Nytt avstamp

Årets första styrelsemöte har avhållits, och där fattades några viktiga beslut. Dels godkändes årsrapporten som väntat. Det innebär att vi nu lägger 2014 bakom oss och ser framåt. Av årsredovisningen framgår att det går bra för SLU både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, vilket är glädjande. Framåtblickande var också beslutet att föreslå Peter Högberg som ny rektor från 1 juli 2015. Regeringen ska nu ta ställning till förslaget och förhoppningsvis ska det inte dröja alltför länge innan Peter utses. Jag chansar på att regeringen följer styrelsens förslag, och gratulerar redan nu Peter till världens roligaste och viktigaste jobb!

En annan fråga som avgjordes var att Skara studentkårstatus nu upphävs. Det är en följd av flytten av utbildningar från Skara till Ultuna och innebär att SLU:s studentkårer minskar från åtta till sju. De tidigare kårmedlemmarna tas om hand av Ultuna studentkår (ULS) respektive Veterinärmedicinska föreningen (VMF). Jag vill ge en eloge till ULS och VMF som på ett utomordentligt sätt har tagit ansvar för att få med våra tidigare Skarastudenter i sina respektive kårer. Bra jobbat!

Ordförande Rolf Brennerfelt och jag har nu träffat vår nya minister, Sven-Erik Bucht och hans statssekreterare Elisabeth Backteman på det nya Näringsdepartementet. Vi fick möjlighet att presentera vår verksamhet och fästa uppmärksamheten på de problem som uppstår genom att SLU ligger utanför Utbildningsdepartementet. Det medför att vi inte finns där ansvaret för forskning och utbildning ligger, och gör det svårt för oss att driva våra frågor. Att SLU, som enda lärosäte, ligger utanför är en rent politisk fråga och argumentet för detta är idag mycket otydligt. Vi blev dock mycket väl bemötta, och att det finns ett intresse för SLU inom den nya ledningen står helt klart. Men det är ett stort och mångfacetterat departement. Risken att försvinna i mängden är nog inte försumbar!

SLU:s nuvarande strategi sträcker sig t.o.m. 2016 och det är nu dags att se över vad som bör prioriteras under nästa fyraårsperiod för nå våra mål. SLU har därför påbörjat arbetet med en strategi för 2017-2020, vilket jag hoppas att ingen har missat? Ledningen bjuder in alla medarbetare och studenter att bidra till arbetet med att ta fram den nya strategin. Exakt hur det går till framgår på medarbetarwebben. Det är viktigt att vi ständigt reflekterar över hur vi kan öka SLU:s attraktivitet och konkurrenskraft, nationellt och internationellt. Arbetet ska också främja utvecklingen mot ett bättre sammanhållet SLU och en starkare internationalisering.

Avslutningsvis vill jag backa tillbaka till 2014 och tacka våra fantastiska växeltelefonister som för tredje gången vann SM i telefoni i hård konkurrens! Det betyder mycket för SLU att kunna uppvisa ett professionellt och positivt bemötande mot dem som söker oss.

Lisa Sennerby Forsse

Rektor

av Rektor Lisa Sennerby Forsse

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *