Landsbygdens nycklar

Vad är entreprenörskap på landsbygden?

Runtom landsbygden ser vi samhällen i förändring. Boende anpassar sig till nya villkor och bidrar till att skapa en landsbygd som gagnar de många människorna. Omgivningen är i ständig förändring och påverkar de lokala bygderna.

”Här ute är vi vana vid att vi får inga pengar till någonting, utan ska vi ha någonting då får vi fixa det själva”

På landsbygden finns det många aktörer, med olika intressen som tillsammans formar en samhällsgemenskap. Dessa initiativ har en förenande funktion när de skapar kopplingar mellan människor och deras kunskap. Fler studier i entreprenörskap pekar på att uppmärksamma framväxten av, snarare än det faktiska resultatet. Detta för att kunna visa vilka faktorer som spelar roll. Dessa pågående processer uppstår i ett specifikt sammanhang, unikt för den utveckling som sker.

Därmed spelar både personerna och platserna en stor roll i att förstå hur och när olika entreprenöriella engagemang uppstår.

När vi undersöker entreprenöriella aktiviteter på landsbygden visar sig fler värden spela in än det strikt ekonomiskt rationella. Forskning visar att t ex uppehållandet av identitet, att värna om en historisk koppling, att förvalta tradition eller värna om kulturella värden är viktiga delar i lokal utveckling. Mot denna bakgrund är det alltså angeläget att väva in den specifika platsens historia för att förstå samhällsförändringar.

Det som är den gemensamma faktorn för det som sker på olika platser handlar om människors beroende av och påverkan på varandra i grupp, vilket möjliggörs av möten.

”Och ibland har jag fått beröm att du har gjort det här och det här men det var inte jag, säger jag, vi var flera stycken! Titta inte på mig. Jag kanske kom med idén men sen måste ju jag ha hjälp av andra för att få någonting att hända. Sen har man ju olika roller, vissa kläcker idéerna och vissa förverkligar och vissa avslutar det.”

Vad vi kan ana i detta citat är hur förändring växer ur möten och samarbeten. Genom att gå ihop så löser man konkreta problem, men det bygger även gemenskap hos de som är med. Det förtroende som skapas blir sedan till material för nästa initiativ. På så vis blir nya idéer bundna till tid och plats. Det kan se ut som starka begränsningar men vår forskning visar hur aktiviteter som förefaller små, tillsammans kan ha stor betydelse. Vi har sett hur små lokalt grundade initiativ krokar i varandra och på vis blir hållbara.

För att kunna bygga ett samhälle som är både demokratiskt, jämlikt och hållbart krävs samverkan på flera nivåer. För att en förändring ska bli varaktig hjälper det om förändringen kommer från människor som är förankrade i platsen, som ser värde i samma saker. För demmed stark drivkraft att skapa värdeförändring i sin bygd, kan det vara viktigt att få personlig framgång, att få visa upp resultaten av sina ansträngningar.

Jämfört med staden har landsbygden knappa resurser, men det är inte särskilt intressant att fokusera på dessa ”brister”. Istället, visar vår forskning hur lokal förändring växer ur det som finns och vad som går att göra av det. Det är i personliga möten som det blir synligt hur våra enskilda resurser (kunskap, kapital, idéer, engagemang etc.) blir mer värda tillsammans. Genom att gå ifrån en bild av entreprenören som betonar egenskaper såsom kontroll, rivalitet, rationalitet eller dominans, så kan vi istället fokusera på att se på entreprenörskap som en platsbunden process där människor samverkar. Då blir vi mer mottagliga för de möjligheter som finns.

Om projektet

Forskningsprogrammet Nycklar för en levande landsbygd har fått 4,6 miljoner kronor från Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet löper mellan 2017 och 2020 och görs i samarbete mellan forskargruppen EIS (Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling) vid Institutionen för ekonomi, Institutionen för stad och land, båda vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, samt Robert Gordon University i Aberdeen.

I projektet ska vi utveckla ny kunskap om interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och kontext och förklara hur dessa interaktioner bygger en levande landsbygd. Tillsammans med lokalbefolkning, rådgivare, myndighetspersoner, och studenter ska vi forskare utveckla och driva projekt i olika landsbygder. I projektet vill vi synliggöra olika former av entreprenörskap, förstå hur de samverkar och leder till en levande landsbygd. Avsikten är att systematisera och utveckla metoder för hur olika former av entreprenörskap interagerar med landsbygden, samt att bygga relationer på platserna och sprida.

Johan Gaddefors

Professor

johan.gaddefors@slu.se

Josefina Jonsson

Doktorand

josefina.jonsson@slu.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *