra mitt exjobb på institutionen för energi och teknik på SLU inom ämnet fluglarvskompostering med amerikansk vapenfluga. Projektet går ut på att se hur larvspecifika bakterier påverkar komposteringsprocessen. Tanken är att se om det går att göra processen mer stabil eller effektiv genom att tillsätta en eller flera bakterier i substratet som larverna ska bearbeta. Det finns ännu inte så många studier gjorda med det här fokuset, så det ska bli väldigt spännande att se vad mina försök visar.

Kontakt
Cecilia Lalander

Effects of larvae-specific bacteria on composting process

Foto: Evgheni Ermolaev

My name is Kristina Lundgren and I am a student in a master programme in Environmental and Water Engineering at Uppsala University and SLU. Starting in autumn, I will work on my Master Degree project at the Department of Energy and Technology, SLU, in the field of fly larvae composting using black soldier fly. In the project I am investigating how larva-specific bacteria affect the composting process. The idea is to see if it is possible to make the process more stable or effective by adding one or more bacteria to the substrate that the larvae will process. There are not so many studies that have this focus, so it will be very exciting to see what my experiments will show.

Contact
Cecilia Lalander

Öppet [växt]hus 25 september

Den 25 september kl 13-16 har vi öppet [växt]hus i vår forskningsanläggning för fluglarvsbehandling på SLU Ultuna campus i Uppsala. Vi kommer då att visa vår anläggning för uppfödning av den amerikanska vapenflugan och vår forskning om avfallshantering med dess larver.

Under öppet [växt]hus kommer forskarna i kretsloppsteknikgruppen presentera pågående projekt.

Continue reading Öppet [växt]hus 25 september

Open [Green] House 25th of September

On September 25 at 13:00-16:00 we will have Open [Green] House in our black solider fly research facility at SLU campus Ultuna in Uppsala. We will demonstrate our facility for breeding of BSF flies and our research on different aspects of waste management using the BSF larvae.

During the Open [Green] House, the researchers of the Environmental Engineering group will present ongoing projects.
Continue reading Open [Green] House 25th of September