Behandlingsrest frÄn fluglarver anvÀnds för att gödsla grönsaker

Published

Behandlingsresten frĂ„n fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan (BSF) innehĂ„ller betydande mĂ€ngder vĂ€xtnĂ€ringsĂ€mnen och Ă€r ett lovande jordtillĂ€gg som fĂ„r mer och mer uppmĂ€rksamhet med ökande intresse för fluglarvsuppfödning runt om i vĂ€rlden. Under de senaste Ă„ren i vĂ„r fluglarvskoloni sĂ„ ackumulerades behandlingsresten frĂ„n olika kyckling- och fiskfoderförsök och var en förbisedd ”biprodukt”. Det mesta av behandlingsresten hamnade i vĂ„ra egna trĂ€dgĂ„rdsland eller vĂ€rre, skickades till förbrĂ€nning. NĂ€r trĂ€dgĂ„rdsĂ€songen 2021 startade slog BSF-gruppen sig samman med Ultuna Permakultur för att anvĂ€nda 500 kg behandlingsresten till ett bĂ€ttre Ă€ndamĂ„l! Förra mĂ„naden fick vitlökarna sin första mĂ€ngd extra dos av nĂ€ringsĂ€mnen frĂ„n behandlingsresten och nĂ€r vĂ€dret börjar bli vĂ€rmare Ă€r potatisarna pĂ„ tur. VĂ„r vision Ă€r att skapa ett slutet system dĂ€r vi matar vĂ„ra fluglarver med lokalt producerat avfall (som bröd eller vegetabiliskt avfall frĂ„n nĂ€rliggande fabriker), genererar protein i form av larvbiomassa och ser till att behandlingsresten frĂ„n processen kommer tillbaka in i matkedjan.

Kontakt: Viktoria Wiklicky

Professor installation lecture

Published

At the end of April all new professors at SLU were having their installation lectures. A totally new concept with online lectures and the audience could ask questions online. Björn gave his lecture with focus on how we in the future can decrease the emissions to the environment by disconnecting us from the water and wastewater system and instead use the same water in the house by cleaning and reusing it at the same time as we produce a clean fertiliser out of the toilet fraction. In total 147 people were attending the lecture. It is still possible to follow the lecture at the following link: https://youtu.be/EYtuP0ino3M?t=15148

Contact: Björn VinnerÄs

ProfessorsinstallationsförelÀsning

Published

I slutet av april höll alla nya professorer pÄ SLU sina installationsförelÀsningar. Ett helt nytt koncept med förelÀsning online och möjlighet för de som lyssnade att stÀlla frÄgor. Björn höll sin förelÀsning med fokus pÄ hur vi i framtiden kan minska föroreningen av vÄra vattendrag genom att koppla bort vÄra hus frÄn vatten och avlopp och ha samma vatten i huset som vi renar och ÄteranvÀnder samtidigt som vi producerar ett rent gödselmedel ur toalettfraktionen. Totalt var det 147 personer som tittade pÄ förelÀsningen. Det gÄr att se förelÀsningen i efterhand pÄ följande lÀnk: https://youtu.be/EYtuP0ino3M?t=15148

Kontakt: Björn VinnerÄs

BSFL frass used to grow vegetables

Published

Containing substantial amounts of plant nutrients, black soldier fly larvae frass or “BSF residue”, is a promising soil amendment that gains more and more interest with increasing BSF farming around the globe. In the last years, the residue at our BSF colony, accumulating from various chicken and fish feed experiments, was an overlooked ”by-product”. Most of the residue ended up in our own garden plots or worse, was sent off for incineration. As the 2021 garden-season kicked off, the BSF group teamed up with Ultuna Permaculture to put 500 kg of BSF residue to good use! Last month, the garlics received their first load of extra nutrients and once the weather starts to warm up, the potatoes are next. Our vision is to create a closed loop system in which we feed our fly larvae with locally sourced waste (such as bread or vegetable waste from nearby factories), generate protein in form of larval biomass and put the residue from the process back into the food chain.

Contact: Viktoria Wiklicky

Pris för bĂ€sta artikel Ӂtervinning av nĂ€ringsĂ€mnen som finns i utsöndring frĂ„n mĂ€nniskor till jordbruk: vĂ€gar, processer och produkter”

Published

Under de senaste Ären har forskningen om teknik för att Ätervinna nÀringsÀmnen frÄn mÀnniskoutsöndring och avloppsvatten intensifierats i en sÄdan utstrÀckning att det har blivit svÄrt Àven för forskare inom omrÄdet att hÄlla koll pÄ nya utvecklingar. Under 2019 publicerade Harder och nÄgra kollegor en artikel i Critical Reviews i Environmental Science and Technology som syftade till att tillhandahÄlla en syntes av tillgÀngliga och föreslagna nÀringsÄtervinningsvÀgar, som tÀcker bÄde processer och produkter som gjorts genom behandling.

Best Paper Award for “Recycling Nutrients Contained in Human Excreta to Agriculture: Pathways, Processes, and Products”

Published

Over the past years, research on technologies to recover nutrients from human excreta and domestic wastewater has intensified to such an extent that it has become difficult even for researchers in the field to keep track of new developments. In 2019, Harder and colleagues published a paper in Critical Reviews in Environmental Science and Technology that aimed to provide a synthesis of available and proposed nutrient recovery pathways, covering both processes and products rendered by treatment.

Master student analyserar nÀringsflöden

Published

Jag heter Sharareh Farshchiha och gör min masterexamen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Jag gör mitt examensarbete för Sweden Water Research i samarbete med Robin Harder som min handledare pÄ SLU. Syftet med studien Àr att kartlÀgga och analysera cirkuleringen av nÀringsflöden (N, P, K) för nuvarande jordbrukssystem, livsmedelsförbrukning och avfallshantering i Sverige. För att analysera nÀringsflödena delades det svenska livsmedelssystemet in i fem delsystem och analysen utfördes med fokus pÄ: 1. jordbruksmark, 2. boskapsproduktion, 3. livsmedelsbearbetning, 4. livsmedelskonsumtion och 5. resthantering. De fem delsystemen undersöktes med interna och externa nÀringsflöden i Ätanke. Internt flöde representerar det regionala livsmedelssystemet medan externa flöden avser alla livsmedelssystem utanför Sveriges geografiska region som interagerar med det regionala livsmedelssystemet genom import och export av livsmedel och foder. För att berÀkna mÀngden nÀringsÀmnen i de fem delsystemen associerade med externa och interna flöden utfördes en berÀkningsmodell i Microsoft Excel. ModellberÀkningen i denna studie har utvecklats av Robin Harder för det svenska livsmedelssystemet. Utvidgningen av modellen för avfallssystem gjordes av ett samarbete mellan mig och en student frÄn Lunds universitet, Emma Enström, som gör sin avhandling inom samma Àmne men för SkÄne.

Master student analyses nutrient flows

Published

My name is Sharareh Farshchiha and I am doing my master in Environmental Science at Gothenburg University. I write my master thesis for Sweden Water Research in collaboration with Robin Harder as my supervisor in SLU.  The aim of the study is to map and analyze the circularity of nutrient flows (N, P, K) for the current agricultural system, food consumption, and waste management infrastructure in Sweden. To analysis the nutrient flows, the Swedish food system was divided into five subsystems where the analysis performed focused on: 1. agricultural land, 2. livestock production, 3. food processing, 4. food consumption, and 5. residual management. The five subsystems was investigated considering internal and external nutrient flows. Internal flow represents the regional food system while the external flow relates to any food system outside of the geographical region of Sweden which interacts with the regional food system by food and feed imports and exports. To calculate the amount of nutrients in the five subsystems associated with external and internal flows, a calculation model was performed in Microsoft Excel. The model calculation in this study was developed by Robin Harder for Swedish food system. The extend of the model for waste system was done by a collaboration between me and a student from Lund University, Emma Enström, who is doing her master thesis in the same topic but for SkÄne.  

Presentation about larvae for high school students held from the office

Published

Friday afternoon, the 23rd of April, Lovisa Lindberg was standing in her office and held a presentation about larvae as a substitute for fish feed for high school students from VĂ€rmdö municipality. This was a part of BSSC’s (Baltic Sea Science Center) theme week at Skansen where they invited different experts to talk about their science projects related to the Baltic Sea. Classes from grade 9 up to grade 12 booked the lectures they wanted to attend to during this week. In addition to the lectures, they were sent material in advance to read or watch such as popular summaries about the topic or if there were any videos available. After the lecture, the work continued with a scientific paper related to the topic and the goal was for them to get an understanding of how a scientific paper is written.

Presentation om larver för gymnasieelever frÄn kontoret

Published

Fredagseftermiddagen den 23 april stod Lovisa Lindberg pĂ„ sitt kontor och höll i en presentation om larver som alternativt fiskfoder för gymnasieelever frĂ„n VĂ€rmdö kommun. Detta var en del av BSSC:s (Baltic Sea Science Center) temavecka pĂ„ Skansen dĂ€r olika experter bjudits in för att hĂ„lla förelĂ€sningar anknutna till Östersjön. Klasser frĂ„n 9:an och pĂ„ gymnasienivĂ„ fick boka in sig pĂ„ de olika förelĂ€sningarna. Utöver förelĂ€sningen sĂ„ fick eleverna förberedande material i form av en populĂ€rvetenskaplig sammanfattning samt om det fanns nĂ„gon typ av video tillgĂ€nglig. Som efterarbete kommer de lĂ€sa en vetenskaplig artikel relaterat till Ă€mnet och fĂ„ en överblick pĂ„ hur en vetenskaplig artikel Ă€r skriven.