Positivt om utbildning

Vid sidan om rådande pandemi finns mycket positivt som kopplar till SLU:s grundutbildning och som vi har all anledning att glädja oss åt. Jag tänker bland annat på vår goda kvalitetskultur, kommande Thesis Day, höga ansökningssiffror, utökade platser till sommarkurserna och fördubblingsprojektet.

SLU är det första och hittills enda lärosäte som fått godkänt kvalitetssäkringsarbete i UKÄ:s granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringssystem. Ett mycket fint bevis på våra medarbetares och studenters engagemang för kvalitetsfrågor, eller som UKÄ:s bedömargrupp uttrycker det: ”Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet har ett systematiskt uppbyggt kvalitetssystem och likaså en till synes väl utvecklad kvalitetskultur, vilken utgör en god förutsättning för engagemang och ansvarstagande hos såväl studenterna som personalen vid lärosätet”.

Thesis Day – SLU:s hyllning till sina avgångsstudenter genomförs den 27 maj, denna gång med virtuellt upplägg, vilket gör Thesis Day lika tillgänglig för alla oavsett studieort. Eventet är öppet för lärare, studenter och alumner och jag hoppas att många passar på att delta i och besöka det! Se: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2020/4/thesis-day-den-27-maj-blir-virtuell/

Årets ansökningssiffror är ”all time high”, med en 20% ökning av antalet förstahandsval! Detta är förmodligen ett resultat av flera olika företeelser, som vår marknadsföring, unga människors växande intresse för våra ämnesområden, större studentkullar och oro för arbetslöshet på grund av corona-pandemin.  Oavsett vad så är det väldigt glädjande!

Det förändrade läget på arbetsmarknaden har lett till att regeringen i vårändringsbudgeten föreslår att lärosätena får ett utökat utbildningsuppdrag. För SLU:s del föreslås tillfälligt utökade platser till våra sommarkurser samt bastermin. Ytterligare förslag om ökade platser på permanent basis kan också komma inom kort. Det här är positiva nyheter, och passar bra in i SLU:s vision att fördubbla vårt studentantal!

Den interna remissomgången av rapporten: ”En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU” är inne i sitt slutskede. Ett första beslut för läsåret 21/22 tas av universitetets styrelse i juni. Av resursskäl blir det kanske inte en så offensiv satsning som vi i fördubblingsprojektet och förslagsställare skulle önska. Jag oroar mig därför lite för att luften kan gå ur det engagemang som har skapats och påminner om att fördubblingsprojektet är en långsiktig process. Utvecklingen stannar inte med styrelsens beslut om utbudet -21. Precis vad som nu gäller i corona-tider – vi måste vara uthålliga!

Till sist vill jag framföra min djupa uppskattning och varma tack till alla medarbetare och våra studentkårer för ert tålmodiga och viktiga arbete med studenternas och utbildningens bästa i fokus!

Karin Holmgren, prorektor, utbildningsnämndens ordförande

——————————

Positive news on the education front

We may be in the middle of a pandemic, but there are also things to be happy about, all linked to our undergraduate and Master’s education. Some that come to mind are our excellent quality of culture, the upcoming Thesis Day, large numbers of applicants, new places on our summer courses and the student doubling project.

SLU is the first, and so far the only, university to have its quality assurance work approved in the UKÄ (the Swedish Higher Education Authority) review of the quality assurance systems at higher education institutions. Excellent proof of the commitment our staff and students show when it comes to quality issues, or as the UKÄ assessment group puts it: ‘It is our impression that the university has a systematically constructed quality system and a well-developed culture of quality, something which lays a good foundation for commitment and responsibility among both students and staff’.

Thesis Day – SLU celebrating its graduates – will go online this year, making the event equally accessible to everyone, regardless of which campus they study at. The event is open to teachers, students and alumni and I’m hoping that many of them will show up and take part. More info  here: https://internt.slu.se/en/news-originals/2020/4/thesis-day-27-may-goes-virtual/

This year’s application numbers are at an all-time high, with a 20 per cent increase in the number of applications where SLU is the first-hand choice. There are most likely several factors contributing to this, such as our marketing, the growing interest in our subject areas among young people, larger cohorts and concerns about unemployment owing to the corona pandemic. Either way, it’s something to be happy about.

Because of the changed situation on the labour market, the government has proposed an extended assignment for higher education institutions in the spring amending budget. For SLU, an increased number of places on our summer courses and a foundation semester are proposed. Further proposals to permanently increase the number of places may come shortly. These are positive news that fit very well with SLU’s vision of doubling the number of students.

The internal consultation round for the report on our future programme portfolio (’En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU’) is in its final phase. A first decision for the 21/22 academic year will be taken by the SLU Board at its June meeting. We may not have sufficient resources for the initiatives those who have submitted proposals would like to see, or for a major undertaking like the student doubling project. I’m a little concerned that this might deflate the commitment that has been created, and I want to remind you that the doubling project is a long-term effort. It doesn’t end with a decision on the course and programme offering for 2021. As with everything else in times of a pandemic, we just need to tough it out.

Lastly, I want to express my deep appreciation and send my warm thanks to all staff and our student unions for your patient and crucial work focusing on the best interests of our students and the education we offer.

Karin Holmgren, deputy vice-chancellor and chair of the Board of Education

SLU:s kvalitetssäkringsarbete – att granska och bli granskad

Just nu är det mycket fokus på kvalitetssäkring här vid SLU. I år är vi i universitetsledningen inte bara med och granskar vissa av våra egna utbildningar inom ramen för vårt fortfarande ganska nya kvalitetssäkringssystem, utan vi blir själva granskade av vår tillsynsmyndighet Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det är intressant och spännande men också lite nervöst att vårt system med kvalitetsdialogerna, som jag själv tycker fungerar väldigt bra och är nöjd med, nu är under luppen och utvärderas.

Det som jag tycker är så bra med kvalitetssäkringssystemet är att det ger rektor och prorektor, utbildningsnämnden (UN) och forskarutbildningsrådet (FUR) goda möjligheter att få bättre insikt i de enskilda utbildningarna. Genom kvalitetsdialogerna uppmärksammas vi på såväl styrkor som utmaningar med våra utbildningar – när det gäller alltifrån innehåll och genomförande till lärarnas/handledarnas och studenternas/doktorandernas förutsättningar och tillgängligt stöd för undervisning och lärande. Det är särskilt upplyftande och lärorikt att som prorektor och ordförande i UN få samtala med alla de engagerade programansvariga, lärare och studenter som gör ett fantastiskt jobb med SLU:s utbildningar.

Under hösten granskar vi själva, inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, både korta yrkesprogram och kandidatprogram. Samtidigt blir vi alltså granskade av UKÄ, som genom en bedömargrupp ska undersöka om SLU har adekvata rutiner och processer för att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen. Förhoppningsvis tycker bedömargruppen, precis som jag, att vi har det och att SLU:s kvalitetssäkringssystem fungerar bra och är kvalitetsdrivande.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är en ny process som vi precis har börjat få rutiner kring, och att det i många fall kommer att ta tid innan vi kan se några konkreta resultat av alla ansträngningar. Men det är uppenbart för mig i alla fall att vi har satt ett hjul i rullning. Min förhoppning är nu att vi gemensamt kan se till att detta hjul fortsätter att rulla mot ännu bättre utbildningar och förutsättningar för er lärare, doktorander och studenter som gör SLU till det universitet i världsklass som det redan är!

Gå gärna in på medarbetarwebben och läs mer om SLU:s kvalitetssäkringsarbete och UKÄ-granskningen https://internt.slu.se/kvalitetssakring-utb).

SLU’s quality assurance work – to review and be reviewed

There is currently a lot of focus on quality assurance here at SLU. This year, the university management will not just review some of our courses and programmes within the framework of our still quite new quality assurance system, we will also be reviewed by our supervisory authority the Swedish Higher Education Authority (UKÄ). It’s interesting and exciting, but also a little intimidating that our quality dialogue systems, which I personally think work very well, will be reviewed and evaluated.

The good thing about the quality assurance system is that it allows the vice-chancellor and deputy vice-chancellor, Board of Education and the Council for PhD Education to get a better insight in individual courses and programmes. Through the quality assurance dialogues, we become aware of both strengths and weaknesses in our education offering – everything from content and implementation, teacher/supervisor and student/doctoral conditions to available teaching and learning support. As the deputy vice-chancellor and chair of the Board of Education, it is especially uplifting and educational to talk to all the committed programme coordinators, teachers and students that do a fantastic job with SLU education.

This autumn, we will review first- and second-cycle education, both short professional programmes and Bachelor’s programmes. Meanwhile, UKÄ will carry out its own review; an evaluation group will investigate whether SLU has adequate procedures and processes to ensure high-quality education. Hopefully, the evaluation group will think, as I do, that our education is of high quality, SLU’s quality assurance system works well and is quality-driven. At the same time, it is important to remember that this is a new process which we have just recently created procedures for. In many cases, it will take time before we will see concrete results from all our efforts. However, I am certain that we have got the ball rolling, and my hope is that we will now ensure that this ball keeps rolling toward even better courses and programmes and conditions for teachers, doctoral students and students – after all, you already make SLU a word-class university! Visit the staff web to learn more about SLU’s quality assurance work and the UKÄ review: https://internt.slu.se/en/organisation–styrning/quality-assurance-of-slus-education/

Flera SLU-utbildningar fortsatt populärt val bland blivande studenter

English version below

I dag fredagen den 12 juli, är det min sista arbetsdag innan sommarsemestern börjar och jag vill passa på att tacka alla SLU:are för ert engagemang för SLU och inte minst för utvecklingen av våra utbildningar.

I går kom resultaten ifrån första antagningsomgången för höstens utbildningar. Totalt antogs 5 191 blivande studenter till SLU:s program och kurser hösten 2019 och besked har nu skickats ut till dessa, som har två veckor på sig att tacka ja till erbjuden plats. 1 195 nya studenter har antagits till någon av SLU:s grundutbildningar. Det är den högsta siffran under de senaste åtta åren och en ökning med två procent jämfört med i fjol.

Detta är första antagningsomgången och jag vill vara försiktig med att dra några fullständiga slutsatser innan vi väl har våra studenter på plats i höst. Jag konstaterar dock att SLU har några av Sveriges mest populära utbildningar. I toppen ligger som vanligt djursjukskötarprogrammet och veterinärprogrammet, båda med mycket höga antagningspoäng. Strax efter kommer landskapsarkitektprogrammet, som ges både i Uppsala och Alnarp. Trädgårdsutbildningarna är också mycket populära och i år är trädgårdsingenjör med inriktning odling den mest sökta.

Det kompletterande naturvetenskapliga masterprogrammet i trädgårdsvetenskap, som tillsammans med kandidatutbildningen ger en hortonomexamen fortsätter att öka i intresse. Landskapsingenjörsprogrammet ges för första gången förutom i Alnarp även i Uppsala. Båda dessa program har också högt söktryck med många reserver kvar efter första antagningsomgången Tyvärr noterar jag att det fortfarande är för få som hittar till våra, för framtiden, så viktiga utbildningar; agronom- och jägmästarprogrammen. Här fyller vi knappt platserna och det finns inga reserver kvar efter första antagningsomgången.

I höst fortsätter vi tålmodigt och med oförtruten energi det så kallade fördubblingsprojektet. Det hindrar inte att jag längtar till den dag då jag kan säga att drömmen om fler studenter med agrar och skoglig utbildning examinerade ifrån SLU har blivit sann. Men nu väntar lite välbehövlig semester och med tankarna på annat!

Med önskan om en på alla sätt bra sommar hälsar,

Karin Holmgren, prorektor

Several SLU programmes remain a popular choice for new students

Today, Friday 12 July, is my last working day before the summer holidays, and I’d like to take the opportunity to thank you all for your commitment to SLU and, not least, to the development of our degree programmes.

Yesterday, we received the results of the first admission round. A total of 5,191 new students have been admitted to programmes and courses at SLU for the 2019 autumn semester, and they now have two weeks to accept their offers of a place. 1,195 new students have been admitted to one of our undergraduate programmes, the highest number in the last eight years and a two per cent increase compared to last year.

However, this is only the first admission round and I don’t want to draw any conclusions before our students are actually here on campus. I note that some of Sweden’s most popular degree programmes can be found at SLU. Top of the list, as usual, are the programmes in veterinary nursing and veterinary medicine; both programmes require high admission credits. They are closely followed by landscape architecture, offered in both Alnarp and Uppsala. Our horticultural programmes are also very popular, with Horticultural Management: Gardening and Horticultural Production topping the list.

The supplementary Master’s programme in horticultural science, which combined with the Bachelor’s programme leads to a degree in horticultural science, continues to attract students. The landscape engineer programme is, for the first time, offered not only in Alnarp but also in Uppsala. These programmes both have a high number of applicants per place, with several applicants on the waiting list after the first admission round. Sadly, all too few students seem to find two of our programmes that are of crucial importance for the future; the agricultural science and forest science programmes. We barely have enough applicants to fill the places available, and no candidates on the waiting list after the first admission round.

After the summer, we will continue to work on the student doubling project, patiently and with unflagging energy. I look forward to the day when I can say that the dream of more students with an agricultural or forestry degree from SLU has come true. But before that, some well-deserved leave with focus on other things than work.

I wish you all a pleasant summer!

Karin Holmgren
Deputy Vice-Chancellor

Rapport från Borgeby fältdagar

In English below

Precis hemkommen från lantbruksmässan i Borgeby. Tema för året var vatten. Jag fick en fin guidning genom mässan av HIR Skånes VD Erik Stjerndahl och styrelseordförande Nils Gyllenkrok, samt Hushållningssällskapets förbundsdirektör Jesper Broberg. Mässan är den största i sitt slag i norra Europa och drar till sig mer än 20 000 besökare och 400 utställare under två dagar. Det var otroligt intressant att ta del av alla olika typer av växtodlingsdemonstrationer, det särskilda vattenlaboratoriet och den populära ”Gropen”.

Alla de många demonstrationsansvariga som jag talade med hade utbildningsbakgrund ifrån SLU, där var agronomer, hortonomer, lantmästare och trädgårdsingenjörer. De vittnade bland annat om vikten av de teoretiska kunskaperna från SLU som en bas för en framgångsrik yrkeskarriär. Visserligen ligger Borgeby-dagarna utanför normala terminstiden, men jag tror att en studentexkursion till Borgeby, dagarna innan eller under själva mässan, kunde vara ett utmärkt inslag i alla våra agrara utbildningar, för såväl inspiration som kunskapsinhämtning och nätverkande.

Karin Holmgren, Prorektor

Tre personer och den röda SLU-ballongen syns i bakgrunden.
SLU hade en egen monter med flera seminarier. En stor röd SLU-ballong gjorde det lätt att hitta dit. Från vänster: Hushållningssällskapets förbundsdirektör  Jesper Broberg, SLU:s prorektor Karin Holmgren samt HIR Skånes vd Erik Stjerndahl. Fotograf: Jesper Broberg.
ENG SLU had its own display with several seminars. The big, red SLU balloon made it easy to find. From left: Jesper Broberg, Karin Holmgren and Erik Stjerndahl. Photo: Jesper Broberg.
På Borgeby fältdagar visas marken i genomskärning så att man kan se de olika jordlagren. En folkmassa studerar förhållandena.
I ”Gropen” får man som besökare stor förståelse för samspelet mellan markens egenskaper och grödans framgång. Roligt för mig med min geovetenskapliga utbildningsbakgrund att äntligen få titta på lite markprofiler igen! Fotograf: Jesper Broberg.
ENG In “Gropen”, visitors are given great understanding of the interaction between soil properties and crop success. With my background in earth sciences, it was fun to finally look at some soil profiles again. Photo: Jesper Broberg
Utsikt över Borgeby med alla tält och provytor med olika sorters spannmål.
Vy över Borgeby Fältdagar och växtodlingsdemonstrationsfälten. Fotograf Jesper Broberg
ENG View over Borgeby Fältdagar and the crop production demonstration fields. Photo: Jesper Broberg.

Report from Borgeby Fältdagar
I’ve just come back from the agricultural fair in Borgeby. This year’s theme was water. The CEO of HIR Skåne, Erik Stjerndahl and chair of the board Nils Gyllenkrok, as well as president of Hushållningssällskapet, Jesper Broberg, gave me a nice tour of the fair, which is the largest of its kind in northern Europe. It attracts more than 20,000 visitors and 400 exhibitors during two days. It was incredibly interesting to experience all kinds of different crop production demonstrations, the special water laboratory and the popular “Gropen”.

All of the many people responsible for the demonstrations had a background at SLU – they were agronomists, horticulturists, agricultural managers and horticultural engineers. Among other things, they said how important the theoretical knowledge taught at SLU is as a base for a successful career. True, the fair takes place outside of normal semester periods, but I think that a field trip to Borgeby the days before or during the fair could be an excellent element in all of our agricultural education, both in regard to inspiration, knowledge and networking.

Karin Holmgren, Deputy Vice-Chancellor

Sista veckan som rektor

English version below

Även denna vecka har varit intensiv och intressant. SLU tillsammans med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin har haft ett seminarium med temat ”Forskningens samhällsnytta”. Som grund låg vår rapport från Kvalitet och nytta-utvärderingen. Deltagarantalet var stort, de flesta kom från SLU och de gröna näringarna. Jag saknade dock en större bredd på deltagarnas bakgrund, SLU:s verksamhet är ju relevant för så många fler delar av samhället än svenskt näringsliv, t.ex. myndigheter och civilsamhället, miljö- och naturvårdsorganisationer samt internationella organisationer. Jag konstaterar att SLU har en väl utvecklad och uppskattad samverkanskultur samtidigt som önskemålen och förväntan på oss att samverka ännu mer är höga. Vi kommer att analysera de synpunkter och rekommendationer som gavs i vårt fortsatta arbete att utveckla våra såväl externa som interna samverkansformer.

Stenhammardagen – en tradition sedan mer än 10 år då H.M. Konungen och SLU:s rektor bjuder in till seminarium som en del av samarbetet mellan SLU och Stenhammars Godsförvaltning – gick också av stapeln denna vecka. Temat för seminariet i år var ”Beredskap för extremväder”. Enligt FN:s klimatpanel kommer norra Europa i ett varmare klimat att oftare drabbas av extrema nederbördssituationer med kraftfullare regn, medan södra Europa kommer få uppleva flera och längre torrperioder. Samtidigt så minns vi förra sommarens torra väder här i Sverige och tänker kanske på hur vi ska förbereda oss inför en liknande sommar, när det egentligen lika gärna kan bli extremt blött. Så hur förbereder vi oss för ett förändrat klimat som är varmare och blötare och samtidigt ett mer oförutsägbart väder med troligtvis mer frekventa extrema vädersituationer? Hur gör vi oss mindre sårbara och hur skapar vi ett hållbart lantbruk, som klarar olika typer av extremväder? Detta avhandlades under dagen på Stenhammar, med många intressanta presentationer av såväl SLU-forskare som andra aktörer.

Jag har också under veckan haft glädjen att få presentera aktuella SLU-händelser för Beijerstiftelsens styrelse. Dess ordförande, Anders Wall, är en fantastisk SLU-vän och en kreativ innovatör och framtidsoptimist. Jag hämtar mycket inspiration ifrån honom.

Nästa vecka välkomnar vi vår nya rektor Maria Knutson-Wedel. SLU:s styrelse sammanträder sista gången för terminen och som traditionen bjuder viker styrelsen en dag för strategidiskussioner. I år kommer fokus vara på uppföljning av SLU:s strategi 2017 – 2020 och KoN 2018, samt en inledande brainstorming inför utformning och innehåll av nästkommande strategi. Därefter blir det för min del några dagar i Almedalen och sedan så småningom en lång, och ljuvligt oplanerad, sommarsemester.

Jag önskar er alla en härlig sommar, må det vara i hängmattan, på gymmet, med familjen, vid en bok, i fältarbete, i skogen, till sjöss eller något helt annat. Mitt halvår som vikarierande rektor har varit en utomordentligt inspirerande, lärorik, rolig och arbetsfylld tid. SLU är och ska vara en dynamisk och modern akademisk miljö med högt i tak, god dialog och livliga diskussioner. Jag tackar er alla – studenter som medarbetare – för viktiga bidrag till detta och välkomnar varmt vår nya rektor Maria Knutson-Wedel.

Karin Holmgren, rektor

Last week as vice-chancellor

As usual, this working week has been intensive and interesting. SLU, together with The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) arranged a seminar with the theme “Forskningens samhällsnytta” (research in relation to public welfare). The foundation was our Quality and Impact (KoN) evaluation. Many participated, most from SLU and the land-based sector. However, I think the participants’ backgrounds could have been broader – after all, SLU operations are relevant to more parts of society than just Swedish industries – for example, public authorities, civil society, environmental and nature conservation organisations as well as international organisations. SLU has a well-developed and appreciated collaboration culture, but we are also asked and expected to collaborate even more. We will analyse the submitted viewpoints and recommendations and try to apply them in our continued external and internal collaboration activities.

Stenhammardagen – a tradition for more than ten years – is when HM the King and SLU’s vice-chancellor invites participants to a seminar as part of the collaboration between SLU and Stenhammars Godsförvaltning. This week, it took place again. The seminar theme this year was preparedness for extreme weather. According to the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in a warmer climate, northern Europe (i.e. Sweden) will be affected more often by extreme precipitation – heavier rainfall – while southern Europe will have longer dry periods. Meanwhile, we have to remember the extremely dry summer we had last year in Sweden and the fact that we might have to prepare for a similar situation this year. Then again, this summer might as well be extremely wet. How do we prepare for long-term climate change with warmer, wetter and also unpredictable weather with, most likely, more frequent extreme weather situations? How can we make ourselves less vulnerable and create sustainable agriculture while managing extreme weather? All of this was discussed during Stenhammardagen, with many interesting presentations by SLU researchers and other parties.

This week, I also had the pleasure of presenting current SLU events to the Beijer Foundation Board. Anders Wall is a fantastic friend to SLU and a creative innovator and future optimist. He is very inspiring.

Next week, we welcome our new Vice-Chancellor Maria Knutson-Wedel. The SLU Board will also hold its last meeting for the term. Following tradition, the board will take one day for strategy discussions. This year, focus will lie on following up the SLU strategy for 2017–2020 and KoN2018 as well as preliminary brainstorming regarding the design and content of the next strategy. After that, I will spend a few days in Almedalen followed by a long, delightfully unplanned, summer holiday.

I wish you all a lovely summer, whether you spend it in a hammock, at the gym, with your family and children, reading a book, doing fieldwork, in the forest, at sea or something completely different. These past six months as acting vice-chancellor have been incredibly inspiring, educational, fun and filled with work. SLU is and will remain a dynamic and modern academic environment with room for opinions, good dialogue and lively discussions. I want to thank you all – students and employees – for your important contributions to the above, and I’d also like to extend a warm welcome to our new Vice-Chancellor, Maria Knutson-Wedel.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Mycket lyckad Thesis Day

English version below

För andra året i rad arrangerades Thesis Day i Ultuna och i Alnarp, med deltagande ifrån flera av våra campus, och det var så roligt att se hur bra högtiden har utvecklats. Thesis Day har kommit till för att hylla våra avgångsstudenter. Avgångsstudenter vid SLU Umeå har en separat högtid då många av studenterna där avslutar sin termin betydligt tidigare, redan efter vårens första period.

Under Thesis Day presenterar studenterna på ett populärvetenskapligt sätt sina uppsatser i form av en posterutställning samt genom muntliga presentationer. Årets evenemang började i aulan i Alnarp och i Ultuna och med live-streaming mellan campusen. Genom våra fantastiskt proffsiga moderatorer, SLUSS ordförande Alice i Ultuna och vice ordförande Thea i Alnarp, skapades melodifestivalstämning! Jag välkomsttalade och delade ut priset till årets alumn, jägmästaren Elin Olofsson. Elin fick priset då hon har bidragit till ökad takt i jämställdhetsarbetet i skogssektorn och inom SLU. Elin och alumnen Ida Backström, hortonom, höll sedan två bejublade föredrag innan ett mycket välbesökt mingel runt postrarna och vid de muntliga presentationerna tog vid. Dagen avslutades med tal av prorektor och SLU-alumnen Erik Fahlbeck, prisutdelning för bästa postrar och muntliga presentation, utdelning av tackkort och ros till alla medverkande avgångsstudenter, bubbel och tilltugg. Det var en högtidlig och riktigt glad dag. Till nästa år vill jag att traditionen ska utvecklas ytterligare genom att gymnasister, fler SLU-studenter, lärare och potentiella arbetsgivare bjuds in och hittar hit.

Karin Holmgren, rektor

Very successful Thesis Day

For the second year in a row, Thesis Day was held in Ultuna and Alnarp, with participants from several of our campuses. It was very rewarding to see how the event has evolved. Thesis Day was created to celebrate our graduating students – however, graduating students from SLU Umeå have a separate event since many of the students there end their terms considerably earlier, during the first period of spring.

On Thesis Day, students present their papers using popular science; there are poster exhibitions as well as oral presentations. This year’s event began in the auditoriums in Alnarp and Ultuna, and there was livestreaming between campuses. The mood was very festive thanks to our extremely professional moderators: Alice, the Chair of Sluss in Ultuna, and Deputy Chair Thea in Alnarp. I made the opening address and presented the award Alumnus of the Year to Elin Olofsson. Elin received the award because of her contributions to gender equality work within forestry and at SLU. Elin and alumna Ida Backström, horticulturist, then held two well-received presentations before people started to mingle around the posters and the subsequent oral presentations took place. The day was concluded with a speech by Deputy Vice-Chancellor and SLU alumnus Erik Fahlbeck, awards for best posters and oral presentation, thank-you cards and roses to all participating graduating students, bubbly and snacks. It was a really ceremonious and joyful day. Next year, I’d like the tradition to develop further by inviting upper-secondary school pupils, more SLU students, teachers and potential employers.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Professorernas centrala roll

English version below

Nyinstallerade professorer i Umeå: Karin Öhman, Ola Lindroos och Tomas Brodin. Foto: Anna Morén/SLU.

Nu är det gjort! Som rektor denna vår har jag haft förmånen att få installera tretton nya professorer vid SLU, under tre högtidliga, lärorika och festliga ceremonier i Alnarp, Uppsala respektive Umeå. När jag skriver denna blogg sitter jag på morgontåget, lördagen efter högtidsdagen i Umeå. Jag tänker tillbaka på den trevliga gårdagen samtidigt som jag blickar ut över vårt vackra landskap, vår landsbygd, våra skogar och jordbruksmarker, husen enskilt belägna, tätorterna, städerna och folket. Allt detta som våra nyinstallerade professorer tillsammans kan så mycket om. Det är sannerligen en ynnest att få vara en del av detta universitet!

Professorerna representerar de högst utbildade lärarna vid ett lärosäte och de utgör akademins främsta vetenskapliga företrädare. Tillsammans representerar de tretton nyinstallerade professorerna de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga ämnesområdena och de synliggör därmed SLU:s stora ämnesbredd. De kommer med erfarenheter ifrån flera länder.

Regeringens förväntningar på Sveriges lärosäten är att vi ska bidra till att Sverige är en av världens främsta kunskapsnationer där forskningen, den högre utbildningen och innovationer leder till samhällets utveckling och välfärd, nationellt och globalt. I den samhällsutveckling vi befinner oss är behovet av förnyelse stort. På en rad områden behöver vi ställa om och vi behöver göra det utifrån bästa möjliga kunskap. Behovet av att både öka kunskapsmassan och att brett sprida den är därför mycket stort. Våra professorer spelar här en central roll i att verka för forskningens autonomi, för utbildningens och forskningsresultatens förankring i vetenskaplig teori och beprövad erfarenhet, för god forskningsetik och för kritisk granskning av såväl forskningsresultat som den högre utbildningens innehåll.

Jag är glad och tacksam för våra nya professorer som valt att förlägga sin lärar- och forskargärning vid SLU.

Karin Holmgren, rektor

Important professors

Newly inaugurated professors in Umeå: Karin Öhman, Ola Lindroos and Tomas Brodin. Photo: Anna Morén/ SLU

It’s done! This spring, in my role as vice-chancellor, I had the privilege of inaugurating 13 new SLU professors during three formal, educational and festive ceremonies in Alnarp, Uppsala and Umeå, respectively. As I’m writing this blog, it’s Saturday and I’m on the morning train; the Umeå ceremony was last night. I’m thinking back on the that lovely day while also looking at our beautiful landscape, countryside, forests and farmlands, solitary houses, populated areas, cities and people – things that our newly inaugurated professors collectively know a lot about. It is a real privilege to be a part of this university.

Professors represent the highest educated teachers at a higher education institution, and they are academia’s primary science representatives. Together, our 13 new professors represent the scientific, social science, humanistic and artistic subject fields – subsequently, they highlight the broad range of SLU subjects and bring experiences from all over the world.

The government expects Swedish higher educations to help make Sweden one of the world’s largest knowledge nations, where research, higher education and innovation lead to societal development and welfare, both nationally and globally. In order to do this, our society needs to be renewed. We need to think differently about many things, and we need to do so using the best possible knowledge. The need to increase knowledge and spread it is therefore vast. In this context, our professors play a key part in working for research autonomy, teaching and research findings being deeply rooted in scientific theory and reliable experience, good research ethics and critical assessment of both research findings as well as higher education content.

I am glad and grateful for our new professors who have chosen to teach and research at SLU.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Många givande möten med våra partners

English version below

Maj månad. Som alltid – en av de vackraste månaderna på året och igen undrar jag hur det kommer sig att jag alltid lyckas fylla den med mängder av arbete. När jag blir pensionär ska jag vara ledig i maj månad!

Veckan som gått har dock varit full av viktiga och intressanta möten med ledningsgrupper från myndigheter och organisationer. Med Lantmännen diskuterade vi hur vi gemensamt kan verka för att säkerställa att regeringen fullföljer sina intentioner om ett långsiktigt stöd till SLU Grogrund, det kompetenscenter för växtförädling som startade för drygt ett år sedan. SLU Grogrund är och kommer att vara ett allt viktigare bidrag till att utveckla Sveriges livsmedelssäkerhet och till utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion lokalt till globalt. Andra gemensamma initiativ/aktiviteter som Animore och industridoktorander diskuterades också. Animore är ett förslag till ett center liknande SLU Grogrund men med fokus på animaliesidan och digitalisering. SLU:s förslag till att skapa ett strategiskt samverkansavtal för ett mer organiserat samarbete med Lantmännen framöver mottogs positivt.

Med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens ledningar lyfte vi oron för konsekvenserna av de ekonomiska nedskärningar som SLU:s miljöanalys har drabbats av och diskuterade frågor som digitalisering, datavärdskap och informationsansvar. Arbete med att tydliggöra ansvarsförhållanden mellan SLU och framför allt Naturvårdsverket i detta pågår. Miljöövervakningsutredningens betänkande berördes och för SLU:s del avser jag att initiera en intern remissrunda även innan utredningen sänts på remiss, i syfte att kunna arbeta proaktivt med de delar i utredningen som är särskilt angelägna för oss. Mötet avslutades med en av alla mycket uppskattad vandring i Årike Fyris under ledning av ciceronen Per Alström från SLU Artdatabanken.

Vid mötena med ledningarna från Uppsala respektive Umeå universitet konstaterades att våra pågående samarbeten kring forskning och utbildning överlag fungerar mycket väl. Vi alla är i slutfasen med våra remissyttranden över Styr- och resursutredningen och vi har i huvudsak gemensamma ställningstaganden. Förslaget att ge lärosätena större rådighet genom att överföra resurser ifrån forskningsfinansiärerna är den del i SLU:s yttrande som jag själv vill diskutera innan vi lämnar in vårt remissvar. Att vi önskar större rådighet råder det ingen tvekan om men att det ska vara på bekostnad av våra forskningsfinansiärers resurser ställer jag mig tveksam till.

Slutligen vill jag varmt gratulera vår överbibliotekarie Karin Grönvall som utnämnts till ny riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket. Det är så klart en förlust för SLU men jag känner mest stolthet över att SLU har så kvalificerade och attraktiva medarbetare och gläds med Karin över den spännande uppgift hon nu kommer att ta sig an.

Karin Holmgren, rektor

Many rewarding meetings with our partners

May is here. As always, it’s one of the most beautiful months of the year; it’s astounding how I always manage to fill it with lots of work. When I retire, I’ll take the whole of May off!

However, the past week has been full of important and interesting meetings with public authority and organisation management groups. With Lantmännen, we discussed how we can jointly work to ensure that the government fulfils its intention of long-term support to SLU Grogrund, the Centre for Breeding of Food Crops that was launched about a year ago. It is and will remain an increasingly important contribution for developing Swedish food security and sustainable food production, both locally and globally. Other joint initiatives/activities such as Animore and externally employed doctoral students were also discussed. Animore is a proposed centre similar to SLU Grogrund, but it will focus on animals and digitalisation. In addition, SLU’s proposal of creating a strategic collaboration agreement for more organised collaboration with Lantmännen was well received.

We have also met with the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management. We highlighted our concerns regarding the consequences of the financial cuts imposed upon SLU’s environmental monitoring and assessment and discussed issues such as digitalisation, data hosts and information liability. There are ongoing efforts to clarify division of responsibility between SLU and, primarily, the Swedish Environmental Protection Agency in this area. We also discussed “Miljöövervakningsutredningen” (the environmental monitoring inquiry). On behalf of SLU, I intend to initiate internal proposal comments before the report is officially submitted for comments. The purpose of this is to work proactively with the parts of the report that are especially important to us. The meeting was concluded with an appreciated walk through Årike Fyris nature reserve, guided by Per Alström from the Swedish Species Information Centre.

During the meetings with Uppsala University as well as Umeå University, it was established that our ongoing collaboration regarding research and education is going very well in general. We are all in the final stage of commenting on proposals relating to “Styr- och resursutredningen” (the Governance and Resource Inquiry), and we generally have the same standpoints. The proposal to give higher education institutions more right to disposition by transferring resources from research funding bodies is the part of SLU’s comments that I personally wish to discuss before we submit our response. There is no doubt that we want more right to disposition, but I am doubtful that it should come at the cost of our research funding bodies’ resources.

Finally, I want to congratulate our Chief Librarian Karin Grönvall who has been appointed the new head of the National Library of Sweden. Naturally, it is a loss for SLU, but I am mostly proud of the fact that SLU has so many qualified and talented employees. I am happy for Karin and the fact that she gets to take on this new, exciting challenge.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

SLU:s kunskap är relevant och når ut

English version below

Den senaste tiden har jag slagits av hur ofta SLU förekommer i media. I skrivande stund lyssnar jag på Lena Lidfors som i nyhetsmorgon i TV4 berättar om hur kontakt med djur (i detta fall skolhunden Bosse) kan vara avgörande för människors hälsa och välmående. SVT har just avslutat det mycket populära ”Slow-TV”, där vi fått följa älgvandring under ledning av bland annat Göran Ericsson, professor hos oss. I förra veckan skrev forskare från bland annat SLU på SvD Debatt om den alarmerande snabba artutrotningen som pågår på vår planet. Artikeln bygger på resultat ifrån IPBES, vilket är den biologiska mångfaldens motsvarighet till IPCC inom klimatet. Rapporten som Jan Bengtsson, Lena Bergström, Tuija Hilding Rydevik, Caroline Hägerhäll, Johan Svensson med flera SLU-forskare förtjänstfullt har medverkat till påminner om hur viktigt det är att inte isolera klimatfrågan från andra nog så centrala utvecklings- och forskningsområden, som till exempel bevarande av den biologiska mångfalden. SLU:s forskning fyller verkligen en central roll för en hållbar utveckling ur alla perspektiv och det är glädjande att se hur vi kan nå ut med vår kunskap via media.

Förberedelser inför besök av landsbygdsministern. Det vackra blomsterarrangemanget är gjort av landskapsarkitektstudenten (och floristen) Lena Ransmark. Foto: Lillemor Karlsson

Faktum är att jag tror att vi kan och bör utveckla vår förmåga att nå ut till omgivande samhälle än mera. Vår nya varumärkesmanual blir ett bra hjälpmedel i detta sammanhang. Jag fick möjlighet att testa den nya powerpointen när vår landsbygdsminister, Jennie Nilsson, besökte SLU. Den fungerade fint och ministern uttryckte stort intresse och engagemang för vårt universitet, och fick lära sig om såväl hur vår forskning bidrar till Sveriges livsmedelsstrategi som hur studenter ifrån vår landskapsarkitektutbildning kan bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer.

Universitetsdirektör Martin Melkersson och jag vid mösspåtagningen vid Carolina Rediviva på valborg.

För övrigt har valborg passerat. Traditionsenligt bjuds SLU:s universitetsdirektör och rektor in till Uppsala universitets valborgsfirande med mottagning i Carolina Rediviva med mösspåtagning och vinkande till folkhavet. Den aktiviteten hör till ett av de roligare och mer annorlunda representationsuppdragen en rektor har.

Karin Holmgren, rektor

SLU knowledge is relevant and reaches out

Lately, I have been struck by how often SLU appears in the media. As I write this, I’m listening to Lena Lidfors on Nyhetsmorgon on TV4, talking about how contact with animals (in this case, the school dog Bosse) can be vital for human health and wellbeing. SVT just concluded the very popular “Slow tv” which followed elk migration led by, among others, Göran Ericsson, Professor at SLU. Last week, researchers from, among others, SLU, wrote in SvD Debatt about the alarming species extinction happening on the planet. The article was based on results from IPBES, the biodiversity equivalent to IPCC in climate issues. The report, which Jan Bengtsson, Lena Bergström, Tuija Hilding Rydevik, Caroline Hägerhäll, Johan Svensson and others contributed to, reminds us how important it is not to isolate the climate issue from other just as central development and research fields, such as biodiversity preservation. SLU research really plays a key role for sustainable development from all perspectives, and it is great to see how we can reach out with our knowledge in the media.

Preparation before a visit from the Minister of Rural Affairs. The beautiful flower arrangement was made by landscape architecture student (and florist) Lena Ransmark. Photo: Lillemor Karlsson

The fact is that I believe that we can and should develop our ability to reach out to society even more. Our new brand manual will help in this context. I had the opportunity to test the new Powerpoint presentation when our Minister for Rural Affairs, Jennie Nilsson, visited SLU. It went well, and the minister expressed considerable interest and commitment to our university. She learned about how our research contributes to Sweden’s food strategy as well as how students from our Landscape Architecture programme can contribute to the development of future sustainable cities.

Head of University Administration Martin Melkersson and I during the donning of the caps at Carolina Rediviva on Walpurgis Night.

Walpurgis Night has come and gone. Traditionally, the head of university administration and the vice-chancellor of SLU are invited to celebrate at Uppsala University. We took part in the reception at Carolina Rediviva during the donning of the caps and waved at the crowd. That activity is one of the more fun and unusual vice-chancellor representation assignments.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor

Stort fokus på våra utbildningar

English version below

Flugsnappare och sjörök över Sunnerstaviken. Katt och fasan på fyra meters avstånd vaktar på varandra. Mina morgonpromenader är en skön kontrast till de intensiva dagar som sedan är på SLU.

Den senaste tiden har varit extra intensiv. Rektor/universitetsledning har varit på möte med Jordbruksverkets ledning, träffat SLU:s nya minister, landsbygdsministern Jennie Nilsson, presenterat SLU:s verksamhet för riksdagens miljö- och jordbruksutskott och nu senast deltagit i universitetsstyrelsens möte (som för första gången genomfördes med videouppkoppling för ledamöter på distans, funkade bra!). Gemensamt för alla dessa möten har varit entusiasmen över SLU:s forskningsframgångar samt intresset för vårt så kallade fördubblingsprojekt. Vi får mycket uppmuntran och stort stöd när vi berättar om våra ambitioner att utveckla våra, för den gröna näringen, så viktiga utbildningar så att vi ska attrahera flera kvalificerade sökanden till dem. Vi har också genomfört rundabordssamtal om utbildningsvisionen, särskilt riktat mot potentiella arbetsgivare inom den gröna näringen. Här möts vi av såväl positivt stöd som ifrågasättande av våra metodval för att nå målet om flera studenter. Det är viktigt att fortsätta föra en bred dialog såväl internt som externt, för att hitta de bästa vägarna framåt samt för att undanröja spridning av falsk information av vad vi faktiskt gör.

Utvecklingen av våra agronomutbildningar har stått i särskilt fokus i olika media under de senaste veckorna. Fakta är att vi utvecklar våra agronomutbildningar för att följa samhällets och arbetslivets behov och för att attrahera fler studenter. Vi gör det för att säkra både djup och bredd inom området. Vi vill göra det genom att behålla agronomutbildningen och agronomexamen men inte programmen så som de är strukturerade i dag. Det ska vara fortsatt tydligt vad en agronomexamen innebär innehållsmässigt och den kommer inte att vara urvattnad. Kraven för att få en agronomexamen kommer även i fortsättningen att vara höga. Det ska vara möjligt för studenter som inte strävar efter en agronomexamen att läsa valda delar av våra agrart inriktade kurser. Det ska vara möjligt för unga människor som inte behärskar traditionella begrepp, som agronom och jägmästare, att ändå hitta till dessa utbildningar.

Världen behöver fler utbildade med gedigna kunskaper och en examen från SLU, inte minst för att fylla framtida delvis nya kompetensbehov inom de gröna näringarna för att vi ska klara att förena samhällets produktionsbehov med miljö- och klimatmål.

Karin Holmgren, rektor

Considerable focus on education

Flycatchers and lake mist over Sunnerstaviken. A cat and pheasant observing each other. My morning walks are nice contrasts to my intense days at SLU.

The past few weeks have been extra intense. I/the university management have met with the Swedish Board of Agriculture management as well as the new Minister for Rural Affairs, Jennie Nilsson, whose responsibilities include SLU. We have also presented SLU operations to the Riksdag’s Committee on Environment and Agriculture and recently took part in the SLU Board’s latest meeting (the first one carried out using video for long-distance members – it went well). All of these things have included enthusiasm for SLU’s research successes and interest in our project to double our number of students. We are very encouraged and supported when we talk about our ambition to develop our (important) courses and programmes relating to the land-based sector in order to attract more qualified applicants. We have also had round-table discussions on our educational vision, especially aimed at potential employers within the land-based sector. In those contexts, we are met with both support and questions on our choice of methods to attract more students. It is important to continue talking broadly about this, both internally and externally, in order to find the best path forward and avoid false information on what we actually do.

The media has especially focused on our agricultural education these past weeks. The facts are that we are developing our agricultural courses and programmes to meet society’s and the labour market’s need of attracting more students. We do it to secure both depth and breadth in the field. We want to keep providing agricultural education and qualifications, but not in the way the programmes are structured today. It will remain clear what an agricultural degree involves, content-wise, and it will not be diluted. The requirements for a Degree of Master of Science in Agriculture will remain high. Students who aren’t looking for an agricultural degree should still be able to take agricultural courses. It should be possible for young people who do not know traditional terms such as agronomist and forester to still discover these courses.

The world needs more educated persons with genuine knowledge and a SLU qualification, not least to partly fill future expertise needs within the land-based sector. This must be done in order to join society’s need for production with environmental and climate objectives.

Karin Holmgren, Vice-Chancellor