Fluglarvskomposterings-processmodeller för storskalig system på Eskilstuna

Amerikanska vapenfluglarver växer i matavfallet. Foto Erik Dahlquist

En studie “Modellval för avfallsomvandlingseffektivitet och energikrav i en pilotanläggning för storskalig fluglarvskompostering” presenterades vid den 60:e internationella konferensen för Scandinavian Simulation Society, SIMS 2019, i Västerås, Sverige.

Studien utvärderade vissa tekniska aspekter som är förknippade med larvtillväxt, ventilations- och torkningskrav i en pilotanläggning där amerikanska vapenfluglarver användes för fluglarvskompostering av segregerat hushållsmatavfall och diskuterade modeller för att beskriva behandlingsprocessen och dess energieffektivitet.

Det visade sig att det var möjligt att modellera den amerikanska vapenfluglarvsutvecklingen och den tillhörande avfallsnedbrytningshastigheten tillskrivs både larv- och mikrobiell metabolism baserat på resultaten erhållna från pilotanläggningen och försöken utförda i laboratoriemiljö.

Baserat på dessa modellers förutsägelser och mätningar av omvandlingseffektiviteten konstaterades att, med förbehåll för ingen värmeförlust från systemet, var värmen genererad genom processen tillräcklig för att uppnå ett önskvärt totalt fastämnesinnehåll (50%) i behandlingsrester efter 14 dagar av behandling. En exponentiell värmeproduktion från avfallsnedbrytning kan förväntas och således för våtare matavfall kan behandlingsperioden utvidgas för att uppnå den önskade resthalten av det totala fasta ämnet. Modellerna möjliggör också att förutsäga mängden värme som genereras av avfallsminskningen under behandlingen och därmed kan de användas som verktyg för att bestämma behandlingstiden och den nödvändiga mängden värme som tillförs av ventilationen.

Kontakt: Evgheni Ermolaev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *