Det här är en blogg från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Fler bloggar på blogg.slu.se

Jag, Nina, kommer att presentera Ljuva juver vid ett Brown bag seminar vid Ultuna, SLU den 26 april. Brown bag syftar på att de som anmäler sig innan får en lättare lunch i form av en macka, frukt och dryck i samband med seminariet. Är du intresserad av att komma och lyssna, anmäl dig då till Emma.Arias.Olsson@slu.se senast den 21/4 för att få lunch. Seminariet kommer att hållas på engelska och jag kommer att presentera beslutsfattande ut ett psykologiskt och beteedeekonomiskt perspektiv och presentera resultat från Ljuva juver.

 

______________________________________________________________________________

Brown bag seminar – 26th of April

I will hold a lunch seminar about the project here at the Swedish University of Agricultural Sciences. You are warmly welcome to participate!

 

Någon kanske undrar varför Ljuva juver finns på nätet via den här bloggen, Twitter, Instagram eller Facebook?

Tanken med att vi finns aktiva online är för att den som är intresserad att följa projektet kan göra det genom den kanal som passar bäst utan att tappa information. För många av oss har deltagit i studier där man fyller i en enkät men sen aldrig får veta vad som hände sedan. Vår intention är att ändra på detta, att just du som deltar i vårt projekt kan följa och se vad som hänt fram tills nu, vad var plan är härnäst och delta i diskussioner och göra din röst hörd. För du som deltar i vår studier är expert på just det du gör och vi vill gärna veta mer om vad du tycker!

Är det något du undrar över eller vill tipsa oss om något hör av dig, antingen genom att kommentera direkt här på bloggen eller genom att skicka ett mail till nina.lind@slu.se

______________________________________________________________________________

Why are we online?

Someone might wonder why the project Ljuva Juver (Sweet Udder) can be found online via this blog, Twitter, Instagram or Facebook?

Ljuva Juver exist online if person interested in following the project can do that through the channel that fits them the best without losing information. For many of us, we have participated in studies where you complete a survey but never ever know what happened. Our intention is to change this so that you, as a participant in our project, can follow and see what has happened until now, what is the plan ahead and participate in discussions and make your voice heard. You who participate in our studies are experts in what you do and we would like to know more about what you think!

Is there something you’re wondering about or want to tell us, please comment here directly on the blog so others can participate or by sending an email to nina.lind@slu.se

 

Jag har precis kollat igenom vykorten inför utskick och godkänt dem för tryck. Vi i projektgruppen för Ljuva juver vill rikta ett stort tack till dig som deltog i vår enkätstudie förra året!

Deltog du inte i enkätstudien men fick ändå ett vykort skickat till dig? Oroa dig inte, vi har skickat ut vykort till alla de lantbrukare med inriktning mot mjölkproduktion som vi bjöd in till att delta i vår enkätstudie förra våren, så även om du aldrig deltog så kommer det hem till dig.

Till dig som deltog i enkätstudien, eftersom vi inte skötta själva insamlingen av enkäten vet vi inte heller vem som svarat så vi kan inte spåra svaren tillbaka till dig. Du är fortfarande helt anonym även om vykortet hamnat i just din brevlåda!

Kanske är just du intresserad att se vad vi vill ta reda på och vad enkäten används till just nu.

 

Glöm inte att följa projektet via social media, följ länkarna till höger.

______________________________________________________________________________

Post cards on its way to your mailbox!

We in the project group for Ljuva Juver want to thank you very much for participating in our survey last year!

Did not you participate in the survey but still received a postcard? Do not worry, we sent out postcards to all the dairy farmers that we invited to participate in our survey last spring, so even if you never participated, it will be sent to you.

To those who participated in the survey, you’re still completely anonymous even though the postcard has just arrived in your mailbox! As we did not manage the survey itself, we do not know who answered so we are not able to track the answers back to you.

 

Jag var förra veckan både i Skara och i Borlänge och presenterade preliminära resultat från Ljuva juver som en del av SLUs Kompetenscentrum för företagsutveckling (KCF) regionala seminarieserie. Så jag tänker att det inte är mer än rätt att även göra en kort presentation av de preliminära resultaten även här på bloggen.

Som en del av den första enkätstudien som skickades ut i april-juni 2016 fanns det frågor om lantbrukarens attityd, subjektiv norm och upplevd beteendekontroll. Dessa tre psykologiska begrepp, är del av en psykologisk teori som kallas för Theory of Planned Behavior, och brukar vanligtvis användas för att förklara beteenden. Just denna teori brukar oftast beskrivas genom den schematiska figuren nedan, att beteenden är ett resultat av intentioner som i sin tur är ett resultat av en individs attityder, subjektiva normer och upplevda beteendekontroll.

 

 

Så vad mer exakt innebar dessa tre begreppen för vår studie? För attityd var vi intresserade av attityden gentemot det förebyggande arbetet mot just mastit (genom t.ex. ”Jag gillar att ta mig an och lära mig nya sätt och åtgärder att förebygga mastit”). För subjektiv norm handlade det mer om vad man uppfattade att omgivningen tyckte (t.ex. ”Jag tror att andra lantbrukare tycker att jag tar hand om mina mjölkkor och förebygger mastit på ett bra sätt”). Slutligen beteende kontroll som handlar om hur man själv upplever sig ha kontroll över den specifika situationen och hur man ska hantera den (t.ex. ”Jag tycker det är enkelt att hitta informationen jag behöver för att förebygga mastit bland mina kor”).

 

Så målet med att använda just dessa typer av psykologiska begrepp var att se om det fanns en skillnad mellan olika lantbrukare med avseende på vilka åtgärder som används mot mastit och som kan förklara varför man tar ett visst beslut. Just för enkätstudien så har vi använt oss av Växas rekommenderade åtgärder mot kobundna bakterier, se bilden nedan eller följ länken http://celltalstestet.vxa.se/ för mer information, för att symbolisera beslutet och beteendet. Tanken med rekommendationen är att man börjar med att implementera de åtgärder som befinner sig längst ner på trappan och sedan arbetar sig successivt uppåt.

 

 

 

Kortfattat kan man säga att när vi analyserar de svar vi fått i enkäten statistiskt så hittar vi i de första preliminära analyserna endast stöd för att det finns en skillnad mellan lantbrukare som använder sig av olika åtgärder med avseende på hur väl de upplever sig ha kontroll. Det vill säga, vi ser ingen skillnad i attityder eller upplevelsen av de subjektiva normerna i omgivningen som styr vilka åtgärder man använder sig av för att förebygga mastit i den egna besättningen.

 

Vad tror du som lantbrukare och mjölkproducent styr just ditt arbete med att förebygga mastit?

 

Är du kanske företagare och är intresserad av företagsledning och vill lyssna på aktuell forskning från SLU kan du hitta information om seminarieserien här: http://www.slu.se/kcf  kanske kommer de till en stad nära dig och håller ett seminarium.

______________________________________________________________________________

Presenations in Skara and Borlänge (SWE)

I was in Skara and Borlänge last week and presented preliminary results from Ljuva Juver as part of a regional seminar series held by SLU.

As part of the first survey published in April-June 2016, there were questions about the farmer’s attitude, subjective norm and perceived behavioral control. These three psychological concepts are part of a psychological theory called Theory of Planned Behavior, and usually used to explain behaviors.

For attitude, we were interested in the attitude towards preventive work against the mastitis (eg ”I like to learn and learn new ways and measures to prevent mastitis”). For subjective norms, it was more about what one perceived that the surroundings felt (eg ”I think other farmers think I take care of my dairy cows and prevent mastitis in a good way”). Finally, behavioral control that deals with how you feel about controlling the specific situation and how to deal with it (eg ”I find it easy to find the information I need to prevent mastitis among my cows”).

The goal of using just these types of psychological concepts was to see if there was a difference between different farmers regarding what measures are being used for mastitis and which can explain why one makes a decision.

In short, when analyzing the answers we received in the survey statistically, we find in the first preliminary analyzes only support for the difference between farmers using different preventive measures towards mastitis is explained by how well they perceive to have control over the situation. We see no difference in the attitudes or experience of the subjective norms.

 

Nina Lind, doktor i psykologi, forskar om beslutsfattande. Jag är projektledare för projektet LjuvaJuver som finansieras av Formas (Dnr: 2016-01727). Jag är den som skriver de mesta av inläggen på den här bloggen och försöker att uppdatera er om vad som händer just nu i projektet. Jag disputerade i januari 2015 med en avhandling inom hälsopsykologi vid Umeå Universitet. Jag påbörjade min postdoktortjänst vid Institutionen för ekonomi i augusti 2015.

Nina disputerade 2015 vid Umeå Universitet och är sedan augusti 2015 postdoktor vid Institutionen för ekonomi vid SLU. Idag bedriver Nina forskning inom beslutsfattande, främst lantbrukares beslutsfattande kopplat till djurhälsa och specifikt till mastit. Nina är sedan 2014 sekreterare i Svenska beteendemedicinska föreningen, och svenskt representant vid INSPIRE, internationellt nätverk för unga forskare.

______________________________________________________________________________

Let me introduce myself Nina Lind

Nina Lind, PhD in Psychology, is studying decision making. I am the project manager for this project which goes under the name LjuvaJuver (Sweet Udder in English), funded by The Swedish Research Council Formas (Dnr: 2016-01727). I’m the one who writes the most of the posts on this blog and tries to update you about what’s happening right now in the project.

 

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer