Nu kan du söka pengar för att utveckla våra utbildningar

Scroll down for English version

Under SLU:s 40-årsfirande lanserade jag min vision för vår 50-årsdag: När SLU fyller 50 år känner unga svenskar till att med SLU:s utbildningar i botten kan man göra skillnad för framtiden! SLU:s studentpopulation är fördubblad – därför att den behövs! Och den speglar också Sveriges unga befolkning i fråga om sammansättning, bakgrund osv. Gensvaret från våra medarbetare har varit stort och jag känner att detta är något som vi verkligen kan sluta upp bakom. Men hur ska vi då nå dit? – Vi måste verka på många plan och alla kan bidra.

En nyhet från Utbildningsnämndens sida är att vi har avsatt cirka 10 miljoner kronor för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla vår utbildning på grund- och avancerad nivå. Vi öppnar upp för ansökningar om projektmedel inom ramen för tre olika satsningar, varav två riktar sig till fakultetsnämnder och programnämnder och den tredje till lärare och studentkårer. SLU:s strategi och utbildningarnas behov har varit en ledstjärna i utformandet av utlysningen.

Själva utlysningen och information om ansökningsförfarandet finns här:

Förslag utformas enligt anvisningarna och skickas in senast 2018-03-01. Därefter bereder en arbetsgrupp inom Utbildningsnämnden respektive enheten för pedagogisk utveckling ärendet för beslut under april 2018.

Jag hoppas att denna utlysning ska generera smarta investeringar och vara ett tydligt steg på vägen mot visionen för SLU 50 år.

Karin Holmgren
Prorektor och Utbildningsnämndens ordförande


Apply for funds to develop our courses and programmes

During SLU’s 40th anniversary, I launched my vision for our 50th: When SLU turns 50, young Swedes will know that SLU’s courses and programmes help people change the future. SLU’s student population will have doubled, because it is needed. It will reflect Sweden’s young population in regard to composition, background, etc. The response from our employees has been great, and I would really like us to work on this. But how? The answer is that we need to work at many different levels, and everyone can contribute.

The Board of Education has announced that we have reserved about SEK 10 million for strategic initiatives with the aim to further develop our courses and programmes at undergraduate and Master’s level. We are allowing project fund applications within the framework of three different initiatives; two are aimed at the faculty and programme boards and the third at teachers and students’ unions. The SLU strategy and the course and programme requirements have guided the call for applications.

The actual call for applications and information on the application process can be found here:

Proposals must be written in accordance with the instructions and submitted 1 March 2018 at the latest. Working teams will then be assembled within the Board of Education and the Educational Development Unit. These teams will prepare the matter, and a decision will be made in April 2018.

I hope that this call will generate smart investments and act as a clear step towards the vision of SLU at 50.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor and Chair of the Board of Education

1 kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *