Category Archives: Svenska

Ta en tur på vår fluguppfödningsanläggning

Nyligen gjorde Cecilia Lalander och Viktoria Wiklicky från vår forskargrupp en kort 12 minuters video om vår uppfödningskoloni av amerikanska vapenfluglarver. Klicka på länken nedan för att få en virtuell rundtur i våra anläggningar och för att lära dig om hur vi föder upp våra flugor, hur flugorna / larverna rör sig genom de olika stadierna av deras livscykel och hur man behandlar organiskt avfall med BSF-larver.

Continue reading Ta en tur på vår fluguppfödningsanläggning

Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker

Vi är glada att meddela att vi snart kommer att publicera en guide för återvinningsprodukter och återvinningstekniker från och för avlopp! För att avfyra denna publikation är vi värd för ett webinar på SuSanA-forumet.

När? 22 Oktober, 2020 mellan 14:00-15:00 CEST. Registrering görs via denna länk: https://www.susana.org/en/news-and-events/sanitation-events/upcoming-events?details=170

Detta webinar arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Makerere University och Sveriges forskningsinstitut (RISE) i samarbete med SuSanA-arbetsgrupp 5 som en del av forskningsprojektet SPANS. Det kommer att presenteras en ny publikation relaterad till resursåtervinning från sanitetssystem – Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker. Publikationen är utformad som ett komplement till Eawag Compendium of Sanitation Systems and Technologies. Den ger en översikt över möjligheterna till resursåtervinning från sanitet och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. Webbinariet kommer att introducera guiden, inklusive en översikt över de tekniker och produkter som omfattas av dokumentet och diskutera hur informationsblad kan användas som referensbok för sanitetsplanering och beslutsfattande.

Continue reading Guide för resursåtervinning från avlopp – produkter och tekniker

BSF larver som kycklingfoder

I sommar levererade BSF-uppfödningen 40 värphöns med 25 kg levande larver per vecka. Experimentet sträckte sig över 14 veckor och i slutändan hade totalt 350 kg levande larver levererats som näringsrikt kycklingfoder! Hönorna delades upp i tre experimentgrupper, förutom en kontrollgrupp, varvid varje grupp hade olika dieter: Ett standardfoder för höns med en substitution på 10%, 20% och oändlig tillgång av larver gavs för att utvärdera effekten på hönsen. De övervakades regelbundet med veckovisa mätningar av hönsens kroppsvikt, äggproduktion och foderförbrukning. Mängden konsumerade larver uppmättes dagligen och äggkvalitets- och beteendedata samlades också in. Forskarna kommer att använda resultaten av denna studie för att välja den diet som innehåller den högsta substitutionen av protein från soja till BSF-larver samtidigt som de bibehåller lämplig äggproduktion och hönsvälfärd.

Continue reading BSF larver som kycklingfoder

Vårt nya tillskott i gruppen, Gabriella, kommer jobba med mikroplaster!

Jag heter Gabriella och jag har precis blivit anställd som forskningsassistent vid SLU.  Jag har studerat till civilingenjör i miljö- och vattenteknik och är relativt nyexaminerad. Mitt examensarbete fokuserade på småskalig vattenrening och utfördes som ett MFS (Minor Field Study) arbete i Kenyas huvudstad, Nairobi under 2019. I Nairobis slumområde, Kibera, designade, implementerade och utvärderades möjligheten att rena bevattningsvatten med ett filter utformat som en vertikal-biokol-trädgård.  Jag är i största allmänhet intresserad av vattenfrågor, men i synnerhet av vattenreningsteknik och småskaliga avloppssystem. Som forskningsassistent kommer jag att fokusera på mikroplastanalyser och filtrering vilket känns både nytt, viktigt och spännande!

Continue reading Vårt nya tillskott i gruppen, Gabriella, kommer jobba med mikroplaster!

Publikation om fältarbete av alkalisk urintorkning i pilotskala i Finland

I början av 2019 designade och installerade vi ett pilotskalssystem för att torka färsk urin som samlats in från cirka 100 toalettanvändare varje dag (eller högst 30 liter urin dag-1). Systemet implementerades på en finsk arméutbildningsplats (Camp Mauri) som tillhör Pori Brigade, som är garnison i Säkylä, Finland och användes under en period av tre månader mellan mars och maj 2019. I en ny publikation i tidskriften Frontiers in Environmental Science, vi beskriver resultaten av utvärderingen av tekniken. Publikationen kan öppnas här:

Simha P, Karlsson C, Viskari E-L, Malila R and Vinnerås B (2020). Field Testing a Pilot-Scale System for Alkaline Dehydration of Source-Separated Human Urine: A Case Study in Finland. Front. Environ. Sci. 8:570637. doi: 10.3389/fenvs.2020.570637

Continue reading Publikation om fältarbete av alkalisk urintorkning i pilotskala i Finland

Det ”nya urbana vattenparadigmet” – vad handlar det om?

Under de senaste decennierna har idén om ett nytt urbant vattenparadigm uppstått i samband med en bredare samhällsförändring som främjar en mer organisk världsbild över en mekanistisk och teknokratisk förståelse av verkligheten. Men vad handlar det här nya paradigmet om?

Continue reading Det ”nya urbana vattenparadigmet” – vad handlar det om?

Ny Post Doc i gruppen kommer att arbeta med bedömning av hållbarhet i avloppsvatten

Jag heter Priscila Lima och har just startat en postdoc inom miljöteknikgruppen. Jag kommer ursprungligen från Brasilien och har bott i USA och i Danmark under en längre tid. Jag är en miljöingenjör som har arbetat med fast avfallshanteringssystem sedan min kandidatexamen. Senast handlade min doktorsavhandling om miljöbedömning av system för fast avfall i Brasilien och en fallstudie i min kommun i det västra centrala landet där jag använde livscykelanalys. Innan jag kom till Sverige forskade jag i min hemstad med huvudfokus på livscykelanalys av olika typer avfall. Nu har jag gått med i kretsloppstekniksgruppen i ett projekt med Jennifer för att utvärdera hållbarhetsaspekterna av avfallssystem, med huvudfokus på näringsåtervinning från dessa system.

EVAS – ett praktiskt verktyg för att bedöma hållbarheten i små avloppsreningssystem i låg- och låginkomstländer

Claudia Cossio, en tidigare doktorand kopplad till gruppen, har publicerat en artikel om utveckling och tillämpning av ett Excel-baserat verktyg för att holistiskt utvärdera hållbarheten i befintliga avloppsreningsverk i låg- och medelinkomstländer. Många små avloppsreningssystem (WWTS) i länder med låg inkomst och medelhöginkomst står inför utmaningar att uppnå optimal prestanda och acceptabla hållbarhetsnivåer. För att ge vägledning för drift av dessa system utvecklade Claudia och hennes kollegor ett praktiskt verktyg för att diagnostisera WWTS: s faktiska status och identifiera svaga områden för ytterligare förbättringar.

Artikeln är tillgänglig Open Access – https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140938

Excel-verktyget finns tillgängligt på Chalmers webbplats – https://research.chalmers.se/en/publication/516714

Continue reading EVAS – ett praktiskt verktyg för att bedöma hållbarheten i små avloppsreningssystem i låg- och låginkomstländer