All posts by Evgheni Ermolaev

Besök från våra kära grannar

Den 12 mars fick vi besök av våra norska kollegor från Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). På besöket kom Trond Mæhlum, Bente Føreid, Thorsten Heidorn och Anders Enoksen. Från vår grupp deltog Björn Vinnerås, Jennifer McConville och Cecilia Lalander. Vi presenterade om våra pågående projekt inom säker återföring av växtnäring. Björn presenterade om urintorkningen, Cecilia om fluglarvskompostering, medan Jennifer presenterade om sitt arbete om den svenska avloppssektorns beredskap för en övergång till nya tekniker. Vi uppdaterades på ett av NIBIO:s pågående projekt om hållbar och cirkulära urbana odlingssystem som är ett samarbetsprojekt mellan intressenter i Europa och Kina (Sino-European innovative green and smart cities). Det gladde oss att få veta att delegationen från Norge kommit till oss för inspiration av möjliga tekniska lösningar. Vi hoppas att vi i framtiden ska samarbeta inom några av dessa spännande tekniker.

Kontakt: Cecilia Lalander

Visit from our dear neighbours

On the 12th of March we had a visit from our colleagues at the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). On the visit came Trond Mæhlum, Bente Føreid, Thorsten Heidorn and Anders Enoksen. From our group Björn Vinnerås, Jennifer McConville and Cecilia Lalander joined. We presented about our different ongoing projects on safe nutrient recycling: Björn presented on urine drying and Cecilia on fly larvae composting while Jennifer presented her work on the readiness of the Swedish wastewater sector for a technology transition. We were updated on an ongoing project on sustainable and circular urban farming systems that is a collaboration between stakeholders in Europe and China (Sino-European innovative green and smart cities). We were happy to know that the delegation from Norway come to visit us for inspiration on possible technologies. We hope that we in the future will be able to collaborate on some of these exciting technologies.

Contact: Cecilia Lalander

Lovisa Lindberg, M.Sc. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Dagligen läcker växthusgaser ut till atmosfären världen över som påverkar klimatet negativt. Dessa läckage sker bland annat från illa skötta och oplanerade deponier där mycket organiskt avfall hamnar. Vad kan göras för att få ut något utav värde från organiskt avfall och förhindra att det hamnar på deponier vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser? Den amerikanska vapenflugans larver kan användas för detta ändamål då de livnär sig på organiskt avfall och kan halvera mängden avfall. Larverna kan separeras från det behandlade avfallet och användas i djurfoder och behandlingsresten kan användas som organiskt gödningsmedel. Resurserna i det organiska avfallet behöver återinföras i kretsloppet för att skapa ett hållbart samhälle då tillgångarna på jorden sinar, detta genom att avfallet omvandlas och att resurserna i avfallet används.

Eftersom att det är förbjudet att utfodra produktionsdjur med animaliska biprodukter enligt artikel 22.1.b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002, så kan inte larverna utfodras med organiskt avfall då flugan anses vara ett produktionsdjur. Vegetabiliska substrat är däremot tillåtna att utfodra fluglarverna med men det behövs mer kunskap om hur larverna ska kunna tillgodogöra sig den svårtillgängliga näringen i dessa substrat. En lösning skulle kunna vara att förbehandla substratet vilket undersöktes i denna studie där förbehandlingarna utfördes med svamp respektive med ammoniumlösning.

Syftet med denna studie var att utvärdera utsläpp av växthusgaserna koldioxid, lustgas och metangas samt ammoniak från fluglarvskompostering och hur effektivt fluglarvskomposteringen fungerar för nedbrytning av vegetabiliska substrat. För mer ingående information om ämnet hittas i rapporten, upplagd i Diva.

Continue reading Lovisa Lindberg, M.Sc. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Lovisa Lindberg, M.Sc. Emissions of greenhouse gases and ammonia during fly larvae composting

Every day, greenhouse gases leak out to the atmosphere around the world, which has a negative impact on the climate. These leakages occur, among other things, from poorly managed and unplanned landfills where a lot of the organic waste ends up. What can be done to get something out of value from organic waste and prevent it from ending up in landfills, which would reduce greenhouse gas emissions? The black soldier fly larvae can be used for this purpose as they feed on organic waste and can halve the amount of waste. The larvae can be separated from the treated waste and then be used in animal feed and the treatment residue can be used as an organic fertilizer. The resources in the organic waste need to be reintroduced into the cycle in order to create a sustainable society since the assets of the earth are declining, this by converting waste and using the resources in waste.

Since it is prohibited to feed production animals with animal by-products according to Article 22 (1) (b) of Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council, the larvae cannot be fed organic waste because the fly is considered to be a production animal. Vegetable substrates, on the other hand, are permitted to feed the larvae, but more knowledge is needed on how the larvae can absorb the difficult nutrients of these substrates. One solution could be to pretreat the substrate, which was investigated in this study where the pretreatments were performed with fungi or with ammonium solution, respectively.

The purpose of this study was to evaluate emissions of greenhouse gases, carbon dioxide, nitrous oxide and methane gas, and ammonia from fly larvae composting and how efficiently fly larvae composting works for the degradation of vegetable substrates. For more detailed information on the subject, read the thesis (in Swedish) or abstract (English), published in Diva.

Continue reading Lovisa Lindberg, M.Sc. Emissions of greenhouse gases and ammonia during fly larvae composting

Nature awareness champions competition participants visit

Participants of the “Naturvetarmästarna” competition in knowledge in natural sciences from 9th grade of Rosendalsgymnasiet visited our group at the Fly Larvae Composting Laboratory.
Björn Vinnerås, leader of the Environmental Engineering group, is introducing our vision and different directions of our research to the visitors. Photo: Evgheni Ermolaev.

The vision is to develop and evaluate technological solutions for safe and sustainable nutrient recycling from waste and wastewater to agriculture in a circular system.

The demonstration included two of several systems that the group is developing: organic waste management using black soldier fly larvae composting and sustainable fertilizer production through urine drying. Both system designs and components were presented and sparked multiple questions and discussions with the engaged pupils.

Working with K-12 pupils is a part of the ongoing group effort to introduce sustainable environmental engineering approaches to society and help in the effort of Sweden reaching the UN Sustainable Development Goals.

Contact
Evgheni Ermolaev

Deltagarna från Naturvetarmästarna kom på besök

Deltagare i Naturvetarmästarna – en tävling i naturvetenskap för 9:e klassare som genomförs på Rosendalsgymnasiet besökte vårt Fluglarvskomposteringslaboratorium på SLU i Uppsala.
Björn Vinnerås, ledare för kretsloppsteknikgruppen, introducerar vår vision och olika forskningsriktningar till våra besökare. Foto: Evgheni Ermolaev.

Vår vision är att utveckla och utvärdera tekniska lösningar för säker och hållbar återföring av växtnäring från avfall och avlopp till jordbruk i ett kretsloppssystem.

Demonstrationen omfattade två av flera system som gruppen utvecklar: organisk avfallshantering med hjälp av fluglarvskompostering med larver från den amerikanska vapenflugan samt hållbar gödselproduktion genom urintorkning. Både systemdesign och komponenter presenterades och ledde till flera frågor och diskussioner med eleverna.

Arbete med elever från både grundskola och gymnasium är en del av vår strävan efter att sprida kunskapen om nya lösningar inom miljö- och kretsloppsteknik. Det övergripande målet är att få en bredare kunskap i samhället kring hur vi kan uppfylla FN:s uthållighetsmål.

Kontakt:
Evgheni Ermolaev

Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Nordisk Insektworkshop med inriktning på utveckling av insektproduktion för foder och mat, organiserat av Danmarks tekniska universtitet (DTU) och Nordisk arbetsgrupp för mikrobiologi och djurhälsa och välfärd (NMDD), hölls i Roskilde, Danmark. Evgheni Ermolaev från vår grupp och Bettina Julin från Livsmedelsverket representerade Sverige vid mötet.


Continue reading Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Nordic insect production discussed at a workshop in Denmark

Nordic Insect workshop focusing on development of insect production for feed and food was arranged by DTU and Nordic Working Group for Microbiology & Animal Health and Welfare (NMDD) In Roskilde, Denmark. Evgheni Ermolaev from our group and Bettina Julin from the Swedish National Food Agency represented Sweden at the meeting.

Continue reading Nordic insect production discussed at a workshop in Denmark

Ivã Guidini joins the environmental engineering group

Foto: Viktoria Wiklicky

I am a biologist from São Paulo State University (Unesp) and a PhD student from the Unesp Aquaculture Center (Caunesp), where I’m currently studying different handling methods of windrow thermophilic composting using fish carcasses (as nitrogen source) and wood shavings/peanut shells (as carbon sources). My study involves practical information about the composting process, economic assessment analysis and the influence of the organic composts on soil fertility, with special regard to nitrogen.
In SLU, I will study the BSF composting process using fish carcasses as larvae feed, with two main goals. In the first experiment, we will evaluate the improvement of larvae’s nutritional quality by supplying food waste and fish carcasses over time in different proportions. In the second experiment, we will verify the dynamics of pathogen reduction by means of the BSF larvae composting system, using fish carcasses as feed.
Continue reading Ivã Guidini joins the environmental engineering group

Ivã Guidini ansluter sig till kretsloppsteknikgruppen

Foto: Viktoria Wiklicky

Jag är biolog från São Paulo State University (Unesp) och är doktorand från Unesp Aquaculture Center (Caunesp), där jag för närvarande studerar olika metoder för hantering dödafisk. Jag har tidigare studerat termofil kompostering, där dödfisken använts som kvävekälla, medan träspån /jordnötsskal används som kolkälla. Jag har studerat komposteringsprocessen, gjort en ekonomisk bedömningsanalys samt undersökt de organiska gödningsmedlens påverkan på jordens fertilitet.
Under min tid vid SLU ska jag studera fluglarvskomposteringsprocessen av dödfisk. Studie har två huvudmål: 1) att utvärdera fluglarvskomposteringens processeffektiviteten och larvernas näringskvalitet vid behandling av dödfisk ensamt och vid sambehandling av dödfisk och vegetabiliskt avfall; 2) att utvärdera vad som händer med den zoonotiska sjukdomsalstrande bakterien Salmonella spp. under fluglarvskompostering av dödfisk.

Kontakt
Cecilia Lalander