Tag Archives: Organiskt avfall

SIDA International Training Program på Kretsloppsteknik

Tidigare den här veckan var ett fåtal medlemmar i Kretsloppsteknik värdar för en grupp av SIDA: s internationella träningsprogramdeltagare i Uppsala. NIRAS på uppdrag av SIDA genomför ett antal internationella utbildningsprogram. Kretsloppsteknik är involverad som en del av detta program genom NIRAS med fokus på deltagare från både asiatiska och afrikanska länder. Under dessa besök lär vi ut, presenterar och gör teknikdemonstrationer genom fältbesök där vi talar om säker näringsåtervinning, källseparerande sanitetssystem, hantering av organiskt avfall, socioteknisk systemanalys, etc.

Continue reading SIDA International Training Program på Kretsloppsteknik

Christian Zurbrügg se une a Kretsloppsteknik como profesor adjunto

¡Qué placer ser ahora parte de este equipo emocionante y motivado en SLU!

Mi base de operaciones es Sandec (el Departamento de Saneamiento, Agua y Residuos Sólidos para el Desarrollo) en el Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas (Eawag), donde he estado trabajando desde 1998, primero como investigador permanente, luego como jefe de departamento, y desde 2015 como miembro de su directorio mientras continúo con mi investigación. Me interesa la investigación con enfoque interdisciplinario en innovar y mejorar la infraestructura y los servicios en áreas urbanas de países de ingresos bajos y medianos, con un enfoque especial en los desechos sólidos y el saneamiento. La recuperación de recursos y la valorización de los desechos para entornos de ingresos bajos y medios han estado en mi agenda de investigación aplicada desde hace muchos años, liderando programas y proyectos internacionales, publicando artículos científicos y capítulos de libros sobre tecnología apropiada y entornos propicios en contextos de bajos ingresos, y prestando servicios en muchos comités internacionales, grupos de trabajo y jurados. Mis proyectos actuales giran en torno a residuos para la producción de proteínas BSF, flujos de residuos plásticos y posibles opciones de recuperación y, más recientemente, al análisis de la disposición de pañales desechables y toallas sanitarias, mecanismos de cambio de comportamiento para la selección/separación de residuos, así como la modelación de costos de su cadena de suministro.

Continue reading Christian Zurbrügg se une a Kretsloppsteknik como profesor adjunto

Susana webinarium (på engelska) om Anställning inom sanitetssektorn som sändes 21/11 är nu tillgängligt online

I det här seminariet, som modererades av Alejandro Jiménez från Stockholm International Water Institute (SIWI), diskuteras olika aspekter av anställning inom sanitetssektorn. Rémi Kaupp från WaterAid presenterar WHO:s nysläppta rapport om Hälsa, säkerhet och värdighet för arbetare inom sanitetssektorn (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/sanitation-workers-report/en/). Martin Mawajje från University of KwaZulu-Natal (Sydafrika) beskriver hur latrintömningsuppdrag kan formaliseras i informella områden och ger exempel från Kampala, Uganda. Daniel Ddiba, från Stockholm Environment Institute (SEI) berättar om ett verktyg de utvecklat kallat REWAMP som kan uppskatta och jämföra det cirkulärekonomiska värdet av sanitetsbaserade produkter från olika sanitetsteknologier. Kretsloppstekniks Cecilia Lalander avslutar webinaret med att ge ett exempe på hur fluglarvsbehandling kan implimenteras av entrepenörer inom sanitetssektorn.

Continue reading Susana webinarium (på engelska) om Anställning inom sanitetssektorn som sändes 21/11 är nu tillgängligt online

Avfallshantering med insekter vid jubileumsseminarium för Professor Erik Dahlquist

På torsdag förra veckan (31/10) var Björn och Cecilia från kretsloppsteknik i Västerås och presenterade vår forskning inom avfallshantering med insekter på Professor Erik Dahlquists jubileumsseminarium. Erik Dahlquist är professor i  energiteknik på Mälardalens högskola och har med sin långa erfarenhet i processeffektivisering och processutveckling samutvecklat ventilationssystemet som behövs för effektiv fluglarvskompostering. Vi fick också möjlighet att lyssna på andra intressanta presentationer om batterier för den fossilfria framtidens behov och en skildring av hur det gick till när den kollaborativa roboten YuMi utvecklades på ABB. Erik avslutade seminariet med att ge en tillbakablick och framtidsprognos om energiproduktion och anvädning i främst Sverige. Mycket intressant! Erik ska inte pensioneras, men kommer från och med början av det nya året arbeta deltid som senior Professor. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete och önskar Erik lycka till och mer tid med familjen och sina triatlon-utamaningar.

Bröduppfödda larver blir väldigt feta

Hur påverkas fett-halten och sammansättningen hos larven av den Amerikanska vapenflugan av vad den äter? I vår senaste artikel publicerad i tidskriften Waste Management påvisar Nils Ewald och medförfattare nya resultat kring denna fråga. Studien baseras på elva försök där larver av den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) matats med olika substrat baserade på musslor, fisk, bröd och matavfall. Larvernas fett visade sig innehålla huvudsakligen mättade fettsyror, framförallt laurinsyra, men sammansättningen påverkades av larvernas vikt och vad de åt. Till exempel innehöll de larver som matats med musslor och fisk både EPA och DHA – två Omega-3 fettsyror som är av stort intresse för fiskodling. Det verkar dock som om innehållet av dessa fettsyror är för lågt för att kunna ersätta fiskolja i fiskfoder, men den skulle eventuellt kunna ersätta fraktionen av vegetabilisk olja. Andra potentiella användningsområdet av larvernas fett skulle kunna vara produktion av livsmedel eller bränslen.

Continue reading Bröduppfödda larver blir väldigt feta

Ny publikation om förbehandling av bananskal för BSFL-kompostering

Alice Isibika och medförfattare har publicerat en ny studie i tidskriften Waste Management, om tillämpningen av förbehandlingar före BSFL-behandling av bananskal som är ett obalanserat substrat gällande fiber och näringsämnen, för att förbättra biokonverteringskvoten. De applicerade förbehandlingarna var icke-proteinkväve för balansering av kol/kväve, värme- och mikrob- (svampar och bakterier) förbehandlingar för att bryta ned komplexa föreningar i mer lättillgängliga former i bananskalen som skulle konsumeras av BSFL. De fann att direkt tillsats av ammoniaklösning i bananskal och tillsats av både svampar (Trichoderma, Rhizopus) och bakterier (BSFL-tarmbakterier) förbättrade BSFL-responseffektiviteten medan förbehandlingen med värme inte förbättrade BSFL-behandlingen. För mikrobiell förbehandling visade sig att 14 dagar var den totala tiden för att uppnå tillräcklig nedbrytning av bananskalen för BSFL-konsumtion.

Continue reading Ny publikation om förbehandling av bananskal för BSFL-kompostering

Christian Zurbrügg ansluter sig till Kretsloppsteknik som adjungerad professor

Vilket nöje att nu vara en del av detta spännande och motiverade team på SLU!!

Min hemmabas är på Sandec, avdelningen för sanitet, vatten och fast avfall för utveckling, vid det schweiziska federala institutet för vattenvetenskap och teknik (Eawag). På Sandec har jag arbetat sedan 1998, först som fastighetsforskare och sedan som chef och sedan 2015 som medlem i Eawag-direktoratet samtidigt som jag fortsatte min pågående forskning. Mina forskningsintressen ligger i det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet för innovation och uppgradering av infrastruktur och tjänster i urbana områden i låg- och medelinkomstländer, med ett särskilt fokus på fast avfall och sanitet. Resursåtervinning och valorisering av avfall för områden med låg inkomst och medelinkomst har varit på min tillämpade forskningsagenda sedan många år. Utöver det har jag även hållit internationella program och projekt, publicerat vetenskapliga artiklar och bokkapitel om lämplig teknik och möjliggör miljöer i låginkomstområden och arbetat i många internationella kommittéer, arbetsgrupper och juryer. Mina nuvarande projekt utvecklas kring frågor om avfall för BSF-proteinproduktion, plastavfallsflöden och möjliga återvinningsalternativ och senare tittar jag på hantering av avfallsblöjor, sanitetsunderlag, uppförandeförändringsmekanismer för avfallssegregering och kostnadsmodellering av leveranskedjan.

Continue reading Christian Zurbrügg ansluter sig till Kretsloppsteknik som adjungerad professor

Sociala aspekter av hushållsavfallsåtervinning: perspektiv från Jordanien

Vi var på Hashemite universitetet i Jordanien förra veckan och undervisade en grupp unga studenter hur vi säkert kan återvinna olika hushållsavfallsfraktioner. Som en del av denna veckolånga kurs organiserade vi en dag med interaktiva seminarier och ett rollspel för att öka medvetenheten bland eleverna om psykologi, beslutsfattande och socio-tekniska aspekter av återvinning av avfall.

Continue reading Sociala aspekter av hushållsavfallsåtervinning: perspektiv från Jordanien

Robert Almqvist går med i kretsloppsteknik för sitt masterprojekt

Hej, mitt namn är Robert Almqvist och jag skriver mitt examensarbete i Biologi på institutionen för energi och teknik. Jag är inskriven mark/växt-agronom på SLU Uppsala sedan 2014. I mitt examensarbete kommer jag att titta på fluglarvskompostering och den potentiella effekt olika förbehandlingar har på aminosyrasammansättningen i larverna samt nedbrytning av lignin/cellulosa/hemicellulosa i substraten, som i detta fall är banan- och apelsinskal.