Enkäten för End of Wastewater projektet

Jennifer och Robin från vår grupp är inblandat i ett projekt som handlar om avlopp i kretslopp – End of Wastewater, som leds av Robin. Syftet med projektet är att tillsammans med engagerade svenska aktörer skapa ett verktyg för kunskapsförmedling och kommunikationsmaterial för att stödja och uppmuntra acceptans, implementering och uppskalering av innovativa och hållbara lösningar för att återcirkulera växtnäringsämnen och kol från mänskliga avfall och andra organiska rester till jordbruket. För att designa verktyget och kommunikationsmaterial så att det kommer till mest nytta, vill vi samla in information från olika aktörer om vilka information behövs och vem behöver det.

Eftersom ni är kunniga och känner många i branschen skulle jag vara mycket tacksamt om ni skulle kunna ta enkäten och även skicka den till personer i ert nätverk som kan ge oss värdefull insikt.

Här är länken till Enkäten

Kontakt: Jennifer och Robin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *