Category Archives: Svenska

Utlysning av kandidatarbete VT 2020: Utvärdering av reningsprocesser för fluglarver ämnade som djurfoder

De senaste åren har fluglarvsbehandling av biologiskt nedbrytbart material kommit upp som en attraktiv behandlingsteknik. Fluglarvsbehandling är en miljömässigt och ekonomiskt hållbar behandlingsmetod som följer principerna för cirkulär ekonomi. I fluglarvskompostering fås två produkter, fluglarver och behandlingsrest (kompost). Fluglarverna kan användas som proteinråvara i djurfoderproduktion medan behandlingsresten kan användas som gödningsmedel eller som råvara i en rötprocess. Efter avslutad komposteringsprocess siktas larverna ut från behandlingsresten med en effektivtet på ca 90%. Dock krävs en renhetsgrad på >99% för att fluglarverna ska kunna användas som råvara i djurfoderproduktion, således krävs ett extra reningssteg. Målet med studien är att utvärdera reningsprocessens effektivitet. De parametrar som studeras är reningseffektivetet, vattenförbrukning och systemets skalbarhet för framtida industrialisering. Studien ingår i projektet 5 ton grön fisk i disk där 5 ton fisk uppfödda på lokala råvaror (bröd och grönsaksuppfödda larver som proteinkälla i fiskfodret) ska födas upp och säljas i Axfoods livsmedelsbutiker. För mer info om 5 ton grön fisk i disk, se:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/fem-ton-gron-fisk-i-disk/

https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk

Kontakt: Cecilia Lalander, Cecilia.Lalander@slu.se

Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Fluglarvskompostering har väckt intresse för elever från årskurs 8 från Hedda Wisingskolan som ville testa fluglarvskompostering på egen hand.

Syftet med projektet är att utvärdera hur enkelt systemet kan vara och hur snabbt processen går. Studenterna driver detta experiment med syfte att producera foderprotein som sedan kan användas för kyckling- eller fiskproduktion. Substratet är matresterna som annars skulle bli matavfall. Projektet vid skolan är en del av ett EU-samarbetsprojekt ”Envising” med fokus på hållbarhet.

Följ länken för att kolla larverna:

https://www.youtube.com/channel/UCT00Ppow_EYo_52IDHq59Bg

Continue reading Direktsändning av fluglarvskomposteringsprojekt vid Hedda Wisingskolan

Ny masteruppsats ute: Teknikutvärdering av Urinsortering i Pilotskala – ett Fältförsök i Finland

Masteruppsatsen Teknikutvärdering av Urintorkning i Pilotskala – ett Fältförsök i Finland (författare Caroline Karlsson) finns nu publicerad på DiVA. I det spännande masterprojektet testades urinsorteringsteknologin för första gången i fältförhållanden på en militäranläggning i sydvästra Finland. Uppsatsen kan läsas på: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1374211

Continue reading Ny masteruppsats ute: Teknikutvärdering av Urinsortering i Pilotskala – ett Fältförsök i Finland

Fekalt slam & avloppsrening, infrastrukturinvesteringar & driftskostnader i Kampala, Uganda

Liksom många låginkomstländer kämpar Uganda för att ge sina invånare sanitet. Att uppfylla det hållbara utvecklingsmålet relaterat till sanitet (SDG6) kommer det att kräva stora investeringar i sanitet. Denna studie använder begreppet serviceregimer för att analysera befintlig sanitetsinfrastruktur och tjänster och deras respektive kostnader. De serviceundersökningar som undersökts är avloppsregimen och fekalt slamregimen. Resultaten visar att cirka 56 % av fekalflödet i Kampala uppskattas som “säkert hanterat”. Resultaten visar också att de årliga kostnaderna per capita för avloppsregimen (186 USD) är mer än 13 gånger för FS-regimen (14 USD). Dessutom finns det stora skillnader i subventioner mellan regimerna. Vid allokering av offentliga medel rekommenderas beslutsfattare att överväga (i) antal kunder inom regimer, (ii) totala kapital och driftskostnader för tjänster, (iii) kostnadsfördelning mellan intressenter och (iv) infrastrukturprestanda.

McConville, J. R., Kvarnström, E., Maiteki, J. M., & Niwagaba, C. B. (2019). Infrastructure investments and operating costs for fecal sludge and sewage treatment systems in Kampala, UgandaUrban Water Journal, 1-10.

Farmaceutisk förorening av vattenresurser i våtmarker i Nakivubo och Victoria Lake, Uganda

Denna studie undersökte förekomsten och avlägsnandet av avloppsvatten och vattendrag i Nakivubo våtmarksområde och Inner Murchison Bay, Victoria Lake, av vanliga receptbelagda och icke-receptbelagda farmaceutiskt aktiva ämnen (PhAC) som såldes i Kampala stad, Uganda. Ett frågeformulär skickades till 20 apotek i Kampala för att identifiera de mest sålda PhAC: erna i staden. Under två provtagningskampanjer samlades prover från Bugolobi avloppsreningsverk (WWTP), inströmmande och utgående avloppsvatten och ytvattenprover från Nakivubo-kanalen, Nakivubo våtmark och Inner Murchison Bay. Koncentrationerna av 28 PhAC, organiskt material, fasta ämnen och näringsämnen i vattenprover analyserades. Ciprofloxacin (antibiotikum), cetirizin (anti-allergi), metformin (anti-diabetes), metronidazol (antibiotikum) och omeprazol (gastrisk terapi) rapporterades av apotek som PhAC: er som vanligtvis säljs i studieområdet. Kemisk analys av vattenprover avslöjade att trimetoprim (antibiotikum) och sulfametoxazol (antibiotikum) var de dominerande FAC i vatten från alla platser förutom Victoria Lake.

Continue reading Farmaceutisk förorening av vattenresurser i våtmarker i Nakivubo och Victoria Lake, Uganda

Pressmeddelande: Kväve bör prioriteras högre än fosfor vid återvinning av näring från avlopp

Fosfor har länge starkt prioriterats vad gäller återvinning från avlopp och i direktivet till den sittande slamutredningen är fosfor det enda näringsämnet som nämns. Kväve bör dock prioriteras högst enligt en ny utvärdering av kriterier kopplade till användning av icke förnybar resurs, sårbarhet, och potentiellt minskad klimatpåverkan.  

Vid prioritering av återvinning från avlopp betonas ofta att fosfor är nödvändigt för allt liv och att det snart kommer att ta slut (Peak phosphorus). Det finns skäl att ifrågasätta denna ensidiga betoning på fosfor. Rapporten ”Fosfor, kväve, kalium och svavel – tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp” går igenom a) risker kopplade till att konstgödsel tillverkas av icke förnybara resurser, b) sårbarheten för svensk växtodling vid stoppad import av konstgödsel, och c) potentiellt minskad klimatpåverkan vid återvinning av växtnäring från avlopp.

Definitionen av ekonomisk reserv är: Storleken på den resurs som bedöms vara av sådan kvalitet att den med dagens teknik och pris ekonomiskt kan utvinnas. Den ekonomiska reserven av råfosfat beräknades 2017 till 266 årsproduktioner, vilket är 5 gånger så stor som den för naturgas, 53 årsproduktioner (figur A). Naturgas är den viktigaste icke förnybara råvaran för tillverkning av konstgödselkväve. Många påpekar att gödselkväve kan tillverkas med förnybar energi, men då blir produktionskostnaden ca 3 gånger så hög, varför förnybar energi inte ska räknas in i de ekonomiska reserverna. Den ekonomiska reserven för tillverkning av kväve är alltså klart minst. Dessutom är odlingens kostnad och kostnadskänslighet för kväve ca 6,5 gånger större än för fosfor. Därför bör återvinning av kväve prioriteras högst. Återvinning av fosfor och kalium är också önskvärd.

Continue reading Pressmeddelande: Kväve bör prioriteras högre än fosfor vid återvinning av näring från avlopp

Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom miljösystemanalys

Kretsloppsgruppen vis SLU – Sveriges lantbruksuniversitet söker ett postdoktor för att förstärka vårt team. Snälla sprida denna annonsen i dina nätverk. Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom hållbarhetsbedömningar av tekniker för resursåtervinning från organiskt avfall från städer, dvs avloppsfraktioner och organiskt fast avfall. Vi är särskilt intresserade av hållbarhetsbedömningar, t.ex. livscykelanalys, kostnads-nyttoanalys och tekniska innovationsstudier av system utformat för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten. 

Mer information om positionen finns här: https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2977&rmlang=SE

Contact: Jennifer McConville

Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Utsläpp av mikroplast från hushållen står för en betydande del av den mängd som inkommer till avloppsreningsverken och tvätt av syntettextil är sannolikt den största enskilda källan till mikroplast i hushållsspillvatten. Mikroplastens flödeskedja från avloppsvatten reningsverk till miljö behöver studeras för att en bättre bedömning av problemets omfattning ska kunna genomföras. Förekomsten av mikroplast i slam och påverkan från olika slambehandlingsprocesser behöver utredas. Det saknas standardiserade metoder för analys av mikroplaster vilket gör det svårt att spåra källor samt att utvärdera åtgärder för att minska mängden inkommande mikroplaster till reningsverk. Därför är det av hög prioritet att utveckla provberednings- och analysmetoder som är pålitliga och kostnadseffektiva. I TGA analyseras en känd mängd (massa) material (t.ex. slam) genom att utsättas för termisk sönderdelning under stigande temperatur (50-2000 °C). Under processen ökar temperaturen kontinuerligt och olika material sönderdelas och avgår vid olika temperaturer vilket skapar ett diagram av massförlust som funktion av temperatur. En stor fördel med TGA är att det är en automatiserad analys som med en relativ liten arbetsinsats bör ge totalhalterna av olika mikroplaster i provet, vilket bör innebära att analysen, jämfört med dagens analysmetoder, bör kunna bli väsentligt billigare.

Continue reading Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Den Cary 620 FTIR mikroskop kopplat till Cary 660 IR spektroskop and FTIR mikroskopi är redo för microplast analys vid Kretslopp teknik

After investing 1.5 million Swedish Crowns, the new Cary 620 FTIR microscope coupled with Cary 660 IR spectroscopes and FTIR microscopy is finally installed and ready for operation for analyses of microplastics in Department of Energy and Technology. Using the Focal plane array detector and the FTIR spectrophotometer, the instrument will be used to implement chemical imaging to identify, quantify and determine the particle size of micro plastics and other substances.  The instrument is homed by Environmental technology group under the responsibility of Sahar Dalahmeh.

Deltagande design av biokol filter för små avloppsrening

FORMAS har beviljat 3 mkr för ett forskning projekt som syftar på att samarbeta med olika aktörer och intressenter för att designa ett biokol-system för småskalig avloppsrening. Med en deltagardriven design övervägs tekniska, sociala och institutionella förutsättningar. Baserade på deltagandedesign kriterierna kommer laboratorie- och demonstrations-biokolsystem för små avlopp att utvecklas och testas. Teknisk prestanda och underhålls- och driftkrav kommer att utvärderas. Biokol som lösning för små avlopp kommer att utvärderas vad gäller miljö och klimatpåverkan. Under etapperna i projektet kommer forskarna att arbeta nära med lokala aktörer i kommuner i Sverige för att förankra resultaten i praktiken. Projektet kommer att genomföras av Sahar Dalahmeh, forskare vid Kretslopp teknikgrupp med samarbete med andra forskare på SLU och Malmö Högskola.

Continue reading Deltagande design av biokol filter för små avloppsrening