Besök av SIDA:s generaldirektör

English version below

Varannan måndag är det ledningsråd, ett viktigt rådgivande organ till rektor och dekaner. Här stöter och blöter rektorer, dekaner, studeranderepresentant, universitetsdirektör och kommunikationschef – SLU-frågor av strategisk karaktär. I måndags var samverkansfrågor i fokus. Ett förslag från vicerektor för samverkan, Erik Fahlbeck, om en ny samverkansorganisation för att såväl externt som internt bättre synliggöra och samordna SLU:s samverkansaktiviteter kommer nu att diskuteras brett i organisationen innan ett eventuellt beslut.

Karin Holmgren (SLU), Carin Jämtin (SIDA och Ylva Hillbur (SLU) tittar på larver i kompost. Foto: Malin Planting/SLU

Sidas generaldirektör Carin Jämtin besökte i veckan SLU för erfarenhetsutbyte. SLU Global hade planerat besöket som började med en forskningspresentation i laboratoriemiljö. Forskare från institutionen för energi och teknik berättade och visade hur man kan skapa ekonomiskt värde från organiskt avfall genom att utnyttja larver från svarta soldatflugor i komposteringsprocessen. Detta leder nämligen till att ett högkvalitativt proteinfoder produceras plus att patogener och läkemedel reduceras signifikant. Det är biobaserad och cirkulär ekonomi i praktiken, det! Besöket uppskattades av alla och stimulerade de efterföljande diskussionerna. Ledningskontakter av dessa slag är betydelsefulla för utveckling av våra samarbeten, som i sin tur gynnar såväl vår forskning som utbildning.

I veckan fick jag också möjlighet att träffa vår nya landsbygdsminister för första gången då näringsdepartementet bjöd in till träff med nya politiska ledningen. Efter introduktioner av näringsminister Ibrahim Baylan och landsbygdsminister Jennie Nilsson, fick varje myndighetschef fem minuter var med sin minister. Kort berättade jag om vår forskningsstyrka, vår ambition att öka antalet studenter, lyfta oro kring de budgetnedskärningar vi drabbats av i M-KD-budgeten, lämna över boken om SLU samt bjuda in ministern till oss. Ministern uttryckte stolthet över att ha SLU vid sitt departement och ställde frågor om ekologiskt jordbruk.

Efter flera dagar med snöblask, regn och mulet började och slutade veckan med sol, högtryck och sjungande grönfink, koltrast, talgoxe och korp på min väg till jobbet. Uppmuntrande!

Karin Holmgren, rektor

Visit from the director-general of Sida

The management group, an important advisory body to the vice-chancellor and deans, meets every other Monday. During these meetings I, the pro vice-chancellors, deans, a student representative, the head of university administration and head of communications discuss strategic SLU issues. Last Monday, external collaboration was on the agenda. Erik Fahlbeck, Pro Vice-Chancellor for External Collaboration, proposed a new collaboration organisation in order to, both externally and internally, highlight and coordinate SLU’s external collaboration activities. This proposal will now be discussed through the whole organisation before a decision is made.

Karin Holmgren (SLU), Carin Jämtin (Sida) and Ylva Hillbur (SLU) looking at larvae in compost. Photo: Malin Planting/SLU

Last week, Carin Jämtin, Director-General of Sida, visited SLU to exchange experiences. SLU Global planned the visit, which began with a research presentation in a laboratory environment. Researchers from the Department of Energy and Technology presented and demonstrated how you can create economic value from organic waste by utilising larvae from black soldier flies in the compost process. This subsequently produces high-quality protein feed while also reducing the amount of pathogens and medicine significantly. Talk about practical bio-based, circular economy! Everyone appreciated the visit, and it certainly stimulated the following discussions. This kind of management contact is important for developing collaboration, and subsequently benefits our research and education.

Last week, I also had the opportunity to meet our new Minister for Rural Affairs when the Ministry of Enterprise and Innovation invited us to meet our new political management. Following introductions by Minister for Enterprise Ibrahim Baylan and Minister for Rural Affairs Jennie Nilsson, each head of a public agency got to spend five minutes each with their minister. I summarised our research strength, our ambition to increase our number of students, highlighted the concern we feel in regard to the budget cuts in the M-KD budget, presented the book about SLU and invited the minister to visit us. She said she was proud to have SLU connected to her ministry and asked about ecological agriculture.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Nytt förslag om styrning av lärosäten

English version below

Pam Fredman, regeringens utredare, har nu lagt fram sitt betänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (”Struten”), och presenterade den vid ett välbesökt seminarium i Stockholm i veckan. Målen med utredningen har bland annat varit att tydliggöra högskolans roll i samhället, förtydliga ansvarsfördelningen mellan regering och högskola samt att föreslå en ändamålsenlig styrning. Utredningen är på 467 sidor och en kunskapskälla för historieintresserade avseende lärosätenas olika styrformer sedan början av 1900-talet. För den framtida styrningen av lärosätena innehåller den förslag om: en samlad proposition för högre utbildning och forskning som ersätter nuvarande forskningsproposition (ett tydliggörande av den nära kopplingen mellan forskning och högre utbildning); en dialogbaserad process mellan regering och lärosäte för bättre planeringsförutsättningar; en ny analysfunktion för oberoende analyser och uppföljning av politiken; och att samverkan skrivs fram tydligare i högskolelagen.

Avseende resurser föreslås ett anslag med två ramar: grundutbildning och forskning. För utbildningen föreslås dels en styrmodell, som SLU redan har men som är ny för lärosäten under utbildningsdepartementet, nämligen att mål ges om antal helårsstudenter och att en ekonomisk ram tilldelas lärosätet för detta. Utöver det föreslås en fast bas som inte styrs av antalet helårsstudenter. Syftet är att skapa incitament för att ge utbildningar för det livslånga lärandet. För forskningen föreslås en större andel (minst 50 procent) direkta anslag till lärosätena. Eftersom utredningens förslag måste vara kostnadsneutrala föreslås att om sektorn inte tillskjuts mer resurser kan detta finansieras genom omfördelning mellan forskningsfinansiärer och lärosäten. Det finns mer att hämta ur rapporten och vi behöver analysera den noga inför remissvar. Ambitionen är att, utöver de enskilda lärosätenas egna svar, Sveriges samlade lärosäten ska ge ett gemensamt remissvar på det som vi är överens om för att stärka chanserna till en reell påverkan inför riksdagens och regeringens ställningstagande till betänkandet. Det handlar faktiskt om lärosätenas framtid.

Veckan avslutades med utbildningsdagar för nya förtroendevalda studenter och programstudierektorer. Det är en fin tradition som anordnas av SLU och SLUSS gemensamt med främsta syfte att stärka studenternas inflytande i grund- och forskarutbildningsfrågor. Det är på den unga generationen som framtiden vilar. De är framtidens forskare, yrkesarbetande och beslutsfattare. Dialogen med studentkårerna är därför central för att SLU ska kunna ge studenterna de bästa förutsättningarna och för studenterna att ta ansvar för sitt lärande!

Karin Holmgren, rektor

New proposal for higher education institution governance

Government analyst Pam Fredman has now submitted the report “En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (the Governance and Resource Inquiry) and presented it at a well-attended seminar in Stockholm last week. The aims of the investigation were, among other things, to clarify the role of higher education institutions in society, clarify divisions of responsibility between the government and higher education institutions and propose suitable governance methods. The report is 467 pages long and a source of knowledge for those interested in the history of higher education institution governance since the early 1900s. In regard to future governance, it includes proposals on the following:

 • a joint government bill for higher education and research to replace the current research bill (a clarification of the close link between research and higher education);
 • a dialogue-based process between the government and higher education institutions for better planning conditions;
 • a new analysis function for independent analyses and policy follow-up, and
 • highlighting external collaboration in the Higher Education Act.

In regard to resources, the report proposes a two-framed grant: first-/second-cycle education and research. Also proposed is an educational governance model that is already familiar to SLU, but which is new to higher education institutions reporting to the Ministry of Education and Research. The model involves establishing an FTE (full-time equivalent) objective and assigning a higher education institution a financial framework. Furthermore, the report proposes a fixed base not governed by the amount of FTEs. The purpose is creating incentives for organising lifelong learning courses and programmes. For research, the report proposes a greater amount (at least 50 per cent) of direct funding to higher education institutions. Since the report proposals must be cost-neutral, it suggests that if additional resources are not allocated to the sector, this can be funded by redistributing resources between research-funding bodies and higher education institutions. The report includes so much more, and we need to analyse it thoroughly before submitting our opinion. The ambition is that, in addition to individual higher education institutions submitting their own opinions, all Swedish institutions will submit a joint opinion on the aspects we agree on to strengthen our chances of making a real difference to the Riksdag’s and government’s standpoint on the report. After all, it concerns the future of all higher education institutions.

Last week concluded with training days for students and programme directors of studies elected to an office. It is a lovely tradition arranged by SLU and Sluss together, and the primary aim is strengthening student influence on education issues at all levels. After all, the future rests with younger generations. They are the researchers, professionals and decision-makers of the future. The dialogue with the students’ unions is key in order for SLU to provide our students with the best conditions and for the students themselves to take responsibility for their learning.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Högtid med KSLA och Umeå-besök

English version below

Förra veckan avslutades och denna vecka började med en högtidsceremoni. Denna gång var det KSLA:s högtid som firades. Flera SLU:are var där förstås och det var roligt att se så många som valdes in som nya ledamöter eller fick olika hedervärda utmärkelser och priser.

Länsstyrelsen i Uppsala län håller regelbundet möte med statliga myndigheter som är verksamma i länet, däribland SLU. Fokus vid tisdagens möte var tillitsdelegationens regeringsuppdrag att arbeta för ökad tillit i styrningen av offentlig sektor. Som jag ser det är tillitsbaserad styrning en grundfilosofi inom akademin, inte minst med tanke på vår tradition av kollegial styrning. Att styra genom tillit är att ta vara på alla medarbetares kompetenser på bästa sätt, och de flesta beslut fattas bäst ju närmare genomförandenivån de är, brukar jag tänka. Men självklart behövs även mer kontrollerande styrande i särskilda fall. Så ett situationsbaserat styrande och ledarskap tror jag uppfattas som det mest naturliga hos flertalet chefer och ledare. Jag kan tycka det är lite märkligt att staten behöver utreda detta genom en särskild delegation som arbetat under flera år och ännu inte är färdig. Ur universitetssynvinkel hade det varit mer intressant om fokus hade varit på tillitsbaserad styrning från våra uppdragsgivare gentemot myndigheten SLU. Kommer därför med intresse nu ta del av den utredning som offentliggjordes idag, den så kallade Struten.

Mest värdefullt under veckan var en dag vid SLU i Umeå tillsammans med prorektor Erik Fahlbeck och utbildningsnämndens vice ordförande Johan Gaddefors. Vi hade samtal med S-faks dekan, fick lära oss mer om framtidsplattformen Future Forest av dess programchef, och pratade grundutbildningens fördubblingsprojekt, särskilt jägmästarutbildningen, med programnämndsrepresentanter, programstudierektorer och studenter. Dessa möten med medarbetare och studenter är inte bara väldigt inspirerande och lärorika, de är helt centrala för att universitetsledningen ska kunna fatta så kloka beslut som möjligt för hela universitetets bästa. Att natt-tåget tillbaka till Uppsala sedan tog flera timmar längre än planerad tidtabell var bara en bonus. Jag hade inga inplanerade möten att känna stress över, utan kunde sitta och njuta av att blicka ut över det vaknande, vinterklädda, vackra och variationsrika landskapet som for förbi utanför fönstret. Äkta tågromantik passar min själ så bra, det ger mig både energi och lugn.

Karin Holmgren, rektor

KSLA ceremony and visit to Umeå

Last week ended and this week begun with a ceremony, this time at KSLA (the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry). Several persons from SLU were there and it was great fun to see so many being elected new members or receiving various honourable awards.

Uppsala county administrative board regularly holds meeting with public authorities that operate in the county – SLU included. The focus of Tuesday’s meeting was the Delegation for Trust-Based Public Management’s government assignment to work for increased trust in public sector management. As I see it, trust-based governance is a basic philosophy within academia, not least considering our tradition of loyal governance. Governing through trust means utilising all employee skills in the best way, and most decisions made at implementation level are better. But naturally, we need more controlled governance in special cases, which is why I believe that situation-based governance and management is considered the most natural for most managers and leaders. However, it is slightly strange that the government needs to investigate this through a special delegation that has worked for years and still has not reached any results. From a university perspective, it would be more interesting if focus lied on trust-based governance from our clients in relation to SLU. Therefore, I will follow the investigation published today, “Styr- och resursutredningen” (the Governance and Resource Inquiry), with interest.

The most rewarding thing this week was the day I spent at SLU Umeå together with Deputy Vice-Chancellor Erik Fahlbeck and deputy chair of the Board of Education, Johan Gaddefors. We spoke to the dean of the S Faculty, learned more about the future platform Future Forest from its programme director and discussed our project to double our number of students, especially within the Forest Science programme, with programme board representatives, programme directors of studies and students. Meeting staff and students is not only inspirational and educational, it’s key in relation to allowing the university management to make as wise decisions as possible that benefit the university. The fact that the night train back to Uppsala took several more hours than planned was just a bonus. I had no meetings to stress about; instead, I just enjoyed the awakening, wintery, beautiful and varying landscape outside the window. True train romance suits my soul and makes me both energetic and calm.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

SLU och nya regeringen

English version below

Denna vecka samlades rektorerna för Sveriges lärosäten till den årliga rektorskonferensen. Traditionellt får vi besök av ministern för högre utbildning och forskning vid konferensen. Spänningen var stor bland oss rektorer, skulle den alldeles nyutnämnda ministern hinna komma? Hon, Matilda Ernkrans, kom, men först till middagen. I stället fick vi tid för längre samtal och diskussioner med tjänstemän ifrån utbildningsdepartementet.

Nya ministern Matilda Ernkrans middagstalar för lärosätenas rektorer

I regeringsförklaringen och i det så kallade 73-punktsprogrammet har högre utbildning och forskning tyvärr mycket lite utrymme, vilket påtalades för såväl ministern som tjänstemännen. Det finns korta skrivningar om att försvara Sverige som ledande forskningsnation och att värna den fria forskningen (bra!), om behovet av kompetensförsörjning, det livslånga lärandet och satsning på distans- lärar- och sjuksköterskeutbildningar, men inte mycket mer. Inte minst därför är det viktigt att vi från universiteten och högskolorna själva i olika sammanhang påminner våra politiker om betydelsen av att satsa på forskning och utbildning för en hållbar framtid.

Vid vårt departement, näringsdepartementet, har SLU fått såväl ny minister som statssekreterare. Jennie Nilsson blir landsbygdsminister och Per Callenberg blir statssekreterare. Jag var på departementet under torsdagen, inbjuden för att berätta om vår utbildningsvision och ”fördubblingsprojektet”. Jag fick inte möjlighet att presentera SLU:s centrala roll för utvecklingen av ett biobaserat samhälle för minister eller statssekreterare denna gång. Däremot är jag glad att konstatera att kollegorna på departementet är fortsatt positiva till vårt arbete att attrahera fler unga människor till våra utbildningar. De uppmuntrade oss att lyfta detta i kommande budget- och myndighetsdialoger.

Jag har även fått en presentation av vår samordningsgrupp för jämställdhetsintegrering vid SLU. Under den gångna hösten har flera viktiga aktiviteter och utbildningsinsatser med fokus på rekryteringsfrågor och jämställdhet i undervisningen genomförts. Ett förslag till ny organisation för jämställdhet och jämlikhet ska diskuteras i kommande ledningsråd. Jag är angelägen om att hitta de bästa vägarna framåt i detta arbete, så att vi vid SLU kan känna stolthet över att ge alla våra medarbetare och studenter lika villkor och möjligheter oavsett könsidentitet.

Veckan avslutades med pompa och ståt då jag deltog i Uppsala universitets högtidsceremoni, doktorspromotionen. Dessa tillställningar är inte bara festliga, de ger också möjlighet till nätverkande och utveckling av nyttiga kontakter för SLU.

Karin Holmgren, rektor

SLU and the new government

This week, vice-chancellors from Sweden’s higher education institutions gathered for the annual vice-chancellors’ conference. Traditionally, we are always visited by the Minister for Higher Education and Research. Everyone was very excited; would the new minister come? She – Matilda Ernkrans – did, but not until the dinner. Instead, we had the opportunity to talk at length with officials from the Ministry of Education and Research.

New Minister Matilda Ernkrans addresses the vice-chancellors.

In the government programme and the so-called 73-point programme, higher education and research unfortunately did not get a lot of space, which we mentioned to both the ministers and officials. There are short formulations regarding preserving Sweden as a leading research nation and protecting free research (good!), the need for skills provision, life-long learning as well as distance-, teacher- and nursing programmes, but not much else. This is why it is important that those working at universities and higher education institutions, in different contexts, personally remind our politicians how important it is to take initiatives regarding research and education for a sustainable future.

The Ministry of Enterprise and Innovation, which SLU belongs to, has both a new minister and a state secretary. Jennie Nilsson is the Minister for Rural Affairs and Peter Callenberg is her state secretary. I visited the ministry last Thursday – I had been invited to talk about our educational vision and project to double our number of students. This time, I was not given the opportunity to present SLU’s central role in the development of a bio-based society to either the minister or state secretary. However, I am happy to verify that their colleagues at the ministry are still positive toward our work of attracting more young people to our courses and programmes. They encouraged us to highlight this in the coming budget and public authority discussions.

I also viewed a presentation from our coordination group for gender mainstreaming work at SLU. During last autumn, several activities and education efforts focusing on recruitment issues and gender equality in education were carried out. The management group will discuss a proposal for new gender equality and equality organisation at a future meeting. It is important to find the best ways forward in this work – that way, SLU can be proud that all our employees and students are treated equally and given equal opportunities regardless of gender identity.

The week was concluded with splendour when I took part in Uppsala University’s academic ceremony – the doctoral award ceremony. These events are not just festive – they are also an excellent opportunity for networking and developing good contacts for SLU.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Framtidsspaningar och upptakt för en ny SLU-strategi på agendan

English version below

Denna vecka startade med ledningsrådsinternat i Sigtuna. Vi var glada att ha med oss Maria Knutsson Wedel som särskilt inbjuden.

Undermötet fokuserade vi dels på visionäraframtidsspaningar – hur vill vi att SLU ser ut år 2040 – och dels på en upptakt inför kommande arbete med SLU:s strategi 2021-2024. Vi talade både om arbetsprocessen – hur involvera alla medarbetare på bästa sätt, och om viktiga ämnesområden att lyfta fram. SLU:s roll i en allt mer digitaliserad värld, SLU:s roll för en hållbar utveckling, SLU:s identitet, visioner och verksamhetsidé var områden som vi rörde oss mycket kring och som vi kommer att återkomma till framöver.

Under onsdagen deltog jag, tillsammans med vicerektor Kevin Bishop, i Uppsala-Stockholm-Linköping-regionens rektorsmöte om nationella forskningsinfrastrukturer. Det var ett mycket stimulerande och konstruktivt möte som syftade till att belysa regionens kompetens och behov av forskningsinfrastrukturer, samt att verka för att, gentemot forskningsfinansiärerna, stärka lärosätenas inflytande över framtida utveckling av nationella infrastrukturer.

Flera möten under veckan har berört utvecklingen i Uppsala och kommunens ambitione ratt växa söderut och dess omfattande önskemål att förvärva mark av SLU. Genom Torleif Härd, Erik Fahlbeck och Martin Melkersson bevakar universitetsledningen att det, i kommande förhandlingar med kommunen, tas hänsyn till SLU:s centrala intressen att värna jordbruksmark viktig för vår forskning och utbildning.

Och veckan slutade precis som jag önskade i förra veckan – så rikligt med snö så att det går att åka skidor i Uppsala. Nu ser jag fram emot en helg ute i spåren!

Karin Holmgren, rektor

On the agenda: Horizon scanning and kick-off for a new SLU strategy

This week began with an away day in Sigtuna for the Vice-Chancellor’s Management Group, and we were excited to include Maria Knutsson Wedel as our special guest.

The meeting focused on some visionary horizon scanning– what we want SLU to look like in 2040 – and saw the kick-off for work on the new SLU strategy 2021–2024. We talked about the work process (how to include all staff members in the best way) and important areas to highlight. SLU’s role in relation to a more digitised world, sustainable development, SLU’s identity, visions and mission statement were all subjects we discussed at great length and which we will be returning to in the future.

On Wednesday, together with Pro Vice-Chancellor Kevin Bishop, I took part in the Uppsala-Stockholm-Linköping region’s vice-chancellors’ meeting on national research infrastructures. It was a highly stimulating and constructive meeting that aimed at highlighting the region’s expertise and need for research infrastructures, as well as at strengthening, vis-à-vis funding bodies, the influence of higher education institutions over future development of national infrastructures.

Several of my meetings this week have touched upon the developments in Uppsala and the municipality’s ambition to expand southwards, as well as its request to acquire extensive SLU land areas. From our management, Torleif Härd, Erik Fahlbeck and Martin Melkersson are working to ensure that SLU’s key interest in protecting the agricultural land important to our research and teaching is taken into consideration.

And the week ended just as I hoped: there is enough snow for skiing in Uppsala. I’m looking forward to a weekend in the trails!

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Första veckan som rektor

English version below

Idag sjöng talgoxen på min promenad till arbetet. Talgoxen påminner om en vår som kommer. Jag hoppas på lite mer snö och skidföre i Uppsala innan dess, men sången piggar upp! Min första arbetsvecka som rektor har varit intensiv och rolig. Jag har haft många samtal med medarbetare från såväl kärn- som stödverksamheten. Det har varit lärorikt och nyttigt.

Jag har i veckan också träffat Göran Sandberg, verkställande ledamot av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i Stockholm. Stiftelsen delar ut mycket stora och viktiga bidrag till forskningssverige. En bidragsform där nomineringstiden för SLU är över för i år är Wallenberg Academy Fellows. Där gäller att för varje extern kandidat som vi nominerar får vi nominera en SLU-forskare. Liksom i andra sammanhang betonas att en jämn könsfördelning eftersträvas. I år har vi endast fått fram en extern nominering, så vi kan också bara nominera en SLU-kandidat till KAW. Inför nästa utlysning vill jag därför särskilt uppmana alla fakulteter och dess forskare att ytterligare uppmärksamma denna möjlighet till ett mycket gynnsamt bidrag.

Veckan avslutades med ett besök av utredaren i Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Åsa-Britt Karlsson (generaldirektör för Statens geotekniska institut) och hennes medarbetare, för samråd med SLU om uppdraget. Utredningen ska ta fram förslag till hur Sverige ska nå målet om negativa utsläpp av växthusgaser år 2045. Detta är ju en mycket viktig och svåruppgift och eftersom det saknas bra exempel från andra länder är det också fråga om att bryta ny mark och ta fram ny kunskap. SLU har redan flera medarbetare involverade i utredningen såväl på utredningssekreterarnivå som på expert- och konsultnivå. Det är glädjande att konstatera att vår kunskap om markanvändning i allmänhet och skog och mark som kolsänkor i synnerhet kommer utredningen väl till godo.

Karin Holmgren, rektor

First week as vice-chancellor

During my walk to work this morning, I heard a great tit chirp. It reminded me that spring is coming. Still, I hope there will be a bit more snow to ski on in Uppsala before then, but the birdsong really perked me up. My first week as vice-chancellor has been intense and fun. I have talked to many staff members from both core and support operations, which was educational and useful.

This week, I also met Göran Sandberg, Executive Director of the Knut and Alice Wallenberg Foundation in Stockholm. The foundation awards many considerable and important grants to researchers in Sweden. One such project is the career programme for young researchers – Wallenberg Academy Fellows. For every external candidate that we nominate, we also get to nominate an SLU researcher. As in other contexts, equal distribution of gender is the goal. This year, we only nominated one external candidate, which means that we can only nominate one SLU candidate to the foundation. Before the next call, I encourage all faculties and their researchers to further acknowledge this possibility for a very lucrative grant.

The week was concluded with a visit from the investigator of Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Åsa-Britt Karlsson (Director-General of the Swedish Geotechnical Institute – SGI) and her staff, who wanted to consult SLU on their investigation. They have been assigned to develop proposals on how Sweden will meet the objective to reduce its emissions of greenhouse gases by the year 2045. This is a very important and difficult task, and since other countries have yet to set an example, it is also an issue of breaking new ground and developing new knowledge. Several members of SLU staff are already involved in the investigation, both at investigation secretary level as well as expert and consultant level. It is gratifying to note that our knowledge on soil usage in general as well as forest and soil as carbon sinks is being utilised in this investigation.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Gott, nytt och utmanande år!

English version below 

Välkomna till ett nytt år och en ny vårtermin! Jag hoppas ni fått mycket helgfrid och att ni liksom jag nu ser fram emot ett nytt spännande, innehållsrikt och stimulerande år vid SLU. Jag känner tillförsikt och engagemang inför uppdraget som vikarierande rektor, fram till att vår nya rektor tillträder, inte minst för att jag har Erik Fahlbeck som tillförordnad prorektor vid min sida. Erik kommer att ha fortsatt ansvar för samverkansfrågor även under sin prorektorstid.

För egen del kommer jag bland annat att fortsätta leda utbildningsnämnden (UN), nu med än större stöd ifrån UN:s vice ordförande Johan Gaddefors. Johan kommer ansvara för den akademiska ledningen av det så kallade studentfördubblingsprojektet.

Jag är tacksam till vår tidigare rektor Peter Högberg, som involverade mig i myndighetsansvaret. Jag känner mig väl förberedd för att förvalta och vidareutveckla hans arbete och ambitioner och jag är övertygad om att SLU kan fortsätta att utvecklas och bli ett än mer synligt och attraktivt universitet.

Det är stora samhällsutmaningar Sverige och världen står inför. Vi behöver producera mat och andra nödvändigheter till en globalt växande befolkning, utan att öka klimat- och miljöbelastningen på planeten. Vid FN:s klimatmöte i Polen i december beslutades om regler för hur utsläppsminskningar ska redovisas. Det är bra. Men samtidigt kvarstår oro för hur världen tar sig an klimatutmaningen, inte minst eftersom ett antal länder aktivt bromsar mer ambitiösa målsättningar för att minska växthusgasutsläppen. SLU kan och bör förse samhället med vetenskapligt baserad kunskap, som bidrar till lösningar för en biobaserad och cirkulär ekonomi, förnybara energisystem samt för en hälsosam värld för människor, djur och natur. Det innebär att vi, SLU, behöver fortsätta att vara världsledande i forskning; att vi, SLU, behöver utveckla vår samverkan och miljöanalys än mer och att vi behöver öka vår attraktionskraft bland unga människor för våra grund- och forskarutbildningar. Detta arbete sker förstås bäst ute på alla våra institutioner, centrumbildningar, framtidsplattformar och programnämnder. Från ledningsnivå ser jag det som särskilt viktigt att stödja en kultur som främjar ett strategiskt akademiskt ledarskap, en kreativ arbets- och studiemiljö, goda anställnings- och studievillkor och ett effektivt administrativt stöd.

Den svenska regeringsbildningen är i skrivande stund fortfarande oklar. Den statsbudget som riksdagen antog innan jul innebär att SLU får ett något mindre forskningsanslag än väntat och att den aviserade ökningen av medel till satsningen på SLU Grogrund uteblir. En del av dessa anslag är dock reserverade av övergångsregeringen, så att de kan tillgängliggöras i en ändringsbudget när en ny regering väl är utsedd. Tillsvidare hanterar vi det minskade forskningsanslaget på central nivå, så det inte påverkar fakulteternas budgetar. Andra myndigheter som vi samverkar med, som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått ganska stora anslagsminskningar. Huruvida detta har konsekvenser för SLU återstår att se.

God fortsättning!

Karin Holmgren, rektor

______________________________________________

Wishing you a happy, new and challenging year!

Welcome to a new year, and a new semester. I hope you’ve had the opportunity to relax over the holidays, and that like me, you are looking forward to an exciting, new and stimulating SLU year, full of events. I feel confidence and a sense of commitment about my task as interim vice-chancellor until our new vice-chancellor takes up her post, not least because I have Erik Fahlbeck by my side as acting deputy vice-chancellor. Erik will continue to be in charge of collaboration issues during his time as deputy vice-chancellor.

Personally, I will continue to chair the Board of Education (UN), with increased support from its vice chair Johan Gaddefors. Johan will be managing the academic side of our ‘student doubling’ project.

I am grateful to our previous vice-chancellor Peter Högberg, who involved me in the responsibilities we have as a public authority. I feel well prepared to manage and build on his work and ambitions, and I am convinced that SLU will continue to develop and become an even more visible and attractive university.

Sweden is facing great societal challenges, as is the rest of the world. We need to produce food and other necessities to supply a growing global population, without increased environmental stress and climate pressures. The UN climate change conference in Poland in December adopted rules on how to report emission reductions. This is to be welcomed, but at the same time the concern remains for how the world is taking on the climate challenge, not least as a number of countries are actively preventing more ambitious objectives for reducing greenhouse gas emissions. SLU can and should provide society with scientifically founded knowledge that contributes to solutions for a biobased, circular economy, renewable energy systems and a world that is beneficial for humans, animals and plants alike. This means that we – SLU – need to continue to be a world leader in research; that we need to develop our collaboration and environmental assessment even more and not least, that we need to make our courses and programmes at all levels more attractive to young people. This work is best done by our departments, collaborative centres, Future platforms and programme boards. At management level, I believe the most important task is to support a culture that promotes strategic academic leadership, a creative work and study environment, good conditions for employees and students and efficient administrative support.

At the time of writing, Sweden does not yet have a new government in place. The budget approved by parliament before Christmas means a slight reduction in research funding for SLU, and that the expected increase in funding for SLU Grogrund will fail to arrive. However, some of this funding has been reserved by the transition government, which means it may become available in an amendment budget once a new government has been appointed. Until then, the reduced funding for research will be managed at a central level and will not affect the faculty budgets. Other public authorities that we cooperate with, such as the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management, have seen substantial cuts to their funding. Whether this will have any consequences for SLU remains to be seen.

I wish you all a happy 2019!

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Förslag till ny rektor och fortsatt utveckling av våra utbildningar

Scroll down for English version

Med anledning av rekryteringsgruppens förslag till styrelsen att utse Maria Knutson Wedel till SLU:s nya rektor har jag varit i kontakt med henne och gratulerat henne. Vi får invänta alla formella beslut, men jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne för SLU:s fortsatta positiva utveckling. Som ett led i vår utbildningsvision om fördubblat antal studenter, så har utbildningsnämnden sedan länge ett inplanerat besök på Chalmers i nästa vecka för att ta del av hur Chalmers har arbetat med utbildningsutveckling. Värd för besöket är just Maria. Besöket känns därför nu lite extra roligt och ett bra tillfälle för oss att börja lära känna Maria lite mer.

Att besöka andra framgångsrika lärosäten är en viktig källa för att få inspiration och kunskap. I mitten av oktober var vi därför vid Wageningen University i Nederländerna för att lära oss hur de lyckades vända en negativ trend med sjunkande söktryck till grundutbildningarna till situationen idag då de i princip tar emot fler studenter än de har kapacitet för. Att jobba med kvalitet, struktur, flexibla utbildningsspår, flexibla lärmetoder och rejält studentinflytande var några av flera intressanta inslag i deras utveckling.

Under hösten har vi haft fyra öppna stormöten och vi har deltagit i flera studentmöten. Jag har deltagit fakulteternas prefektmöten och även rektors prefektmöte har haft utbildningsvisionen i fokus. I förra veckan beslutade styrelsen om ytterligare medel till grundutbildningen för att stärka det strategiska arbetet med att utveckla våra utbildningar. Jag upplever att det nu finns ett brett intresse för den här frågan i organisationen och en stor vilja att bidra till att utveckla våra utbildningar. Och även om mycket arbete återstår är jag övertygad om att vi med alla gemensamma positiva SLU-krafter är på god väg mot skapandet av framtidens utbildningar på SLU. Jag ser fram emot att vara en del av den resan och att leda det arbetet vidare!

Karin Holmgren
Prorektor


New vice-chancellor proposal and continued development of our courses and programmes

In view of the recruitment group’s proposal to the SLU Board to appoint Maria Knutson Wedel as the new vice-chancellor of SLU, I contacted and congratulated her. We have to await all formal decisions, but I look forward to working with her to continue the positive development of SLU. As part of our vision to double our amount of students, the Board of Education plans to visit Chalmers next week to see how it has developed its courses and programmes. This trip was booked long ago. Coincidentally, the host of the visit is Maria, which makes the trip extra enjoyable, and gives us an opportunity to get to know her better.

Visiting other successful higher education institutions provides a lot of inspiration and knowledge. Therefore, in the middle of October, we visited Wageningen University in the Netherlands to learn more about how they managed to turn a negative trend with fewer and fewer applicants per place to their undergraduate and Master’s courses and programmes into today’s situation, where they basically accept more students than they have room for. Working with quality, structure, flexible education tracks, flexible teaching methods and substantial student influence were some of the interesting elements of their development process.

During the autumn, we have had four open, large meetings, and participated in several student meetings. I have also taken part of the faculties’ heads of department meetings, and the vice-chancellor’s heads of department meeting focused on our education vision as well. Last week, the SLU Board decided to grant further funds to undergraduate and Master’s education to strengthen the strategic work with developing our courses and programmes. I believe that there is now a broader interest in this issue within our organisation, and a considerable desire to contribute to developing our education. Even though a lot of work remains, I am convinced that we, with all our joint, positive, SLU forces, have come a long way in creating future courses and programmes at SLU. I look forward to being part of this journey and developing the work further.

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Årets kvalitetsdialoger om våra utbildningar igång

Scroll down for English version

I förra veckan hölls årets första kvalitetsdialoger inom forskar- och grundutbildning. SLU:s kvalitetssäkringssystem för vår forskar-och grundutbildning syftar till att säkra att vi har en utbildningsprocess som skapar de bästa förutsättningar för en utbildning av god kvalitet. Kvalitetsdialogerna är en del av detta system. Som Utbildningsnämndens ordförande leder jag dialogerna inom grundutbildningen. Först ut var samtal om agronomprogrammen livsmedel och mark/växt. Denna vecka fortsätter det med landskapsarkitektutbildningarna och sist ut detta år är jägmästarutbildningen. Under våren 2019 följer dialoger med de administrativa avdelningar som stödjer utbildningsverksamheten.

I dialogsamtalet deltar berörd dekan, programnämndsordförande, programstudierektor, utbildningsledare och studeranderepresentant. Till grund för samtalet har vi programspecifika självvärderingar, studentkårrapporter, utbildningsstatistik och den studiesociala enkäten. Under samtalet berör vi stora och små frågor. Det kan handla om till exempel vad som definierar kvalitet, detaljer i utbildningens innehåll eller pedagogiska upplägg. Vi diskuterar också möjliga lösningar på sådant som inte fungerar helt väl. Självklart är frågor kring söktryck, studentrekrytering och studievägledning centrala. Efter samtalen bedömer ledningen (formellt rektor/UN) om situationen är tillfredsställande. Eventuella åtgärder beslutas i relevanta organ och utvecklingen följs upp vid nästa års dialog.

Jag uppskattar verkligen dessa konstruktiva och framåtsyftande samtal. De är ett tillfälle för mig att mer ingående förstå våra olika programs specifika utmaningar och möjligheter. Det är särskilt upplyftande och lärorikt att få samtala med engagerade programansvariga, lärare och studenter som gör ett fantastiskt jobb med att utveckla utbildningarna. Min bedömning är att SLU:s kvalitetssäkringssystem är kvalitetsdrivande i sig. Det är utmärkt!

Karin Holmgren, prorektor


Annual dialogues on quality have begun

Last week, dialogues on the quality of SLU programmes at all levels were held for the first time this year. The quality assurance system for our courses and programmes aims to ensure that we have an educational process that creates the best possible conditions for high-quality education. The quality dialogues are part of this system. As chair of the Board of Education, I lead the discussions on undergraduate and Master’s programmes. The first topic were the programmes Agriculture ­– Food Science and Agriculture – Soil and Plant Sciences. This week, we will discuss the Landscape Architecture programmes, followed by the Forest Science programme. During spring 2019, we will then talk to the administrative divisions that support our educational activities.

The dialogues involve a dean, programme board chair, programme director of studies, faculty programme director and student representative. The bases for our discussions are programme-specific self-evaluations, student union reports, educational statistics and the student welfare survey. We will discuss issues great and small – for example, what defines quality, educational content details or teaching approaches. We will also discuss possible solutions to things that aren’t working perfectly. Naturally, issues concerning the number of applicants, student recruitment and study guidance are key. Following our discussions, the management (formally the vice-chancellor/Board of Education) assess whether the situation is satisfactory. Relevant bodies decide on possible measures, and development is followed up during next year’s discussions.

I sincerely appreciate these constructive and forward-thinking discussions. They give me the chance to understand the specific challenges and possibilities of our programmes in a more profound way. It is especially uplifting and rewarding to talk to committed colleagues responsible for programmes, teachers and students who do a fantastic job developing SLU’s programmes. My impression is that our quality assurance system in itself drives quality, which is excellent.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Bidra till fördubblat antal SLU-studenter!

English version below

Nu har SLU startat arbetet med att förverkliga visionen att vår studentpopulation är fördubblad till SLU:s 50-årsdag, år 2027 och att den speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning. Flera projekt pågår om utbildningens struktur och innehåll. Alla anställda och studenter är välkomna att delta och jag hoppas på stort intresse och engagemang från er alla. Frågor som jag gärna vill se belysta är bland annat:

 • Du som forskar, vilka framtidsfrågor ser du som centrala och som motiverar att vi skulle ha fler studenter och kanske nya utbildningar?
 • Du som är engagerad i samverkan, vilka behov möter du i samhället som motiverar att vi skulle ha fler studenter och kanske nya utbildningar?
 • Du som är student, vilken typ av utbildningar tror du hade kunnat locka fler av dina gymnasiekompisar att studera på SLU?
 • Vad lockar unga människor till studier? Vad säger ungdomar i din närhet? (Missa inte heller Ungdomsbarometerns presentation av unga människors attityder och värderingar (länk nedan), det spelar stor roll för hur vi ska utveckla vårt SLU.)

Skärmdump från förslagslåda i CanvasEn förslagslåda är öppen för att ta emot allmänna eller konkreta idéer och förslag för att förverkliga visionen. Alla sorters inspel kan göras, oavsett om det rör sig om struktur, organisation, pedagogik eller utveckling av befintliga och nya kurser och program. Visionär framtidsspaning om framtidens SLU-utbildningar är lika angelägen som konkreta förslag om kurser och program.

Förslagslådan finns i Canvas. Läs mer och registrera dig här. Om du sedan klickar vidare hittar du länkar till presentationer från Ungdomsbarometern samt mitt inledningsanförande från utbildningskonferensen, där jag beskriver mer om visionen. Du hittar även en projektplan för det fortsatta arbetet.

Förslagslådan är öppen till och med den 31 oktober 2018 och jag ser fram emot att läsa dina idéer och synpunkter!

Karin Holmgren, prorektor


Help us double the number of SLU students

We have now started work on realising the vision of doubling our student population, and making sure it reflects the diversity among Sweden’s young citizens, by 2027 – our 50th anniversary. Several projects relating to the content and structure of our programmes are already underway. All staff and students are invited to participate, and I’m hoping to see considerable interest and commitment from you all. Among the issues I’d like input on are:

 • If you are a researcher, what issues do you see as central ones in the future that would motivate more students and perhaps new programmes?
 • If you are involved in external collaboration, what needs do you see in society that would warrant more students and perhaps new programmes?
 • If you are a student, what kind of programmes do you think would make your friends from school interested in studying at SLU?
 • What attracts young people to a university? What do the young people you know say?

A suggestion box is available for both general and concrete ideas that can help realise this vision. All input is welcome, regardless of whether it relates to structure, organisation, teaching and learning or the range of courses and programmes offered (i.e. the development of current and new courses and degree programmes). Visionary ‘futurecasting’ of SLU’s course and programme offering is as important as concrete suggestions.

The suggestion box is available in Canvas. Read more and register here.

The suggestion box will remain open till 31 October 2018. I look forward to hearing your opinions and ideas!

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor