Doktorand sökes inom urinkoncentrationsteknik

Published

Kretsloppsgruppen vid SLU – Sveriges lantbruksuniversitet söker en doktorand för att förstärka vårt team.

Vi söker en doktorand för vårt forskargrupp om urinkoncentrationsteknik. Doktoranden kommer att fokusera på hållbarhetsbedömningar av teknologierna med ett sociotekniskt perspektiv.

Mer information om tjänsten finns här.

Vacant PhD position working with urine concentrating technologies

Published

The environmental engineering group at SLU – Swedish University of Agricultural Sciences is looking for a PhD student to join our team.

We are looking for a PhD student to join our research team on urine concentrating technologies. The PhD will focus on sustainability assessments of the technologies using a socio-technical perspective. Full details of the position can be found here.

Examensarbete – Utvärdering av vatten och avloppslösningar för Glimåkra Ekoby

Published

I Glimåkra, Östra Göinge planeras en ekoby för vilken byalaget, Glimåkra Utveckling är huvudman. Glimåkra Utveckling vill ha hjälp med att utvärdera olika systemlösningar för vatten och avlopp då de önskar att även denna aspekt av boendet skall vara miljömässigt optimerad. Examensarbetet kommer att utvärdera olika lösningar från konventionellt kommunalt VA till miljömässigt optimerade lösningar, t.ex. sorterande system med återförsel av näring och vatten.

Uppdraget för examensarbetet är att föreslå och jämföra några olika systemlösningar för Vatten och avlopp för Glimåkra Ekoby som hälsa, recipientskydd, resurshushållning, ekonomi, användaraspekter, organisation och teknisk funktion. Byalaget Glimåkra Utveckling är öppna för olika VA-lösningar och ser gärna att även dagvatten inkluderas i analysen. Under våren 2020 gör konsultföretaget Water Revival Systems (WRS) en preliminär utvärdering av några lämpliga förslag vilka kan komma att ingå i system analyserade i examensarbetet.

Föredraget att examensarbetet utförs HT2021

Kontakt: Annika Nordin
annika.c.nordin@slu.se
070-550941

Utlysning av kandidatarbete VT 2020: Utvärdering av reningsprocesser för fluglarver ämnade som djurfoder

Published

De senaste åren har fluglarvsbehandling av biologiskt nedbrytbart material kommit upp som en attraktiv behandlingsteknik. Fluglarvsbehandling är en miljömässigt och ekonomiskt hållbar behandlingsmetod som följer principerna för cirkulär ekonomi. I fluglarvskompostering fås två produkter, fluglarver och behandlingsrest (kompost). Fluglarverna kan användas som proteinråvara i djurfoderproduktion medan behandlingsresten kan användas som gödningsmedel eller som råvara i en rötprocess. Efter avslutad komposteringsprocess siktas larverna ut från behandlingsresten med en effektivtet på ca 90%. Dock krävs en renhetsgrad på >99% för att fluglarverna ska kunna användas som råvara i djurfoderproduktion, således krävs ett extra reningssteg. Målet med studien är att utvärdera reningsprocessens effektivitet. De parametrar som studeras är reningseffektivetet, vattenförbrukning och systemets skalbarhet för framtida industrialisering. Studien ingår i projektet 5 ton grön fisk i disk där 5 ton fisk uppfödda på lokala råvaror (bröd och grönsaksuppfödda larver som proteinkälla i fiskfodret) ska födas upp och säljas i Axfoods livsmedelsbutiker. För mer info om 5 ton grön fisk i disk, se:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/fem-ton-gron-fisk-i-disk/

https://www.axfoundation.se/projekt/5-ton-gron-fisk-i-disk

Kontakt: Cecilia Lalander, Cecilia.Lalander@slu.se

Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom miljösystemanalys

Published

Kretsloppsgruppen vis SLU – Sveriges lantbruksuniversitet söker ett postdoktor för att förstärka vårt team. Snälla sprida denna annonsen i dina nätverk. Vi söker en postdoktor för att stärka vår forskning inom hållbarhetsbedömningar av tekniker för resursåtervinning från organiskt avfall från städer, dvs avloppsfraktioner och organiskt fast avfall. Vi är särskilt intresserade av hållbarhetsbedömningar, t.ex. livscykelanalys, kostnads-nyttoanalys och tekniska innovationsstudier av system utformat för återvinning av näringsämnen från avloppsvatten. 

Mer information om positionen finns här: https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2977&rmlang=SE

Kontakt: Jennifer McConville

We are looking for a Post-Doc to join our team & work with sustainability assessment

Published

The environmental engineering group at SLU – Swedish University of Agricultural Sciences is looking for a post-doc to join our team. Please, spread this announcement in your networks. Apologies for cross-posting. We are looking for a post doc to strengthen our research on sustainability assessments of technologies for resource-recovery from urban organic waste, i.e. wastewater fractions and organic solid waste.
We are particularly interested in sustainability assessments, e.g. life cycle assessment, cost-benefit analysis and technological innovation studies of systems designed for the recovery of nutrients from wastewater.

Full details of the position can be found here: https://www.slu.se/en/about-slu/jobs-vacancies/?rmpage=job&rmjob=2978&rmlang=UK

Contact: Jennifer McConville

Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Published

Utsläpp av mikroplast från hushållen står för en betydande del av den mängd som inkommer till avloppsreningsverken och tvätt av syntettextil är sannolikt den största enskilda källan till mikroplast i hushållsspillvatten. Mikroplastens flödeskedja från avloppsvatten reningsverk till miljö behöver studeras för att en bättre bedömning av problemets omfattning ska kunna genomföras. Förekomsten av mikroplast i slam och påverkan från olika slambehandlingsprocesser behöver utredas. Det saknas standardiserade metoder för analys av mikroplaster vilket gör det svårt att spåra källor samt att utvärdera åtgärder för att minska mängden inkommande mikroplaster till reningsverk. Därför är det av hög prioritet att utveckla provberednings- och analysmetoder som är pålitliga och kostnadseffektiva. I TGA analyseras en känd mängd (massa) material (t.ex. slam) genom att utsättas för termisk sönderdelning under stigande temperatur (50-2000 °C). Under processen ökar temperaturen kontinuerligt och olika material sönderdelas och avgår vid olika temperaturer vilket skapar ett diagram av massförlust som funktion av temperatur. En stor fördel med TGA är att det är en automatiserad analys som med en relativ liten arbetsinsats bör ge totalhalterna av olika mikroplaster i provet, vilket bör innebära att analysen, jämfört med dagens analysmetoder, bör kunna bli väsentligt billigare.

Masterprojekt Mikroplastlösning – Proteinpolymer från matavfall

Published

Insektproteinbaserad polymerutveckling ger en ny alternativ resurs för plastproduktion som möjliggör utvinning av livsmedel från matavfall. De amerikanska vapenflugslaverna omvandlar effektivt organiskt material i avfallet till sin egen biomassa som är rik på protein. Att använda dessa proteiner för plastproduktion gör det möjligt att dra nytta av resurserna i matavfall som för närvarande går förlorade. Dessutom konkurrerar sådan produktion inte med livsmedelsproduktion till skillnad från vissa andra typer av bioplast.

Master Projekt: Insektproteinresurs för plastproduktion

Published

Den globala plastproduktionen ökar med ökande befolkningskrav och förpackningskrav. Produktionen av plastförpackningar ansvarar för nästan hälften av all plast som produceras i EU. För närvarande finns det inga enkla sätt att återvinna plast främst på grund av att det finns flera typer av plast som inte sorteras ordentligt. Detta leder till en verklighet där även i utvecklade ekonomier återvinns majoriteten av plastförpackningar inte utan istället dumpas, deponeras eller i bästa fall förbränns. Även om det är viktigt att fortsätta arbetet mot bättre segregering av plastavfall är det lika viktigt att hitta ett hållbart och förnybart råmaterial för plastproduktion.

Master’s project Microplastic solution – Protein polymer from food waste

Published

Insect protein-based polymer development provides a new alternative resource for plastic production allowing extracting value from food waste. The black soldier fly larvae efficiently convert organic material in the waste into their own biomass which is rich in protein. Using these proteins for plastic production allows taking advantage of the resources in food waste that are currently lost. Moreover, such production does not compete with food production unlike some other types of bioplastics.