Enkäten för End of Wastewater projektet

Published

Jennifer och Robin från vår grupp är inblandat i ett projekt som handlar om avlopp i kretslopp РEnd of Wastewater, som leds av Robin. Syftet med projektet är att tillsammans med engagerade svenska aktörer skapa ett verktyg för kunskapsförmedling och kommunikationsmaterial för att stödja och uppmuntra acceptans, implementering och uppskalering av innovativa och hållbara lösningar för att återcirkulera växtnäringsämnen och kol från mänskliga avfall och andra organiska rester till jordbruket. För att designa verktyget och kommunikationsmaterial så att det kommer till mest nytta, vill vi samla in information från olika aktörer om vilka information behövs och vem behöver det.

Survey for End of Wastewater project

Published

Robin and Jennifer from the group are collaborating in the End of Wastewater project that is also led by Robin. The aim of the project is to co-create, together with committed Swedish actors, a knowledge brokering and public engagement toolbox to support and encourage acceptance, implementation and upscaling of innovative and sustainable solutions to recirculate nutrients and carbon from human excreta and other organic residuals to agriculture. We are circulating a survey to collect information from diverse actors about how to design this knowledge tool and the support engagement material.

Robin Harder, new postdoc to work on nutrient recovery and reuse from a systems perspective

Published

After ten years in Gothenburg on the Swedish West Coast, it is now time to (again) experience Uppsala on the East Coast. Having only good memories from a summer spent in Uppsala back in 2010, when I first came to Sweden, I am looking forward to work at SLU’s Environmental Engineering Group.

Through my work, I aspire to contribute to a world in which nutrients are recirculated from human excreta and other organic residuals to agriculture in a way the supports healthy water, soil, food, and people. To achieve this, I believe it is crucial that we see human excreta management as part of food and farming systems rather than as part of waste management. This premise underpins much of my research as environmental systems analyst.

Debattartikel om klimatsmart produktion och ökad självförsörjning med avloppsgödsel publicerad på Landlantbruk.se

Published

I artikeln diskuterar en grupp forskare inom ämnena kretsloppsteknik, hållbara livsmedelssystem, bioenergisystem och miljömikrobiologi vid SLU om potentialen att använda näringsämnen i avloppsprodukter att ersätta konstgödsel och sluta livsmedelssystemets kretslopp.

Fotograf: Mårten Svensson

Utlysning av kandidatarbete VT 2020: Utvärdering av reningsprocesser för fluglarver ämnade som djurfoder

Published

De senaste åren har fluglarvsbehandling av biologiskt nedbrytbart material kommit upp som en attraktiv behandlingsteknik. Fluglarvsbehandling är en miljömässigt och ekonomiskt hållbar behandlingsmetod som följer principerna för cirkulär ekonomi. I fluglarvskompostering fås två produkter, fluglarver och behandlingsrest (kompost). Fluglarverna kan användas som proteinråvara i djurfoderproduktion medan behandlingsresten kan användas som gödningsmedel eller som råvara i en rötprocess. Efter avslutad komposteringsprocess siktas larverna ut från behandlingsresten med en effektivtet på ca 90%. Dock krävs en renhetsgrad på >99% för att fluglarverna ska kunna användas som råvara i djurfoderproduktion, således krävs ett extra reningssteg. Målet med studien är att utvärdera reningsprocessens effektivitet. De parametrar som studeras är reningseffektivetet, vattenförbrukning och systemets skalbarhet för framtida industrialisering. Studien ingår i projektet 5 ton grön fisk i disk där 5 ton fisk uppfödda på lokala råvaror (bröd och grönsaksuppfödda larver som proteinkälla i fiskfodret) ska födas upp och säljas i Axfoods livsmedelsbutiker. För mer info om 5 ton grön fisk i disk, se:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/fem-ton-gron-fisk-i-disk/

https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk

Kontakt: Cecilia Lalander, Cecilia.Lalander@slu.se

Using Hermetia illucens larvae to process biowaste from aquaculture production

Published

A paper was published in the Journal of Cleaner Production as a result of the partnership established between the Environmental Engineering Research Group at SLU and the PhD candidate Iv√£ Guidini Lopes, a researcher from S√£o Paulo, Brazil. This paper addresses the management of waste generated in aquaculture enterprises (fish carcasses) by larvae of the black soldier fly (BSF, Hermetia illucens).

Master’s project Microplastic solution – Protein polymer from food waste

Published

Insect protein-based polymer development provides a new alternative resource for plastic production allowing extracting value from food waste. The black soldier fly larvae efficiently convert organic material in the waste into their own biomass which is rich in protein. Using these proteins for plastic production allows taking advantage of the resources in food waste that are currently lost. Moreover, such production does not compete with food production unlike some other types of bioplastics.