månadsarkiv: mars 2014

Studiesociala frågor på agendan

I tisdags hade det studiesociala rådet, STRÅ, sitt andra möte för terminen. Rådet behandlar alla studiesociala frågor på universitetsövergripande nivå men tar också upp program- eller kårspecifika frågor vid behov. I STRÅ representeras studenterna av SLUSS:s presidium. I övrigt sitter representanter från de studiesociala grupperna på alla undervisningsorter med, samt representanter från Studenthälsan och Universitetskyrkan i Uppsala.

SLUSS rapporterade om de mycket lyckade utbildningsdagarna som gick av stapeln i februari, om den kommande utbildningen för kårernas insparksansvariga hur kårerna jobbar med sin krishantering och såklart den nya hemsidan.

Dessutom rapporterade vi om hippologstudenternas situation, både attityden hos en del personal att man inte ska klaga utan vara tacksam för att man får jobba med hästar, en attityd jag själv känner igen från hästnäringen i stort. Men också kravet att studenterna ska jobba i stallet (”Häst- och anläggningsvård”) under undervisningsfria dagar samt problemet med avsaknaden av studenthälsa eller möjlighet att ta sig till studenthälsan på de orter där den finns. De goda nyheterna är att det börjat röra sig på SLU nu. Universitetsledningen är medveten om problemen och förstår att något måste göras, både i den studiesociala situationen och i den rena utbildningssituationen. SLUSS fortsätter att aktivt bevaka hippologutbildningen tillsammans med Hippologernas akademiska studentkår, HAS.

Vidare kan vi rapportera att den nya studiesociala enkäten kommer ut vecka 14. Det är viktigt att så många som möjligt svarar på den så att vi i STRÅ kan se vad vi har att jobba med. Enkäten kommer på gott och ont att vara mindre omfattande än den förra enkäten 2012. En anledning till att enkäten har skalats ner är för att den ska kunna sammanställas inom rimlig tid, men det gör tyvärr att vi missar en hel del intressanta parametrar. En positiv förbättring från den förra enkäten är att det nu förhoppningsvis ska gå att se om inresande utbytesstudenters studiesociala tillvaro skiljer sig från de svenska studenternas. Dessutom lyckades vi få igenom en liten ändring av frågan om kön (som är SLU har en skyldighet att redovisa) så att det tredje alternativet ”vill inte svara” även innefattar personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Enkäten är givetvis anonym och även om man t ex är ensam kille på sitt program kommer man inte kunna utläsa detta i utvärderingen. Som en extra morot finns det möjlighet att vinna biobiljetter eller en Ipad mini om man svarar på enkäten.

 

Märit Gynnå, vice ordförande i SLUSS

Behöver Sverige en strategi för livsmedelsförsörjning?

Livsmedelsseminarium415

Under gårdagen arrangerades av SLU, KSLA, SEI och LRF ett seminarium på Norra latin i Stockholm med temat Skenbar livsmedelstrygghet – Sveriges roll i den globala livsmedelsförsörjningen. Två studenter var representerade – SLUSS ordförande Karin Bothén (undertecknad) och Ultuna Studentkårs ordförande Beatrice Ramnerö.

Dagen inleddes med föreläsningar där publiken fick ta del av en omvärldsanalys som svarade på grundläggande frågor inför eftermiddagens debatt. Vilka effekter har jordbruket på vårt klimat? Har Sverige potential att öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel? Ska vår import verkligen ligga på 50%? Vad kan SLU bidra med i form av utbildning och forskning?

Under paneldebatten var fyra riksdagspartier närvarande (M, S, MP, C). Man ställde sig frågan – Behövs en svensk strategi för livsmedelsförsörjning?  Om detta ämne debatterade bl a SLU:s rektor i DN 2012 (läses här). Sverige har alla förutsättningar för en skapa en sådan strategi, och på det hela taget verkade det som att partierna ställde sig positiva till förslaget. Det debatterades friskt om  hur vi måste möta framtidens utmaningar; att vi bör införa ny teknik i jordbruket, att landet fortsatt ska vara bäst på djurhållning, att vi ska bli bättre på precisionsodling och mycket mer.

Men.

Inte vid något tillfälle diskuterades vikten av utbildning för att möta framtidens (eller snarare nutidens) utmaningar. Vilka ska sitta på de verktyg och de kunskaper som krävs om det inte görs satsningar inom utbildningen? SLU sitter i dag på ett slags monopol genom att erbjuda för Sverige unika yrkesutbildningar. Studenterna från SLU har efter examen expertkunskaper inom olika områden som alla kan bidra till ett hållbart brukande av våra naturresurser. Ett system som få andra universitet kan mäta sig med. Men det är också finessen med att vara det sektorsuniversitet SLU är.

Tyvärr görs inte tillräckligt med satsningar för att utbildningen ska hålla den höga kvalitet som krävs idag och för framtiden. Skulle näringen anställa en hortonom om det var känt att studenterna aldrig lagt upp en gödslingsplan? Eller en mark/växtagronom som tittat på veteplantor i en bok men inte i verkligheten? Eller en husdjursagronom som inte varit i kontakt med lantbruksdjur? Tyvärr satsas det inte heller på en tillräckligt bred rekrytering för att ens fylla de utbildningar som ges idag. För utbildningar som hortonom, mark/växtagronom och livsmedelsagronom som i  stor grad får kunskaper för kommande utmaningar erbjuds idag 40 platser, varav 20 söker och när studenterna blivit varma i kläderna är det bara 10 studenter kvar på utbildningen. Det är inte hållbart varken för universitetet eller för den gröna sektorn.

Vetskapen om SLU:s utbildningar måste bli större!

 

Karin Bothén, ordförande SLUSS

 

Seminariet går att se i sin helhet här.

PREMIÄR!

Vårterminen är igång och SLUSS har genomgått en viss förnyelse: renovering av hemsidan och skapande av blogg.

I den här bloggen kommer du som läsare få information om vad som är på gång inom och utanför vårt universitet, vilka frågor kårerna driver eller efterlysningar om vilka frågor DU som student vill att vi ska driva. Bloggen är kårernas och SLUSS:s gemensamma plattform för kommunikationen till studenterna såväl som mellan kårerna.

SLUSS och kårernas viktigaste uppgift är studiebevakning och studentinflytande. Att studenterna ska få vara med och aktivt påverka utbildningen är till och med reglerat i högskolelagen. SLU har upprättat en regelsamling som du kan läsa här. Vid SLU deltar studentrepresentanter i så gott som alla beredande och beslutande organ som behandlar utbildningsfrågor – allt för att vi studenter ska få en bra utbildning som möjligt.

Den nya hemsidan är utformad för att du som student ska få lättillgänglig information rörande din utbildning, studiesociala frågor, rättigheter och skyldigheter samt kårernas aktiviteter. I SLUSS-kalendariet kan du hitta SLUSS-gemensamma såväl som kårspecifika aktiviteter du kan delta vid.

 

Vi ser fram emot en framtid fylld av många kloka inspel och debatter.

Väl mött!
Kårerna och SLUSS