Det våras för utbildningsfrågorna

Publicerat den

De första anmälningssiffrorna för hösten är klara nu, och de är utskickade till institutioner och avdelningar. Antalet sökande har minskat med 1,6 procent på SLU vilket är ungefär lika mycket som på nationell nivå. Minskningen kan nog förklaras med krympande ungdomskullar och en bättre arbetsmarknad. Att antalet förstahandssökande sjunkit från 3949 (2014) till 3699 (2015) oroade mig först, men de små talens variation lurar oss – vi hade 3676 respektive 3263 åren dessförinnan.

De gemensamma rekryteringsinsatser som gjorts under året är en programkatalog, deltagande i sex studentmässor, ”skugga en student”, utbildningsinformation på webportaler, SLU-webben & Facebook, studiebesök & öppet hus på alla campus samt annonsering i dagspress. Visst var utbildningsbilagan i DN på påskafton bra!?

I år har dessutom två fakulteter genomfört särskilda satsningar på sociala medier: #SLUhortonom– och #Pluggahållbart kampanjerna. Kan man se någon effekt? Helt omöjligt att säga med säkerhet förstås, men antalet förstahandssökande på de utbildningar som främst berörts av kampanjerna – agronom mark/växt, agronom livsmedel, hortonom och kandidat biologi & miljövetenskap – har ökat något jämfört med de senaste två åren. Sociala medier måste vi jobba vidare med som en viktig väg till personliga kontakter. Men det krävs naturligtvis att de är en del av ett långsiktigt arbete för ökad kännedom om SLU och kunskap om våra områden!

Under veckan har vi fått bekräftelse på att Utbildningsdepartementet känner till att SLU finns och har viktiga utbildningar! Vi fick nämligen en del av den satsning på nya utbildningsplatser som regeringen föreslår i vårbudgeten (ca 6 mkr per år till SLU). Jag håller tummarna för att förslaget går igenom den politiska processen, och att det kan bidra till några frihetsgrader i utvecklingen av SLU:s utbildning.

Lena Andersson-Eklund

Prorektor

Naturvetenskaplig utbildning – en språngbräda för karriären

Publicerat den

 

Naturvetarna lanserade i torsdags sin undersökning där samtliga naturvetare som tog examen 2010/11 fått svara på frågor om sin karriär och utbildningens arbetslivsanknytning.

Slutsatserna som drogs var att nyexaminerade naturvetare har bra karriärmöjligheter – bara 4 procent var arbetssökande tre år efter examen, 94 procent hade/hade haft anställning och 75 procent redan inom 3 månader efter examen. Hela 87 procent upplever att de har ett relevant arbete, och bara 8 att de inte har kvalificerade arbetsuppgifter. Bland de 1367 svaren ingick 66 svarande med yrkesexamen från SLU och 103 inom de ”SLU-specifika” utbildningsinriktningarna djur, lantbruk/trädgård och skog. Det är visserligen ett litet underlag, men i rapporten dras det ganska stora växlar på att dessa individer, särskilt de med yrkesexamen, har en mycket bra arbetsmarknad! Dessutom är de i högre grad än andra nöjda med sin utbildning, enligt rapporten.

Den viktigaste slutsatsen av undersökningen var att arbetslivsanknytning under studietiden (t.ex. information, kontakter under utbildningen, praktik och extrajobb) är viktig för att studenterna ska känna sig förberedda för arbetslivet och för sina möjligheter på arbetsmarknaden i början av karriären. Både studentens egna initiativ och lärosätets och utbildningens initiativ har stor betydelse för arbetslivsanknytningen.

Vad gör vi då på SLU för att stödja arbetslivsanknytningen? Och vad bör vi vidareutveckla? Jag ser tre olika huvudspår: Det första är innehåll i kurser och progression inom utbildningsprogram. Här görs mycket inom de flesta programmen, t.ex. gästföreläsare, studiebesök, praktikkurser, externa projekt och exjobb. Hur mycket som görs i olika program vet vi egentligen inte. Utbildningsnämnden har därför begärt att få sammanställningar av utbildningsprogrammens innehåll av externa kontakter före sommaren.

Det andra spåret mot arbetslivsanknytning handlar om att bygga långsiktiga relationer med företag, myndigheter och organisationer på arbetsmarknaden. Det handlar om att kunna samverka i planering och genomförande av utbildning, rekrytering, traineeprogram och uppdragsutbildning, lärarmobilitet mm. Detta måste vi arbeta med på alla nivåer, och lyfta fram utbildningens behov i alla kontakter. SLU-alumner är en stor resurs!

Sist, men inte minst, ska universitetet ge stöd till studenter utanför själva utbildningen genom att bidra till kårernas lokaler och projekt, t.ex. vid näringslivsdagar och mentorsprojekt och med studie- och karriärvägledning. Allt det här görs, och mycket görs på ett bra sätt enligt Naturvetarnas enkät och vår egen studiesociala enkät. Möjligheter till förbättring finns dock; resurser måste avsättas och enskilda initiativ byggas på till ett långsiktigt, systematiskt arbete för en bra arbetslivsanknytning för SLU:s studenter.

Lena Andersson-Eklund

Prorektor, med ansvar för utbildning

Lärarnas roll för utbildningskvalitet

Publicerat den

I dagarna har UKÄ skickat ut ett pressmeddelande om studenters prestationsgrad, dvs kvoten mellan presterade och registrerade högskolepoäng för studenter på olika utbildningar. SLU ligger i topp bland lärosätena som vanligt, både för yrkesutbildningsprogram, generella program och fristående kurser. Det är bra; prestationsgraden är ett av många mått på utbildningskvalitet. Jag är övertygad om att de goda resultaten beror på kunniga, engagerade lärare i kombination med motiverade, studievana och skarpa studenter. Den höga prestationsgraden beror inte på att kraven är lågt satta för godkänt, det kan vi vara ganska säkra på från resultaten av kursvärderingar och utvärderingar av SLU:s examina. Vi vet också att arbetet med examination tar väldigt mycket av lärarnas tid och av de alltför knappa resurserna inom grundutbildning. Det finns mycket att göra för att effektivisera examinationen utan att tappa dess roll för inlärning, vilket vi har goda exempel på inom olika utbildningar på SLU. Tid för erfarenhetsutbyte och fortbildning för lärare lönar sig i längden!

På SLU finns det ett antal lärare som har utvecklat sin pedagogiska skicklighet långt utöver det som kan förväntas. För att belöna dem och stimulera andra med ett stort intresse för högskolepedagogik inför nu SLU titeln ”Excellent lärare”. Titeln innebär ett erkännande och ett lönelyft, men också en förväntan på att innehavaren bidrar med sin kompetens i universitetets kvalitetsarbete. Jag hoppas att vi får ett antal kvalificerade sökande redan i första ansökningsomgången som utlyses nästa vecka. Information kommer på mail och medarbetarweb!

Lena Andersson-Eklund

Vicerektor för utbildning