All posts by Lovisa Lindberg

Nytt projekt: ölproduktion gödslat med urin!

Urintorkningsteamet på SLU (tillsammans med Sanitation360, Spiran och Gotlands Bryggeri) har tilldelats 2,9 MSEK från JTI för att testa att använda vårt uttorkade urin som gödningsmedel för korn som är avsedda för ölproduktion. Målet med projektet är att producera ett skräddarsytt torrgödsel från urin och ett nytt, mer hållbart producerat öl som smakar exakt detsamma som konventionellt producerad öl.

Continue reading Nytt projekt: ölproduktion gödslat med urin!

New project: beer production fertilised with urine!

The Urine Drying team at SLU (together with Sanitation360, Spiran and Gotlands Bryggeri) have been awarded 2.9 MSEK from JTI to test using our dehydrated urine as a fertilizer for barley destined for beer production.  The objective of the project is to produce a tailored dry fertilizer from urine and a new, more sustainably produced, beer that tastes exactly the same as conventional produced beer. 

Continue reading New project: beer production fertilised with urine!

Guide för sanitära resursåterställningsprodukter & tekniker är nu publicerad!

Vi är mycket glada att dela med oss av den första upplagan av Guide to Sanitation Resource Recovery Products & Technologies. Guiden är en populärvetenskaplig publikation som ger en översikt över möjliga resurser som kan återvinnas och ger vägledning om behandlingsprocesser för att uppnå säkra produkter för återanvändning. De specifika målen för detta dokument är:

  1. Att utsätta användaren för ett brett spektrum av återvunna sanitetsprodukter och innovativa behandlingstekniker.
  2. Att hjälpa användaren att utforma funktionella lösningar för resursåtervinning genom att illustrera kopplingarna mellan sanitetsingångar, behandlingsteknik och återvinningsbara produkter.
  3. Att ge en översikt av grundläggande information om designaspekter, driftskrav och hälso-, säkerhets- och sociala överväganden relaterade till resursåtervinningsteknik och produkter.
  4. Beskriv och presentera teknologispecifika fördelar och nackdelar.

Guiden för sanitära resursåterställningsprodukter och tekniker är främst en referensbok. Den är avsedd att användas av ingenjörer, planerare, slutanvändare, forskare, teknikutvecklare, sanitetsentreprenörer, icke-statliga organisationer (NGO) och studenter som är intresserade av att skapa cirkulära system för resursanvändning. Det syftar till att stödja och möjliggöra beslutsfattande för ökad resursåtervinning genom att tillhandahålla information om viktiga beslutskriterier för en rad återvunna produkter och behandlingsteknik, och därigenom lyfta fram de olika möjligheterna för resursåtervinning.

Länk för att ladda ner guiden:

https://pub.epsilon.slu.se/21284/

https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/4008

Continue reading Guide för sanitära resursåterställningsprodukter & tekniker är nu publicerad!

Chea Eliyans ettårsseminarium

Den 9 december hade Chea Eliyan sitt ettårsseminrarium. Hon presenterade sin forskning om resursåtervinning från avföringsslam i Phnom Penh, med fokus på resultaten från de två första studierna om karakterisering och kvantifiering av avföringsslam. Hon drog preliminärt slutsatsen att avföringsslam i Phnom Penh håller på att öka. De två naturliga våtmarkerna runt staden spelar en nyckelroll som reservoar för uppsamling av avföringsslamsom innan det släpps ut i floderna. Näringsämnen och organiska ämnen i avföringsslam är korrelerade med inneslutningens innehåll till dräneringen men inte efter typen av innehåll. Hon inkluderade också de föreslagna metoderna för sina två nästa studier. Seminariet avslutades med många intressanta frågor om sanitetsutmaningar i Phnom Penh och forskningen.

Efter de strängare rekommendationerna om Covid-19 var det bara fyra personer i ett stort rum, och cirka 22 fler deltog online via Zoom.

Chea Eliyan’s one year follow-up seminar

On the 9th of December, Chea Eliyan had her one-year follow-up seminar. She presented her research about resource recovery from faecal sludge in Phnom Penh, focusing on the results from the first two studies about faecal sludge characterization and quantification. She preliminary concluded that faecal sludge generation in Phnom Penh is at the increasing trend. The two natural wetlands around the city play a key role as a faecal sludge receiving reservoir before discharging to the rivers. Nutrients and organic matters level in faecal sludge is correlated with the connectedness of containment to the drainage but not by the type of containment. She also included the proposed approaches for her next two studies. The seminar ended with many interesting questions about sanitation challenges in Phnom Penh and the research.

Following the stricter recommendations about Covid-19, there were only four persons in a large room, and around 22 more participated online via Zoom.

Chris Buckley pratar i Radio SAfm om urintorkning

Förra veckan, efter vår gemensamma artikel om urinåtervinning i The Conversation Africa, intervjuades professor Christopher Buckley från University of KwZulu-Natal av SAfm, Sydafrikas nationella offentliga radiostation. I sin intervju med Stephen Groote talade professor Buckley om vår grupps banbrytande urinbehandlingsteknik, alkalisk uttorkning och hur tekniken ger ett löfte för implementering i hela Afrika. Det kommande året, tillsammans med professor Buckleys forskargrupp och lokala intressenter, hoppas vi kunna implementera vår urintorkningsteknik i Durban, Sydafrika. Intervjun finns tillgänglig nedan –

Lovisa Lindbergs ettårsseminarium

Den 25 november hade Lovisa Lindberg sitt ettårsseminarium. Hon pratade om fluglarvskompostering och fokuserade mest på sina resultat från första studien vilka var processeffektivitet, växthusgasutsläpp och förbehandling med ammoniak eller svamp vid användning av apelsinskal eller grönsaker som substrat. De nea resultaten från den andra studien blev också nämnda, som fokuserade på förbehandlingstid och förbehandling med ammoniak eller enzymer. Seminariet avslutades med många intressanta frågor från åhörarna.

Continue reading Lovisa Lindbergs ettårsseminarium

Lovisa Lindberg’s one year follow-up seminar

The 25th of November, Lovisa Lindberg had her one year follow-up seminar. She talked about fly larvae composting, focusing on results from the first study about process efficiency, greenhouse gas emissions and pre-treatments with ammonia and fungi using orange peels and vegetables as substrates. The newly gotten result from the started second study was also mentioned, focusing on pre-treatment time and pre-treatment with ammonia and enzymes. The seminar ended with several interesting questions about the research.

Continue reading Lovisa Lindberg’s one year follow-up seminar