Tag Archives: Källsorterande avloppssystem

Ny publikation om torkning av urin vid olika alkalina medier och temperaturer

I en studie, nyligen publicerad i Science of the Total Environment, presenteras resultat från en studie som undersöker torkning av färsk källsorterad urin i fem olika alkalina medier (pH > 11) med stigande temperaturer (50 och 60 °C), med minimal förlust av urea, urinens huvudsakligt kväveförening. Urinen kunde koncentreras 48 gånger, vilket ger torra slutprodukter med högt gödningsvärde: ungefär 10% N, 1% P, och 4% K. De fysikalisk-kemiska egenskaperna övervakades samt sammansättningen av olika torkningsmedier för att ge användbar insikt om deras lämplighet för torkning av urin. Det demonstrerades att det är möjligt att återvinna >90 % kväve när man behandlar färsk urin genom alkalisk torkning genom att hämma den enzymatiska hydrolysen av urea vid förhöjd pH och minimera den kemiska hydrolysen av urea med hög urintorkningsgrad.

Continue reading Ny publikation om torkning av urin vid olika alkalina medier och temperaturer

Ny urinsorterande toalett och testbädd för urintorkning invigdes på SLU

Den 7 februari invigde vi vår nya urinsorterande toalett här på institutionen. Installationen samt den nya urinsorterande toaletten ”Save!” från Laufen möjliggjordes av ett projekt som finansierades av SLUs klimatfond och vår hyresvärd Akademiska hus. Den existerande toaletten byttes ut mot den nya toaletten Save från Laufen, som en permanent installation. Urinen leds ut från väggen till en testbädd (en större låda vid sidan av toaletten där olika torkningssystem är installerade).

Continue reading Ny urinsorterande toalett och testbädd för urintorkning invigdes på SLU

Sanitation360 avslutar Hiedanranta urintorkningspilot – Tack Tampere & Lielahti herrgård

Mot slutet av januari var Jenna Senecal och Viktoria Wiklicky från Kretsloppsteknik i Tammerfors, Finland för att avlägsna vårt 25 L / dag urintorkningssystem som var i drift i källaren i herrgården Lielahti. Systemet användes mellan juni 2019 och januari 2020 och var ett utmärkt utställningssätt för gruppens och Sanitation360 AB:s urinbehandlingsteknik på plats, alkalisk urinuttorkning. Genom detta projekt demonstrerade vi för våra olika finländska partners att vår teknik är skalbar, socio-tekniskt genomförbar och markerar ett betydande steg bort från tidigare urinbehandlingsteknologier. Vi är mycket tacksamma till våra olika kollaboratörer, partners och intressenter som hjälpte till att göra detta till ett framgångsrikt pilotprojekt – Tammerfors, Tammerfors universitet för tillämpade vetenskaper, Hiedanranta utvecklingsprogram, stadsarbetare, tjänstemän, rörmokare, underleverantörer, forskarstuderande och andra.

Natnael Girma, ny doktorand som arbetar med vad som händer med läkemedlet och ARG i torkad uringödsel

Jag heter Natnael Girma, jag är en doktorand från Etiopien. Jag arbetar för närvarande med ett forskningsprojekt om säker näringsåtervinning från källseparerad urin för hållbar gödselproduktion. Jag blev nyligen en del av institutionen för energi och teknik (kretsloppsteknikgruppen) vid SLU som licentiatstudent för att göra mitt forskningsprojekt. Projektet fokuserar på att utvärdera adsorptiva egenskaper hos läkemedel under produktionen av urinbaserade gödselmedel och vad som händer med läkemedlet under dess slutanvändning i jordbruket. Den andra delen av forskningen fokuserar på mikrobiell säkerhet för att använda torr urinbaserad gödningsmedel i miljöer med överflöd av horisontellt överförbara antibiotikaresistenta genelement.

Urintorkning pilot i samarbete med peeKeep i Arles, Frankrike

I oktober 2019 reste Jenna Senecal till Arles, Frankrike, för att få kontakt med Nick Davies från peeKeep. Nick har designat en ny toalett och stuga och ville testa hur vår alkaliska torkningsteknologi skulle kunna integreras. Toaletten använder ett transportband för att transportera utsöndring och toalettpapper till en torkkammare utanför (den svarta PVC-enheten). Medan urinen dräneras och samlas upp för alkalisk behandling (den svarta och grå plåtboxen). Nick kommer att bygga fler av dessa toaletter som ska installeras på olika platser i södra Frankrike. Syftet är att alla system (ljus inuti kabinen, toalett, utsöndringsbehandling) ska rinna av solenergi.

Ny masteruppsats ute: Teknikutvärdering av Urinsortering i Pilotskala – ett Fältförsök i Finland

Masteruppsatsen Teknikutvärdering av Urintorkning i Pilotskala – ett Fältförsök i Finland (författare Caroline Karlsson) finns nu publicerad på DiVA. I det spännande masterprojektet testades urinsorteringsteknologin för första gången i fältförhållanden på en militäranläggning i sydvästra Finland. Uppsatsen kan läsas på: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1374211

Continue reading Ny masteruppsats ute: Teknikutvärdering av Urinsortering i Pilotskala – ett Fältförsök i Finland

Pressmeddelande: Kväve bör prioriteras högre än fosfor vid återvinning av näring från avlopp

Fosfor har länge starkt prioriterats vad gäller återvinning från avlopp och i direktivet till den sittande slamutredningen är fosfor det enda näringsämnet som nämns. Kväve bör dock prioriteras högst enligt en ny utvärdering av kriterier kopplade till användning av icke förnybar resurs, sårbarhet, och potentiellt minskad klimatpåverkan.  

Vid prioritering av återvinning från avlopp betonas ofta att fosfor är nödvändigt för allt liv och att det snart kommer att ta slut (Peak phosphorus). Det finns skäl att ifrågasätta denna ensidiga betoning på fosfor. Rapporten ”Fosfor, kväve, kalium och svavel – tillgång, sårbarhet och återvinning från avlopp” går igenom a) risker kopplade till att konstgödsel tillverkas av icke förnybara resurser, b) sårbarheten för svensk växtodling vid stoppad import av konstgödsel, och c) potentiellt minskad klimatpåverkan vid återvinning av växtnäring från avlopp.

Definitionen av ekonomisk reserv är: Storleken på den resurs som bedöms vara av sådan kvalitet att den med dagens teknik och pris ekonomiskt kan utvinnas. Den ekonomiska reserven av råfosfat beräknades 2017 till 266 årsproduktioner, vilket är 5 gånger så stor som den för naturgas, 53 årsproduktioner (figur A). Naturgas är den viktigaste icke förnybara råvaran för tillverkning av konstgödselkväve. Många påpekar att gödselkväve kan tillverkas med förnybar energi, men då blir produktionskostnaden ca 3 gånger så hög, varför förnybar energi inte ska räknas in i de ekonomiska reserverna. Den ekonomiska reserven för tillverkning av kväve är alltså klart minst. Dessutom är odlingens kostnad och kostnadskänslighet för kväve ca 6,5 gånger större än för fosfor. Därför bör återvinning av kväve prioriteras högst. Återvinning av fosfor och kalium är också önskvärd.

Continue reading Pressmeddelande: Kväve bör prioriteras högre än fosfor vid återvinning av näring från avlopp

SIDA International Training Program på Kretsloppsteknik

Tidigare den här veckan var ett fåtal medlemmar i Kretsloppsteknik värdar för en grupp av SIDA: s internationella träningsprogramdeltagare i Uppsala. NIRAS på uppdrag av SIDA genomför ett antal internationella utbildningsprogram. Kretsloppsteknik är involverad som en del av detta program genom NIRAS med fokus på deltagare från både asiatiska och afrikanska länder. Under dessa besök lär vi ut, presenterar och gör teknikdemonstrationer genom fältbesök där vi talar om säker näringsåtervinning, källseparerande sanitetssystem, hantering av organiskt avfall, socioteknisk systemanalys, etc.

Continue reading SIDA International Training Program på Kretsloppsteknik

Sanitation360 AB och Science Park Gotland arbetar tillsammans för att utveckla urinsortering

Förra veckan var Björn, Jenna och Prithvi i Visby på Gotland för att träffa Daniel Freeman från Science Park Gotland (SPG), en organisation som stöder nya företag på Gotland för att ta nästa steg. Vi är glada att dela med oss av att vi kom till ett ömsesidigt tillfredsställande avtal och hittade en väg framåt att arbeta tillsammans så att vi kan utveckla, implementera och kommersialisera koncernens forskning om urintorkning genom sitt nystartade företag Sanitation360 AB.

SPG kommer att ge S360 tillgång till affärsrådgivning, ekonomiskt stöd, möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter för inkubatorer, öppna samarbetsplatser och bidra till utvecklingen av vårt företag. Vi är glada över att ha sådant stöd och är angelägna om att få saker att rulla! Samtidigt är vi också tacksamma för det stöd vi tidigare fått från SLU Holding som har hjälpt oss att komma till det stadium vi befinner oss nu.

Continue reading Sanitation360 AB och Science Park Gotland arbetar tillsammans för att utveckla urinsortering

Läkemedel i källseparerande sanitetssystem: Fekalt slam och svartvattensbehandling

I denna artikel har förekomsten av 29 läkemedel med flera klasser (PhAC) i två källseparerande sanitetssystem undersökts och även vad som sedan händer med dem baserat på: (i) boxförsök för rötning av fekalt slam under mesofila (37°C) och termofila (52°C) förhållanden, och (ii) en fullskalig rensningsanläggning för svartvatten med användning av våtkompostering och sanering med tillsats av urea. För mer information, läs: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971935524X.