Sverige och Indonesien – samverkan med klimatet i fokus

Publicerat den

Skogsfrågor stod i centrum när jag i förra veckan deltog i en svensk delegation för att främja samarbete mellan svenska och indonesiska aktörer inom skog och skogsbruk.  Bl. a. hölls ett symposium om klimatförändringar och en biobaserad ekonomi arrangerat av Sveriges ambassad i Jakarta och SIDA.  Symposiet skulle vara en arena för att identifiera samarbetsområden mellan Sverige och Indonesien. Ledare för den svenska delegationen var statssekreterare Magnus Kindbom, Landsbygdsdepartementet. Med i delegationen fanns också  Sveriges klimatambassadör samt Skogsstyrelsen, SIDA och träindustri-företaget Södra. Vår svenska ambassadör Ewa Polemo stod värd för symposiet där företrädare för Indonesiens regering deltog och redogjorde för landets ambitiösa planer för att minska utsläppen av växthusgaser. Där har skogen en viktig roll att spela.

Professor Anders Malmer, bl. a. tema-ledare för området ”Restoration of degraded rural landscapes” inom SLU Global, ledde en diskussion om möjlig samverkan med företrädare för sex olika indonesiska universitet och forskningsinstitutioner inom skogssektorn. Temat var dels minskade utsläpp av växthusgaser, dels hållbart skogsbruk med ”den svenska modellen” i fokus. Diskussionerna kopplades till de multiutmaningar som Indonesien står inför som biologisk mångfald, social orättvisa, fattigdom och koordineringsproblem mellan olika nivåer. Facilitator för diskussionerna var skogsforskningsinstitutet CIFOR i Bogor med sin nytillträdde svenske GD Peter Holmgren.

Ett uppföljande möte hålls i Sverige i början av 2013 och konkreta förslag till samverkansprojekt ska tas fram under våren 2013. Hållbart skogsbruk är en nyckelfaktor för Indonesien och Sverige och SLU framhölls som föredömen för policy-forskningsfrågor vad gäller såväl vår skogs- och klimatpolitik som vår framgångsrika användning av biomassa som energiråvara.

Lisa Sennerby Forsse

Europa-Sverige-SLU

Publicerat den

Förra veckan höll SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) konferens och förbundsförsamling på Chalmers i Göteborg. Första dagen innehöll såväl internationella utblickar som möte med utbildningsminister Jan Björklund. Bl.a. talade Stefaan Hermans från DG Research & Innovation vid EU-kommissionen om läget i olika europeiska länder vad gäller investeringar i forskning och utveckling. Det är helt klart tufft på den fronten med åtstramningar och nedskärningar ökande i en gradient från norr till söder inom Europa. Han konstaterade att Sverige tillsammans med Finland ligger i topp vad gäller statlig finansiering av forskning och innovation i andel av BNP, men även vad gäller mätningar av ”innovation performance”. Det senare var ny information för mig, och förklarades förutom med finansieringen även med hög utbildningsnivå, öppna rekryteringar, attraktiva forskningsmiljöer och tydliga stödsystem. Hermans menade att universiteten i Sverige är väl rustade för Europe 2020 – den nya strategin där bl.a. Horizon 2020 ingår.

Jan Björklund pratade naturligtvis om forskningspropositionen och problematiserade kring målkonflikter bl.a. styrning – autonomi, basanslag – riktade anslag, stora – små lärosäten, excellens – kapacitetsuppbyggnad, grundforskning – innovation.  Särskilt intressant för oss alla var frågan om hur och när de nuvarande 10 procenten av forskningsanslagen som fördelas efter prestation (publicering och externa anslag) ska ökas till 20 och även baseras på peer-review. Enligt ministern kommer det att ske i två steg – en utökning till 20 procent 2016 och peer-review tidigast 2018. Det innebär för oss på SLU att ändringen inte bör påverka planerna för nästa KoN som planeras till 2014-15.

Lena Andersson-Eklund

Svarta rubriker idag…

Publicerat den

Artiklarna i dagens Uppsala Nya Tidning, och de inlägg i andra media som följer av den, har svarta rubriker ”En byggfest utan kontroll och ansvar ” och ”Det har varit riktigt dålig planering”. Det är inte alls rolig läsning!

Innehållet är baserat på den revisionsrapport som styrelsen beställt av en extern konsultfirma för att se över processen för nybyggnationer vid SLU, inklusive organisations- och kommunikationsfrågor. Syftet med översynen var att vi ska dra lärdom, avhjälpa brister och förbättra arbetet framöver. Rapporten presenterades vid styrelsemötet i september. Då redovisade rektor också de åtgärder som redan genomförts eller är på gång. Styrelsen diskuterade ytterligare åtgärder och behovet av ett förbättrat samarbetsklimat inom SLU.

Vid sidan av organisationsfrågorna i byggprocessen är det uppenbart att vi i ledningen inte lyckats föra en bra intern dialog inom SLU. En viktig läxa vi lärt är att linjeorganisationen, som är mycket viktig i beslutsfrågor, inte räcker för en effektiv dialog inom universitetet; bättre användning av medarbetarwebben och fler tillfällen till direkt kommunikation behövs. Förra veckan hade vi ett möte med alla prefekter och administrativa chefer där en halvdag ägnades åt frågor kring byggnationer och lokalkostnader. Jag uppfattade det som en bra dialog både kring historia och nuläge och en konstruktiv diskussion om framtida lösningar.

En bra början, och nu jobbar vi vidare för att hitta ett bra samarbetsklimat och en framtidstro inom SLU. Signaler från vår omvärld är positiva; mer info från det SUHF-möte som i skrivande stund pågår i Göteborg kommer i nästa blogginlägg.

Organisationsutredningen
Morgondagens UNT ska ta upp organisationsutredningens förslag. Förhoppningsvis blir detta roligare läsning (?).

Ett möte med information och diskussion kring förslaget planeras den 26 oktober kl 13. Boka in i agendan!

Lena Andersson-Eklund