Ändrade planer

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Tyvärr valde Maria Stenberg att gå tillbaka till sitt tidigare arbete på jordbruksverket. Ett svårt val för henne, men också modigt att göra en helomvändning. Som ni vet har vår universitetsdirektör varit tydlig att det ska finnas en platschef i Skara så rekryteringsarbetet pågår för fullt. Har ni tips är ni mer än välkomna att höra av er till mig. Jag vill rikta ett stort TACK till Maria för det trevliga samarbetet med oss alla under hösten!

Det är som vanligt mycket på gång. Visionsarbetet för Campus fortsätter och nu på fredag finns ytterligare en möjlighet att göra inspel i visionsarbetet för den som missat tidigare tillfällen. Meddela mig då med vändande post 🙂

Nästa vecka har vi sista avstämningsmötet med VGR för året. Under nästa år kommer strategiarbetet intensifieras inför de sista 3 åren i den pågående överenskommelsen mellan SLU och VGR. I planeringen ingår självvärderingar, ”rundabordsdiskussioner”, hearing, strategimöten mm

Snabbspåret med nyanlända veterinärer som omskolas till djursjukskötare har nu kommit igång på allvar. En lika trevlig grupp om förra gången. De är kvar hos oss till jul och flyttar sen till Uppsala för mer teori. Detta är en uppdragsutbildning med arbetsförmedlingen som uppdragsgivare liksom tidigare år.

Glöm inte anmäla er till julkaffet som är den 17 dec och som vanligt tillsammans med våra tidigare anställda, numera pensionärer.

Som ni säkert förstått så kommer jag fortsätta arbeta som platschef även efter årsskiftet men räknar med att kunna gå ner i arbetstid så snart det är möjligt. Mer om detta får det bli in nästa blogg.

Ha det bra i dessa adventstider

Hälsar

Margareta

It will not always be as we expect. Unfortunately, Maria Stenberg chosed to go back to her previous job at Jordbruksverket A difficult choice but also brave to make a complete reversal. As you know, our university director has been clear that there should be a site manager in Skara so the recruitment work is in full swing. If you have any tips, you are more than welcome to contact me. I would like to extend a big THANK YOU to Maria for the nice collaboration with us all this fall!

As usual, there is a lot of things going on. The vision work for Campus continues and now on Friday there is another opportunity to participate in the vision work for those who missed previous opportunities. Send me a mail

Next week we have the last meeting with VGR for the year. During the next year, strategy work will be intensified for the last 3 years in the ongoing agreement between SLU and VGR. The planning includes self-assessments, ”roundtable discussions”, hearing, strategy meetings, etc.

”Snabbspåret” with newly arrived veterinarians who are retrained to be animal nurses has now started. An equally nice group as last time. They stay with us to Christmas and then move to Uppsala for more theory.

Don’t forget to sign up for the Christmas coffee, December 17, as usual with our former employeed.

As you probably understand, I will continue to work as a site manager even after the turn of the year, but I expect to be able to cut down on working time as soon as possible. More about this it will be in the next blog.

av Margareta Stigson

Platschef vid SLU i Skara, ansvarar för SLU:s sekretariat för uppdragsutbildning samt livsmedelskonsortiet meNY. Med fötterna i myllan och stort djurintresse fylls även fritiden med lätthet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *