Internationalisering kan vara så mycket

Publicerat den

När vi diskuterar ökad internationalisering i utbildningen handlar det oftast om studenternas mobilitet, men också i ökad grad om lärarmobilitet, kursspråk och kursinnehåll här hemma. Att studenterna ges möjlighet att medverka i ett internationellt vetenskapssammanhang är ytterligare en spännande väg mot internationalisering i utbildningen, som jag vill slå ett slag för här.

Euroleague for Life Sciences, ELLS, är ett nätverk med sju av de bästa europeiska universiteten inom SLU:s områden. Vi är med sedan starten 2001, och har sett en successivt ökad aktivitet och betydelse av ELLS. Man har nu två gemensamma masterprogram med många europeiska studenter och ger årligen ett antal sommarkurser där lärare från minst tre universitet undervisar. Distansmomenten i kurserna blir allt fler, och gemensamma doktorandkurser står på agendan.

Den allra mest uppskattade aktiviteten är ändå en årlig vetenskaplig konferens för studenter – ELLS´ Student Scientific Conference, SSC. Konferensens tema föreslås av ELLS studentgrupp.  Meningen är att studenter från många olika utbildningar på medlemsuniversiteten ska kunna delta med posters eller muntliga presentationer av planerade, pågående eller avslutade examensarbeten på master- eller kandidatnivå. I höstas var SLU värd för konferensen i Alnarp. Mer än 200 studenter deltog under temat ”Future Cities- Future Life (Sciences)”. Konferensen var verkligen uppskattad och studenterna blev peppade att fortsätta med forskning och internationell verksamhet. Diplom och priser till de bästa presentationerna ingår också i konceptet.

Nu är planeringen i full gång för konferensen som ges på BOKU i Wien den 15-16 november. Temat är ”Sustainability Challenge – Technological advancements and other solutions”. Det finns tid att lämna in abstracts fram till den 15 juni, se http://ells2013.boku.ac.at/index.php/ells-scientific-conference . ELLS-universiteten bidrar till rese- och logikostnader för studenter som har presentationer på konferensen. SLU har hittills varit ett av universiteten med lägst antal deltagare. Lite synd! Jag hoppas vi kan bryta trenden i år, och få fler intresserade SLU-deltagare!

Mötesplatser och tid att mötas

Publicerat den

De fyra “Future-plattformarna” och KSLA:s “Framtidsprojekt” bidrog vid ett seminarium i onsdags med sina tankar kring vilka ämnes- och kompetensområden som kommer att vara väsentliga för SLU:s studenter i sina framtida yrkesliv. Jag tror att vi som lyssnade slogs av den stora samstämmigheten i presentationerna, även om de hade olika ämnesmässiga utgångspunkter. De tryckte på behovet av att kunna samarbeta över specialistområden för att tackla de komplexa frågeställningar och målkonflikter som följer av framtida befolkningsökning och urbanisering, klimatförändring, råvaru- och markbrist med mera. De efterlyste mång- eller tvärvetenskap och mötesplatser inom utbildningarna. Utbildning ska ligga före och driva utvecklingen i samhället; då måste lärare och studenter ha arenor att mötas på. Det kräver gemensam planering och kan till exempel handla om gemensamma kurser eller moment, material och projekt.

En annan diskussion som berör framtidens utbildningar togs upp på KSLA:s seminarium i torsdags där forskningens roll i relation till det svenska lantbrukets konkurrenskraft behandlades. Politiker, forskare, lantbrukare med flera menade att ledande forskning är nödvändig men att de andra benen i kunskapstriangeln, utbildning och innovation, är minst lika viktiga. En teknisk utveckling för långsiktigt effektiv produktion räcker inte för ökad konkurrenskraft om den inte kombineras med kompetens att utnyttja kunskapen till innovationer och marknadstänkande. Detta ska också få plats i SLU:s framtida utbildning.

Nu måste vi ta chansen att se över dessa frågor. Hur ska vi då få tid att mötas och lyssna på varandra mitt i allt vardagsjobb? Projektledningen för en diskussion med styrelsen om tidsplanen för förändringar av utbildningen. Vår bedömning är att det är viktigt att besluta om gemensamma principer för utbildningsutbudet och en genomförandeplan redan i sommar, men vi inser att om det ska vara möjligt att göra större förändringar i utbudet så behövs därefter läsåret 13/14 till planering inom olika grupperingar. Tidsplanen kommer upp vid styrelsemötet den 24 april.

Diskutera gärna utbildningsfrågor på det interna forumet.

Lena Andersson-Eklund

Ministerdebatt med förhinder

Publicerat den

Vi hade laddat för en diskussion om behov av mål och strategi för livsmedelsförsörjning vid Naturvetarnas och ULS paneldebatt med landsbygdsministern på Ultuna i onsdags. Tyvärr var ministern tvungen att avvika till Bryssel nästan direkt för att tillsammans med sina kollegor ta hand om ”hästköttsskandalen”.

Det händer också att det blir missförstånd med ett pressat tidsschema, och vi fick inte tillfälle att reda ut det där med besparingar heller. Ministern menade att tidsbegränsade satsningar löpt ut, men att det inte handlade om minskat basanslag för SLU. Detta syftade troligen på fortlöpande miljöanalys eller Artprojektet, men studenten som reste frågan avsåg nog den minskning i basanslag på 30 miljoner som framför allt drabbade utbildningen från och med 2012. Den har lett till att många kurser och även en del utbildningsprogram fått ställas in det senaste året. Detta har påverkat SLU:s studenter och lärare, men det har också märkts på antalet utbytesstudenter och på studenter på fristående kurser.

Inom utbildningsprogrammen har ändå ersättningen inte påverkats direkt av besparingen. Eskil Erlandsson nämnde att SLU har en högre ersättningsnivå för utbildningen än andra universitet; det stämmer. Sedan länge har vi legat 10-15 procent högre i ersättning för motsvarande utbildningsområden, vilket motiverats av våra yrkesinriktade utbildningar med små studentgrupper och dyr infrastruktur, t.ex. stallar och odlingsförsök. Det handlar alltså om en högst påtaglig kostnadsbild. Faktum är att SLU:s totala statsanslag ändå har minskat som andel av den totala högskolesektorns de senaste 10-15 åren.

Vi försöker förstås påverka detta via departementet, men måste också förhålla oss till det internt. Ekonomin är ett av skälen till att vi ser över utbildningsutbudet under året. Det går inte att erbjuda 400 kurstillfällen per år när antalet helårsstudenter är 4000! Ett annat skäl är att studenterna pekar på att det är svårt för dem att utnyttja SLU:s hela kursutbud – har vi t.ex. onödiga skillnader i förkunskapskrav, ramscheman mm?

Jag hoppas att vi kan ha en bra diskussion om framtidens utbildning vid SLU under våren. Välkommen på seminarium på eftermiddagen den 13:e mars; då ska det bli inspel om vilka områden som bör prioriteras i framtidens utbildning. Ett diskussionsforum kommer också inom kort att öppnas på medarbetar- och studentwebb. Vi ses där!

 

Lena Andersson-Eklund