The IVA 100 list

Published

We are so happy that on the IVA list, our group is one among the 100 projects with our urine-based fertiliser!

Read more here!

IVA 100 listan

Published

Vi är så glada över att på IVA listan, topp 100, platsade vår grupp med urinbaserad gödsel!

Läs mer här!

Uppdatering från Gotland!

Published

Sädeslaget korn har blivit gödslat med vår torkade urin och den växer bra.

Bilden som är avsedd att läggas upp här (men som inte kan laddas upp) togs 27 dagar efter plantering och det ser riktigt bra ut!

Update from Gotland!

Published

The barley fertilized with our dried urine is growing well.

The picture meant to be posted here as well (but can’t) is taken 27 days after planting and it looks really good!

Återvinning och återanvändning av näringsämnen – Hjälp oss att utforma en systematisk karta och bevisplattform

Published

Forskningen och utvecklingen av cirkulära näringsteknologier har under de senaste åren fått mer fokus och publiceraringar blivit mer frekventa. Detta har lett till att det blivit svårare att navigera och hålla reda på forskningsresultat inom detta område. Det finns ett behov av en robust och omfattande kartläggning samt hur befintlig relevant forskning och bättre kunskapsförmedling till policy och praktik ska kunna kombineras.

Forskare i vår grupp är involverade i samarbetsprojektet End-of-wastewater som syftar till att:

  • Samla tillgänglig granskad forskning på engelska om näringsåtervinning och återanvändning till en omfattande bevisplattform med systematisk kartläggningsmetodik.
  • Utveckla en onlineplattform för att enkelt navigera i relevanta vetenskapliga artiklar.

Nutrient Recovery and Reuse – Help Us Design a Systematic Map and Evidence Platform

Published

Research and development of circular nutrient technologies has intensified over the past years, making research output in this field increasingly hard to navigate and keep track of. There is a need for a robust and comprehensive mapping and synthesis of existing relevant research and better brokering of knowledge to policy and practice.

Researchers at our group are involved in the collaborative project End-of-wastewater that aims to:

  • Collate available peer-reviewed English language research on nutrient recovery and reuse into a comprehensive evidence base using systematic mapping methodology.
  • Develop an online evidence platform to navigate relevant scientific papers with ease.

Intresserad av praktiska aspekter av avfallshantering med den amerikanska vapenflugan?

Published

Eftersom att användning av den amerikanska vapenflugan (BSF) har blivit mainstream som ett spännande sätt att behandla organiskt avfall, får vi fler och fler förfrågningar med frågor som ”vad ska jag” och ”hur ska jag”. Vetenskapliga artiklar ger sällan tillräckligt lättsmälta svar för utövare som är intresserade av att starta eller redan driva en BSF-anläggning.

För detta ändamål har en webbsida för praktiskt kunskapscentrum upprättats som innehåller information kring BSF-avfallshantering i ett förhoppningsvis enkelt och praktiskt format för människor “i fältet”.

Interested in practical aspects of Black Soldier Fly (BSF) waste processing?

Published

As BSF has become mainstream as an exciting way to treat organic waste, we receive more and more inquiries with questions on “what shall I” and “how shall I”. Academic journal articles seldom give enough easily digestible answers for practitioners, interested in starting or already operating a BSF facility.

For this purpose a practical knowledge hub webpage has been established which contains information all around BSF waste processing in a hopefully easy and practical format for people “in the field”.