Hållbara erbjudanden – om kunskap, turism och samskapande

av Eva Maria Jernsand

I Visit Swedens nya rapport Den svenska målgruppen beskrivs hur vårt resande började förändras redan före pandemin. Vi lade mer pengar på resor inom Sverige eftersom vi blev mer medvetna om konsekvenserna av vårt resande. Begrepp som Hemester och Svemester tog plats i vår vokabulär. Pandemin skyndade på utvecklingen när vi inte längre kunde resa. Vi började upptäcka Sverige på nya sätt och naturupplevelser som vandring och paddling blev alltmer eftertraktade. Sociala medier-grupper som Vandringsleder i Sverige fick ett rejält uppsving.

Visit Sweden spår i sin rapport en ökad efterfrågan på hållbara erbjudanden. Hälsa, hygien och trygghet blir viktigt, liksom enklare upplevelser på nära håll, gärna på landsbygden. Svenska resenärer vill också stödja destinationers återhämtning genom sina resor. Detta ger möjligheter för företag på landsbygden att utveckla sina erbjudanden i linje med kundernas efterfrågan. Men vad är ett hållbart erbjudande och hur skapas det?

I min forskning tar jag utgångspunkt i begrepp som kunskap, lärande och samskapande, och jag rör mig gärna på flera nivåer, med fokus på olika aktörer och deras relationer. Kunskap är en värdefull resurs och en social och kulturell process. Den finns i forskningen, men också hos enskilda individer, organisationer och i nätverk. Inte sällan är kunskapen lokalt inbäddad i destinationer. Kunskapen finns bland oss hela tiden, men blir bara påtaglig när vi använder den, delar erfarenheter och överför kunskapen mellan oss. Att samverka ger oss fler perspektiv och insikter som i sin tur ger upphov till nya tankar och idéer. Kunskap behöver alltså integreras för att utvecklas och lärande är en fortlöpande process där vi hela tiden bygger ny kunskap.

Ett projekt jag är inblandad i där detta blir tydligt handlar om att skapa ett biosfärområde i Bohuslän. Tanken med Unescos biosfärområden är att bygga på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling. Nya metoder utvecklas där myndigheter, lokala aktörer, forskare och boende arbetar tillsammans, med frågor och teman som är relevanta i den lokala kontexten. Olika intressenter tillför olika perspektiv och bidrar alltså med olika slags kunskap med målsättningen att stärka områdets ekonomiska och ekologiska bärkraft. Biosfärområden ger också möjlighet att ta upp och hantera målkonflikter, exempelvis mellan bevarande och nyttjande. En viktig inriktning för biosfärområden är hållbar turism. Läs den nyutkomna förstudien här.

En dimension av kunskap och lärande, och på hållbar turism, är demokrati. Den som påverkas av turism kan anses ha rätt att informeras om och vara delaktig i skapandet av destinationen och de produkter som erbjuds. I projektet Turismens roll i mångkulturella samhällen arbetar vi med konceptutveckling kring inkluderande turism och platsvarumärkesarbete. Vi gör fallstudier om deltagande turismutveckling och om hur mångfald representeras, kommuniceras och upplevs. Med inkluderande turism menar vi bland annat hur mångfald är speglad i olika aspekter av turism, såsom kommunikation, utveckling och samskapande av platser, evenemang, aktiviteter och produkter. Vi associerar också inkluderande turism till olika arenor där inkludering är viktigt, såsom representation i organisationer, processer och kommunikationsmaterial. En fallstudie vi gjort har Dals Långed i Dalsland som utgångspunkt. Där har vi bland annat studerat, och i olika grad varit med i skapandet av, en park vid vattnet med bastu, en äventyrsbana för barn och en grillplats, samt ett matevenemang, ”Steneby Midwinter Solstice”. Båda hade fokus på integration och platsutveckling. Material från TiMS halvtidswebbinarium den 11 februari 2021 finns snart på hemsidan tillsammans med en föreläsning av professor Dianne Dredge samt ett panelsamtal med Visit Sweden, Tourism in Skåne, Göteborg & Co och Gerdrup & Co AB.

I min forskning vill jag också visa på potentialen att genom turismupplevelser förändra människors beteende och livsåskådningar och därmed påverka samhällets utveckling på ett hållbart sätt. Kunskap är centralt inom besöksnäringen. Museiverksamhet och guidningar i historiska miljöer eller i naturen är självklara exempel. Trots detta talar vi sällan inom turism om hur erbjudanden kan skapas som har lärande som tydligt mål. I projektet Kunskapsturism arbetar vi främst utifrån två teorier: upplevelsebaserat lärande och transformativ turism. Upplevelser som gör att vi engagerar våra sinnen och som skapar personlig mening har större förutsättningar att bidra till lärande. I inlärningsprocessen förändras tankar, åsikter, handlingar och världsbilder – en transformation sker. Detta knyter an till hållbar turism som ett begrepp och koncept som innefattar inte bara miljömässig utan även ekonomisk, kulturell, social och politisk hållbar utveckling, genom förändringar i beteenden och sam­hällssystem.

Så ”det nya normala” efter pandemin handlar om att skapa förändringar, på flera nivåer. Hållbara upplevelser är minst lika härliga som andra upplevelser men de bygger på ansvar och omtänksamhet. Invånare och besökare kan skapa sina egna hållbara upplevelser genom att exempelvis gå ut i naturen. Men genom att vi tillsammans arbetar för att skapa och tillhandahålla hållbara erbjudanden, hållbara destinationer och hållbar turism kan upplevelserna i större grad leda till individuell transformation och hållbar utveckling av samhället i stort.

Eva Maria Jernsand
Forskare i marknadsföring vid Handelshögskolan och Centrum för Turism vid Göteborgs universitet.
eva.maria.jernsand@handels.gu.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *