Category Archives: Svenska

Vad larver behöver

I vår studie, som just publicerats i Journal of Cleaner Production, var vi intresserade av att förstå hur substratet (det vi ger till larverna) påverkar effektiviteten av fluglarvskomposteringen vad gäller bioomvandlingsfaktorn (hur mycket av ursprungsmaterialet som omvandlas till larvbiomassa), tiden det tar för larverna att utvecklas och larvernas överlevnadsgrad. Vi jämförde processeffektiviteten av nio olika substrat och två kontrollsubstrat och jämförde sedan effektiveten med substrategenskaper, såsom proteininnehåll och C / N-förhållande.

Vi kom fram till att substrategenskaperna som hade störst inverkan på bioomvandlingsfaktorn och larvutvecklingen var den dagliga matningsdosen per larv av organiskt material och proteiner, medan endast den dagliga matningsdosen av organiskt material påverkade den slutliga storleken på larverna. Substraten som vi tyckte var mest lovande för behandling med larverna av den amerikanska vapenflugan var slaktavfall, en blandning av slaktavfall och frukt- & grönsaksavfall, matavfall och mänsklig avföring. De substrat som vi inte tycker verkar allt för lovande (låg bioomvandlingsfaktorn, långsam larvutveckling) var avloppsslam och frukt-, & grönsaksavfall.

Continue reading Vad larver behöver

Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Jag har varit på Universiti Tunku Abdul Rahman som extern examinator vid fakulteten för ingenjörsvetenskap och grön teknik för att utvärdera deras magisterutbildning och doktorandutbildning i ingenjörsvetenskap. Där fick jag chansen att se en god struktur på deras utbildning och läsa om många intressanta projekt som genomförs på fakulteten. Bland deras projekt var det intressant att se Dr. Leong Siew Yoong projekt där hon använder fluglarvskompostering för att behandla avfall, med målet att producera biodiesel från fluglarverna. Under besöket fick jag även chansen att presentera min forskning vid ett seminarium för en grupp miljöteknikstudenter som hade många intressanta frågor.Gruppbild efter föreläsning på UTAR

Continue reading Björn Vinnerås besök på UTAR i Kampar Malaysia

Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Nordisk Insektworkshop med inriktning på utveckling av insektproduktion för foder och mat, organiserat av Danmarks tekniska universtitet (DTU) och Nordisk arbetsgrupp för mikrobiologi och djurhälsa och välfärd (NMDD), hölls i Roskilde, Danmark. Evgheni Ermolaev från vår grupp och Bettina Julin från Livsmedelsverket representerade Sverige vid mötet.

Continue reading Nordisk insektproduktion diskuterad på en workshop i Danmark

Ett masterprojekt om fettsyresammansättningen av den amerikanska vapenflugans larver har påbörjats

Jag heter Nils Ewald, och är en av de senaste tillskotten i Black Soldier Fly-gruppen på institutionen. Under hösten kommer jag göra mitt examensarbete som en avslutning  på Agronomprogrammet i Livsmedelsvetenskap här på SLU. Som livsmedels-student känns det väldigt intressant att få arbeta med insekter som mat och foder, ett ämne som diskuterats flitigt på sistone. I mitt arbete kommer jag analysera fettsyror i fluglarverna, och det foder som vi ger dem (till exempel matrester). Målet är att se hur fettsyrorna i fodret påverkar fettsyrorna i fluglarverna.

Continue reading Ett masterprojekt om fettsyresammansättningen av den amerikanska vapenflugans larver har påbörjats

Demonstrations biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening finansierades av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade att bevilja Sahar Dalahmeh, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet 475 000 kronor för projektet “Demonstrationsprojekt av biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening”. Projektet avser att skala upp laboratoriesystemet till full skala modul som behandlar avloppsvatten avsende övergörande ämne och mikroföroreningar. Det som utvärderas är systemets funktion och behandling förmåga samt utgående vatten kvalité. Projektsperiod är September 2018- juli 2019.

Continue reading Demonstrations biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening finansierades av Naturvårdsverket

Ivã Guidini ansluter sig till kretsloppsteknikgruppen

Foto: Viktoria Wiklicky

Jag är biolog från São Paulo State University (Unesp) och är doktorand från Unesp Aquaculture Center (Caunesp), där jag för närvarande studerar olika metoder för hantering dödafisk. Jag har tidigare studerat termofil kompostering, där dödfisken använts som kvävekälla, medan träspån /jordnötsskal används som kolkälla. Jag har studerat komposteringsprocessen, gjort en ekonomisk bedömningsanalys samt undersökt de organiska gödningsmedlens påverkan på jordens fertilitet.
Under min tid vid SLU ska jag studera fluglarvskomposteringsprocessen av dödfisk. Studie har två huvudmål: 1) att utvärdera fluglarvskomposteringens processeffektiviteten och larvernas näringskvalitet vid behandling av dödfisk ensamt och vid sambehandling av dödfisk och vegetabiliskt avfall; 2) att utvärdera vad som händer med den zoonotiska sjukdomsalstrande bakterien Salmonella spp. under fluglarvskompostering av dödfisk.

Kontakt
Cecilia Lalander

Påverkar larvspecifika bakterier komposteringsprocessen?

Foto: Evgheni Ermolaev

Jag heter Kristina Lundgren och läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på UU och SLU. Under hösten kommer jag att göra mitt exjobb på institutionen för energi och teknik på SLU inom ämnet fluglarvskompostering med amerikansk vapenfluga. Projektet går ut på att se hur larvspecifika bakterier påverkar komposteringsprocessen. Tanken är att se om det går att göra processen mer stabil eller effektiv genom att tillsätta en eller flera bakterier i substratet som larverna ska bearbeta. Det finns ännu inte så många studier gjorda med det här fokuset, så det ska bli väldigt spännande att se vad mina försök visar.

Kontakt
Cecilia Lalander

Öppet [växt]hus 25 september

Den 25 september kl 13-16 har vi öppet [växt]hus i vår forskningsanläggning för fluglarvsbehandling på SLU Ultuna campus i Uppsala. Vi kommer då att visa vår anläggning för uppfödning av den amerikanska vapenflugan och vår forskning om avfallshantering med dess larver.

Under öppet [växt]hus kommer forskarna i kretsloppsteknikgruppen presentera pågående projekt.

Continue reading Öppet [växt]hus 25 september

Fluglarvskompostering presenterades vid Matologi


Vår fluglarvsgrupp deltog i evenemanget Matologi som årligen arrangeras av SLU. Fokus för årets utställning var svinn och klimat. Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto och Panav Gupta presenterade konceptet Kretsloppsfluga, en fluglarvsbaserad behandling av organiskt avfall som utvecklats av gruppen. Vidare visades behandlingsmodulen som är skalbar att behandla ett ton om dagen och som nu testas vid en pilotanläggning i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Continue reading Fluglarvskompostering presenterades vid Matologi

Antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan


SLU arrangerade tillsammans med SIWI, SIANI and Nordea ett antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan. Annika Nordin var vår representant och talade om vikten av WASH (Water, Sanitation and Hygiene) för att begränsa spridning av antibiotikaresistens. Workshopen kring WASH och antibiotikaresistens lockade ca 20 personer. Den övergripande slutsatsen var att källsorterande sanitet kan vara ett sätt att effektivare kontrollera spridningen från avlopp. Detta eftersom både antibiotikan och patogenerna kommer att vara koncentrerade i en mindre fraktion som kan hanteras enklare jämfört med stora volymer blandat avloppsvatten. Kontroll av antibiotikaresistens kräver att fler aspekter än patogenavdödning beaktas vid behandling, dock kan hygienisering resultera i betydande förbättring av spridningen av antibiotikaresistens från avlopp jämför med nuvarande hantering.

Continue reading Antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan