#Lokalaperspektiv2022: En samtalsserie om socialpolitiska utmaningar ur ett lokalt perspektiv

Ett blogginlägg av Katarina Hollertz och Erik Hägg

I den politiska debatten och valkampanjen tenderar ofta komplicerade samhällsfrågor att förenklas. Istället för djupgående analys och reflektion, stannar det offentliga samtalet allt för ofta vid snabba repliker och ”quick fixes”. Till viss del kan det kanske uppfattas som nödvändigt, just för att i ett uppskruvat tempo kunna förmedla ett budskap på ett begripligt sätt. Men, det förenklar komplicerade frågor och försvårar möjligheterna till ett nyanserat samtalsklimat. Inför valet 2022 arrangerade FORSA Väst (Förbundet för forskning i socialt arbete) en serie panelsamtal och seminarier för att tillgängliggöra kunskap och uppmuntra till dialog och fördjupad förståelse för socialpolitiska frågor, ur lokala perspektiv. Mellan februari och augusti 2022 bjöd FORSA Väst in till sju samtal om angelägna sociala frågor på olika orter i Västsverige, under parollen #lokalaperspektiv2022. Forskare presenterade aktuell forskning, och därefter följde modererade samtal mellan forskare, politiker, praktiker, företrädare för civilsamhället och allmänhet.

Varför är dessa samtal viktiga, och vad tror vi att de kan leda till?

Valrörelser präglas ofta av debatter där komplexiteten och olika lokala förutsättningar hamnar i skymundan. Med #lokalaperspektiv2022 har vi erbjudit plattformar och miljöer där kunskap, forskning och dialog har fått ta plats, och där vi fritt kunnat lyfta olika perspektiv på ett öppet sätt. Dessa samtal har fungerat som en mötesplats och ett kunskapscenter för deltagare och åskådare där reflektion och kritiskt tänkande har förordats. De olika samtalen har arrangerats i olika delar av Västsverige; Göteborg, Trollhättan, Svenljunga, Tranemo och Härryda. På detta vis har vi verkat för ökad kunskapsspridning och tillgänglighet, där socialpolitiska utmaningar i den urbana- och rurala miljön har fått stå i fokus. I projektet gjordes en särskild poäng av relationen till ”orten” – både förorten och landsorten – som platser som ofta hamnar i periferin när det gäller forskningskommunikation.

I ett samhälle och en politisk debatt som alltmer präglas av polarisering anser vi att dessa samtal har varit viktigare än någonsin, och vi har en förhoppning om att den kunskapsspridning och det deltagande som vi har bidragit med kommer att leva kvar både kortsiktigt och under en längre tid. Utöver direkta samtal har vi genom våra samarbetspartner också skrivit ett flertal reportage om samtalens innehåll och teman, vilka därefter publicerats i en digital tidskrift (Socialpolitik) för att på så sätt kunna spridas i ett större omfång. Varje samtal har kretsat kring ett specifikt tema, vilka varit: 1. Barnfattigdom, 2. Äldre och åldrande, 3. Ungdomsfrågor på landsbygd, 4. Hållbara levnadssätt, 5. Migration, 6. Demokrati, politik och socialt arbete, och 7. Det sociala arbetets framtid. Alla samtal har haft en socialpolitisk ingång, och lyft frågor om hur samhällsutmaningar hanteras lokalt.

Bild: Fika och kaffepaus under ett av samtalen. Erik Hägg, 2022.

Vilka har tagit del av samtalen?

Målet med samtalen har varit att skapa mötesplatser där alla kan känna sig välkomna och inkluderande. Samtalen har varit kostnadsfria och marknadsföringen har främst skett via öppna Facebook-evenemang, direkta inbjudningar samt via våra samarbetspartners plattformar. Publikantalet har varierat mellan samtalen, och som mest har vi haft ett 70-tal åskådare. De flesta samtal har haft en publik på omkring 20 personer.

Hur har samtalen arrangerats?

Genom projektet har vi strävat efter att samarbeta med lokala aktörer och främja lokala engagemang. Lokala aktörer och individer sitter på stora kunskaper och kontaktnät i sitt närområde, vilket till stor del underlättat för oss att nå ut till en större publik. Då syftet med projektet till stor del varit att främja dialog och deltagande lokalt, så har detta också varit en bra metod för att lyfta upp lokala engagemang och den kontextuella miljön i samtalens innehåll. Baserat på detta har  samtalen varierat i sin utformning och planering, för att på bästa sätt anpassas efter den lokala situationen. Under vissa samtal har de lokala aktörerna själva bjudit in FORSA Väst för att delta i ett redan existerande evenemang, exempelvis en lokal byfest i Tranemo Kommun där samtalet kretsade kring hållbara boendemiljöer, och en tematisk demokrati-dag i ett av Göteborgs ytterområden. Vid andra samtal har vi själva arrangerat samtalet från grunden, och istället samarbetat med lokala aktörer gällande lokal, matservering, marknadsföring och samtalsdeltagare.

I samtliga samtal har vi strävat efter en jämn balans och representation hos panelsamtalens deltagare, för att belysa samtalens ämnen från ett nyanserat perspektiv. Samtalsdeltagarna har därför bjudits in från akademin, kommunpolitiken, civilsamhället och socialt arbete. I de samtal som berört specifika åldersgrupper, så som äldre och ungdomar, har vi också fokuserat på att just dessa grupper funnits representerade bland samtalets deltagare.

Foto: Ett av projektets samtal, med temat äldre och åldrande. Erik Hägg, 2022.

Vad händer nu?

Även om projektet nu är avslutat, så fortsätter FORSA Västs arbete inom dessa frågor, för att främja kunskapsbyten och dialog gällande socialt arbete och dess lokala förutsättningar. Genom projektets samtal har FORSA Väst öppnat upp möjligheterna för debatt och reflektion i en rad områden och ämnen. Utöver samtalsdiskussionerna så har vi även sett hur dessa samtal har resulterat i diskussion utanför projektet, då samtalsdeltagarna men även publiken har fått tillfällen att knyta kontakt sinsemellan. Genom publicerade reportage är vår förhoppning att dessa samtal och dess innehåll kan fortsätta sprida kunskap och reflektion även i framtiden. Vi vill också, i kommande forskningsansökningar, fortsätta undersöka villkoren för socialt arbete på landsbygden.

Fakta:

  • Inför valet 2022 arrangerade FORSA Väst (Förbundet för forskning i socialt arbete) 7 panelsamtal och seminarier för att tillgängliggöra kunskap och uppmuntra till dialog.
  • Samtalsserien gick under namnet #lokalaperspektiv2022 och genomfördes på platser runt om i västsverige.
  • Forskare presenterade och följde modererade samtal mellan forskare, politiker, praktiker, företrädare för civilsamhället och allmänhet.
  • För mer info se www.forsa.nu/vast

Bloggare:

Katarina Hollertz, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Erik Hägg, projektkoordinator, Forsa Väst

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *