All posts by Evgheni Ermolaev

Master’s Project: Insect protein resource for plastic production

Global plastic production is increasing with growing population and packaging demands. Plastic packaging production is responsible for nearly half of all plastic produced in EU. Currently there are no easy ways to recycle plastic mainly due to existence of multiple types of plastics that are not sorted properly. This leads to a reality that even in developed economies the majority of plastic packaging is not recycled but instead dumped, landfilled or in best case incinerated. While it is important to continue the work towards better plastic waste source-segregation, finding a sustainable and renewable raw material for plastic production is equally important.

Continue reading Master’s Project: Insect protein resource for plastic production

Fuktinnehåll påverkar växthusgasutsläpp från termofil matavfallskompostering

Effekterna av fukt på termofil komposteringsprocess undersöks i den senaste artikeln som publicerades i Journal of Cleaner Production: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118165

Det är känt att alltför våta aktiva komposter kan orsaka överdrivet utsläpp av metan (CH4), men det finns ingen enighet om hur snabbt utsläppen förändras med förändring i kompostens fukthalt.

Continue reading Fuktinnehåll påverkar växthusgasutsläpp från termofil matavfallskompostering

Fluglarvskomposterings-processmodeller för storskalig system på Eskilstuna

Amerikanska vapenfluglarver växer i matavfallet. Foto Erik Dahlquist

En studie “Modellval för avfallsomvandlingseffektivitet och energikrav i en pilotanläggning för storskalig fluglarvskompostering” presenterades vid den 60:e internationella konferensen för Scandinavian Simulation Society, SIMS 2019, i Västerås, Sverige.

Studien utvärderade vissa tekniska aspekter som är förknippade med larvtillväxt, ventilations- och torkningskrav i en pilotanläggning där amerikanska vapenfluglarver användes för fluglarvskompostering av segregerat hushållsmatavfall och diskuterade modeller för att beskriva behandlingsprocessen och dess energieffektivitet.

Continue reading Fluglarvskomposterings-processmodeller för storskalig system på Eskilstuna

Växthusgasutsläpp från småskalig fluglarvskompostering

Frida Erlöv tar ett gasprov. Foto: Evgheni Ermolaev

En ny artikel där utsläpp av växthusgaser från småskaliga fluglarvskompostering utvärderas publicerades. Läs hela artikeln här: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.07.011

Syftet med studien var att utvärdera utsläpp av växthusgaser och ammoniak från flyglarvskomposteringsbehandling av matavfall och effekterna av förbehandling och utsäde av matavfallssubstratet med larvassocierade bakterier på effektiviteten och hastigheten av behandlingsprocessen.

Continue reading Växthusgasutsläpp från småskalig fluglarvskompostering

Moisture content affects greenhouse gas emissions from thermophilic food waste composting

The effects of moisture on thermophilic composting process are investigated in the latest paper published in the Journal of Cleaner Production: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118165

It is known that too wet active composts can cause excessive methane (CH4) emissions, but there is no consensus on how much and what exactly the rate of this change is with changing moisture.

Continue reading Moisture content affects greenhouse gas emissions from thermophilic food waste composting

Modeling large-scale Eskilstuna pilot fly larvae composting system

Black soldier fly larvae growth in the food waste. Photo Erik Dahlquist

A study “Model selection for waste conversion efficiency and energy demands in a pilot for large-scale larvae treatment” was presented at the 60th International Conference of Scandinavian Simulation Society, SIMS 2019, in Västerås, Sweden.

The study evaluated some technical aspects associated with larvae growth, ventilation and drying demands in a pilot sized black soldier fly treatment system treating segregated household food waste and discussed models to describe the treatment process and its energy efficiency.

Continue reading Modeling large-scale Eskilstuna pilot fly larvae composting system

Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting

Frida Erlöv taking a gas sample. Photo: Evgheni Ermolaev

A new paper evaluating the greenhouse gas (GHG) emissions from small-scale fly larvae composting is published. The full paper is available here: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.07.011

The aim of the study was to evaluate GHG and ammonia (NH3) emissions from fly larvae composting treatment of food waste and the effects of pre-treatment and seeding of the food waste substrate with BSF larvae-associated bacteria on the efficiency and rate of the fly larvae composting process.

Continue reading Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting

Forskning om fluglarvskompostering presenterades på Matologi

Vesa Hiltula, Benny Björk, Evgheni Ermolaev och Nils Ewald. Foto: Ingrid Strid.

Evgheni Ermolaev och Nils Ewald från SLU Kretsloppsteknik tillsammans med Vesa Hiltula och Benny Björk från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB presenterade de senaste forskningsresultaten och framstegen för den storskaliga implementeringen av flyglavskomposteringssystem som utvecklats i gruppen sedan 2011. Matologi är en årlig utställning som hålls av SLU i Stockholm med fokus på de senaste trenderna inom hållbara livsmedelssystem.

Läs vår artikel på matologi.nu för att veta mer om vad vi presenterade.

Bredvid oss på utställningen var en annan grupp SLU Akvakultur, som presenterade projektet “5 ton fisk i disk” som vi samarbetar i tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Axfoundation. Läs en artikel om projektet på matologi.nu.

Kontakt: Evgheni Ermolaev

Fly larvae composting research presented at Matologi

Vesa Hiltula, Benny Björk, Evgheni Ermolaev and Nils Ewald. Photo: Ingrid Strid.

Evgheni Ermolaev and Nils Ewald from SLU Kretsloppsteknik together with Vesa Hiltula and Benny Björk from Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB presented the latest research results and the large-scale implementation progress of the fly lave composting system developed in the group from 2011. Matology is a yearly exhibition held by SLU in Stockholm with focus highlighting the latest trends in sustainable food systems.

Continue reading Fly larvae composting research presented at Matologi

Besök från våra kära grannar

Den 12 mars fick vi besök av våra norska kollegor från Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). På besöket kom Trond Mæhlum, Bente Føreid, Thorsten Heidorn och Anders Enoksen. Från vår grupp deltog Björn Vinnerås, Jennifer McConville och Cecilia Lalander. Vi presenterade om våra pågående projekt inom säker återföring av växtnäring. Björn presenterade om urintorkningen, Cecilia om fluglarvskompostering, medan Jennifer presenterade om sitt arbete om den svenska avloppssektorns beredskap för en övergång till nya tekniker. Vi uppdaterades på ett av NIBIO:s pågående projekt om hållbar och cirkulära urbana odlingssystem som är ett samarbetsprojekt mellan intressenter i Europa och Kina (Sino-European innovative green and smart cities). Det gladde oss att få veta att delegationen från Norge kommit till oss för inspiration av möjliga tekniska lösningar. Vi hoppas att vi i framtiden ska samarbeta inom några av dessa spännande tekniker.

Kontakt: Cecilia Lalander