Miljöanalys

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Det innebär att universitetet övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, sjöar, vattendrag och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer SLU myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Läs mer

3 svar på ”Miljöanalys

 1. Sveriges och SLUs miljöuppföljning kan inte kan bedöma om den förvånansvärt drastiska minskningen av insekter som observerats i Tyskland också skett i Sverige. För att – i framtiden – kunna bedöma om nedgången är stor och fortsätter anses behövas avsevärda resurstillskott och uppdragsgivarnas stöd. Jag föreslår att en utförligare analys snarast initieras om Sverige sedan 2000 haft lika stor nedgång som i den tyska studien.
  Jag utvecklar varför jag tycker det i en artikel på bloggen http://downto.dagli.se/?p=250

 2. SLU övervakar landets arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer SLU myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling. Rödlistan är ett viktigt verktyg för detta som SLU ansvarar för. Men verktyget är oslipat, det gör tillämpningarna otillfredsställande vetenskapligt underbyggda och kontroversiella. Jag framställer därför ett direkt förslag för övervägande/diskussion.
  Förslag: Ett uppdrag ges av SLUs miljöanalys till Artdatabanken att skatta de med rödlistans kategorier förväntade sannolikheterna för utdöende.
  Motiv: Det är fundamentalt viktigt att utdöende-sannolikheterna för kategorierna kvantifieras. Annars kan det inte hävdas att praktiska beslut grundade på rödlistan vilar på vetenskaplig grund.
  Bakgrund: Rödlistan anges vara en sammanställning av arters risk för utdöende i Sverige. I samband med rödlistan 2010 överskattades utdöenderiskerna med en faktor 40 enligt: http://www.landskogsbruk.se/debatt/rodlistan-overdriver-hotet-mot-arterna/ Se beträffande artdatabankens tidigare riskuppskattningar t ex http://www.biodiverse.se/articles/rli-visar-fortsatt-forlust/ . Artdatabanken har dock 2018 tagit avstånd från de tidigare riskuppskattningarna och är nu obundet av tidigare ställningstaganden att göra nya förbättrade, bättre genomtänkta och förhoppningsvis trovärdigare skattningar.
  Med vänlig hälsning Dag Lindgren
  PS olika blandade reflektioner med beröring till trovärdigheten av Artdatabankens skattningar av utdöendesannolikheter på http://downto.dagli.se/?page_id= 338 Direktkommunikation med Artdatabanken och dess företrädare och publicering i olika former har prövats under några år men verkar inte framkomligt. DS.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *