Exjobb projekt (VT, 2020): Termogravimetrisk analys (TGA) för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam

Utsläpp av mikroplast från hushållen står för en betydande del av den mängd som inkommer till avloppsreningsverken och tvätt av syntettextil är sannolikt den största enskilda källan till mikroplast i hushållsspillvatten. Mikroplastens flödeskedja från avloppsvatten reningsverk till miljö behöver studeras för att en bättre bedömning av problemets omfattning ska kunna genomföras. Förekomsten av mikroplast i slam och påverkan från olika slambehandlingsprocesser behöver utredas. Det saknas standardiserade metoder för analys av mikroplaster vilket gör det svårt att spåra källor samt att utvärdera åtgärder för att minska mängden inkommande mikroplaster till reningsverk. Därför är det av hög prioritet att utveckla provberednings- och analysmetoder som är pålitliga och kostnadseffektiva. I TGA analyseras en känd mängd (massa) material (t.ex. slam) genom att utsättas för termisk sönderdelning under stigande temperatur (50-2000 °C). Under processen ökar temperaturen kontinuerligt och olika material sönderdelas och avgår vid olika temperaturer vilket skapar ett diagram av massförlust som funktion av temperatur. En stor fördel med TGA är att det är en automatiserad analys som med en relativ liten arbetsinsats bör ge totalhalterna av olika mikroplaster i provet, vilket bör innebära att analysen, jämfört med dagens analysmetoder, bör kunna bli väsentligt billigare.

Övergripande mår av detta projekt är att utveckla en metod för kvantifiering och identifiering och av mikroplast i slam.  Syftet i detta exjobb är att undersöka om termogravimetrisk analys (TGA) kan användas för att kvantifiera totalhalter av olika typer av mikroplast i slam. Studenten anta att (i) undersöka termograf och ta fram kalibreringskurvor för olika mikroplast (t. ex HDPE, polyeten (PE), polyester, akrylat, polyetentereftalat (PET), polypropen, och polyamid), (ii) genomföra TGA analys på slamprover och identifiera halter och återhämtning av mikroplaster.

Kontakt: Sahar Dalahmeh, PhD Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences Visiting address: Linnart Hjlemsväg 5 Uppsala, P.O box 7032 SE 750 07 Uppsala Telephone (+46) 0 1867 1661; Mobile (+46) 0 765 683 976 Email Sahar.Dalahmeh@slu.se

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *