Nytt avstamp

Publicerat den

Årets första styrelsemöte har avhållits, och där fattades några viktiga beslut. Dels godkändes årsrapporten som väntat. Det innebär att vi nu lägger 2014 bakom oss och ser framåt. Av årsredovisningen framgår att det går bra för SLU både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, vilket är glädjande. Framåtblickande var också beslutet att föreslå Peter Högberg som ny rektor från 1 juli 2015. Regeringen ska nu ta ställning till förslaget och förhoppningsvis ska det inte dröja alltför länge innan Peter utses. Jag chansar på att regeringen följer styrelsens förslag, och gratulerar redan nu Peter till världens roligaste och viktigaste jobb!

En annan fråga som avgjordes var att Skara studentkårstatus nu upphävs. Det är en följd av flytten av utbildningar från Skara till Ultuna och innebär att SLU:s studentkårer minskar från åtta till sju. De tidigare kårmedlemmarna tas om hand av Ultuna studentkår (ULS) respektive Veterinärmedicinska föreningen (VMF). Jag vill ge en eloge till ULS och VMF som på ett utomordentligt sätt har tagit ansvar för att få med våra tidigare Skarastudenter i sina respektive kårer. Bra jobbat!

Ordförande Rolf Brennerfelt och jag har nu träffat vår nya minister, Sven-Erik Bucht och hans statssekreterare Elisabeth Backteman på det nya Näringsdepartementet. Vi fick möjlighet att presentera vår verksamhet och fästa uppmärksamheten på de problem som uppstår genom att SLU ligger utanför Utbildningsdepartementet. Det medför att vi inte finns där ansvaret för forskning och utbildning ligger, och gör det svårt för oss att driva våra frågor. Att SLU, som enda lärosäte, ligger utanför är en rent politisk fråga och argumentet för detta är idag mycket otydligt. Vi blev dock mycket väl bemötta, och att det finns ett intresse för SLU inom den nya ledningen står helt klart. Men det är ett stort och mångfacetterat departement. Risken att försvinna i mängden är nog inte försumbar!

SLU:s nuvarande strategi sträcker sig t.o.m. 2016 och det är nu dags att se över vad som bör prioriteras under nästa fyraårsperiod för nå våra mål. SLU har därför påbörjat arbetet med en strategi för 2017-2020, vilket jag hoppas att ingen har missat? Ledningen bjuder in alla medarbetare och studenter att bidra till arbetet med att ta fram den nya strategin. Exakt hur det går till framgår på medarbetarwebben. Det är viktigt att vi ständigt reflekterar över hur vi kan öka SLU:s attraktivitet och konkurrenskraft, nationellt och internationellt. Arbetet ska också främja utvecklingen mot ett bättre sammanhållet SLU och en starkare internationalisering.

Avslutningsvis vill jag backa tillbaka till 2014 och tacka våra fantastiska växeltelefonister som för tredje gången vann SM i telefoni i hård konkurrens! Det betyder mycket för SLU att kunna uppvisa ett professionellt och positivt bemötande mot dem som söker oss.

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

Välkomna tillbaka!

Publicerat den

Jag hoppas att helgerna har varit avkopplande! Att SMHI bjöd på både snö och en hel del sol var mycket välkommet efter en mer än lovligt grå höst. Nu är det dags att med laddade batterier se fram mot en spännande vår med flera utmaningar. Direkt efter helgerna går arbetet med årsredovisningen in i en intensiv period. Det är ett stort arbete och tiden är knapp eftersom rapporten för hela 2014 ska ligga på styrelsens bord för godkännande den 19 februari. I veckan intervjuar hörandeförsamlingen kandidaterna till min efterträdare som rektor för SLU, även det ett viktigt och avgörande klargörande under våren!

Terminen startar

Studenterna är tillbaka och utbildningarna startar igen, forskningsverksamheten fortskrider och nya utlysningar pockar på uppmärksamhet. I högskolesektorn ligger flera förslag i stöpsleven som t ex Vetenskapsrådets arbete med en ny modell för utvärdering och resursfördelning av forskningen. Vidare har universitetskansler Harriet Wallberg-Henriksson lagt ett förslag om hur våra utbildningar ska utvärderas i framtiden och där ges möjligheten till att vi lärosäten själva tar ansvar och utformar egna system. Från ledning och styrelse väntar vi fortfarande på svar från vår nya politiska ledning, numera inrymd inom Näringsdepartementet, om ett möte för att diskutera en för oss helt ny situation.

Implementeringen av Framtidens SLU fortsätter. Här har universitetsledningen tillsammans med fakulteterna en viktig uppgift att stödja och främja de förändringar som infördes under 2014. En konkret uppföljningsplan kommer att sjösättas under tidig vår som ett led i det pågående arbetet. Förändringarna är viktiga delar av långsiktiga strategiska överväganden och det är viktigt att vi ständigt reflekterar över hur SLU:s unika potential kan användas på bästa sätt.

Engagera hela universitetet

Vår nuvarande strategi sträcker sig till 2016 och det är hög tid att se över vad som bör prioriteras under nästa period för att vi ska nå vår vision och våra mål. Målet är att ta fram en färdplan för SLU:s verksamhet under 2017-2020. Den ska kunna användas som ett internt styrdokument för ledningen på central, fakultets- och institutionsnivå och ge vägledning i olika överväganden av SLU-övergripande natur. Den ska inte ersätta fakulteternas och institutionernas egna strategier med fokus på verksamhetsområden utan vara ett verktyg i arbetet för Ett SLU! Här vill vi engagera hela verksamheten, såväl medarbetare som studenter, i strategiarbetet. Det inleds omgående med en bred förslagsrunda där alla ges möjlighet att vara med och påverka i inledningsskedet. SLU är ett starkt universitet med fokus på hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser. Vi ser nödvändigheten av att hålla ständigt fokus på en hög kvalitet och nytta för våra sektorer och samhället i stort också i framtiden. Därför är allas engagemang viktigt!

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

 

I sista minuten…..

Publicerat den

SLU:s styrelse har haft sitt sista möte för året. Det inleddes med en uppskattad presentation av NJ-fakulteten av dekan Barbara Ekbom och prodekan Pär Forslund. Med detta har alla fyra fakulteterna presenterat sig för den nya styrelsen. Det innebär att styrelsen har fått en bättre bild av den bredd och spets som SLU härbärgerar från norr till söder.

Intresset för SLU:s framtid och strategiska frågor är stort i styrelsen och jag ser fram emot många intressanta diskussioner under nästa år. Vid detta sista möte avtackades hela styrelsen för året som gått och särskilt prorektor Torbjörn von Schantz. Han lämnar ju SLU vid årsskiftet för att den 1 januari sätta på sig hatten som Lunds rektor (läs hans slutblogg här). En stor eloge till Torbjörn för ett gott samarbete och med hopp om fortsatt goda relationer mellan SLU och LU. Samtidigt avtackades också doktorandrepresentanten Maria Tunberg som med engagemang och kloka synpunkter fullgjort sin period som ledamot.

Glädjande trendbrott

Jag vill gärna kommentera den glädjande nyheten att SSF delat ut 225 miljoner kronor – varav nära 85 miljoner till SLU – för forskning om biologiska produktionssystem.  Det har länge varit mycket svårt – i princip omöjligt – att få forskningsmedel till projekt som använder metoder där genmodifiering ingår som metod.  Det gäller både för EU och för våra svenska statliga forskningsråd. Därför är det ett stort och viktigt steg framåt när forskningsfinansiärer som Mistra och SSF efter sedvanlig granskning av kvalitet och relevans beviljar medel till frontforskning som denna inom växtvetenskaperna. SLU har starka forskargrupper inom växtvetenskap. Med dessa medel kan utvecklingen av kunskap och förståelse för biologiska processer och samband fortsatt bidra till ett hållbart nyttjande av våra biologiska naturresurser.

Samverkan kring vattenmiljö

Glädjande är också den överenskommelse om samverkan mellan SLU och Havs- och vattenmyndigheten som undertecknades i veckan. Den handlar om samverkan kring kunskapsförsörjning till stöd för akvatisk resursförvaltning och åtgärdsinriktat miljöarbete. Den rör främst arbetet vid SLU:s institution för akvatiska resurser och handlar bland annat om datainsamling, vetenskaplig rådgivning till fisk-, havs- och vattenförvaltning, samt utveckling och kvalitetssäkring. Våra åtaganden inom miljöanalysen har konstant utmärkts av kortsiktig  och osäker finansiering och därför är det glädjande att överenskommelsen ger stabilitet och långsiktighet i vårt fortsatta arbete med att utveckla kunskap för nationellt miljöarbete och internationella åtaganden.

Med dessa positiva signaler avslutar jag sista bloggen för 2014. Nu börjar så smått andra frågor ta över så här några få dagar före dopparedan. Inte minst griper julklappsångesten sakta tag….tur att det finns böcker!

God Jul och Gott Nytt År!

Lisa Sennerby Forsse