Vi fick som vi ville… eller?

I dagarna tu har SLU:s styrelse sammanträtt i Uppsala. Och det har diskuterats mycket utbildning! Som en följd av SLUSS skrivelse till styrelsen fördes en tre timmar lång strategidiskussion om utbildningarnas framtid. Dessutom fick styrelsen se Utbildningsnämndens förslag på utbildningsutbud till läsår 15/16 – som inte alls innebar några större förändringar.

Andemeningen i vår skrivelse (läs tidigare blogginlägg) var att utbildningens nyckelroll vid universitetet är bortglömd. I arbetet med Framtidens SLU har studentkårerna ställt sig positiva till en översyn av utbildningarna för att de ska kunna utvecklas till det bättre, men att det med av styrelsen givna resurser och given tidsram inte har varit rimligt för fakulteterna att prestera enligt styrelsens förväntningar. Vår oro har grundats i att planeringsförutsättningarna inte skulle kunna leda fram till det komplexa men ändå möjliga resultat med högre kvalitet inom givna ekonomiska ramar.

Nu har fakulteternas programnämnder presenterat sina förslag. Utbildningsnämnden har ställt sig bakom det samlade förslaget som i praktiken innebär avveckling av tre masterprogram och ett magisterprogram samt införandet av ett nytt masterprogram (som varit planerat länge och som ersätter det magisterprogram som tas bort). De nedlagda masterprogrammen rör sig generellt om avslutade samarbeten med internationella universitet.  I övrigt ser utbildningsutbudet precis likadant ut som nuvarande utbud.  SLUSS påpekade att förslaget på styrelsens bord faktiskt inte alls är vad som beställts. Sedan arbetet med det nya utbildningsutbudet startade har rektor beslutat om gemensamma riktlinjer för utbildningarnas uppbyggnad (bl.a. ökad resurseffektivitet genom samläsning och ett ökat fokus på naturresursernas hållbara brukande som en röd tråd i utbildningarna). Det har tillsatts femton olika planeringsuppdrag som haft som uppgift att titta på utbildningarnas utvecklingsmöjligheter. Programnämnder och utbildningsnämnd har jobbat stenhårt för att på kort tid försöka anpassa sig till uppgifterna. Förslaget hade troligtvis sett likadant ut även utan projektet Framtidens SLU. Så frågan är – vad har Framtidens SLU egentligen inneburit för utbildningarna, våra lärare och våra studenter utöver ett omfattande och ofärdigt omställningsarbete? Hur ser utbildningarnas framtid ut?

Att det förslag på utbildningsutbud som nu planeras inför läsåret 15/16 blir så likt nuvarande utbud är ett tecken på att organisationen inte hunnit eller ens har kunnat tänka färdigt. När SLU nu skjuter utvecklingen framåt innebär det en allt ökande konkurrens från andra universitet då SLU:s tidigare unika ämnen inte längre är unika (t.ex. lanserar nu Lunds Universitet en MOOC-kurs i biobaserad ekonomi) samt ännu ett år där ekonomi och utbildningskvalitet går stick i stäv. Nu väntar fortsatt planering för utbildningarna. Och när nu utbildningarnas ekonomi blir tydligare (med en ny gemensam resursfördelningsmodell) finns det större förutsättningar för att faktiskt komma fram till något. Att beslutet om nytt utbildningsutbud nu skjuts upp ser inte SLUSS alls som ”att vi vunnit” utan enbart som att vår prognos slagit in. Organisationen kunde inte prestera vad styrelsen ville ha inom givna ramar.

Var ledde då denna diskussion i styrelsen? Jo, till den något utnötta frågan – Vad är en agronom?

 

Karin Bothén
Ordförande SLUSS

 

fotnot: beslutet om utbildningsutbudet 15/16 tas i september

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *