Värdefullt nätverk och djursjukvård

Publicerat den

ELLS, Euroleague for Life Sciences, årliga nätverkskonferens hölls i Alnarp 8–9 november. SLU var värd för konferensen och årets tema var ”A Flexible Learning Approach to Higher Education” där bl. a. distansutbildning och olika stödformer för lärare diskuterades. ELLS-nätverket, som har funnits sedan 2001, är fokuserat på högre utbildning inom lantbruk, skogsbruk, miljövetenskap, naturresurshushållning, veterinärmedicin och livsmedelsvetenskap. Det internationella perspektivet utökades genom att Cornell University, USA, Lincoln University, New Zealand, China Agricultural University och Hebrew University, Jerusalem välkomnades som partneruniversitet till nätverket. SLU har redan samverkan med tre av de fyra partneruniversiteten vilket nu förstärks ytterligare genom att de också knyts till ELLS. Årets studentkonferens på temat ”Future Cities-Future Life” hade samlat så många som 220 deltagande studenter och priser delades ut till bl. a. till de bästa postrarna och presentationerna. ELLS-nätverket är en värdefull del av vår egen internationalisering som kan bidra till en ökad studentmobilitet och ge våra studenter erfarenheter och kontakter utanför Sverige. Ett stort tack till alla engagerade arrangörer och deltagare som bidrog till en mycket lyckad konferens.

SLU har regelbundna avstämningsmöten med flera av de viktigaste myndigheterna inom vår sektor. I veckan träffade vi den nya ledningen för Jordbruksverket. Många frågor diskuterades, jag vill särskilt nämna två. Den ena rör djursjukvården i Sverige, en sektor som omsätter cirka 3,8 miljarder kronor om året och där marknaden nu snabbt förändras. Ett antal riskkapitalbolag är i färd med att köpa upp djursjukhus runt om i landet. Vad betyder det för Universitetsdjursjukhuset?  För våra utbildningar och för vår forskning? Vi har tillsatt en extern utredning för att hjälpa oss se på hur vi bäst möter de utmaningar som följer. En annan aktuell fråga handlade om skyddet av jordbruksmark i Sverige. Idag ligger makten över marken främst hos kommunerna och risken är avsevärd att kortsiktiga behov får företräde. Vi enades om behovet av en rikstäckande, långsiktig planering av framtida behov av goda jordbruksmarker för livsmedelsproduktion. En fråga där vi tillsammans förhoppningsvis kan påverka viktiga frågor av gemensamt intresse inom vår sektor.

Lisa Sennerby Forsse

Med örnblick på utbildningen

Publicerat den

Den externa gruppen som har haft i uppdrag att se över SLU:s framtida utbildningsutbud, inklusive organisation och lokalisering lämnade sin rapport till styrelsen i går. Rapporten beskriver koncist vad de anser vara problem inom nuvarande utbildningsorganisation och utbud. Jag tycker att de har rätt i mycket av beskrivningen; att SLU har en splittrad (nämnd)organisation där många personer lägger ner ett stort arbete på utbildningsplanering utan att samtidigt ha budgetansvar, att vi har ett spretigt och svårförståeligt programutbud, att utbildningsprogrammen i hög grad är kursdrivna i stället för att ha fokus på examensmålen, att internationaliseringen inte är tillräckligt stark etc. Vi som har varit med ett tag kan förstå varför det ser ut som det gör, t.ex. var det inte många år sedan SLU hade för få studenter för att fylla utbildningsuppdraget vi fick från departementet, sedan vi separerade statsanslaget för utbildning helt från forskningsanslaget eller sedan utbildningarna anpassades till Bolognasystemet. Historiken är bra att ha med sig, men utredningen tar förstås utgångspunkt i nuläget och gör en stark ansats framåt i tiden.

Gruppen ger alltså tydliga och ganska genomgripande förslag på hur SLU ska kunna öka resurseffektiviteten och tydligheten i utbildningen. Styrelsen uttalade sin uppskattning av rapporten utan att ta ställning till några av förslagen. Nu följer drygt ett halvår av diskussioner, planering, konsekvensanalyser, kommunikation etc innan beslut om utbildningsutbudet hösten 2014 ska fattas. I den processen ska utbildningen vara en del av den översyn som görs av SLU:s organisation och styrning. En handlingsplan för hela arbetet ska presenteras för styrelsen den 18 december i Skara.

Det är viktigt att i detta sammanhang nämna att studenterna som nu går på utbildningsprogrammen inte berörs av eventuella kommande förändringar, dvs du som nu är student fortsätter enligt den utbildningsplan du är antagen till och på det campus som utbildningen nu ligger på.

Lena Andersson-Eklund

Stormöte och besök från Tanzania

Publicerat den

Syftet med förra fredagens stormöte i aulan, med videoutsändning och streaming för att nå alla som ville vara delaktiga var, förutom att ge viktig information, också en test för att se om tekniken skulle fungera. Det gjorde den – inga svårare tekniska problem dök upp vilket innebär att vi nu möjlighet att nå större delen av vår personal i hela landet samtidigt. Det är vi glada för då det öppnar nya möjligheter att nå ända ut i verksamheten samtidigt, även till orter utan videouppkoppling.

Huvudsyftet med stormötet var att ge alla medarbetare en möjlighet att träffa/se och lyssna till professor Per Holten Andersen, en av experterna i den externa organisationsgruppen. Per  presenterade rapportens slutsatser och rekommendationer och svarade på frågor så långt tiden tillät. Mot bakgrund av att ökad nationell och internationell konkurrens ställer nya krav på kraftsamling, prioritering och samarbete för en hög vetenskaplig kvalitet var huvudfrågan – hur kan SLU skapa bättre organisatoriska förutsättningar för ökad konkurrenskraft inom strategiskt viktiga områden? Gruppen konstaterar att SLU är ett framgångsrikt lärosäte med stor potential att bli än starkare och sätter fingret på några svagheter i nuvarande lednings- och organisationsstruktur. Man lämnar ett antal förslag på organisatoriska förändringar som blir ett inspel i den fortsatta interna beredningen av såväl organisation som utbildningarnas framtida struktur. Personal, fackliga företrädare och studenter kommer att vara delaktiga i den kommande beredningsprocessen vars handlings- och tidplan kommer att fastställas av styrelsen i höst.

Tanzanias minister i mark- och bostadsfrågor, Anna Tibaijuka, besökte sitt Alma Mater SLU i veckan. På egen begäran fick hon och hennes medabetare i slutet av programmet en spontant arrangerad visning av Lövsta Nationella Center för Forskning om Lantbrukets djur, där Göran Dahlin med kort varsel mötte upp och tog hand om en mycket intresserad minister som avser att följa upp besöket för att diskutera samarbete med SLU.  Anna Tibaijukas besök var en påminnelse om vilken värdefull resurs våra alumner faktiskt är. Med sin nuvarande gärning är hon en viktig ambassadör för SLU. Alumnerna har stor betydelse för SLU, för att öka universitetets synlighet, för att sprida kunskap om vår verksamhet och inte minst för eventuellt att ge sitt stöd till angelägna strategiska satsningar. Därför har studerandebyrån ett pågående uppdrag att bygga upp en verksamhet för att upprätthålla och öka kontakterna med SLU’s alumner både här hemma och ute i världen.