Karriärbidrag till forskare vid institutionen för energi och teknik

Published

Docent Jennifer McConville vid institutionen för energi och tenik är en av fem forskare som av SLU:s rektor tilldelats tre miljoner kronor i ett så kallat karriärbidrag.

SLU delar vartannat år ut karriärbidrag till ett antal forskare som befinner sig i början av sin karriär. Docent Jennifer McConville vid institutionen för energi och teknik är en av årets fem mottagare. De tilldelas tre miljoner vardera.

Jennifer McConvilles forskning handlar om systematisk och tillämpat hållbarhetsanalys som beslutstöd inom planering och beslutsfattande när det gäller sanitet och avloppshantering. Målet är att förbättra resursåtervinning från dessa system genom anpassning av teknisk infrastruktur och institutionella arrangemang. Hennes forskning tillämpas i Sverige så väl som låg och mellan-inkomstländer. Hon använder livscykeltänkande, delaktighet och socioteknisk analys för att bättre förstå och forma planeringsprocesser så att de kan utvecklas mot hållbarheten.

Karriärbidraget planerar Jennifer McConville att använda tillsammans med sin forskningsgrupp för att:

  • utveckla och tillämpa nya tvärvetenskaplig metod för hållbarhetsanalys med fokus på resursåtervinning
  • öka kunskapen om avvägningar mellan olika hållberhetsaspekter
  • ta fram vägledning för att bytta till sanitetssystem med ökat resurseffektivisering och  rättvis tillgång för all i världen

Resultatet från Jennifer McConvilles forskning kommer hjälpa myndigheter som har ansvar för sanitet och avloppsvattenhantering att öka resursåtervinning och välja mer hållbara system.

IVA 100 listan

Published

Vi är så glada över att på IVA listan, topp 100, platsade vår grupp med urinbaserad gödsel!

Läs mer här!

Uppdatering från Gotland!

Published

Sädeslaget korn har blivit gödslat med vår torkade urin och den växer bra.

Bilden som är avsedd att läggas upp här (men som inte kan laddas upp) togs 27 dagar efter plantering och det ser riktigt bra ut!

Återvinning och återanvändning av näringsämnen – Hjälp oss att utforma en systematisk karta och bevisplattform

Published

Forskningen och utvecklingen av cirkulära näringsteknologier har under de senaste åren fått mer fokus och publiceraringar blivit mer frekventa. Detta har lett till att det blivit svårare att navigera och hålla reda på forskningsresultat inom detta område. Det finns ett behov av en robust och omfattande kartläggning samt hur befintlig relevant forskning och bättre kunskapsförmedling till policy och praktik ska kunna kombineras.

Forskare i vår grupp är involverade i samarbetsprojektet End-of-wastewater som syftar till att:

  • Samla tillgänglig granskad forskning på engelska om näringsåtervinning och återanvändning till en omfattande bevisplattform med systematisk kartläggningsmetodik.
  • Utveckla en onlineplattform för att enkelt navigera i relevanta vetenskapliga artiklar.

Intresserad av praktiska aspekter av avfallshantering med den amerikanska vapenflugan?

Published

Eftersom att användning av den amerikanska vapenflugan (BSF) har blivit mainstream som ett spännande sätt att behandla organiskt avfall, får vi fler och fler förfrågningar med frågor som ”vad ska jag” och ”hur ska jag”. Vetenskapliga artiklar ger sällan tillräckligt lättsmälta svar för utövare som är intresserade av att starta eller redan driva en BSF-anläggning.

För detta ändamål har en webbsida för praktiskt kunskapscentrum upprättats som innehåller information kring BSF-avfallshantering i ett förhoppningsvis enkelt och praktiskt format för människor “i fältet”.

Behandlingsrest från fluglarver används för att gödsla grönsaker

Published

Behandlingsresten från fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan (BSF) innehåller betydande mängder växtnäringsämnen och är ett lovande jordtillägg som får mer och mer uppmärksamhet med ökande intresse för fluglarvsuppfödning runt om i världen. Under de senaste åren i vår fluglarvskoloni så ackumulerades behandlingsresten från olika kyckling- och fiskfoderförsök och var en förbisedd ”biprodukt”. Det mesta av behandlingsresten hamnade i våra egna trädgårdsland eller värre, skickades till förbränning. När trädgårdsäsongen 2021 startade slog BSF-gruppen sig samman med Ultuna Permakultur för att använda 500 kg behandlingsresten till ett bättre ändamål! Förra månaden fick vitlökarna sin första mängd extra dos av näringsämnen från behandlingsresten och när vädret börjar bli värmare är potatisarna på tur. Vår vision är att skapa ett slutet system där vi matar våra fluglarver med lokalt producerat avfall (som bröd eller vegetabiliskt avfall från närliggande fabriker), genererar protein i form av larvbiomassa och ser till att behandlingsresten från processen kommer tillbaka in i matkedjan.

Kontakt: Viktoria Wiklicky

Professorsinstallationsföreläsning

Published

I slutet av april höll alla nya professorer på SLU sina installationsföreläsningar. Ett helt nytt koncept med föreläsning online och möjlighet för de som lyssnade att ställa frågor. Björn höll sin föreläsning med fokus på hur vi i framtiden kan minska föroreningen av våra vattendrag genom att koppla bort våra hus från vatten och avlopp och ha samma vatten i huset som vi renar och återanvänder samtidigt som vi producerar ett rent gödselmedel ur toalettfraktionen. Totalt var det 147 personer som tittade på föreläsningen. Det går att se föreläsningen i efterhand på följande länk: https://youtu.be/EYtuP0ino3M?t=15148

Kontakt: Björn Vinnerås

Pris för bästa artikel ”Återvinning av näringsämnen som finns i utsöndring från människor till jordbruk: vägar, processer och produkter”

Published

Under de senaste åren har forskningen om teknik för att återvinna näringsämnen från människoutsöndring och avloppsvatten intensifierats i en sådan utsträckning att det har blivit svårt även för forskare inom området att hålla koll på nya utvecklingar. Under 2019 publicerade Harder och några kollegor en artikel i Critical Reviews i Environmental Science and Technology som syftade till att tillhandahålla en syntes av tillgängliga och föreslagna näringsåtervinningsvägar, som täcker både processer och produkter som gjorts genom behandling.

Master student analyserar näringsflöden

Published

Jag heter Sharareh Farshchiha och gör min masterexamen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Jag gör mitt examensarbete för Sweden Water Research i samarbete med Robin Harder som min handledare på SLU. Syftet med studien är att kartlägga och analysera cirkuleringen av näringsflöden (N, P, K) för nuvarande jordbrukssystem, livsmedelsförbrukning och avfallshantering i Sverige. För att analysera näringsflödena delades det svenska livsmedelssystemet in i fem delsystem och analysen utfördes med fokus på: 1. jordbruksmark, 2. boskapsproduktion, 3. livsmedelsbearbetning, 4. livsmedelskonsumtion och 5. resthantering. De fem delsystemen undersöktes med interna och externa näringsflöden i åtanke. Internt flöde representerar det regionala livsmedelssystemet medan externa flöden avser alla livsmedelssystem utanför Sveriges geografiska region som interagerar med det regionala livsmedelssystemet genom import och export av livsmedel och foder. För att beräkna mängden näringsämnen i de fem delsystemen associerade med externa och interna flöden utfördes en beräkningsmodell i Microsoft Excel. Modellberäkningen i denna studie har utvecklats av Robin Harder för det svenska livsmedelssystemet. Utvidgningen av modellen för avfallssystem gjordes av ett samarbete mellan mig och en student från Lunds universitet, Emma Enström, som gör sin avhandling inom samma ämne men för Skåne.