Marknaden för Biokol i Sverige

Published

Stockholm Exergi och Avfall Sverige har genomfört en studie för att undersöka marknaden för biokol och specifikt betalningsviljan inom fem anvÀndningsomrÄden: som jordförbÀttringsmedel, som fyllnadsmedel i betong, inom lantbruket, som filtermaterial, och som tillsats i djurfoder.

Sahar Dalahmeh (kretslopp teknik- Institionen för energi och teknik) och Mikael Pell (Institutionen för molekylÀra vetenskaper) del tog i studien och bidrog med deras kunskap om marknaden för biokol som filtermaterial for vatten och avloppvatten rening. Nedan finns det lÀnkar till pressmeddelande och sammanfattning dÀr rapporten ocksÄ kan laddas ner: https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2583&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=68ee39223998ccc35409d625c9eaf41a

Biokol i smÄ avloppsanlÀggningar

Published

Nu finns rapporten ” Biokol i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar- Rening av övergödande Ă€mnen” pĂ„ Havs- och vattenmyndighetens hemsida. I Rapporten sammanstĂ€llde Sahar Dalahmeh, forskare i Kretsloppteknik grupp, hennes senaste resultat on biokols förmĂ„ga för rening av fosfor och kvĂ€ve i smĂ„ avlopp.

Med finansiering frĂ„n Havs- och vatten myndigheten genomförde Sahar Dalahmeh projektet ”Biokol i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar”. Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbĂ€ttra reningen av avloppsvatten i smĂ„ och enskilda avlopp. Projektet visade att kalk- och jĂ€rnimpregnering av biokol förbĂ€ttrade dess förmĂ„ga att binda fosfor, vilket innebĂ€r att det passar vĂ€l som filtermaterial i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar. För att inte mĂ€tta materialet bör impregnerat biokol anvĂ€ndas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (dĂ€r organiskt material och ammonium renas frĂ„n avloppsvattnet).

Biokolsfilter i tvÄ steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkvÀve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att anvÀnda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bÀsta belastningsförhÄllanden, utvÀrdera risken för igensÀttning av biokolet vid kontinuerlig belastning och dÀrmed biokolets effektiva funktionstid.

Nigerian visit to the fly larvae lab

Published

On Thurday, June 28th, we had the honour to show our research activities to a Nigierian delegation, including the Nigeria ambassador to Sweden, H.E. Musa Ilu Mohammed and the Govenour of Borno, H.E. Hon. Kashim Shettima, who were visiting SLU. Björn was presenting our visions for future solid waste management, using fly larvae composting to recycle the food waste and decrease the amount of landfilling. Additionally we visited the fly larvae lab where Victoria and Giulio presented the processes in fly larvae composting and the different stages of the insects. PC: Giulio ZorzettoPC: Emelie Zonabend König

Capacity of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Phosphorus and Nitrogen Removal

Published

The report “Capacity of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Phosphorus and Nitrogen Removal” is now published at Havs- och vatten myndigheten website. Capacity of Biochar Filters for Onsite Wastewater Treatment: Phosphorus and Nitrogen Removal”. In this report, Sahar Dalahmeh, researcher in the environmental technology group, has compiled her projects results on the capacity of impregnated biochar filters and two stage biochar filters for removal of phosphorus and nitrogen from wastewater in small and onsite wastewater systems.

With funding from the Havs- och vattenmyndigheten- Sweden, Sahar Dalahmeh carried out and reported the project “Biochar for small and onsite wastewater treatment”. The project aimed at developing biochar as filter material to improve the treatment of wastewater in small and individual sewers. The project showed that lime and iron impregnation of biochar improved its ability to bind phosphorus, which means that it fits well as filter material in small sewage plants. In order not to saturate the material, impregnated biochar filters  should be used as a separate filter module for phosphorous purification after main purification (where organic matter and ammonium are purified from sewage).

Two-step biochar filter with vertical flow followed by horizontal flow was effective to reduce organic material and had promising performance for total nitrogen reduction. However, the design of the filter system needs to be investigated and optimized.

To read more, please follow the following link. https://www.havochvatten.se/download/18.4c271c50163bf560e38d56e1/1528791738532/rapport-slu-biokol-i-sma-avloppsanlaggningar.pdf

Contact Sahar Dalahmeh

Post published by Prithvi Simha

 

Teaching at the UN-IHE

Published

Close to midsummer, Björn VinnerĂ„s was in Delft teaching students from the new MSc program in Sanitation at the UN-IHE. The lectures were in the module of “Sanitation Technology” talking about pathogens and hygienisation technologies. Lectures ended up discussing four case studies on how to manage a recycling sanitation system without spreading any diseases. A really inspiring group of students eager to learn and discuss this topic. They will be a good resource in the future of on-site sanitation and reuse of plant nutrients.

            The new MSc program in Sanitation at UN-IHE, Delft PC: Shirish Singh

One year meeting of the EU-program Run4Life in Helsingborg

Published

The one year meeting was hosted by the wastewater organisation of Helsingborg NSVA, who showed the exiting plans for the new development of central Helsingborg H+ and their visions for sustainable wastewater management in Recolab. The meeting was very fruitful, looking into what was achieved during last year and the planning of the coming year, including trying to fit in field trials of the new wastewater based fertiliser substrates that will be produced in the project. SLU representatives Björn VinnerÄs & Annika Nordin.

EttÄrsmöte för EU-programmet Run4Life i Helsingborg

Published

VÀrdarna för ettÄrsmötet var Helsingborgs VA-organisation NSVA, som bland annat presenterade de spÀnnande planerna för explateringen av det nya omrÄdet H+ i centrala Helsingborg, inklusive visionerna för ett uthÄlligare avloppssystem med Recolab. Det var ett givande möte med tillbakablickar pÄ projektets första Är samt planeringen av kommande Är nÀr vi bland annat skall förbereda odlingsförsök med de olika avloppsbaserade gödselmedlen som produceras inom projektet. SLU representanter Björn VinnerÄs & Annika Nordin.

New publication on the drying of ion-exchanged human urine

Published

In a recent study published in Water Research, members of the Kretsloppsteknik group investigated the possibility of alkalising human urine by anion-exchange and dehydrating urine into a dry fertiliser powder.Fresh urine was passed through an ion-exchanger, stabilised by alkalisation (pH >10), added to an alkaline media (wood ash/alkalised biochar) and dehydrated

Simha, P., Senecal, J., Nordin, A., Lalander, C., VinnerĂ„s, B., 2018. Alkaline dehydration of anion–exchanged human urine: Volume reduction, nutrient recovery and process optimisation, Water Research. In Press. doi: 10.1016/j.watres.2018.06.001.

BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki

Published

Doktorand Solveig Johannesdottir och forskare Jennifer McConville deltog i det Ă„rliga mötet för projektet BONUS RETURN I Helsingfors 28-29 maj. De tvĂ„ interna dagarna avslutades med en dag för externa deltagare för kunskapsutbyte och diskussioner kring cirkulĂ€r ekonomi den 30e maj. Dagen startades med en presentation om RETURN projektet, följt av presentationer av Akko Karlsson (Kalmar Regional Council), Marcus Svedberg (Senior advisor, Stockholm Sustainable Finance Centre), Eija Hagelberg (Project Director, JÄRKI project, Baltic Sea Action Group) och Marc Klaus (Director, Race For The Baltic). DĂ€refter hölls en paneldiskussion kring Ă€mnet “Hur kan vi möjliggöra cirkulĂ€ra innovationer för att starta hĂ„llbara förĂ€ndringar i Östersjöregionen?”. Under eftermiddagen fick deltagarna sedan delta i diskussioner i mindre grupper kring Ă€mnena risker och fördelar med cirkulĂ€r ekonomi, sociala dimensioner, hur entreprenörskap kan pĂ„verka omstĂ€llningen till cirkulĂ€r ekonomi och nĂ€tverk för cirkulĂ€ra innovationer. För mer information om projektet, se bonusreturn.com och kolla in #bonusreturn pĂ„ Twitter.The BONUS RETURN partners in Helsinki, the 28th of May. PC: SEI 

Workshop on Systematic Review Methods

Published

Solveig Johannesdottir, doctoral candidate in our research group, attended a workshop in Systematic Review Methods in Warszaw 17-18th of May. The workshop was held by Mistra Council for Evidence Based Environmental Management, endorsed by the Collaboration for Environmental Evidence. The workshop was led by Neal Haddaway and Biljana Macura, both at the Stockholm Environment Institute. At the workshop, participants got training in planning, organizing and conducting systematic reviews and systematic maps. This method is used in the BONUS RETURN project, where Solveig is systematically mapping the evidence of resource recovery technologies for wastewater. To learn more about the BONUS RETURN project, visit bonusreturn.com.

Steps of the Systematic Review. Source: Neal Haddaway.