Category Archives: Vacancies

Utlysning av kandidatarbete VT 2020: Utvärdering av reningsprocesser för fluglarver ämnade som djurfoder

De senaste åren har fluglarvsbehandling av biologiskt nedbrytbart material kommit upp som en attraktiv behandlingsteknik. Fluglarvsbehandling är en miljömässigt och ekonomiskt hållbar behandlingsmetod som följer principerna för cirkulär ekonomi. I fluglarvskompostering fås två produkter, fluglarver och behandlingsrest (kompost). Fluglarverna kan användas som proteinråvara i djurfoderproduktion medan behandlingsresten kan användas som gödningsmedel eller som råvara i en rötprocess. Efter avslutad komposteringsprocess siktas larverna ut från behandlingsresten med en effektivtet på ca 90%. Dock krävs en renhetsgrad på >99% för att fluglarverna ska kunna användas som råvara i djurfoderproduktion, således krävs ett extra reningssteg. Målet med studien är att utvärdera reningsprocessens effektivitet. De parametrar som studeras är reningseffektivetet, vattenförbrukning och systemets skalbarhet för framtida industrialisering. Studien ingår i projektet 5 ton grön fisk i disk där 5 ton fisk uppfödda på lokala råvaror (bröd och grönsaksuppfödda larver som proteinkälla i fiskfodret) ska födas upp och säljas i Axfoods livsmedelsbutiker. För mer info om 5 ton grön fisk i disk, se:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/fem-ton-gron-fisk-i-disk/

https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk

Kontakt: Cecilia Lalander, Cecilia.Lalander@slu.se

Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom miljösystemanalys

Kretsloppsgruppen vis SLU – Sveriges lantbruksuniversitet söker ett postdoktor för att förstärka vårt team. Snälla sprida denna annonsen i dina nätverk. Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom hållbarhetsbedömningar av tekniker för resursåtervinning från organiskt avfall från städer, dvs avloppsfraktioner och organiskt fast avfall. Vi är särskilt intresserade av hållbarhetsbedömningar, t.ex. livscykelanalys, kostnads-nyttoanalys och tekniska innovationsstudier av system utformat för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten. 

Mer information om positionen finns här: https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2977&rmlang=SE

Contact: Jennifer McConville

We are looking for a Post-Doc to join our team & work with sustainability assessment

The environmental engineering group at SLU – Swedish University of Agricultural Sciences is looking for a post-doc to join our team. Please, spread this announcement in your networks. Apologies for cross-posting. We are looking for a post doc to strengthen our research on sustainability assessments of technologies for resource-recovery from urban organic waste, i.e. wastewater fractions and organic solid waste.
We are particularly interested in sustainability assessments, e.g. life cycle assessment, cost-benefit analysis and technological innovation studies of systems designed for the recovery of nutrients from wastewater.

Full details of the position can be found here: https://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=2978&rmlang=UK

Contact: Jennifer McConville

Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Utsläpp av mikroplast från hushållen står för en betydande del av den mängd som inkommer till avloppsreningsverken och tvätt av syntettextil är sannolikt den största enskilda källan till mikroplast i hushållsspillvatten. Mikroplastens flödeskedja från avloppsvatten reningsverk till miljö behöver studeras för att en bättre bedömning av problemets omfattning ska kunna genomföras. Förekomsten av mikroplast i slam och påverkan från olika slambehandlingsprocesser behöver utredas. Det saknas standardiserade metoder för analys av mikroplaster vilket gör det svårt att spåra källor samt att utvärdera åtgärder för att minska mängden inkommande mikroplaster till reningsverk. Därför är det av hög prioritet att utveckla provberednings- och analysmetoder som är pålitliga och kostnadseffektiva. I TGA analyseras en känd mängd (massa) material (t.ex. slam) genom att utsättas för termisk sönderdelning under stigande temperatur (50-2000 °C). Under processen ökar temperaturen kontinuerligt och olika material sönderdelas och avgår vid olika temperaturer vilket skapar ett diagram av massförlust som funktion av temperatur. En stor fördel med TGA är att det är en automatiserad analys som med en relativ liten arbetsinsats bör ge totalhalterna av olika mikroplaster i provet, vilket bör innebära att analysen, jämfört med dagens analysmetoder, bör kunna bli väsentligt billigare.

Continue reading Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Master’s project Microplastic solution – Protein polymer from food waste

Insect protein-based polymer development provides a new alternative resource for plastic production allowing extracting value from food waste. The black soldier fly larvae efficiently convert organic material in the waste into their own biomass which is rich in protein. Using these proteins for plastic production allows taking advantage of the resources in food waste that are currently lost. Moreover, such production does not compete with food production unlike some other types of bioplastics.

Continue reading Master’s project Microplastic solution – Protein polymer from food waste

Master’s Project: Insect protein resource for plastic production

Global plastic production is increasing with growing population and packaging demands. Plastic packaging production is responsible for nearly half of all plastic produced in EU. Currently there are no easy ways to recycle plastic mainly due to existence of multiple types of plastics that are not sorted properly. This leads to a reality that even in developed economies the majority of plastic packaging is not recycled but instead dumped, landfilled or in best case incinerated. While it is important to continue the work towards better plastic waste source-segregation, finding a sustainable and renewable raw material for plastic production is equally important.

Continue reading Master’s Project: Insect protein resource for plastic production

Project opportunity: applying urine-based fertiliser in aeroponics

Proposed Title: Identifying optimal application rates of urine-based fertilizer for basil grown in climate-controlled aeroponics chambers.

Credits: 30 credits; Level: Advanced
Subject: Technology or Environmental Science
Start: Fall 2019 (flexible)

Continue reading Project opportunity: applying urine-based fertiliser in aeroponics

Master’s thesis project: identifying logistics for new sanitation systems products

Proposed Title: Identifying effective transport systems and logistics for new sanitation systems that produce fertilisers from human wastes.

Credits: 30 credits; Level: Advanced
Subject: Technology or Environmental Science
Start: As soon as possible

Background: In the sanitation sector, there is growing recognition that we urgently need to change the way we handle, treat, and recycle human wastes in our environment. At the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), the environmental engineering research group has developed the ‘urine dehydrator’, an exciting new technology that converts liquid human urine into a hygienic, commercial-quality, dry fertiliser. The technology involves two steps, (a) using a urine-diverting toilet at home, to separately collect urine without the faeces; and (b) drying the urine within an alkaline substrate that placed is placed in the urine dehydrator.

Continue reading Master’s thesis project: identifying logistics for new sanitation systems products

Student project: Simulation model to support sanitation planning game – nutrient recovery

We are looking for a motivated and enthusiastic student to assist in developing a computer model that simulates the impacts of different technology choices for management of wastewater flows. The model will be incorporated into a serious game that we are developing to guide sanitation planners and decision-makers. The game is a multi-stakeholder, spatial planning game for municipal sanitation which focuses on resource recovery. It will allow for a visual representation of what technologies can be used and what resources can be recovered from sanitation facilities.

Continue reading Student project: Simulation model to support sanitation planning game – nutrient recovery

Project opportunity: Life cycle assessment of large scale fly larvae composting in Swedish conditions

Foto: Viktoria Wiklicky

Titel: Livscykelanalys av fluglarvskompostering under storskaliga sve

Title:Life Cycle Assessment of Large Scale Fly Larvae Composting in Swedish Conditions
Credits: 30 credits
Level: Advanced
Subject: Technology or environmental science
Start: As soon as possible

Continue reading Project opportunity: Life cycle assessment of large scale fly larvae composting in Swedish conditions