Tag Archives: Organiskt avfall

The FAT larva – a future feed for animals?

I slutet av maj arrangerade SLU, för andra året i rad, sitt evenemang “Thesis Day”. Detta var en möjlighet för universitetets studenter att presentera sina kandidat- och masters-arbeten i form av vetenskapliga affischer. Sex studenter valdes även ut för att ge muntliga presentationer av sina projekt. En av dessa studenter var Nils Ewald. Som ni kanske kommer ihåg blev Nils tidigare i vår klar med sin masteruppsats som handlade om fettsyrorna i den amerikanska vapenflugans larver (black soldier fly larvae).

Continue reading The FAT larva – a future feed for animals?

1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna

Under de senaste 2 åren har kretsloppsgruppen samarbetat med avfallsanläggningen i Eskilstuna för att behandla matavfall med hjälp av den amerikanska vapenflugans larver. Med denna teknik som har utvecklats inom gruppen under de senaste 10 åren försöker vi uppnå att återvinna näringsämnena i organiska avfallsflöden och återinföra dem in i näringskedjan genom att producera foder för boskap. Genom detta samarbete har en pilotanläggning satts upp med målet att behandla 1 ton matavfall per dag. Efter att med framgång ha uppnått en stabil produktion av 1 miljon minilarver per dag i flugkolonin på SLU så var nästa steg att behandla 1 ton matavfall med larverna på pilotanläggningen. Utöver att vi lyckades med att behandla 1 ton matavfall per dag så lyckades vi nyligen att fördubbla mängden behandlat matavfall till 2 ton per dag. Just nu är vi tillbaka i labbet för att analysera resultaten.

Continue reading 1-2 ton matavfall behandlat i Eskilstuna

Kretsloppsteknik närvarade vid Människans Natur som arrangeras av Axfoundation

Årets evenemang hade temat under ytan, och tog upp ett brett spektrum av intressanta ämnen, från djuphavsforskning till psykologin kring hur vi ser på och hanterar klimathotet. Vårt inspel syntes på menyn, då Axfoundation bjöd på sin vision av framtidens mat. Det bjöds på kålrot och pumpa, gödslad med frass (insektskompost) från våra fluglarver som utfodrats med livsmedelsavfall och till det serverades det både kyckling och regnbågslax som har fått insekter som sin huvudsakliga proteinkälla. Larverna som användes var uppfödda på återtaget bröd och grönsaksavfall från Sorunda grönskshallar.

Continue reading Kretsloppsteknik närvarade vid Människans Natur som arrangeras av Axfoundation

Besök från våra kära grannar

Den 12 mars fick vi besök av våra norska kollegor från Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). På besöket kom Trond Mæhlum, Bente Føreid, Thorsten Heidorn och Anders Enoksen. Från vår grupp deltog Björn Vinnerås, Jennifer McConville och Cecilia Lalander. Vi presenterade om våra pågående projekt inom säker återföring av växtnäring. Björn presenterade om urintorkningen, Cecilia om fluglarvskompostering, medan Jennifer presenterade om sitt arbete om den svenska avloppssektorns beredskap för en övergång till nya tekniker. Vi uppdaterades på ett av NIBIO:s pågående projekt om hållbar och cirkulära urbana odlingssystem som är ett samarbetsprojekt mellan intressenter i Europa och Kina (Sino-European innovative green and smart cities). Det gladde oss att få veta att delegationen från Norge kommit till oss för inspiration av möjliga tekniska lösningar. Vi hoppas att vi i framtiden ska samarbeta inom några av dessa spännande tekniker.

Kontakt: Cecilia Lalander

Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

I slutet av Januari presenterade Kristina Lundgren sitt examensarbete på Uppsala universitet. Målet med exjobbet var att öka förståelsen kring hur bakterier påverkar fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan. I projektet isolerades bakterier från den amerikanska vapenflugans ägg vilka sedan ympades in i matavfall strax innan larver tillsattes. Resultaten pekade på att varken överlevnaden, total larvbiomassa eller materialreduktion påverkades av tillsats av bakterier till substratet. Variationen i resulterande larvbiomassa och materialreduktion minskade dock när en eller flera bakterier ympades in i matavfallet. Därmed blev systemet mer förutsägbart vilket är särskilt intressant för uppskalning. Att fluglarvskompostering kan användas för att producera värdefulla produkter from organiskt avfall intresserade många i publiken. Både storskalig produktion och bakteriers potentiella positiva effekt i andra substrat diskuterades efter presentationen.

Läs hela rapporten (upplagd i Diva).

Continue reading Kristina Lundgren, M.Sc. thesis on pretreatments in BSF composting

Lovisa Lindberg, M.Sc. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering

Dagligen läcker växthusgaser ut till atmosfären världen över som påverkar klimatet negativt. Dessa läckage sker bland annat från illa skötta och oplanerade deponier där mycket organiskt avfall hamnar. Vad kan göras för att få ut något utav värde från organiskt avfall och förhindra att det hamnar på deponier vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser? Den amerikanska vapenflugans larver kan användas för detta ändamål då de livnär sig på organiskt avfall och kan halvera mängden avfall. Larverna kan separeras från det behandlade avfallet och användas i djurfoder och behandlingsresten kan användas som organiskt gödningsmedel. Resurserna i det organiska avfallet behöver återinföras i kretsloppet för att skapa ett hållbart samhälle då tillgångarna på jorden sinar, detta genom att avfallet omvandlas och att resurserna i avfallet används.

Eftersom att det är förbjudet att utfodra produktionsdjur med animaliska biprodukter enligt artikel 22.1.b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002, så kan inte larverna utfodras med organiskt avfall då flugan anses vara ett produktionsdjur. Vegetabiliska substrat är däremot tillåtna att utfodra fluglarverna med men det behövs mer kunskap om hur larverna ska kunna tillgodogöra sig den svårtillgängliga näringen i dessa substrat. En lösning skulle kunna vara att förbehandla substratet vilket undersöktes i denna studie där förbehandlingarna utfördes med svamp respektive med ammoniumlösning.

Syftet med denna studie var att utvärdera utsläpp av växthusgaserna koldioxid, lustgas och metangas samt ammoniak från fluglarvskompostering och hur effektivt fluglarvskomposteringen fungerar för nedbrytning av vegetabiliska substrat. För mer ingående information om ämnet hittas i rapporten, upplagd i Diva.

Continue reading Lovisa Lindberg, M.Sc. Utsläpp av växthusgaser och ammoniak under fluglarvskompostering