Tag Archives: Organiskt avfall

Robert Almqvist går med i kretsloppsteknik för sitt masterprojekt

Hej, mitt namn är Robert Almqvist och jag skriver mitt examensarbete i Biologi på institutionen för energi och teknik. Jag är inskriven mark/växt-agronom på SLU Uppsala sedan 2014. I mitt examensarbete kommer jag att titta på fluglarvskompostering och den potentiella effekt olika förbehandlingar har på aminosyrasammansättningen i larverna samt nedbrytning av lignin/cellulosa/hemicellulosa i substraten, som i detta fall är banan- och apelsinskal.

Lär studenter i Jordanien om säker återvinning av näringsämnen

Den här veckan är vi (Sahar Dalahmeh, Mikael Pell, Annika Nordin, Cecilia Lalander, and Prithvi Simha) i Jordanien och håller en 1-veckas kurs om återvinning av olika hushållsavfallsfraktioner. Kursen ges vid Hashemite universitetet, som ligger cirka 50 km från huvudstaden Amman. En grupp på cirka 20 väldigt entusiastiska och nyfikna studenter lär sig olika ämnen som mikrobiologi för avloppsvatten, hygienisering, urinledning och urinsortering, mask- och amerikansk vapenfluglarvskompostering, behandling av avloppsvatten osv.

Continue reading Lär studenter i Jordanien om säker återvinning av näringsämnen

Fuktinnehåll påverkar växthusgasutsläpp från termofil matavfallskompostering

Effekterna av fukt på termofil komposteringsprocess undersöks i den senaste artikeln som publicerades i Journal of Cleaner Production: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118165

Det är känt att alltför våta aktiva komposter kan orsaka överdrivet utsläpp av metan (CH4), men det finns ingen enighet om hur snabbt utsläppen förändras med förändring i kompostens fukthalt.

Continue reading Fuktinnehåll påverkar växthusgasutsläpp från termofil matavfallskompostering

Fluglarvskomposterings-processmodeller för storskalig system på Eskilstuna

Amerikanska vapenfluglarver växer i matavfallet. Foto Erik Dahlquist

En studie “Modellval för avfallsomvandlingseffektivitet och energikrav i en pilotanläggning för storskalig fluglarvskompostering” presenterades vid den 60:e internationella konferensen för Scandinavian Simulation Society, SIMS 2019, i Västerås, Sverige.

Studien utvärderade vissa tekniska aspekter som är förknippade med larvtillväxt, ventilations- och torkningskrav i en pilotanläggning där amerikanska vapenfluglarver användes för fluglarvskompostering av segregerat hushållsmatavfall och diskuterade modeller för att beskriva behandlingsprocessen och dess energieffektivitet.

Continue reading Fluglarvskomposterings-processmodeller för storskalig system på Eskilstuna

Växthusgasutsläpp från småskalig fluglarvskompostering

Frida Erlöv tar ett gasprov. Foto: Evgheni Ermolaev

En ny artikel där utsläpp av växthusgaser från småskaliga fluglarvskompostering utvärderas publicerades. Läs hela artikeln här: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.07.011

Syftet med studien var att utvärdera utsläpp av växthusgaser och ammoniak från flyglarvskomposteringsbehandling av matavfall och effekterna av förbehandling och utsäde av matavfallssubstratet med larvassocierade bakterier på effektiviteten och hastigheten av behandlingsprocessen.

Continue reading Växthusgasutsläpp från småskalig fluglarvskompostering

Kretsloppstekniks Cecilia Lalander ska hålla sin docentföreläsning!

Datum: 30/9 – 2019 | Tid: 10:30 | Plats: Lärosal L, Ulls hus, Ultuna campus

Är biologiskt nedbrytbart avfall ett problem eller en resurs? Vissa hävdar att det är en resurs som kan tas till vara bättre, men varför görs det inte? Hur skulle en bättre hantering kunna se ut? Om dessa frågor låter intressanta, kom och lyssna på Cecilias docenföreläsning. Nedan finns en engelsk sammanfattning av föreläsningen, som kommer att hållas på engelska. Mer info om alla docentföreläsningar som hålls på Ultuna nu hittas här: https://www.slu.se/ew-kalender/2019/9/docentforelasningar-vid-nj-fakulteten/

Continue reading Kretsloppstekniks Cecilia Lalander ska hålla sin docentföreläsning!

Insecta-konferensen, Potsdam 5-6 september

Den 5 och 6 september deltog Giulio på Insecta-konferensen i Potzdam (Tyskland). Konferensen gav värdefull insikt och det senaste fyndet om ämnet insekter för livsmedel och foder som täcker flera aspekter av sektorn, från lagstiftningssynpunkt till grundforskning och optimering av uppfödningssystem. Vid evenemanget deltog mer än 230 personer mellan forskare och företag från 38 länder som ligger som grund för tillväxten av sektorn och allmänintresse i ämnet.

Forskning om fluglarvskompostering presenterades på Matologi

Vesa Hiltula, Benny Björk, Evgheni Ermolaev och Nils Ewald. Foto: Ingrid Strid.

Evgheni Ermolaev och Nils Ewald från SLU Kretsloppsteknik tillsammans med Vesa Hiltula och Benny Björk från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB presenterade de senaste forskningsresultaten och framstegen för den storskaliga implementeringen av flyglavskomposteringssystem som utvecklats i gruppen sedan 2011. Matologi är en årlig utställning som hålls av SLU i Stockholm med fokus på de senaste trenderna inom hållbara livsmedelssystem.

Läs vår artikel på matologi.nu för att veta mer om vad vi presenterade.

Bredvid oss på utställningen var en annan grupp SLU Akvakultur, som presenterade projektet “5 ton fisk i disk” som vi samarbetar i tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB och Axfoundation. Läs en artikel om projektet på matologi.nu.

Kontakt: Evgheni Ermolaev

The FAT larva – a future feed for animals?

I slutet av maj arrangerade SLU, för andra året i rad, sitt evenemang “Thesis Day”. Detta var en möjlighet för universitetets studenter att presentera sina kandidat- och masters-arbeten i form av vetenskapliga affischer. Sex studenter valdes även ut för att ge muntliga presentationer av sina projekt. En av dessa studenter var Nils Ewald. Som ni kanske kommer ihåg blev Nils tidigare i vår klar med sin masteruppsats som handlade om fettsyrorna i den amerikanska vapenflugans larver (black soldier fly larvae).

Continue reading The FAT larva – a future feed for animals?

1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna

Under de senaste 2 åren har kretsloppsgruppen samarbetat med avfallsanläggningen i Eskilstuna för att behandla matavfall med hjälp av den amerikanska vapenflugans larver. Med denna teknik som har utvecklats inom gruppen under de senaste 10 åren försöker vi uppnå att återvinna näringsämnena i organiska avfallsflöden och återinföra dem in i näringskedjan genom att producera foder för boskap. Genom detta samarbete har en pilotanläggning satts upp med målet att behandla 1 ton matavfall per dag. Efter att med framgång ha uppnått en stabil produktion av 1 miljon minilarver per dag i flugkolonin på SLU så var nästa steg att behandla 1 ton matavfall med larverna på pilotanläggningen. Utöver att vi lyckades med att behandla 1 ton matavfall per dag så lyckades vi nyligen att fördubbla mängden behandlat matavfall till 2 ton per dag. Just nu är vi tillbaka i labbet för att analysera resultaten.

Continue reading 1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna