All posts by Lovisa Lindberg

Master student analyserar näringsflöden

Jag heter Sharareh Farshchiha och gör min masterexamen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Jag gör mitt examensarbete för Sweden Water Research i samarbete med Robin Harder som min handledare på SLU. Syftet med studien är att kartlägga och analysera cirkuleringen av näringsflöden (N, P, K) för nuvarande jordbrukssystem, livsmedelsförbrukning och avfallshantering i Sverige. För att analysera näringsflödena delades det svenska livsmedelssystemet in i fem delsystem och analysen utfördes med fokus på: 1. jordbruksmark, 2. boskapsproduktion, 3. livsmedelsbearbetning, 4. livsmedelskonsumtion och 5. resthantering. De fem delsystemen undersöktes med interna och externa näringsflöden i åtanke. Internt flöde representerar det regionala livsmedelssystemet medan externa flöden avser alla livsmedelssystem utanför Sveriges geografiska region som interagerar med det regionala livsmedelssystemet genom import och export av livsmedel och foder. För att beräkna mängden näringsämnen i de fem delsystemen associerade med externa och interna flöden utfördes en beräkningsmodell i Microsoft Excel. Modellberäkningen i denna studie har utvecklats av Robin Harder för det svenska livsmedelssystemet. Utvidgningen av modellen för avfallssystem gjordes av ett samarbete mellan mig och en student från Lunds universitet, Emma Enström, som gör sin avhandling inom samma ämne men för Skåne.

Master student analyses nutrient flows

My name is Sharareh Farshchiha and I am doing my master in Environmental Science at Gothenburg University. I write my master thesis for Sweden Water Research in collaboration with Robin Harder as my supervisor in SLU.  The aim of the study is to map and analyze the circularity of nutrient flows (N, P, K) for the current agricultural system, food consumption, and waste management infrastructure in Sweden. To analysis the nutrient flows, the Swedish food system was divided into five subsystems where the analysis performed focused on: 1. agricultural land, 2. livestock production, 3. food processing, 4. food consumption, and 5. residual management. The five subsystems was investigated considering internal and external nutrient flows. Internal flow represents the regional food system while the external flow relates to any food system outside of the geographical region of Sweden which interacts with the regional food system by food and feed imports and exports. To calculate the amount of nutrients in the five subsystems associated with external and internal flows, a calculation model was performed in Microsoft Excel. The model calculation in this study was developed by Robin Harder for Swedish food system. The extend of the model for waste system was done by a collaboration between me and a student from Lund University, Emma Enström, who is doing her master thesis in the same topic but for Skåne.  

Presentation about larvae for high school students held from the office

Friday afternoon, the 23rd of April, Lovisa Lindberg was standing in her office and held a presentation about larvae as a substitute for fish feed for high school students from Värmdö municipality. This was a part of BSSC’s (Baltic Sea Science Center) theme week at Skansen where they invited different experts to talk about their science projects related to the Baltic Sea. Classes from grade 9 up to grade 12 booked the lectures they wanted to attend to during this week. In addition to the lectures, they were sent material in advance to read or watch such as popular summaries about the topic or if there were any videos available. After the lecture, the work continued with a scientific paper related to the topic and the goal was for them to get an understanding of how a scientific paper is written.

Continue reading Presentation about larvae for high school students held from the office

Presentation om larver för gymnasieelever från kontoret

Fredagseftermiddagen den 23 april stod Lovisa Lindberg på sitt kontor och höll i en presentation om larver som alternativt fiskfoder för gymnasieelever från Värmdö kommun. Detta var en del av BSSC:s (Baltic Sea Science Center) temavecka på Skansen där olika experter bjudits in för att hålla föreläsningar anknutna till Östersjön. Klasser från 9:an och på gymnasienivå fick boka in sig på de olika föreläsningarna. Utöver föreläsningen så fick eleverna förberedande material i form av en populärvetenskaplig sammanfattning samt om det fanns någon typ av video tillgänglig. Som efterarbete kommer de läsa en vetenskaplig artikel relaterat till ämnet och få en överblick på hur en vetenskaplig artikel är skriven.

Continue reading Presentation om larver för gymnasieelever från kontoret

Rapport från tematiskt seminarium om återcirkulation av näringsämnen från stads- till landsbygdsområden

I Sverige idag finns ett glapp mellan aktörer som arbetar inom avlopp-, och avfallsindustrin och aktörer som arbetar inom jord-, och lantbruk och livsmedelsindustrin. Samtidigt finns en vilja att överbrygga detta glapp. Den 5 november 2020 höll svenska näringsplattformen (SNP) och projektet Avloppsvattnets-slut ett gemensamt temaseminarium som hette Recirkulering av näringsämnen mellan stad och landvad vill gödselanvändaren ha? Vid detta digitala seminarium diskuterade 40 aktörer från den svenska livsmedels-, och avfallshanteringssektorn vilka egenskaper de önskade att gödselprodukter återvunna från olika sanitetssystem – källsorterande såväl som från konventionellt avlopp – skulle ha, samt hur användningen av dessa kan främjas. Som stöd i seminariet fanns en litteraturgenomgång och en uppsättning intervjuer och kartläggningar som förberetts till seminariet. Rapporten sammanfattar resultaten från detta seminarium.

Continue reading Rapport från tematiskt seminarium om återcirkulation av näringsämnen från stads- till landsbygdsområden

Report from thematic workshop on recirculating nutrients from urban to rural areas

In Sweden, as is the case in many places, there are signs of a disconnect between actors working in waste sectors and those working in farming, food, and agriculture. Yet there is a desire to bridge this gap. On 5 November 2020, the Swedish Nutrient Platform (SNP) and the project End-of-wastewater jointly held a thematic workshop on the topic of recirculating nutrients from urban to rural areas. In this multi-stakeholder digital workshop, 40 actors from the Swedish food and waste management sectors discussed desired characteristics of recycled fertilizer products derived from human excreta and wastewater, including how their uptake could be promoted. The workshop was guided by a literature review and a suite of interviews and surveys that were conducted prior to the workshop. The report summarizes the results from the workshop.

Continue reading Report from thematic workshop on recirculating nutrients from urban to rural areas

Kan Sverige uppnå en cirkulär ekonomi för fosfor?

Behovet av en mer cirkulär användning av näringsämnen, särskilt fosfor (P), har diskuterats i stor utsträckning i Sverige, inte minst som svar på den nysläppta utredningen om hållbar slamhantering (SOU 2020: 3). Hur skulle en övergång till en cirkulär ekonomi för fosfor kunna se ut? Hur mycket fosfor behövs för produktion av biomassa i Sverige? Och vilka möjligheter finns det att ersätta den, från jungfrulig källa, brett använda mineralfosforn med fosfor från sekundära källor?

Continue reading Kan Sverige uppnå en cirkulär ekonomi för fosfor?

Can Sweden achieve a circular economy for phosphorus?

The need for a more circular use of nutrients, notably phosphorus (P), has been widely discussed in Sweden, not least in response to the release of the new enquiry on sustainable use of sewage sludge (SOU 2020:3). But what would a transition to a circular economy for phosphorus look like? How much phosphorus is needed for biomass production in Sweden? And what possibilities are there to replace the widely used virgin mineral phosphorus with phosphorus from secondary sources?

Continue reading Can Sweden achieve a circular economy for phosphorus?

New master student writing thesis about

My name is Linnéa and I am doing my master thesis at Uppsala University (UU) and the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). I am currently in my last semester as a civil engineer in molecular biotechnology at UU. I was born and raised in Västerås but have lived and studied in Uppsala since 2016. I had never been to SLU before my master thesis, so I think it is exiting to discover new environments and meet new people during my semester here writing my master thesis!

My thesis is a collaboration between UU, SLU and two companies called Nanoform Science and Sanitation 360. Nanoform Science is a company that has developed a technology for manufacturing very acidic metal oxide surfaces which should have antimicrobial properties. Sanitation 360 is a company that wants to turn human urine into dry fertilizer by using treatment systems in connection with urine-separating toilets. These two companies are both interested in investigating the properties of these very acidic metal oxide surfaces. Nanoform Science wants to investigate whether the surfaces have antimicrobial activity, since they thereafter could develop the surfaces into environments where biofilms thrive, e.g. hospitals, dental clinics and sewage systems. Sanitation 360 is interested in the surfaces since biofilm growth in their treatment system leads to loss of nutrition in their fertilizer product.

During my work, I will mainly focus on developing a method for growing urease-positive biofilms, then I want to test the method on the surfaces from Nanoform Science.

Ny masterstudent gör examensarbete om metalloxidytor

Jag heter Linnéa och gör mitt examensarbete på Uppsala universitet (UU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Jag går just nu min sista termin som civilingengör i molekylär bioteknik på UU. Jag är född och uppvuxen i Västerås men har bott och studerat i Uppsala sedan 2016. Jag hade aldrig varit på SLU innan mitt examensarbete, därför tycker jag att det är väldigt roligt att få upptäcka nya miljöer och träffa nya människor under mitt examensarbete!

Mitt examensarbete är ett samarbete mellan UU, SLU och två företag kallade Nanoform Science och Sanitation 360. Nanoform Science är ett företag som har utvecklat en teknik för att tillverka väldigt sura metalloxidytor vilka ska ha antimikrobiella egenskaper. Sanitation 360 är ett företag som vill omvandla människourin till torrt gödselmedel genom att använda behandlingssystem i anslutning till urinseparerande toaletter. Dessa två företag är båda intresserade av att undersöka dessa väldigt sura metalloxidytors egenskaper. Nanoform Science vill undersöka om ytorna har antimikrobiell aktivitet, då de skulle kunna utveckla ytorna till miljöer där biofilmer frodas, t.ex sjukhus, tandläkarmottagningar och avloppssystem. Sanitation 360 är intresserade av ytorna eftersom biofilmtillväxt i deras behandlingssystem leder till förlust av näring i deras gödselprodukt.

Under mitt arbete kommer jag främst fokusera på att utveckla en metod för att växa ureas-positiva biofilmer, därefter vill jag testa metoden på ytorna från Nanoform Science.